Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2015 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2015 ROK."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2015 ROK

2 Uwaga: Dane finansowe dotyczące poszczególnych inwestycji według stanu na koniec 2015 roku.

3 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Brusy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nakłady poniesione przed 2015r. – zł nakłady poniesione przed 2015r. – zł nakłady poniesione w 2015r. – zł nakłady poniesione w 2015r. – zł całkowita wartość zadania – zł, z czego: - środki własne Gminy Brusy – zł - dofinansowanie UE w ramach RPOWP – zł całkowita wartość zadania – zł, z czego: - środki własne Gminy Brusy – zł - dofinansowanie UE w ramach RPOWP – zł okres realizacji zadania: 2011/2015 okres realizacji zadania: 2011/2015 Zakres: ,5 m sieci kanal. sanit. wraz z przyłączami, m sieci wodociągowej z przyłączem, - 86 przyłączy kanalizacyjnych, - 1 przyłącze wodociągowe, - 6 przepompowni ścieków. Przepompownia ścieków w Małych Chełmach - w latach wykonano II ETAPY zadania, w których, zgodnie z harmonogramem, wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami na trasie Małe Chełmy - Antoniewie (2013) oraz Małe Gliśno – Dąbrówka – Gacnik (2014), - w 2015r. rozszerzono zakres zadania o budowę sieci wodociągowej z Krówni do Czernicy wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej do budynku Ośrodka Edukacji Leśnej w Leśnictwie Czernica, - wykonawcą 2 etapów było Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o. z Chojnic natomiast zakres ubiegłoroczny wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „INSTAL” Sp. z o.o. z Nieżychowic, -30 października 2015r. dokonano odbioru końcowego zadania. Zadanie koordynowane przez ZGK w Brusach

4 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy realizowana przez ZGK w 2015 roku Największymi zadaniami realizowanymi przez ZGK w 2015 roku była rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Brusy i w sołectwie Lubnia. Miejscowość Sieć wodociągowa Sieć kanalizacji sanitarnej Długość sieci [m] Długość przyłączy [m] Liczba przyłączy [szt.} Długość sieci [m] Długość przyłączy [m] Liczba przyłączy [szt.} Kosobudy - Huta - Rudziny Brusy639, Zalesie Lubnia ,5424 Małe Chełmy 131 Orlik50351 Lendy1701 Główczewice81 Czarniż512 Leśno Wielkie Chełmy 171 RAZEM1064, ,533415

5 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kosobudach Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. nakłady poniesione przed 2015r. – zł nakłady poniesione przed 2015r. – zł nakłady poniesione w 2015r. – zł nakłady poniesione w 2015r. – zł okres realizacji zadania: 2009 – 2015 okres realizacji zadania: 2009 – 2015 Zadanie jest elementem szerszego projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze”. Projekt zakłada objęcie terenów 15 składowisk, zlokalizowanych w granicach administracyjnych 10 gmin powiatu chojnickiego i człuchowskiego, w tym składowiska odpadów w Kosobudach, działaniami rekultywacyjnymi obejmującymi rekultywację techniczną i biologiczną wraz z montażem urządzeń do monitorowania stanu wód (piezometrów). W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych wynikających ze składowania odpadów. Wydatki w 2015 roku dotyczyły obsługi administracyjnej projektu oraz jego promocji. Wartość brutto całego projektu: zł Wysokość dofinansowania UE w ramach RPO WP: zł Wartość składowiska w Kosobudach: zł, w tym: - wysokość dofinansowania: zł - środki własne Gminy Brusy: zł Składowisko odpadów w Kosobudach – stan obecny

