Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oprac: Wydział Wdarażania Programów UE PFRON 1 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.4 „Integracja zawodowa i społeczna osób.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oprac: Wydział Wdarażania Programów UE PFRON 1 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.4 „Integracja zawodowa i społeczna osób."— Zapis prezentacji:

1 oprac: Wydział Wdarażania Programów UE PFRON 1 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.4 „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

2 oprac: Wydział Wdarażania Programów UE PFRON 2  Pierwszy konkurs dla Działania 1.4 Schemat a) SPO RZL - 24 listopada 2004 r. do 14 stycznia 2005 r.  W ramach konkursu złożono 186 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów. Pierwszy konkurs dla Działania 1.4 schemat a) SPO RZL

3 oprac: Wydział Wdarażania Programów UE PFRON 3 Wśród składających wnioski były: - org. pozarządowe (53,5 %), - jednostki samorządu terytorialnego (13,9 %), - pracodawcy (13,9 %), - szkoły wyższe (6,4 %), - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (2,7 %), - Powiatowe Urzędy Pracy ( 2,1%), - inni beneficjenci (7,5%). Pierwszy konkurs dla Działania 1.4 schemat a) SPO RZL

4 oprac: Wydział Wdarażania Programów UE PFRON 4 Najwięcej wniosków spłynęło z województw:  mazowieckiego (59),  dolnośląskiego (15),  małopolskiego (14),  łódzkiego (13),  pomorskiego (12),  śląskiego (12),  podkarpackiego (12),  wielkopolskiego (12), Pierwszy konkurs dla Działania 1.4 schemat a) SPO RZL

5 oprac: Wydział Wdarażania Programów UE PFRON 5 Wg stanu na dzień 1 marca 2005 r. w wyniku weryfikacji formalnej 186 wniosków złożonych w pierwszym konkursie w ramach Działania 1.4 schemat a) SPO RZL: - 133 wnioski odrzucono, - 53 zakwalifikowano do uzupełnienia. Pierwszy konkurs dla Działania 1.4 schemat a) SPO RZL

6 oprac: Wydział Wdarażania Programów UE PFRON 6 I. Błędy rejestracyjne:  Różne sumy kontrolne w wersji papierowej i elektronicznej wniosku, lub na stronach wniosku,  Brak wersji elektronicznej wniosku,  Uszkodzone dyskietki lub CD, na których zapisano wniosek,  Wersja Generatora Wniosków starsza niż wymagana, Najczęściej popełniane błędy przez Wnioskodawców

7 oprac: Wydział Wdarażania Programów UE PFRON 7 II. Błędy formalne a) Przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: - Brak kopii wniosku wraz z załącznikami potwierdzonej na zgodność z oryginałem, - podpisanie wniosku przez 2 osoby ( zamiast jednej na podstawie pełnomocnictwa osób wymienionych w KRS, statucie), - brak kopii oryginalnego wydruku z Generatora Wniosków poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę. Najczęściej popełniane błędy przez Wnioskodawców

8 oprac: Wydział Wdarażania Programów UE PFRON 8 - błędnie wykazany wkład własny Wnioskodawcy (wpisany w polu „Inne”zamiast „Prywatne”, nie dotyczy jst i ich jednostek podległych), - źle wypełnione tabele w części II i II wniosku (kampanie informacyjno-promocyjne, badania), - rozbieżności miedzy zapisami w harmonogramie, budżecie i części opisowej wniosku ( liczba beneficjentów, termin realizacji projektu). Najczęściej popełniane błędy przez Wnioskodawców

9 oprac: Wydział Wdarażania Programów UE PFRON 9 b) załączniki do wniosku: - brak wymaganych załączników do wniosku np. sprawozdania finansowego, deklaracji udziału w projekcie, - zła forma załącznika (oryginały dokumentów zamiast kopii, inny wzór załącznika niż wymagany), - błędnie przygotowane załączniki: Uchwały Zarządu JST, Umowy partnerskie, Najczęściej popełniane błędy przez Wnioskodawców

10 oprac: Wydział Wdarażania Programów UE PFRON 10 - brak podpisów wraz z imiennymi pieczątkami osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy (wg KRS, statutu) na kopii wniosku i załącznikach, - brak wymaganych załączników do kopii wniosku - kopii załączników poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wnioskowdawcę. Najczęściej popełniane błędy przez Wnioskodawców

11 oprac: Wydział Wdarażania Programów UE PFRON 11 c) Nieuprawnieni beneficjenci ( wnioskodawcy): - we wpisie do KRS, statucie brak zapisów poświadczających uprawnienia Wnioskodawcy do realizacji typu projektu przewidzianego w ramach Działania 1.4 SPO RZL, - brak osobowości prawnej Wnioskodawcy lub Partnera (np. PUP, PCPR- zamiast JST). Najczęściej popełniane błędy przez Wnioskodawców

12 oprac: Wydział Wdarażania Programów UE PFRON 12 d) Nieuprawnieni beneficjenci ostateczni np.: - Osoby niepełnosprawne nie zarejestrowane w PUP, jako bezrobotne lub poszukujące pracy, - zatrudnione osoby niepełnosprawne, studenci, doktoranci, samozatrudnieni, - wolontariusze, - zakłady pracy chronionej. Najczęściej popełniane błędy przez Wnioskodawców

13 oprac: Wydział Wdarażania Programów UE PFRON 13 e) Niewłaściwe rodzaje wsparcia np.: - szkolenia zawodowe dla osób niepełnosprawnych, - szkolenia personelu projektu, - tworzenie portali internetowych, - tworzenie baz danych. Najczęściej popełniane błędy przez Wnioskodawców

14 oprac: Wydział Wdarażania Programów UE PFRON 14 Wnioski należy składać w: Punkcie informacyjnym PFRON Al. Jana Pawła II 11 w Warszawie (budynek „BUMAR”, XIII piętro, p.13.11) Tel.22/652 90 25 lub 26 www.pfron.org.pl Informacji o Działaniu 1.4 oraz konsultacji przy opracowaniu wniosku udzielają również pracownicy Oddziałów wojewódzkich PFRON. INFORMACJA


Pobierz ppt "Oprac: Wydział Wdarażania Programów UE PFRON 1 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.4 „Integracja zawodowa i społeczna osób."

Podobne prezentacje


Reklamy Google