Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dziękuję za uwagę Pomoc techniczna PROW 2014 – 2020 Koszty kwalifikowalne – informacje ogólne - proj. rozp. MRiRW w spr. szczegółowych warunków i trybu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dziękuję za uwagę Pomoc techniczna PROW 2014 – 2020 Koszty kwalifikowalne – informacje ogólne - proj. rozp. MRiRW w spr. szczegółowych warunków i trybu."— Zapis prezentacji:

1 Dziękuję za uwagę Pomoc techniczna PROW 2014 – 2020 Koszty kwalifikowalne – informacje ogólne - proj. rozp. MRiRW w spr. szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty PT w ramach PROW 2014-2020 Spotkanie Grupy tematycznej ds. podejścia Leader Warszawa, dn. 10 czerwca 2016 r.

2 Dziękuję za uwagę Pomoc Techniczna PROW 2014 – 2020 Spotkanie z Urzędami Marszałkowskimi Warszawa, dn. 11 kwietnia 2016 r. Kwalifikowalność w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020 W przypadku operacji realizowanych w ramach dwuletnich planów operacyjnych KSOW do kosztów kwalifikowalnych zalicza się: 1) koszty dostaw i usług, 2) koszty podróży służbowych pracowników podmiotu uprawnionego oraz przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej i noclegów poniesionych przez inne osoby w związku z realizacją tych operacji; 3) kwotę środków przekazanych przez podmiot uprawniony partnerowi KSOW z tytułu realizacji tej operacji (jest kwalifikowalna jeżeli została przeznaczona przez partnera KSOW na pokrycie kosztów, o których mowa w pkt 1 lub 2). Do kosztów poniesionych przez partnera KSOW, na które została przeznaczona kwota tych środków, stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia określające warunki kwalifikowalności kosztów ponoszonych przez podmiot uprawniony, z tym że nie stosuje się ust. 11 pkt 7 (koszty poniesione na podst. umowy cywilnoprawnej zawartej przez partnera z własnym pracownikiem są kwalifikowalne). – które są uzasadnione zakresem operacji i niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne. Racjonalność kosztów - gdy wysokość przedstawionych kosztów przekracza wartość rynkową ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności – przy ustalaniu wysokości PT ARiMR uwzględnia wartość rynkową kosztów.

3 Dziękuję za uwagę Pomoc Techniczna PROW 2014 – 2020 Spotkanie z Urzędami Marszałkowskimi Warszawa, dn. 11 kwietnia 2016 r. Koszty niekwalifikowalne w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020 Do kosztów kwalifikowalnych (dot. PO KSOW) nie zalicza się następujących kosztów: 1.zakupu środków transportu; 2.związanych z umową leasingu środków transportu, zakończonego przeniesieniem prawa własności tych środków transportu; 3.zakupu alkoholu, z wyjątkiem alkoholu wpisanego na listę produktów tradycyjnych, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1368), kupionego w celach promocji dziedzictwa kulturowego regionu, w którym jest wytwarzany, w związku z realizacją operacji w ramach dwuletnich planów operacyjnych; 4.poniesionych na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej przez podmiot uprawniony z pracownikiem tego podmiotu- nie dotyczy partnerów KSOW; 5.zakupu nieruchomości.

4 Dziękuję za uwagę Pomoc Techniczna PROW 2014 – 2020 Spotkanie z Urzędami Marszałkowskimi Warszawa, dn. 11 kwietnia 2016 r. Na etapie oceny wniosków przez ARiMR weryfikacji podlegać będzie m.in. : → zgodność z PO KSOW; → prawidłowość stosowania ustawy PZP (w przypadku naruszeń przepisów ustawy PZP - pomniejszenie na etapie oceny wniosku o przyznanie PT albo wniosku o płatność /w zależności kiedy zostało zakończone postępowanie/: metoda dyferencyjna (gdy da się precyzyjnie określić wartość kosztów poniesionych w sposób nieprawidłowy); metoda wskaźnikowa (taryfikator w załączniku do rozporządzenia o PT); → zgodność z zasadą konkurencyjności – stosowanie gdy przepisy ustawy PZP nie mają zastosowania, wartość zamówienia oszacowana zgodnie z przepisami ustawy PZP przekracza 20 tys. zł netto, zamówienie nie stanowi zamówienia określonego w ustawie PZP w części dot. wyłączeń przedmiotowych. -

5 Dziękuję za uwagę Pomoc Techniczna PROW 2014 – 2020 Spotkanie z Urzędami Marszałkowskimi Warszawa, dn. 11 kwietnia 2016 r. Okres obowiązywania warunków w zakresie konkurencyjności Tryby określone w ustawie o zamówieniach publicznych Minimalne warunki dot. KTWW określone w rozporządzeniu Warunki dot. KTWW określone w rozporządzeniu Wejście w życie rozporządzenia

6 Dziękuję za uwagę Pomoc Techniczna PROW 2014 – 2020 Spotkanie z Urzędami Marszałkowskimi Warszawa, dn. 11 kwietnia 2016 r. - Minimalne warunki dot. KTWW przed wejściem w życie rozp. - m.in. upublicznienie zapytania ofertowego przez przesłanie go co najmniej trzem potencjalnym wykonawcom, a gdy jest ich mniej niż trzech – każdemu z nich, lub przez umieszczenie na stronie internetowej; - Warunki dot. KTWW po wejściu w życie rozporządzenia o PT m.in. upublicznienie zapytania ofertowego przez jego przesłanie co najmniej trzem potencjalnym wykonawcom, a gdy jest ich mniej niż trzech – każdemu z nich, a także przez umieszczenie na stronie internetowej podmiotu uprawnionego (dot. także partnera!), jeżeli posiada on taką stronę. W przypadku naruszeń: Metoda dyferencyjna; Metoda wskaźnikowa (2 taryfikatory – dot. niezgodności dot. stosowania KTWW przed wejściem w życie rozp. oraz po wejściu w życiu rozp.; → zasady dot. działań informacyjnych i reklamowych określonych na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. przed wejściem w życie rozporządzenia o PT oraz dodatkowo - po wejściu w życie rozp. – warunki/zasady w nim określone.

7 Dziękuję za uwagę Pomoc Techniczna PROW 2014 – 2020 Spotkanie z Urzędami Marszałkowskimi Warszawa, dn. 11 kwietnia 2016 r. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dziękuję za uwagę Pomoc techniczna PROW 2014 – 2020 Koszty kwalifikowalne – informacje ogólne - proj. rozp. MRiRW w spr. szczegółowych warunków i trybu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google