6 Budowa mikroinstalacji prosumenckich z wykorzystaniem pomp ciepła na terenie Gminy Brusy nakłady poniesione w 2015r. – zł, z czego: nakłady poniesione w 2015r. – zł, z czego: – wkład mieszkańców – zł – środki własne Gminy Brusy – zł – dofinansowanie UE w ramach PROW – zł okres realizacji zadania: 2015 okres realizacji zadania: 2015 Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. -w wyniku realizacji przedsięwzięcia na terenie gminy Brusy zainstalowano 135 mikroinstalacji z wykorzystaniem pomp ciepła powietrze – woda (129 pomp u osób fizycznych, 1 w ZGK Brusy oraz 5 w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek w Orliku), -wykonawcą zadania była firma A  M HOME CREDIT Andrzej Ochman z Krzyżanowic (woj. Śląskie), -zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Pompa ciepła w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brusach

7 Dokumentacja projektowa dla integrującego węzła transportowego w Brusach -w ramach zadania opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy ulicy Nad Dworcem oraz łącznika pomiędzy ulicą Nad Dworcem i Targową w Brusach wraz z chodnikami i ścieżką rowerową o łącznej długości ok. 700mb., -wykonawcą projektu była firma Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany mgr inż. Daniel Folehr z Chojnic, -w dniu r. uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. całkowita wartość zadania: zł, całkowita wartość zadania: zł, nakłady poniesione w 2015 roku: zł, z czego: nakłady poniesione w 2015 roku: zł, z czego: - dofinansowanie UE – zł, - środki Gminy Brusy – zł okres realizacji zadania: okres realizacji zadania: Projekt zagospodarowania terenu – przedłużenie ul. Armii Krajowej. Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

8 Budowa ulicy Traugutta w Brusach Zakres zadania obejmował budowę nawierzchni z kostki brukowej na długości 240mb i szerokości 5,5m oraz budowę obustronnych chodników. Wykonawcą zadania była Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Roman Jereczek z Mądrzechowa (powiat bytowski). całkowita wartość zadania: zł, całkowita wartość zadania: zł, nakłady poniesione w 2015 roku: zł, nakłady poniesione w 2015 roku: zł, okres realizacji zadania: 2015 okres realizacji zadania: 2015 Podczas odbioru końcowego ulicy. Efekt końcowy.

9 Przebudowa ul. Głównej i Leśnej w Zalesiu nakłady poniesione w 2015r. – zł, z czego: nakłady poniesione w 2015r. – zł, z czego: – środki własne Gminy Brusy – zł – dofinansowanie w ramach NPPDL – zł – dotacja z Powiatu Chojnickiego – zł – osoby prywatne – zł okres realizacji zadania: 2015 okres realizacji zadania: 2015 Dofinansowano Dofinansowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. W efekcie realizacji zadania przebudowano ulice: -Główną długości ok. 456mb, -Leśną długości ok. 988mb -Leśną długości ok. 988mb. Wykonano również odwodnienie ulic, oznakowanie pionowe i poziome, wybudowano chodniki i ścieżkę rowerową. Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski z Kalisza. Wykonawcą zadania była firma Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski z Kalisza Uroczyste otwarcie ulic. Ul. Leśna – wylot z Zalesia.

10 Modernizacja drogi transportu rolnego Kosobudy - Huta nakłady poniesione w 2015r. – zł, z czego: nakłady poniesione w 2015r. – zł, z czego: fundusz sołecki sołectwa Kosobudy – złfundusz sołecki sołectwa Kosobudy – zł pozostałe środki Gminy Brusy – złpozostałe środki Gminy Brusy – zł środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – złśrodki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – zł okres realizacji zadania: 2015 okres realizacji zadania: zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni z kruszywa mineralnego 0-31,5mm, o grubości nasypu po zagęszczeniu 15cm, - długość zmodernizowanej drogi w 2015r.: m, - szerokość pasa jezdnego: 3,0 m, - wykonawcą zadania była firma Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski z Kalisza,

11 Modernizacja drogi gminnej w Małym Gliśnie Zakres zadania obejmował przebudowę drogi gminnej przebiegającej przez Małe Gliśno poprzez wykonanie nowej nalewki asfaltowej na długości 625m, szerokości 4,0m. Wykonawcą zadania była firma SKANSKA S.A. z Warszawy. nakłady poniesione w 2015r.: zł, z czego: nakłady poniesione w 2015r.: zł, z czego: - fundusz sołecki Sołectwa Małe Gliśno zł, - pozostałe środki Gminy Brusy zł, - środki ZGK w Brusach – zł. okres realizacji zadania: 2015 okres realizacji zadania: 2015

