Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty w ramach RPO WP 2014-2020 – rola LGD/LGR Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty w ramach RPO WP 2014-2020 – rola LGD/LGR Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Projekty w ramach RPO WP 2014-2020 – rola LGD/LGR Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2 Projekty oparte na podejściu oddolnym w ramach RPO WP 2014-2020 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014 – 2020) Lokalne Grupy Działania/Lokalne Grupy Rybackie (LGD/LGR) będą mogły realizować projekty oparte na tzw. podejściu oddolnym. W opisie wybranych działań i poddziałań zostały wskazane preferencje, które prowadzą do premiowania projektów skierowanych do społeczności zamieszkującej obszary wiejskie. Zgodnie z zapisami definicji w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP 2014 – 2020 (SzOOP RPO WP 2014 – 2020), projekt identyfikowany i realizowany z wykorzystaniem podejścia oddolnego, to projekt integrujący aktywność wielu podmiotów, wynikający ze wspólnej strategii działania dla danego obszaru, która została przyjęta i jest wdrażana z zaangażowaniem lokalnej społeczności przez podmiot funkcjonujący w ujęciu trójsektorowym, łączącym sektor publiczny, społeczny i gospodarczy. Preferencje dla projektów „identyfikowanych i realizowanych z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego integrującej aktywność wielu podmiotów w ujęciu wielosektorowym w oparciu o wspólną strategię działania” zostały wskazane dla działań finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi: 3. Edukacja, 5. Zatrudnienie i 6. Integracja, a także finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego osi 8. Konwersja. W ramach działania 8.3. i 8.4. preferencja zakłada także „uspołecznienie wypracowania koncepcji szczegółowych założeń oraz włączenie lokalnej społeczności zarówno na etapie planowania jak i realizacji”.

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: PODSTAWOWE ZASADY Projekty podlegają ocenie pod względem spełnienia kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WP umieszczonych w Załączniku nr 3 do SzOOP. Wybór wyłącznie projektów spełniających kryteria – niezależnie od trybu wyboru. Oceny dokonuje Komisja Oceny Projektów składająca się z pracowników IZ/IP (IOK) oraz ekspertów wpisanych do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPO WP 2014-2020 – niezależnie od trybu wyboru. Ocena składa się z etapów: a.preselekcja (tryb konkursowy EFS) b.ocena formalna c.ocena wykonalności d.ocena strategiczna –I stopnia –II stopnia (tryb konkursowy EFS) Zasady konkursu określane (każdorazowo) w Regulaminie konkursu. poprzedzone weryfikacją wymogów formalnych

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: TRYB KONKURSOWY OCENA WYKONALNOŚCI ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU (ZWP) ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH OCENA FORMALNA OCENA MERYTORYCZNA OCENA PRESELEKCYJNA (EFS) OCENA STRATEGICZNA ZŁOŻENIE UPROSZCZONEGO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (EFS) WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH (EFS) Wyłącznie EFS i EFRR

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW: CZĘŚĆ OGÓLNA (1) – PRESELEKCJI I FORMALNE KRYTERIA PRESELEKCJI TRYB KONKURSOWY EFSEFRR A. Preselekcji A.1. Koncepcja projektu A.2. Profil wnioskodawcy / partnera KRYTERIA FORMALNE TRYB KONKURSOWY I POZAKONKURSOWY A. Podstawowe A.1. Poprawność złożenia wniosku A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania. A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów A.4. Partnerstwo A.5. Kwalifikowalność wartości projektu A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu A.7. Pomoc publiczna A.8. Montaż finansowy projektu A.9. Cross-financing A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym A.13. Zgodność z IS A.14. Zgodność ze Strategią ZIT B. Specyficzne Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania

6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW: CZĘŚĆ OGÓLNA (2) – WYKONALNOŚCI KRYTERIA WYKONALNOŚCI TRYB KONKURSOWY I POZAKONKURSOWY EFSEFRR A. Wykonalność rzeczowa projektu A.1. Wykonalność rzeczowa projektu A.1. Możliwe warianty A.2. Zakres rzeczowy projektu A.3. Trwałość technologiczna A.4. Poprawność procedury OOŚ B. Wykonalność finansowa projektuB. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu B.1. Poprawność sporządzenia budżetu B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków B.4. Kwalifikowalność wydatków B.1. Nakłady na realizację projektu B.2. Założenia do analiz B.3. Analiza finansowa projektu B.4. Analiza ekonomiczna projektu B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa C. Wykonalność instytucjonalna projektu (nie dotyczy projektów pozakonkursowych PUP) C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy / partnera C.3. Sposób zarządzania projektem KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA TRYB KONKURSOWY I POZAKONKURSOWY EFSEFRR A. Wkład projektu w realizację Programu A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu (wyłącznie tryb konkursowy) A.2. Potrzeba realizacji projektu (nie dotyczy projektów pozakonkursowych PUP) A.3. Trwałość rezultatów A.4. Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT (wyłącznie tryb pozakonkursowy – mechanizm ZIT) A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu – max. 5 pkt. A.2. Potrzeba realizacji projektu – max. 10 pkt. A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu – max. 20 pkt. A.4. Oddziaływanie projektu – max. 15 pkt. A.5. Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT (wyłącznie tryb pozakonkursowy – mechanizm ZIT)

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW: CZĘŚĆ OGÓLNA (3) – STRATEGICZNE I i II STOPNIA B. Metodyka projektu B.1. Kompleksowość projektu B.2. Doświadczenie wnioskodawcy / partnera B.3. Komplementarność projektu B.1. Kompleksowość projektu – max. 15 pkt. B.2. Komplementarność projektu – max. 5 pkt. C. Specyficzne ukierunkowanie projektu Preferencje specyficzne dla Działania/Poddziałania KRYTERIA STRATEGICZNE II STOPNIA TRYB KONKURSOWY EFSEFRR A. Wkład projektu w realizację Programu A.1. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu A.2. Oddziaływanie projektu A.3. Priorytetowość projektu

8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Ukierunkowanie terytorialne Preferencja lokalizacji: w ramach działania 8.3. preferowane będą projekty zlokalizowane na obszarze o wysokim potencjale turystyczno – rekreacyjnym środowiska kulturowego, w szczególności w; miastach o najwyższej koncentracji nieruchomych i ruchomych elementów dziedzictwa kulturowego – Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk i Malbork; strefach koncentracji charakterystycznych dla regionu elementów dziedzictwa kulturowego, określonych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego (tj. Żuławy, Powiśle, ziemia pucka, bytowska, oraz obszar kartusko – mirachowski); Wszystkie projekty powinny: przyczyniać się do poprawy jakości przestrzeni oraz zapewniać zgodność z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, być uzasadnione ekonomicznie i popytowo, a także przyczyniać się do rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych i utrzymania istniejących miejsc pracy. Konsultacje społeczne - opinie lokalnej społeczności w obszarze objętym przedsięwzięciem, zaangażowanie społeczności lokalnej w proces realizacji przedsięwzięcia; Cele projektu – specyfikacja celów ogólnych, przypisanie celów szczegółowych i przedsięwzięć uzasadnienie ich potrzeby realizacji; Wskaźniki projektu - specyfikacja wskaźników przypisanych do przedsięwzięć, celów szczegółowych i ogólnych, wybór konkretnych wskaźników zarówno produktu jak i rezultatu powinien być zgodny z wskaźnikami dla danego działania w ramach RPO WP 2014-2020. Preferencje wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Preferowane będą projekty w zakresie dziedzictwa kulturowego; sieciowe, stanowiące element produktu turystycznego o skali ponadlokalnej, będące efektem trwałej współpracy wielu podmiotów (w tym gospodarczych) oraz społecznej akceptacji, przyczyniające się do wzrostu zatrudnienia; zapewniające całoroczną ofertę; obejmujące nowe niestandardowe rozwiązania z zakresu użycia nowych technologii lub rozwiązań organizacyjnych, które w sposób istotny wpływają na rozwój gospodarczy regionu, obejmujące działania wynikające bezpośrednio z zapisów powiatowych/gminnych programów opieki nad zabytkami; uzgodnione w ramach ZPT. Preferowane będą projekty w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni publicznych; realizowane na obszarze ponadprzeciętnego wykluczenia społecznego; identyfikowane i realizowane z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrujące aktywność wielu podmiotów w ujęciu wielosektorowym w oparciu o wspólną strategię działania, zakładającej uspołecznienie wypracowania koncepcji i szczegółowych założeń oraz włączenie lokalnej społeczności zarówno na etapie planowania, jak i realizacji. Preferencje wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020

