Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 1 „Warsztaty dla początkujących…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 1 „Warsztaty dla początkujących…"— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 1 „Warsztaty dla początkujących… czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?” Martyna Sawicka Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 WNIOSEK APLIKACYJNY 2

3 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 3 Pytania: 1.Jaką drogę przechodzi wniosek od złożenia do rozpoczęcia realizacji projektu? 2.Ile punktów i za co trzeba dostać, aby wniosek przeszedł pozytywnie ocenę? 3.Jak poradzić sobie ze wszystkimi formalnościami?

4 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 ZAGADNIENIA: 1. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej 2. Złożenie wniosku w odpowiedzi na konkurs 3. Ocena formalna 4. Ocena merytoryczna 5. Negocjacje 6. Podpisanie umowy o dotację 7. Odwołanie od decyzji o odrzuceniu wniosku 8. Realizacja Projektu (sprawozdawczość, monitoring, promocja itp.) 9. Najczęściej popełniane błędy 4

5 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 5

6 6

7 GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH vs. np. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) jest aplikacją przeznaczoną do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Narzędzie służy do przygotowania i złożenia do właściwej instytucji pośredniczącej elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie projektu. 7

8 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 8 OCENA FORMALNA

9 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 9 Kryteria formalne: Przy ocenie formalnej oceniający sprawdza przede wszystkim: - Czy wniosek jest kompletny, czy nie brakuje w nim stron i czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione zgodnie z instrukcją? - Czy wniosek został złożony w odpowiedzi na konkurs i w wyznaczonym terminie? - Czy wniosek został złożony do odpowiedniej instytucji? - Czy wnioskodawca jest uprawniony do złożenia wniosku w tym konkretnym konkursie? - Czy wniosek został odpowiednio oznaczony, ostemplowany i podpisany? - Czy wniosek został napisany po polsku i czy wszystkie załączniki są w języku polskim? - Czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione? - Czy suma kontrolna na wersji papierowej i elektronicznej jest taka sama na każdej stronie obu wersji wniosku? - Czy roczny obrót podmiotu składającego wniosek (i ewentualnie jej partnerów) jest równy lub wyższy od najwyższych rocznych wydatków w projekcie? (co do zasady nie dotyczy „małych grantów”)?

10 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 10 Karta oceny formalnej: Jest jednym z elementów „dokumentacji konkursowej”. Na jej podstawie oceniający sprawdzają wniosek pod kątem formalnym. NALEŻY ją przeczytać i sprawdzić krok po kroku poprawność wniosku według zawartych w niej kryteriów.

11 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 11 Kryteria dostępu: Kryteria dostępu są różne w różnych konkursach – ZAWSZE trzeba dokładnie czytać dokumentację konkursową. Przeważnie oceniający podczas oceny formalnej* sprawdza: 1.Czy wartość projektu mieści się w progach ustalonych dla danego konkursu? 2.Czy okres realizacji mieści się w progach ustalonych dla danego konkursu? 3.Czy projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej? * Kryteria dostępu mogą być sprawdzane również na etapie oceny merytorycznej

12 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 12 Błędy formalne, które można poprawić: Takie, których poprawienie nie będzie skutkować zmianą sumy kontrolnej wniosku, np.: brakuje podpisu / parafki, nieczytelna płyta cd. SUMA KONTROLNA – czyli ciąg 16 znaków w dolnym rogu każdej strony wydrukowanego wniosku lub na dole każdej strony na podglądzie wniosku. Pozwala sprawdzić, czy wszystkie strony we wniosku pochodzą z tej samej wersji i czy wersja papierowa wniosku i jego wersja elektroniczna są tożsame.

13 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 13 OCENA MERYTORYCZNA

14 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 14 Ocena merytoryczna: Następuje po ocenie formalnej, Ocenę przeprowadzają pracownicy IOK (Instytucji Ogłaszającej Konkurs) – inni niż podczas oceny formalnej, lub eksperci zewnętrzni (powoływani przez IP – Instytucję Pośredniczącą lub MIR – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju). Sprawdzane jest to, czy projekt jest spójny. Wniosek opisujący projekt musi się układać w jedną całość.