12 Modernizacja drogi gminnej w Żabnie Zakres zadania obejmował modernizację nawierzchni drogi mieszanką mineralno-bitumiczną na odcinku 837m, szerokości 3,0m. Wykonawcą zadania była firma Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski z Kalisza. Wykonawcą zadania była firma Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski z Kalisza. nakłady poniesione w 2015 roku: zł, z czego: nakłady poniesione w 2015 roku: zł, z czego: - fundusz sołecki Sołectwa Żabno zł, - pozostałe środki Gminy Brusy zł, - środki osób prywatnych – zł. okres realizacji zadania: 2015 okres realizacji zadania: 2015

13 Budowa chodnika w Czarnowie Zakres zadania obejmował chodnika o nawierzchni z kostki betonowej wzdłuż drogi gminnej na odcinku ok. 400mb i utwardzenie terenu wokół figury. Wykonawcą zadania był TRANSKOP - Firmowa Jacek Trzebiatowski z Lubni. całkowita wartość zadania: zł, całkowita wartość zadania: zł, nakłady poniesione przed 2015r.: zł, nakłady poniesione przed 2015r.: zł, nakłady poniesione w 2015r.: zł, z czego: nakłady poniesione w 2015r.: zł, z czego: - fundusz sołecki Sołectwa Czarnowo zł, - pozostałe środki Gminy Brusy zł. okres realizacji zadania: okres realizacji zadania: Na zdjęciach chodnik w Czarnowie świeżo po ukończeniu robót z widocznym piaskiem służącym do zamulenia kostki brukowej.

14 Modernizacja drogi powiatowej na odcinku od DW 236 w kierunku Laski Gmina Brusy udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na ww. odcinku drogi powiatowej o długości 6,7 km. Dofinansowano Dofinansowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. wartość całkowita zadania : zł, z czego: wartość całkowita zadania : zł, z czego: - dotacja Gminy Brusy zł, - dotacja Gminy Brusy zł, - środki Powiatu Chojnickiego zł, - środki Powiatu Chojnickiego zł, - dofinansowanie z NPPDL – zł. - dofinansowanie z NPPDL – zł. okres realizacji zadania: 2015 okres realizacji zadania: 2015

15 Wykup gruntów (na cele drogowe) nakłady poniesione w 2015 roku – zł nakłady poniesione w 2015 roku – zł powierzchnia wykupionych gruntów – ha powierzchnia wykupionych gruntów – ha przeznaczenia wykupionych gruntów: przeznaczenia wykupionych gruntów: – poszerzenie ulic w Brusach (w tym Kasztanowa) oraz dróg gminnych w miejscowościach Brusy – Jaglie i Małe Gliśno, – poszerzenie ulic w Brusach (w tym Kasztanowa) oraz dróg gminnych w miejscowościach Brusy – Jaglie i Małe Gliśno, – wykup gruntu pod ulicą Zieloną i częścią ulicy Łanowej, – wykup gruntu pod ulicą Zieloną i częścią ulicy Łanowej, ponadto Gmina Brusy nabyła nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych działkę o powierzchni 1,17 ha pod boisko sportowe w Męcikale. ponadto Gmina Brusy nabyła nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych działkę o powierzchni 1,17 ha pod boisko sportowe w Męcikale. realizacja zadania – 2015 rok realizacja zadania – 2015 rok

16 Wykupy gruntów pod trasami rowerowymi W latach 2012 – 2014 na terenie Gminy Brusy zostało wybudowanych ponad 21 km tras rowerowych na trasie Brusy – Żabno – Męcikał – Turowiec oraz Brusy - Brusy-Jaglie – Czyczkowy – Wielkie Chełmy – Drzewicz. W latach trwały wykupy gruntów pod ścieżkami rowerowymi przebiegającymi przez tereny rolnicze. W sumie na przestrzeni 2 lat wykupiono 38 działek o łącznej powierzchni ok. 2 ha. nakłady poniesione w 2014r. – zł nakłady poniesione w 2014r. – zł nakłady poniesione w 2015r. – zł nakłady poniesione w 2015r. – zł całkowity koszt wykupów – zł całkowity koszt wykupów – zł okres realizacji zadania: okres realizacji zadania: XIV Zaborski Rajd Rowerowy r.

