Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport nt. stanu wdrażania rekomendacji z badań ewaluacyjnych zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport nt. stanu wdrażania rekomendacji z badań ewaluacyjnych zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na."— Zapis prezentacji:

1 Raport nt. stanu wdrażania rekomendacji z badań ewaluacyjnych zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Krasiczyn, 19 – 20 września 2011r. XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

2 W dniu 30 sierpnia 2011 r. ZWP przyjął zaktualizowany Okresowy plan ewaluacji RPO WP na rok 2011. Aktualizacja OPE podyktowana była uwzględnieniem uwagi Krajowej Jednostki Oceny do treści koncepcji badania ewaluacyjnego pn. Analiza dochodowości projektów dla projektów z luką finansową, zawartego w niniejszym dokumencie. W związku z powyższym rozszerzono zakres przedmiotowego badania o ocenę funkcjonujących w ramach RPO WP założeń proceduralnych dot. projektów generujących dochód, co jednocześnie skutkowało zmianą jego tytułu na Ocena systemu realizacji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w zakresie projektów z luką finansową. Dodatkowo zmianie uległ termin realizacji niniejszej ewaluacji, który przesunięto na II połowę roku oraz planowany koszt badania. Aktualizacja Okresowego planu ewaluacji RPO WP na rok 2011

3 Komplementarność projektów realizowanych w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna RPO WP z regionalnym układem komunikacyjnym Okres realizacji: III – VII 2010r. Wykonawca: EGO – Evaluation for Government Organizations S.C. Cel badania: Ocena komplementarności projektów działania 2.1 RPO WP z działaniami komunikacyjnymi podejmowanymi w województwie podkarpackim w celu wzmocnienia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Rekomendacje: Uchwała nr 311/6371/10 ZWP z dnia 14 września 2010r. W ramach badania Wykonawca opracował zalecenia, które pomogą zwiększyć udział projektów o wysokiej komplementarności w przyszłym okresie programowania (przy założeniu, że przyjęte zostaną analogiczne rozwiązania systemowe), zapewniających poprawę dostępności komunikacyjnej regionu. Badania ewaluacyjne zrealizowane w 2010r. 1/2

4 System wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Okres realizacji: IV – IX 2011r. Wykonawca: PSDB Sp. z o.o. Cel badania: Kompleksowa weryfikacja systemu pomiaru postępu rzeczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013 pod względem zapewnienia jego skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji. Rekomendacje: Uchwała nr 323/6769/11 ZWP z dnia 12 listopada 2010r. W ramach badania Wykonawca zweryfikował system pomiaru postępu rzeczowego RPO WP pod względem: realizacji celów Programu, w tym osi priorytetowych oraz działań, jak również kompletności, poprawności oraz użyteczności wskaźników dla pomiaru postępu rzeczowego wspieranych operacji, jak również dla systemu monitorowania realizacji Programu, w tym przede wszystkim sprawozdawczości. Badania ewaluacyjne zrealizowane w 2010r. 2/2

5 Monitorowanie odbywa się w oparciu o Tabelę wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego, na podstawie której sporządzane są Informacje roczne w zakresie ewaluacji oraz Raporty nt. stanu wdrażania rekomendacji. Rekomendacje pogrupowane są na: rekomendacje operacyjne dot. kwestii bieżącej realizacji programu i usprawnień w jego obrębie (monitorowane przez IZ RPO WP), rekomendacje kluczowe dot. istotnych kwestii realizacji programu, znacząco wpływających na jego skuteczną i efektywną realizację (monitorowane przez IZ RPO WP oraz KJO), rekomendacje horyzontalne wykraczające poza program będący przedmiotem ewaluacji, a często również poza politykę spójności oraz bieżącą perspektywę finansową funduszy europejskich (monitorowane przez KJO). Proces wykorzystywania wyników badań ewaluacyjnych