15 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 15 Kryteria strategiczne: Nie ma obowiązku, aby je spełnić. Ocena jest zero-jedynkowa. Można dostać za nie dodatkowe punkty. Kryteria strategiczne są różne w różnych konkursach. np.: - projekt jest realizowany w partnerstwie, - projekt jest adresowany do osób niepełnosprawnych, - beneficjentem projektu jest podmiot, który nie realizował dotychczas projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

16 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 16 Karta oceny merytorycznej: sprawdzenie, czy projekt spełnia kryteria horyzontalne i kryteria dostępu, sprawdzenie uzasadnienia realizacji projektu, jego cele, wskaźniki, sprawdzenie opisu grupy docelowej projektu oraz działań do niej dostosowanych, sprawdzenie harmonogramu w oparciu o zaplanowane działania (kompatybilność, racjonalność, kompleksowość i efektywność), sprawdzenie budżetu projektu (niezbędność, racjonalność, efektywność i kwalifikowalność wydatków), sprawdzenie poprawności kwalifikowalności wydatków w ramach cross- financingu.

17 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 17 Wyniki oceny merytorycznej: Dotyczą pozytywnej oceny merytorycznej / negatywnej oceny merytorycznej, Przekazywane są na piśmie z podaniem liczby punktów za wniosek (wraz z kopią karty oceny merytorycznej lub wyciągiem najważniejszych informacji), Mogą zawierać informacje o zaproszeniu podmiotu do negocjacji, Przedstawiane są w formie listy rankingowej podanej do publicznej wiadomości, Można złożyć protest do IP w przypadku negatywnej oceny merytorycznej.

18 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 18 NEGOCJACJE: Służą wyjaśnieniu kwestii budzących wątpliwości we wniosku skierowanym do otrzymania potencjalnego dofinansowania, Jeśli się nie powiodą, projekt nie otrzyma dofinansowania, Mogą być ustne lub pisemne, Nie zmieniają oceny projektu, Nie zawsze służą wprowadzaniu zmian, czasem mają na celu wyjaśnienie wątpliwości lub doprecyzowanie zapisów we wniosku, Po zakończonym procesie sporządzany jest protokół z wynikiem negocjacji.

19 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 19 UMOWA Umowa jest zawierana z podmiotem, którego wniosek został rekomendowany do dofinansowania, Zawiera listę dodatkowych załączników, które należy dostarczyć, Jest standardowa, nie podlega negocjacjom, Od początku (już na etapie konkursu) mamy wgląd w jej zapisy. NALEŻY bezwzględnie zapoznać się z jej zapisami!!!

20 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 20 ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU: Może nastąpić tuż po podpisaniu Umowy, Następuje w oparciu o harmonogram wniosku, Często wiąże się z wnioskiem o wypłatę zaliczki.

21 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 21 Najczęściej popełniane błędy: FORMALNE: np.: brak we wniosku podpisu lub czytelnej pieczęci osoby upoważnionej, podpisanie wniosku przez inna osobę niż wskazaną w tzw. „metryczce”, niezłożenie wniosku w wymaganej liczbie egzemplarzy (w wersji papierowej) i / lub brak wersji elektronicznej wniosku, niezłożenie wraz z wnioskiem listu intencyjnego w sprawie partnerstwa ponadnarodowego w przypadku projektów współpracy ponadnarodowej, niedająca się odczytać wersja elektroniczna wniosku, inna suma kontrolna w wersji papierowej i elektronicznej wniosku i/lub różne sumy kontrolne na stronach wersji papierowej,

22 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 22 Najczęściej popełniane błędy: typ nośnika danych, na którym zapisano wersję elektroniczną, jest niezgodny z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej, brak co najmniej jednej strony w którymkolwiek egzemplarzu wniosku, użycie niewłaściwej wersji Generatora Wniosków, wniosek złożony w nieodpowiednim terminie lub w niewłaściwej instytucji, zadania skierowane do nieuprawnionej grupy, wykroczenie poza obszar wsparcia danego Działania.

23 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 23 Najczęściej popełniane błędy: MERYTORYCZNE: np.: brakuje jasnego powiązania wskazanej grupy docelowej z problemami i zadaniami zaplanowanymi w projekcie (grupa docelowa musi „wynikać” z analizy sytuacji i diagnozy problemu), pozycje objęte cross-financingiem nie są zgodne z określonym katalogiem, zbyt krótki czas przewidziany we wniosku na rekrutację uczestników do projektu.

24 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 24

25 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 25 Przydatne strony internetowe: www.mir.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.pois.gov.pl www.poir.gov.pl www.power.gov.pl www.popc.gov.pl www.popt.gov.pl www.rpo.pomorskie.eu www.pomorskiewunii.pl

26 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 26 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52 e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eupunktinformacyjny@pomorskie.eu www.pomorskiewunii.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 1 „Warsztaty dla początkujących…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google