17 Przebudowa terenu przy przedszkolu i szkole podstawowej w Brusach nakłady poniesione przed 2015r. – 450 zł nakłady poniesione przed 2015r. – 450 zł nakłady poniesione w 2015r. – zł nakłady poniesione w 2015r. – zł całkowita wartość zadania – zł całkowita wartość zadania – zł okres realizacji zadania – 2015 okres realizacji zadania – w ramach zadania wybudowano łącznik o długości ok. 175m pomiędzy ul. Ogrodową i Armii Krajowej, utworzono 10 miejsc postojowych na samochody osobowe przy przedszkolu, wyposażono teren w elementy małej architektury (ławeczki, kosze na śmieci, stojaki na rowery) oraz zagospodarowano tereny zielone, -wykonawcą zadania była firma Usługi Ogólnobudowlane SZELBRUK Piotr Szela z Sierakowic, Tereny zielone oraz parking przy przedszkoluCiąg jezdny oraz plac przed szkołą podstawową

18 Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej poprawy efektywności energetycznej dla 12 obiektów użyteczności publicznej nakłady poniesione w 2015r. – zł, z czego: nakłady poniesione w 2015r. – zł, z czego: – środki własne Gminy Brusy – zł – dofinansowanie UE w ramach PROW – zł okres realizacji zadania – 2015 okres realizacji zadania – zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej efektywności energetycznej dla 12 budynków użyteczności publicznej, -zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii objętego RPO WP na lata Przedszkole w Brusach – stan istniejący Przedszkole w Czyczkowach – stan istniejący Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

19 Przebudowa mostu w miejscowości Parzyn - Młyn nakłady poniesione w 2015r. – zł nakłady poniesione w 2015r. – zł okres realizacji zadania: 2015 okres realizacji zadania: 2015 W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono kompleksową modernizację mostu o konstrukcji drewnianej, na stalowych legarach opartych na betonowych podporach. Długość mostu: 10m, szerokość pasa jezdnego: 4m. Przekrój mostu – fragment dokumentacji projektowej. W trakcie betonowania podpór.

20 Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Brusy - Wybudowanie nakłady poniesione w 2015r. – zł nakłady poniesione w 2015r. – zł okres realizacji zadania: 2015 okres realizacji zadania: 2015 W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono modernizację nawierzchni drogi gminnej nr G na odcinku ok. 1400mb poprzez ułożenie nowej warstwy kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 (grubość warstwy 8cm). Wykonawcą zadania była firma Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski z Kalisza. Wykonawcą zadania była firma Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski z Kalisza.

21 Zagospodarowanie działki gminnej w Małym Gliśnie z przeznaczeniem na zatokę autobusową nakłady poniesione w 2015r. – zł nakłady poniesione w 2015r. – zł okres realizacji zadania: 2015 okres realizacji zadania: 2015 W ramach przedsięwzięcia zagospodarowano działkę gminną poprzez wykonanie zatoki autobusowej z warstwy kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5, ograniczonej obrzeżami betonowymi. Wykonawcą zadania była firma Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski z Kalisza. Wykonawcą zadania była firma Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski z Kalisza.