10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Preferowane będą projekty; identyfikowane i realizowane z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrujące aktywność wielu podmiotów w ujęciu wielosektorowym w oparciu o wspólną strategię działania, zakładającej uspołecznienie wypracowania koncepcji i szczegółowych założeń oraz włączenie lokalnej społeczności zarówno na etapie planowania, jak i realizacji; zapewniające całoroczną ofertę; obejmujące nowe niestandardowe rozwiązania z zakresu użycia nowych technologii lub rozwiązań organizacyjnych, które w sposób istotny wpływają na rozwój gospodarczy regionu, uwzgledniające potrzeby grup defaworyzowanych i wykluczonych – m. in. osób starszych i osób z niepełnosprawnościami; realizujące przedsięwzięcie strategiczne wskazane w RPS w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej; uzgodnione w ramach ZPT. Ukierunkowanie terytorialne/Preferowane będą projekty zlokalizowane na; obszarach objętych ochroną w formie parków krajobrazowych wraz z otulinami, obszarach chronionego krajobrazu oraz obszarach NATURA 2000; obszarach gmin Delty Wisły, Doliny Wisły oraz gmin nadmorskich. Preferencje wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego W ramach podniesienia atrakcyjności walorów dziedzictwa naturalnego zrealizowane zostaną przede wszystkim projekty składające się na trzy przedsięwzięcia strategiczne zidentyfikowane w RPS w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej pt.: „Kajakiem przez Pomorze – zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej”; „Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” ; „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym”. Wszystkie projekty w ramach Działania powinny przyczyniać się do poprawy jakości przestrzeni oraz zapewniać zgodność z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Preferencje wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020

12 Zakres informacji w Strategii LGR/LGD w odniesieniu do RPO WP 2014-2020 Dla każdego z przedsięwzięć koniecznym jest określenie; Tytułu – wskazanie tytułu proponowanego przedsięwzięcia; Wnioskodawcy – wskazanie wnioskodawcy/wnioskodawców przedsięwzięcia; Partnerów - (wskazanych imiennie) lub typów beneficjentów (w przypadku formuły projektu grantowego); Celów – specyfikacja celów ogólnych, przypisanie celów szczegółowych i przedsięwzięć uzasadnienie ich potrzeby realizacji w odniesieniu do działania, poddziałania w ramach RPO WP 2014-2020; Wskaźników - specyfikacja wskaźników przypisanych do przedsięwzięć, celów szczegółowych i ogólnych, wybór konkretnych wskaźników zarówno produktu jak i rezultatu powinien być zgodny z wskaźnikami dla danego działania w ramach RPO WP 2014-2020; Przedmiotu przedsięwzięcia - (zakres rzeczowy) Opisu realizacji – w jaki sposób przedsięwzięcie będzie realizowane, w jaki sposób planowane jest osiągnięcie celów i wskaźników; Planu działania – opis planu działania dla przedsięwzięcia, harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników; Budżetu przedsięwzięcia – ogólna charakterystyka, w tym wskazanie funduszy EFRR oraz EFS stanowiących źródło finansowania dla LSR w latach 2014-2020; Kryteriów wyboru beneficjentów w ramach przedsięwzięcia (w przypadku projektów grantowych) Wskazanie właściwego działania/poddziałania RPO WP 2014-2020 oraz odniesienie się do kryteriów wyboru w ramach właściwego.

