Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z MNIEJSZANIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIENIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ Spotkanie informacyjne konkurs nr 10/POKL/9.1.1/2010 Toruń, 17 czerwca 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z MNIEJSZANIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIENIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ Spotkanie informacyjne konkurs nr 10/POKL/9.1.1/2010 Toruń, 17 czerwca 2010."— Zapis prezentacji:

1 Z MNIEJSZANIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIENIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ Spotkanie informacyjne konkurs nr 10/POKL/9.1.1/2010 Toruń, 17 czerwca 2010 r.

2 Plan spotkania 1.Dokumentacja konkursowa 2.Prawidłowe przygotowanie wniosku 3.Równość szans kobiet i mężczyzn 4.Co nowego w PO KL? 5.Pytania i odpowiedzi Przerwa: - 10:30 – 10:45 – przerwa kawowa

3 Nabór Termin składania wniosków 9 czerwca – 16 lipca 2010 (ost. dnia do godz. 13.30) Wartość alokacji: 21 297 614,00 złotych Minimalna wartość projektu: 50 tys. zł Wkład własny: 15% kosztów kwalifikowalnych Każdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.1 jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych ogółem.

4 Nabór Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej- Curie 73, 87-100 Toruń, KANCELARIA OGÓLNA – pokój 112 a. Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską ( decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs )

5 Typy projektów tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich) wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagrożonych likwidacją, dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu itp.

6 Uprawnieni Projektodawcy - Beneficjenci Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. podmioty, które w ciągu ostatnich 3 lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania naruszenia właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. podmioty, które w ciągu ostatnich 3 lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania naruszenia właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

7 Beneficjenci Ostateczni dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) rodzice dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) istniejące przedszkola funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego

8 Szczegółowe warunki dotyczące konkursu

9 Kryteria dostępu Realizacja projektu wyłącznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie woj. kujawsko- pomorskiego z dostępną pełną dokumentacją projektową i personelem zaangażowanym w realizację projektu Projekt jest realizowany wyłącznie na obszarze gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców (z wyłączeniem ośrodków prowadzących edukację dla dzieci niepełnosprawnych) Minimalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące

10 UWAGA!!! Wnioski niespełniające kryteriów dostępu zostaną odrzucone.

11 Wiążą się z preferowaniem przez IP określonych rodzajów projektów. Za ich spełnienie przyznawana jest premia punktowa – w przypadku niniejszego konkursu – maksymalnie 40 punktów. Wysokość premii punktowej określana jest w Planie działania i Dokumentacji Konkursowej. Premia punktowa może być przyznana tylko tym wnioskom, które spełniają kryteria strategiczne i jednocześnie uzyskały od każdego z oceniających przynajmniej 60% punktów w poszczególnych polach oceny merytorycznej (czyli wnioskom, które są rekomendowane do dofinansowania przez obydwu oceniających). KRYTERIA STRATEGICZNE OCENA MERYTORYCZNA

12 Kryteria strategiczne Projekt jest realizowany w partnerstwie z Jednostką Samorządu Terytorialnego - waga 5 pkt. Obejmuje wsparciem co najmniej 5 przedszkoli (w tym również innych form wychowania przedszkolnego) – waga 5 pkt. Obszar realizacji projektu obejmuje co najmniej 80% miejscowości, w których nie funkcjonuje przedszkole (w tym również inna forma wychowania przedszkolnego) – 18 pkt. Projekt zapewnia zwiększanie dostępności przedszkola (w tym również innej formy wychowania przedszkolnego) integracyjnego lub specjalnego dla osób o specjalnych potrzebach, w szczególności osób niepełnosprawnych – 7 pkt. Projekt przewiduje aktywny udział rodziców w tworzeniu i organizacji przedszkola – waga 5 pkt.

13 System selekcji projektów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego

14 PROCES DOKONYWANIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PO KL 1. ZŁOŻENIE WNIOSKU 2. OCENA FORMALNA 3. OCENA MERYTORYCZNA 5. EWENTUALNE NEGOCJACJE 6. UMOWA O DOFINANSOWANIE 4. LISTA RANKINGOWA

15 Wymagania odnośnie do przygotowania wniosku o dofinansowanie Przygotowany za pomocą aktualnej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych (wersja 5.3 lub nowsza) Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach papierowych wraz z wersją elektroniczną (odpowiednio opisaną) i 2 egzemplarzami załączników finansowych

16 KRYTERIA OGÓLNE FORMALNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PO KL KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE MERYTORYCZNE HORYZONTALNE DOSTĘPU STRATEGICZNE OCENA FORMALNA OCENA MERYTORYCZNA

17 OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE Wymogi niezbędne do zarejestrowania wniosku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego czy wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów. UWAGA!!! Wnioski złożone po terminie zamknięcia konkursu (po 16 lipca br.) nie będą rozpatrywane (nie będą poddawane ocenie formalnej i merytorycznej); czy wniosek został złożony we właściwej instytucji (punkt 1.5 wniosku); czy wniosek został wypełniony w języku polskim; czy wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i właściwą Dokumentacją Konkursową? (w tym pkt 2.6, część V wniosku); czy wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie); czy okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL. OCENA FORMALNA