22 Dofinansowanie na zakup samochodów na potrzeby posterunku policji w Brusach Posterunek Policji w Brusach został doposażony w dwa samochody osobowo – terenowe SUV. Radiowozy zostały zakupione na mocy współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Gminy Brusy. Wysokość dofinansowania udzielonego przez Gminę Brusy – zł, w tym: Wysokość dofinansowania udzielonego przez Gminę Brusy – zł, w tym: - dofinansowanie do radiowozu oznakowanego – zł - dofinansowanie do radiowozu nieoznakowanego – zł. okres realizacji zadania: 2015 okres realizacji zadania: 2015

23 Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego wartość samochodu – zł, z czego: wartość samochodu – zł, z czego: - dofinansowanie Gminy Brusy – zł, - dofinansowanie WFOŚiGW – zł, - Komenda Główna PSP – zł, - Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – zł, - Województwo Pomorskie – zł, - Powiat Chojnicki – zł, - OSP Brusy – 870 zł. okres realizacji zadania – 2015 rok okres realizacji zadania – 2015 rok Bruska jednostka OSP otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy (MAN, napęd 4x4). Samochód został poświęcony i wprowadzony do jednostki w dniu 19 marca 2016r., jednak dotacja została przekazana w roku 2015.

24 Budowa siłowni zewnętrznej w Brusach nakłady poniesione w 2015r. – zł, z czego: nakłady poniesione w 2015r. – zł, z czego: - środki własne Gminy Brusy – zł - dofinansowanie UE w ramach PROW – zł okres realizacji zadania: okres realizacji zadania: Zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego w Brusach” zostało wykonane w 2014 roku, jednak rozliczone na początku Siłownia terenowa wyposażona jest w 11 urządzeń takich jak: motylek, twister, wioślarz, orbitrek, narciarz, trenażer nóg, drążki gimnastyczne. Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Teren został w pełni zagospodarowany, oświetlony i oddzielony od płyty stadionu nowym ogrodzeniem oraz wyposażony w ławeczki, kwietniki i stojaki na rowery. W ramach projektu zainstalowano również ogniwa fotowoltaiczne na budynku socjalnym „Orlika”. Wykonawcą zadania była firma Instalacje Grzewcze i Sanitarne Grzegorz Narloch z Brus.

25 Doposażenie placów zabaw Plac zabaw przy ul. Słonecznej w Brusach.Plac zabaw przy ul. Bema w Brusach. W 2015 roku doposażono 3 place zabaw w Brusach (ul. Słoneczna, Bema i Świętopełka), jak również plac zabaw zlokalizowany przy punkcie przedszkolnym w Czyczkowach i w Lubni. nakłady poniesione w 2015r. – zł, nakłady poniesione w 2015r. – zł, okres realizacji zadania: 2015 okres realizacji zadania: 2015

26 Rewitalizacja parku w Wielkich Chełmach nakłady poniesione w 2015r. – zł, z czego: nakłady poniesione w 2015r. – zł, z czego: – środki własne Gminy Brusy – zł – środki UE w ramach PO RYBY – zł okres realizacji zadania: 2015 okres realizacji zadania: 2015 W ramach zadania w części południowej parku powstały ścieżki dla pieszych o nawierzchni szutrowej, drogi pieszo-jezdne z kostki brukowej, parking z geokratki dla 10 samochodów osobowych oraz nasadzenia zieleni, natomiast dla sportowców wykonano zaplecze socjalno – sportowe boiska w pomieszczeniach piwnicznych szkoły. Wykonawcą zadania była firma „MARBRUK” Sp. z o.o. z Charzyków. Dofinansowano w ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ” Europejskiego Funduszu Rybackiego. Pełna nazwa zadania brzmi: „Rewitalizacja terenów zieleni w ogrodzie dworskim oraz adaptacja pomieszczeń na zaplecze socjalno-sportowe w miejscowości Wielkie Chełmy”.

