Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania ewaluacyjne prowadzone przez IZ RPO WK-P w roku 2013 Jolanta Rudnicka Biuro ds. Ewaluacji Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 20.05.2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania ewaluacyjne prowadzone przez IZ RPO WK-P w roku 2013 Jolanta Rudnicka Biuro ds. Ewaluacji Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 20.05.2014."— Zapis prezentacji:

1 Działania ewaluacyjne prowadzone przez IZ RPO WK-P w roku 2013 Jolanta Rudnicka Biuro ds. Ewaluacji Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 20.05.2014 r. Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro ds. Ewaluacji

2 Ewaluacja prowadzona jest zgodnie z:  Wytycznymi nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013  Planem Ewaluacji RPO WK-P na lata 2007-2013 (przyjętym uchwałą Nr 86/1113/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2007r.; zmieniony uchwałą Nr 83/1338/10 z dnia 20 października 2010r. oraz uchwałą Nr 21/613/12 z dnia 30 maja 2012r.)  Okresowymi planami ewaluacji RPO WK-P na dany rok Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro ds. Ewaluacji

3 Liczba wszystkich rekomendacji z badań ewaluacyjnych zrealizowanych w latach 2009-2013 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro ds. Ewaluacji

4 Liczba wszystkich badań ewaluacyjnych zrealizowanych w latach 2009-2013 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro ds. Ewaluacji

5 Liczba rekomendacji wg statusu nadanego przez ewaluatora badań zrealizowanych w latach 2009-2013 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro ds. Ewaluacji

6 Realizacja Okresowego Planu Ewaluacji na 2013 r. Badania zrealizowane w roku 2013:  Ewaluacja osiągnięcia założonych celów RPO WK-P na lata 2007-2013 (strategicznego i szczegółowych)  Ewaluacja wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów objętych rewitalizacją  Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Badanie w toku realizacji:  Ewaluacja ex-ante regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko- pomorskiego na lata 2014-2020 Badanie, którego realizacja rozpoczęła się w roku 2013 i zakończyła w roku 2014:  Realizacja zobowiązań wynikających z dyrektyw UE w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez działania współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro ds. Ewaluacji

7 Liczba rekomendacji w poszczególnych badaniach ewaluacyjnych zrealizowanych w roku 2013 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro ds. Ewaluacji

8 Liczba rekomendacji wg statusu wdrożenia z badań ewaluacyjnych zrealizowanych w roku 2013 Tytuł badania Liczba rekomendacji ogółem Status rekomendacji Rekomendacje do wdrożenia Rekomendacje częściowo do wdrożenia Rekomendacj e odrzucone Rekomendacje wdrożone Rekomendacje w trakcie wdrożenia Rekomendacje częściowo wdrożone Przyszła perspektywa Ewaluacja osiągnięcia założonych celów RPO WK-P na lata 2007-2013 (strategicznego i szczegółowych) 10 19 Ewaluacja wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na poprawę sytuacji społeczno- gospodarczej obszarów objętych rewitalizacją 121 56 Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 1052 3 SUMA 3262000618 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro ds. Ewaluacji

9 Liczba rekomendacji wg adresata rekomendacji z badań ewaluacyjnych zrealizowanych w roku 2013 * Łączna liczba wszystkich rekomendacji wskazanych na wykresie nie jest równa liczbie rekomendacji ogółem podanej na poprzednich wykresach (tj. 32). W 11 przypadkach ta sama rekomendacja została skierowana do kilku różnych adresatów. Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro ds. Ewaluacji

10 Liczba rekomendacji skierowanych do poszczególnych jednostek odpowiedzialnych za realizację RPO WK-P na lata 2007-2013 z badań ewaluacyjnych zrealizowanych w roku 2013 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro ds. Ewaluacji

11 Liczba rekomendacji wg obszarów analizy z badań ewaluacyjnych zrealizowanych w roku 2013 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro ds. Ewaluacji

12 Przykłady rekomendacji z badań ewaluacyjnych zrealizowanych w roku 2013 „Ewaluacja osiągnięcia założonych celów RPO WK-P na lata 2007-2013 (strategicznego i szczegółowych)” Uzupełnienie bazy KSI SIMIK o brakujące wartości wskaźników na podstawie informacji od beneficjentów o poziomie realizacji założeń projektów. Oszacowanie wskaźników, których uprzednio nie wybrano, a wiążą się z realizacją umowy. Po uzupełnieniu wskaźników przez beneficjentów niezbędna jest ponowna ocena poziomu realizacji działań i ewentualnej potrzeby przesunięć alokacji. Niezbędna jest weryfikacja trafności wybranych wskaźników oraz rzeczywistego poziomu ich realizacji a następnie przesunięcie środków umożliwiających zwiększenie wartości wskaźników. Powiązanie inwestycji we wszystkich typach przedsiębiorstw (także w mikroprzedsiębiorstwach i jednostkach B+R) ze zwiększaniem (nie tylko z utrzymaniem) zatrudnienia. Zastąpienie wskaźników ilościowych (liczba projektów) wskaźnikami odwołującymi się do skuteczności. Zróżnicowanie wskaźnika „liczba projektów” dla projektów różnej wartości lub wysokości dotacji (ze względu na zakładane różnice skuteczności zależnie od tych cech). Premiowanie (na etapie oceny) projektów innowacyjnych, w szczególności w dziedzinach wiodących (flagowych) dla województwa. Szersza promocja korzyści związanych z realizacją działań proinnowacyjnych. Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro ds. Ewaluacji