18 czy wraz z wnioskiem złożono wymagany kompletny załącznik lub załączniki (zgodnie z Systemem Realizacji PO KL); czy działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych; czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) (część V wniosku); OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

19 Poprawa błędów formalnych uzupełnienie brakujących załączników finansowych określających sytuację finansową beneficjenta lub partnerów uzupełnienie brakujących pieczątek i podpisów na załącznikach finansowych beneficjenta i partnera, przy czym w przypadku załączników finansowych partnera nie są wymagane podpisy i pieczątki beneficjenta, lecz partnera, uzupełnienie brakującej wersji elektronicznej wniosku; uzupełnienie brakujących podpisów i pieczątek we wniosku w punkcie V. „Oświadczenie”, uzupełnienie potwierdzenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”,

20 Poprawa błędów formalnych W przypadku niezgodności sumy kontrolnej wersji papierowej i elektronicznej wniosku, uzupełnienie wersji elektronicznej, pod warunkiem dostarczenia wersji elektronicznej o tej samej sumie kontrolnej, jak złożone 2 egz. Wniosku uzupełnienie brakującej wersji papierowej wniosku o dofinansowanie (pod warunkiem dostarczenia drugiego egz. o takiej samej sumie kontrolnej co pierwszy złożony egz. wniosku i płyta CD)

21 Poprawa błędów formalnych poprawienie błędów rachunkowych w budżecie projektu (błąd wynikający z niezatwierdzenia przez wnioskodawcę wprowadzonych zmian do budżetu za pomocą pola „przelicz budżet”) uzupełnienie pustych pól w harmonogramie projektu – dotyczy tylko sytuacji, gdy w miejsce pustego pola powinna być cyfra „0” oraz o ile pozostała część pól została już wypełniona, uzupełnienie w pkt. V daty wypełnienia wniosku (dotyczy zarówno braku daty, jak i daty wpisanej odręcznie), uzupełnienie brakującego lub poprawienie błędnego zapisu w punkcie 1.6 – Numer konkursu,

22 Poprawa błędów formalnych uzupełnienie błędnie wpisanego obszaru realizacji projektu (punkt 1.9 wniosku), o ile z treści wniosku wynika, iż obszar ten jest poprawny, uzupełnienie pustych pól w budżecie szczegółowym – dotyczy tylko sytuacji, gdy nie zostały wpisane jednostki miary poprawienie błędnie wpisanej instytucji, w której składany jest wniosek POZSTAŁE UCHYBIENIA NIE PODLEGAJĄ KOREKTOM ANI UZUPEŁNIENIOM, A TYM SAMYM SKUTKUJĄ BEZWZGLĘDNYM ODRZUCENIEM WNIOSKU NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ

23 Błędy formalne skutkujące odrzuceniem – bez możliwości poprawy niespełnienie któregokolwiek z kryteriów dostępu; brak wersji papierowej wniosku (złożenie wniosku tylko w wersji elektronicznej) niekompletność obydwu wersji papierowych wniosku (np. jeśli w obydwu wersjach brak jednej lub kilku stron), brak wykazania wymaganego wkładu własnego;

24 Błędy formalne skutkujące odrzuceniem – bez możliwości poprawy niewypełnienie wszystkich pól we wniosku - np.: -niewypełnienie pola „uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie”, - brak metodologii wyliczenia kosztów pośrednich (w przypadku ryczałtu), brak uzasadnienia kosztów pośrednich (niezależnie od sposobu rozliczania); - brak metodologii wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną,

25 Błędy formalne skutkujące odrzuceniem – bez możliwości poprawy - pusty harmonogram - brak zaznaczenia w harmonogramie jakichkolwiek pól dotyczących terminu realizacji poszczególnych zadań oraz niewpisanie liczby uczestników projektu. W przypadku, gdy wnioskodawca nie przewiduje w poszczególnych zadaniach żadnej liczby uczestników należy – zamiast pustych pól – wpisać cyfrę „0” ! - w budżecie projektu niewpisywanie kwoty wnioskowanej oraz cen jednostkowych w szczegółowym budżecie projektu

26 Błędy formalne skutkujące odrzuceniem – bez możliwości poprawy Uwaga!!!! Powyższa lista błędów nie stanowi katalogu zamkniętego, a jedynie przykłady najczęściej występujących błędów, które powodują odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej.

27 Terminy – ocena formalna -ocena formalna wniosku dokonywana jest w ciągu 14 dni od daty zamknięcia konkursu. W uzasadnionych przypadkach (np. duża liczba wniosków) powyższy termin może zostać przedłużony do 21 dni. -Wnioskodawca informowany jest o wynikach oceny formalnej w terminie 7 dni od dnia dokonania oceny -w przypadku konieczności poprawy wniosku/załączników Wnioskodawca dostarcza dokumenty w ciągu 5 dni od daty otrzymania pocztą tradycyjną pisma wzywającego do korekty. -Wniosek i/lub złożone z nim załączniki może być skorygowany przez Projektodawcę JEDNOKROTNIE w zakresie wskazanym przez IOK.

28 Dziękujemy za uwagę 28 Biuro Wyboru Projektów EFS Wydział Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym


Pobierz ppt "Z MNIEJSZANIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIENIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ Spotkanie informacyjne konkurs nr 10/POKL/9.1.1/2010 Toruń, 17 czerwca 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google