13 Zakres informacji w Strategii LGR/LGD w odniesieniu do RPO WP 2014-2020 Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe – odniesienie do kryteriów Z zakresu rozwoju przestrzeni publicznych: Podejście oddolne - przeprowadzenie konsultacji społecznych i zebranie opinii lokalnej społeczności w obszarze objętym przedsięwzięciem, wskazanie na zaangażowanie społeczności lokalnej w proces realizacji przedsięwzięcia na całym etapie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia; Lokalizacja projektu - wskazanie lokalizacji o wysokim potencjale turystyczno – kulturowym, strefach koncentracji charakterystycznych dla regionu, wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego; Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego – powiązanie projektu z obszarami priorytetowymi planu działań SUERMB Z zakresu dziedzictwa kulturowego: Sieciowość - wskazanie na sieciowość projektu tj. czy stanowi element produktu turystycznego o skali ponadlokalnej, element współpracy wielu podmiotów (w tym gospodarczych), wraz z społeczną akceptacją; Zgodność z programem opieki nad zabytkami – wskazanie zgodności przedsięwzięcia z powiatowymi/gminnymi programami opieki nad zabytkami; Lokalizacja projektu - wskazanie lokalizacji o wysokim potencjale turystyczno – kulturowym, strefach koncentracji charakterystycznych dla regionu, wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego; Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego – powiązanie projektu z obszarami priorytetowymi planu działań SUERMB.

14 Zakres informacji w Strategii LGR/LGD w odniesieniu do RPO WP 2014-2020 Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego – odniesienie do kryteriów Podejście oddolne - przeprowadzenie konsultacji społecznych i zebranie opinii lokalnej społeczności w obszarze objętym przedsięwzięciem, wskazanie na zaangażowanie społeczności lokalnej w proces realizacji przedsięwzięcia na całym etapie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia; Zaspokojenie potrzeb i oczekiwań turysty – ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb i oczekiwań turysty; Lokalizacja - zgodnie z preferencjami na obszarach objętych ochroną w formie parków krajobrazowych, obszar gmin Delty Wisły, Doliny Dolnej Wisły oraz gmin nadmorskich; Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego – powiązanie projektu z obszarami priorytetowymi planu działań SUERMB.

15 Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne – nabór do 29 stycznia 2016 Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej – nabór do 25 września 2015 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe – nabór do 30 grudnia 2015 Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w IV Q 2015r. Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja społeczno zawodowa -nabór do 28 września (konkurs OPS/PCPR) -planowany nabór do 4 grudnia (konkurs NGO) Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja społeczno zawodowa -nabór do 28 września (konkurs OPS/PCPR) -planowany nabór do 4 grudnia (konkurs NGO) Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy -planowany nabór wniosków preselekcyjnych do 20 listopada Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy -planowany nabór wniosków preselekcyjnych do 20 listopada

16 Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja społeczno zawodowa -nabór do 28 września (konkurs OPS/PCPR) -planowany nabór do 4 grudnia (konkurs NGO) Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja społeczno zawodowa -nabór do 28 września (konkurs OPS/PCPR) -planowany nabór do 4 grudnia (konkurs NGO) 1.Projekty ukierunkowane są na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym, 2.Wsparcie w postaci usług aktywnej integracji jest adresowane do: osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją, w szczególności poprzez animację lokalną oraz organizowanie społeczności lokalnej. 3.Proces wsparcia odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika projektu. 4.Kryterium strategiczne specyficznego ukierunkowania: „projekt jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście oddolne i wielosektorowe, zamieszczony w niej opis pozwala na ocenę jego celów, rezultatów i innych kluczowych parametrów, jak również wskazuje, że będzie integrował aktywności wielu podmiotów.” – max. 6 pkt 5.Projekty muszą spełniać kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej. 6.Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 5%, przy czym poziom ten będzie każdorazowo uzależniony od decyzji IZ RPO WP. 7.Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w IV Q 2015r.