13 Przykłady rekomendacji z badań ewaluacyjnych zrealizowanych w roku 2013 „Ewaluacja wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów objętych rewitalizacją” W przyszłej perspektywie finansowej należy premiować projekty wynikające z podejścia zintegrowanego. By rewitalizacja prowadziła do rzeczywistego ożywienia newralgicznych obszarów miejskich konieczne jest ściślejsze powiązanie projektów „twardych”(modernizujących infrastrukturę) z projektami „miękkimi”, które przyczyną się do pobudzenia lokalnych. Ewaluator zarekomendował, aby dokonać takiej modyfikacji kryteriów wyboru projektów, by wprowadzić i zwiększyć znaczenie kryteriów odnoszących się do kwestii wpływu projektu na realizację założeń osi priorytetowej dotyczącej wsparcia działań rewitalizacyjnych oraz przyczyniających się do podniesienia jakości życia mieszkańców obszarów rewitalizowanych oraz nakierowanych na wzrost estetyki przestrzeni. Należy zmodyfikować system wskaźników oraz dokumentację projektową, tak, by było możliwe monitorowanie pełnego postępu rzeczowego na poziomie projektów/Działań/Priorytetu i programu. Należy także monitorować efekty (w szczególności – rezultaty) projektów rewitalizacyjnych także w dalszej perspektywie czasowej (po rozliczeniu projektów). Należy, w miarę możliwości, uprościć proces opracowywania LPR, aplikowania o wsparcie, realizacji projektu oraz jego rozliczania, ze względu na formalno-administracyjne obowiązki spoczywające na beneficjencie. Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro ds. Ewaluacji

14 Przykłady rekomendacji z badań ewaluacyjnych zrealizowanych w roku 2013 „Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” Rekomenduje się utrzymanie bezpośredniego charakteru pomocy w ramach wsparcia dla przedsiębiorstw w kolejnym okresie dofinansowania RPO WK-P. Zasadne będzie ukierunkowanie wsparcia przedsiębiorców na inteligentne specjalizacje wynikające z projektu Strategii Rozwoju Województwa i RSI. Rekomenduje się tworzenie zasobów i baz danych najlepszych praktyk pokazujących przykłady realizacji projektów przedsiębiorstw z wykorzystaniem środków RPO WK-P. Funkcjonowanie takiej bazy danych umożliwiłoby innym przedsiębiorcom realizację projektów komplementarnych i uzupełniających się do już sfinansowanych ze środków unijnych. Należy rozwinąć w skali regionu mechanizm powiązania finansowania prac badawczych z finansowaniem wdrażania ich wyników u jednego beneficjenta. Rozwijanie prac badawczych (oraz audytu technologicznego, walidacji rynkowej i biznesowej) w ramach instrumentów bezzwrotnych byłoby możliwe pod warunkiem wdrożenia tej samej innowacji przy pomocy instrumentów zwrotnych. Konieczna jest współpraca nie tylko między uczelniami i przedsiębiorcami, ale także z udziałem IOB, świadczących usługi doradcze dla biznesu przy transferze technologii. Dla wsparcia wszystkich sektorów w ramach łańcucha B+R+I (jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu) warto preferować partnerstwa projektowe w ramach postępowań konkursowych, skierowanych do przedsiębiorców i jednostek naukowo-badawczych. Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro ds. Ewaluacji

15 Pozostałe działania Jednostki Ewaluacyjnej realizowane w 2013 roku W dniach 25-26 czerwca 2013 r. w Toruniu zorganizowano i przeprowadzono Międzyregionalną Konferencję Ewaluacyjną pn. Ewaluacja programów operacyjnych - wyzwania, inspiracje, przyszłość, Prowadzenie podstrony poświęconej ewaluacji na stronie www.mojregion.eu,www.mojregion.eu Współpraca z Krajową Jednostką Ewaluacji, Komitetem Monitorującym i Grupą Sterującą Ewaluacją, Stała współpraca z wykonawcami zleconych badań ewaluacyjnych – zgodnie z umowami z nimi zawartymi, Współpraca z adresatami rekomendacji wypracowanych podczas badań ewaluacyjnych, Monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji, Opracowanie, konsultowanie, aktualizowanie Okresowego Planu Ewaluacji RPO WK-P, Aktualizacja bazy badań ewaluacyjnych RPO WK-P – na bieżąco, zgodnie z wykonywanymi badaniami, Udział w konferencjach /spotkaniach. Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro ds. Ewaluacji

16 Rozpoczęcie realizacji kolejnego badania ewaluacyjnego (zgodnie z OPE na 2014 rok - Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 192/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.) „Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013” Rodzaj ewaluacji: zewnętrzna Termin realizacji: I-III kw. 2014 r. Zakres badania: Zaplanowane do realizacji badanie ma na celu ewaluację działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P) w latach 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P (IZ RPO WK-P). Wyniki zrealizowanego badania zostaną wykorzystane przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w pracach nad sprawozdawczością programu oraz planowaniem działań z zakresu informacji i promocji w latach 2014-2020. Prace nad Planem ewaluacji na lata 2014-2020 KJE przygotowuje Wytyczne w zakresie systemu ewaluacji polityki spójności oraz realizacji ewaluacji programów operacyjnych perspektywy 2014-20 Plan zatwierdzany będzie przez KM RPO Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro ds. Ewaluacji

17 Dziękuję za uwagę Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro ds. Ewaluacji


Pobierz ppt "Działania ewaluacyjne prowadzone przez IZ RPO WK-P w roku 2013 Jolanta Rudnicka Biuro ds. Ewaluacji Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 20.05.2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google