27 Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Brusy nakłady poniesione w 2015r. – zł, z czego: nakłady poniesione w 2015r. – zł, z czego: - fundusz sołecki poszczególnych sołectw – zł - pozostałe środki Gminy Brusy – zł. okres realizacji zadania: 2015 okres realizacji zadania: 2015 W 2015 roku wykonano następujące zadania inwestycyjne z zakresu oświetlenia drogowego: - opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy drodze gminnej w Czarniżu, -budowa oświetlenia na ul. Polnej w Lubni, -budowa oświetlenia na ul. Polnej w Leśnie, -budowa oświetlenia na ul. Pomorskiej w Męcikale, -opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na ul. Okrężnej w Leśnie, -montaż dodatkowych opraw oświetleniowych przy drodze gminnej w Kinicach. Oświetlenie na ul. Polnej w Leśnie.Oświetlenie na ul. Polnej w Lubni.

28 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego nakłady poniesione w 2015r. – zł nakłady poniesione w 2015r. – zł okres realizacji zadania – 2015 rok okres realizacji zadania – 2015 rok W 2015r. zakupiono: - 2 drukarki laserowe, - 3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, - 2 laptopy w oprogramowaniem, -oprogramowanie do systemu informacji przestrzennej (Program iGeoDecyzje), -rozszerzenie programu SelWin, -program „Kadry i Płace” -sieć radiowa.

29 Remonty w lokatorskich budynkach komunalnych Zakres remontów: -remonty sieci wod.-kan., elektrycznej, wentylacyjnej (Brusy, ul. Chełmowska 4, Gdańska 1a, Szkolna 1, Małe Gliśno 2, Leśno, ul. Kaszubska 1A), -wymiana okien, drzwi (Brusy, ul. Gdańska 40, Wojska Polskiego 54, Czarniż 16), -Przestawienie pieca kaflowego (Orlik 16), -usługi dekarskie - naprawy dachu, czyszczenie rynien (Brusy, ul. Szkolna 1, Leśno, ul. Kaszubska 1A), -utwardzenie terenu (Lubnia, ul. Spółdzielcza 2, Czapiewice 36), -wykonanie przyłącza wod-kan. do konteneru mieszkalnego, -malowanie klatki schodowej (Małe Gliśno 2, Huta 15, Brusy, ul. 2-go Lutego 12). nakłady poniesione w 2015r. – zł nakłady poniesione w 2015r. – zł okres realizacji zadania – 2015 rok okres realizacji zadania – 2015 rok

30 Remonty w świetlicach wiejskich Zakres ważniejszych remontów: -malowanie pomieszczeń w świetlicy (Męcikał), -remont posadzki, remont pomieszczenia kuchennego i toalety (Czarnowo), - remont podłogi oraz instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na sali głównej (Czyczkowy), -zagospodarowanie terenu przed świetlicą (Czyczkowy), -podłączenie instalacji wodociągowej (Huta), - modernizacja ogrzewania c.w.u. oraz konserwacja posadzki (Zalesie), -zakup drobnego wyposażenia (Czyczkowy, Zalesie, Małe Chełmy, Kinice, Lubnia). nakłady poniesione w 2015r. – zł nakłady poniesione w 2015r. – zł okres realizacji zadania – 2015 rok okres realizacji zadania – 2015 rok

31 Zakup wyposażenia do świetlicy w Leśnie nakłady poniesione w 2015r. – zł, z czego: nakłady poniesione w 2015r. – zł, z czego: - środki własne Gminy Brusy – zł - dofinansowanie UE w ramach PROW – zł - środki własne Gminy Brusy – zł - dofinansowanie UE w ramach PROW – zł Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakres zadania obejmował: -wyposażenie pomieszczenia herbaciarni w meble pod zabudowę wraz ze zmywarką i basenem nierdzewnym oraz urządzenia wolnostojące tj. 2 taborety gazowe, kuchenkę elektryczną, okap kuchenny, patelnię elektryczną oraz kuchenkę mikrofalową, -wyposażenie sali głównej w meble (25 stołów, 160 krzeseł) i sprzęt projekcyjny (projektor, ekran, listwa zasilająca, kable), -wyposażenie szatni w wieszaki na ubrania, stół do tenisa stołowego, -wyposażenie pomieszczeń magazynowych w szafy na sprzęt i naczynia, -wyposażenie zewnętrzne (4 ławki wolnostojące, 2 kosze na śmieci, 3 stojaki na rowery), -istalacja klimatyzacji. okres realizacji zadania: 2015 okres realizacji zadania: 2015