17 Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy -planowany nabór wniosków preselekcyjnych do 20 listopada Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy -planowany nabór wniosków preselekcyjnych do 20 listopada 1.W ramach Działania 5.2. realizowane będą projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), realizowane w postaci kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu. 2.Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należące co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. 3.Projekty będą musiały spełniać kryterium efektywności zatrudnieniowej. 4.Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 5%, przy czym poziom ten będzie każdorazowo uzależniony od decyzji IZ RPO WP. 5.Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN. 6.Kryterium strategiczne specyficznego ukierunkowania: „projekt jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście oddolne i wielosektorowe, zamieszczony w niej opis pozwala na ocenę jego celów, rezultatów i innych kluczowych parametrów, jak również wskazuje, że będzie integrował aktywności wielu podmiotów.” – max. 6 pkt. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w IV Q 2015r.

18 W ramach przedmiotowego działania LGD/LGR mogą być Beneficjentami oraz Partnerami w projekcie; Maksymalna wartość projektu: 20 000 000,00 PLN; Minimalna wartość w projektu: 2 000 000,00 PLN; Maksymalny poziom dofinansowanie ze środków EFRR – 85% Kryterium Strategiczne I Stopnia – na etapie oceny przyznawane będą punkty za „zidentyfikowanie projektu w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście oddolne i wielosektorowe, zamieszczony w niej opis pozwala na ocenę celów, rezultatów i innych kluczowych parametrów, jak również wskazuje, że będzie integrował aktywność wielu podmiotów” – max. 20 pkt. Kryterium – „Podejście oddolne i społeczna akceptacja” będzie weryfikowane i punktowane dla działania 8.3. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w IV Q 2015r.

19 W ramach przedmiotowego działania LGD/LGR mogą być Beneficjentami oraz Partnerami w projekcie; Maksymalna wartość projektu: nie została ustalona; Minimalna wartość w projektu: 100 000,00 PLN dla typów projektów 1)-6), 50 000,00 PLN – dla typu projektu 7) ; Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR – 85%; Kryterium – „Podejście oddolne i społeczna akceptacja” - nie występuje w tym Działaniu. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w IV Q 2015r.

20 W ramach przedmiotowego działania LGD/LGR mogą być Beneficjentami oraz Partnerami w projekcie; Maksymalna wartość projektu: nie została ustalona; Minimalna wartość w projektu: 500 000,00 PLN; Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR – 85%; Kryterium – „Podejście oddolne i społeczna akceptacja” - nie występuje w tym Działaniu. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w IV Q 2015r.

21 Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Działanie 2.3. Aktywność eksportowa Poddziałanie 2.4.1. Specjalistyczne usługi doradcze Działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej Działanie 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Działanie 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Poddziałanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Działanie 2.3. Aktywność eksportowa Poddziałanie 2.4.1. Specjalistyczne usługi doradcze Działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej Działanie 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Działanie 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Poddziałanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Konkursy planowane do realizacji w pierwszej kolejności – planowane ogłoszenie IV Q 2015r.

22 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 NIEZBĘDNE DOKUMENTY DOSTĘPNE NA STRONIE RPO WP Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020, w tym: kryteria wyboru projektów (Załącznik nr 3) Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020 – wytyczne programowe wspólne dla EFRR i EFS. www.rpo.pomorskie.eu

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekty w ramach RPO WP 2014-2020 – rola LGD/LGR Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google