6 Wybrane rekomendacje badania Komplementarność projektów realizowanych w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z regionalnym układem komunikacyjnym Stan wdrażania rekomendacji 1/2 Zakres rekomendacjiSposób wdrożenia Pozostawienie kryterium dostępności w obecnym sformułowaniu wyłącznie dla schematu A. Przeformułowanie kryterium dostępności dla schematów B i C. Zalecenie promowania w ramach kryterium dostępności dla schematów B Drogi powiatowe i C Drogi gminne dostępności do szlaków między miastami powiatowymi, szlaków łączących ośrodki gminne i powiatowe z miastem wojewódzkim zostanie rozpatrzone na etapie opracowywania kształtu przyszłej perspektywy finansowej. Sformułowanie dodatkowego kryterium komplementarności z inwestycjami realizowanymi/zrealizowanymi/ planowanymi do realizacji w l. 2000-2020 dla schematu A. Rekomendacja sformułowania kryterium komplementarności dla schematu A Drogi wojewódzkie, promującego połączenia z innymi inwestycjami dotyczącymi zwłaszcza budowy dróg doprowadzających do istotnych ciągów transportowych na poziomie międzynarodowym i krajowym (zwłaszcza dróg prowadzonych nowym śladem), zostanie rozpatrzona na etapie opracowywania kształtu przyszłej perspektywy finansowej. Sformułowanie dodatkowego kryterium komplementarności z inwestycjami realizowanymi/zrealizowanymi/ planowanymi do realizacji w l. 2000-2020 dla schematów B i C. Rekomendacja sformułowania kryterium komplementarności dla schematów B Drogi powiatowe i C Drogi gminne, promującego połączenia z innymi inwestycjami dotyczącymi budowy dróg doprowadzających do istotnych ciągów transportowych (zwłaszcza dróg prowadzonych nowym śladem) oraz remontów istotnych (międzypowiatowych) ciągów transportowych, zostanie rozpatrzona na etapie opracowywania kształtu przyszłej perspektywy finansowej.

7 Wybrane rekomendacje badania System wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Stan wdrażania rekomendacji 2/2 Zakres rekomendacjiSposób wdrożenia System wskaźników KSI powinien być gotowy przed rozpoczęciem prac nad poszczególnymi programami. Mając tak ogromny dorobek w kwestii wskaźników z obecnego okresu programowania (systemy wskaźników, badania ewaluacyjne), należy przygotować zestaw wskaźników pod potrzeby przygotowywania programów na lata 2014-2020, który byłby w miarę elastyczny oraz przez to nie zmieniany w trakcie całej perspektywy. Przygotowanie systemu wskaźników na wzór obecnego załącznika nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej. Oczekiwany efekt: System wskaźników KSI przygotowany przed rozpoczęciem prac nad programami perspektywy 2014-2020 (system będzie elastyczny i przez to niezmieniany w trakcie wdrażania). Podczas analizy kompletności i spójności zestawu wskaźników w macierzach wykazano wiele takich nieścisłości, co do których zarekomendowano stosowne zmiany polegające na dodawaniu brakujących wskaźników. Dodanie wskaźników w odpowiednich tabelach działań/ osi priorytetowych w RPO WP i URPO WP (w oparciu o macierz celów stanowiącą załącznik do raportu). Przewidywany efekt: Opisanie celów działań i osi priorytetowych przez kompletny zestaw wskaźników. Zaproponowano stosowne modyfikacje poziomu wskaźników (zwiększenie lub zmniejszenie), a także – w możliwych przypadkach – ogłoszenie dedykowanych konkursów (gdzie została alokacja, a pozostałe wskaźniki zostały osiągnięte lub przekroczone). Niestety, ponieważ wskaźniki z poziomu działań są tożsame ze wskaźnikami z poziomu osi priorytetowych (RPO WP) konieczna będzie renegocjacja Programu. W większości przypadków można będzie jednak stawiać argumenty, że niektóre wskaźniki nie zostały osiągnięte, ponieważ inne – zostały znacznie przekroczone. Renegocjacja RPO WP. Zmiana URPO WP. Przewidywany efekt: Dostosowanie poziomu wskaźników z poziomu działania i osi priorytetowych do rzeczywistych wartości oszacowanych na koniec roku 2015.

8 Zestawienie rekomendacji z badań ewaluacyjnych Nazwa badania Liczba rekomendacji przedstawionych w raporcie końcowym Liczba rekomendacji przyjętych przez ZWP Liczba rekomendacji wdrożonych/ wdrażanych Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych 766 Analiza systemu zarządzania i kontroli RPO WP 1487 Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP 14109 Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach RPO WP 876 Komplementarność projektów realizowanych w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z regionalnym układem komunikacyjnym 650 System wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 14119

9 Badania ewaluacyjne realizowane w 2011r. Stan realizacji badań ewaluacyjnych zaplanowanych w Okresowym planie ewaluacji RPO WP na rok 2011 Ewaluacja działań informacyjno – promocyjnych podejmowanych w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – etap: wdrażanie rekomendacji Znaczenie interwencji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w obszarze infrastruktury ochrony środowiska – etap: realizacja badania Rola instrumentów inżynierii finansowej w zaspokajaniu potrzeb finansowanych przedsiębiorstw w województwie podkarpackim etap: realizacja badania Ocena systemu realizacji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w zakresie projektów z luką finansową – etap: opracowanie szczegółowego zakresu badania

10 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów Departament Rozwoju Regionalnego www.rpo.podkarpackie.pl info.rpo@podkarpackie.pl Tel. 17 747 64 57/58


Pobierz ppt "Raport nt. stanu wdrażania rekomendacji z badań ewaluacyjnych zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google