32 Zakup wyposażenia do świetlicy w Lubni nakłady poniesione w 2015r. – zł, z czego: nakłady poniesione w 2015r. – zł, z czego: - środki własne Gminy Brusy – zł - dofinansowanie UE w ramach PROW – zł Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. okres realizacji zadania: 2015 okres realizacji zadania: 2015 Zakres zadania obejmował: -wyposażenie pomieszczenia herbaciarni w meble pod zabudowę wraz ze zmywarką i basenem nierdzewnym oraz urządzenia wolnostojące tj. 2 taborety gazowe, kuchenkę elektryczną, okap kuchenny, patelnię elektryczną, kuchenkę mikrofalową oraz szafę chłodniczą do potraw i napojów, -wyposażenie sali głównej w meble (25 stołów, 140 krzeseł), sprzęt projekcyjny (projektor, ekran, listwa zasilająca, kable) i sprzęt nagłośnieniowy (mikrofony, kolumny, statywy, kable), -wyposażenie szatni sportowej w wieszaki na ubrania, ławeczki, szafy na sprzęt sportowy, skrzynię na piłki, 2 stoły do tenisa stołowego, -wyposażenie pomieszczeń magazynowych w szafy na sprzęt i naczynia, -wyposażenie zewnętrzne (4 kosze na śmieci, 3 stojaki na rowery), -Instalacja klimatyzacji.

33 Zakup piłkochwytów na boisko w Główczewicach i Orliku nakłady poniesione w 2015r. – zł, nakłady poniesione w 2015r. – zł, okres realizacji zadania: 2015 okres realizacji zadania: 2015 W tle piłkochwyt na boisku sportowym w Główczewicach. W ramach przedsięwzięcia na boiskach sportowych zamontowano 2 piłkochwyty o następujących parametrach: -piłkochwyt w Główczewicach o rozmiarach 30m x 5m o konstrukcji ze słupów stalowych z siatką polipropylenową koloru zielonego, -piłkochwyt w Orliku o rozmiarach 24m x 5m o konstrukcji ze słupów stalowych z siatką polipropylenową koloru zielonego.

34 Zakup kontenerów na boisko w Hucie nakłady poniesione w 2015r. – zł, nakłady poniesione w 2015r. – zł, okres realizacji zadania: 2015 okres realizacji zadania: 2015 W ramach przedsięwzięcia zakupiono dwa kontenery socjalne jako zaplecze szatniowe dla piłkarzy drużyny Orkan Huta oraz piłkarzy drużyny przyjezdnej. Kontenery są zlokalizowane przy boisku piłkarskim w Hucie. Dostawcą kontenerów była firma Transplanner Sp. z o.o. z Banina k. Gdańska.

35 Budowa boiska w Męcikale nakłady poniesione w 2015r. – zł, nakłady poniesione w 2015r. – zł, okres realizacji zadania: 2015 okres realizacji zadania: 2015 W trakcie robót ziemnych.Boisko w Męcikale – stan obecny. W ramach przedsięwzięcia wznowiono kamienie graniczne, przeprowadzono niwelację terenu na pow. 0,45 ha, nawieziono mieszankę wegetacyjną gr. 10 cm, wysiano trawę i uwałowano teren. Efektem końcowym jest pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej o wymiarach 90x45m. Wykonawcą zadania była firma OGROL z Chojnic.

36 Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego L.p.Nazwa zadaniaWydatek 1Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czapiewicach Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w Czarniżu Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej w Czarnowie (chodnik) Odwodnienie ul. Czernickiej w Czyczkowach Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Kinicach Naprawa nawierzchni drogi płytami typu YOMB w sołectwie Leśno Doposażenie jednostki OSP w Leśnie Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Leśnie Doposażenie świetlicy wiejskiej w Leśnie Remont zbiornika wodnego w Małych Chełmach Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym w Małym Gliśnie Uzupełnienie oświetlenia na ul. Pomorskiej w Męcikale Doposażenie świetlicy wiejskiej w Męcikale Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w Przymuszewie Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w Kinicach Dzień dziecka w Czarniżu

37 c.d. funduszu sołeckiego Sianokosy w Gacniku 15Odwodnienie drogi gminnej w Wielkich Chełmach Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Zalesiu Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym w Żabnie Naprawa nawierzchni dróg gminnych w poszczególnych sołectwach Organizacja imprez w poszczególnych sołectwach Pozostałe zadania (o wartości poniżej 5 tyś. zł) łącznie RAZEM Kuchenka elektryczna jako element wyposażenia świetlicy wiejskiej w Czapiewicach Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Zalesiu

38 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brusy – edycja 2015 W 2015 roku 41 gospodarstw przystąpiło do programu usuwania azbestu przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Dofinansowaniu podlegały koszty demontażu, transportu oraz utylizacji odpadów zawierających azbest w wysokości 85% całkowitych kosztów. W 2015 roku unieszkodliwiono 7.238,82 m2 (98,39 Mg) wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę zł. koszt całkowity zadania – zł, z czego: - udział mieszkańców – zł - dofinansowanie WFOŚiGW – zł - dofinansowanie w ramach programu NFOŚiGW – zł koszt całkowity zadania – zł, z czego: - udział mieszkańców – zł - dofinansowanie WFOŚiGW – zł - dofinansowanie w ramach programu NFOŚiGW – zł okres realizacji zadania: 2015

39 Konserwacja i oznakowanie pomników przyrody na terenie Gminy Brusy Zakres zadania obejmował: - oznakowanie 14 drzew pomnikowych poprzez ustawienie tablic informacyjno-edukacyjnych, - wykonanie tablicy z mapą ogrodu dworskiego w Wielkich Chełmach, - wykonanie 3 tablic informacyjnych z zaznaczonymi na mapie pomnikami przyrody z terenu Gminy Brusy, - oznakowanie 30 drzew pomnikowych tabliczkami „POMNIK PRZYRODY”, - wykonanie prac konserwatorskich na 30 pomnikach przyrody (30 drzew pomnikowych). koszt całkowity zadania – zł, z czego: - dofinansowanie PROW – zł - udział Gminy Brusy – zł koszt całkowity zadania – zł, z czego: - dofinansowanie PROW – zł - udział Gminy Brusy – zł okres realizacji zadania: 2015 Dofinansowano w ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ” Europejskiego Funduszu Rybackiego. Tablica z planem parku dworskiego w Wielkich Chełmach. Przykładowa tablica informacyjno-edukacyjna. Tablica z zaznaczonymi pomnikami przyrody na mapie Gminy Brusy.

40 Gmina Brusy laureatem Sportowego Turnieju Miast i Gmin W 2015 roku Gmina Brusy została laureatem Sportowego Turnieju Miast i Gmin w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Brusy znalazły się na bardzo wysokim, 4. miejscu w kraju wśród gmin miejsko-wiejskich liczących od 7,5 do 15 tyś. mieszkańców. W nagrodę Gmina Brusy uzyskała kwotę 4 tyś. zł na zakup sprzętu sportowego dla lokalnie działających stowarzyszeń. W rankingu wygrywają samorządy, które wykażą się największą aktywnością w zakresie organizacji imprez sportowych w okresie od 26 maja (Dzień Matki) do 1 czerwca (Dzień Dziecka) w danym roku. Na terenie Gminy Brusy w ww. okresie zorganizowano 153 imprezy, w których wzięło udział łącznie osób. Dodatkowo przeprowadzono test Coopera, w którym wzięło udział 545 osób. Na terenie Gminy Brusy w ww. okresie zorganizowano 153 imprezy, w których wzięło udział łącznie osób. Dodatkowo przeprowadzono test Coopera, w którym wzięło udział 545 osób. Uczestnicy Testu Coopera.

41 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2015 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google