Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Białystok, 30.06.2016. Skoncentrowanie na wynikach (ukierunkowanie na rezultaty, koncentracja tematyczna, ramy wykonania) Rezerwa wykonania (6% całkowitej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Białystok, 30.06.2016. Skoncentrowanie na wynikach (ukierunkowanie na rezultaty, koncentracja tematyczna, ramy wykonania) Rezerwa wykonania (6% całkowitej."— Zapis prezentacji:

1 Białystok, 30.06.2016

2

3 Skoncentrowanie na wynikach (ukierunkowanie na rezultaty, koncentracja tematyczna, ramy wykonania) Rezerwa wykonania (6% całkowitej alokacji UE), korekty netto Ograniczony katalog działań możliwych do realizacji, tzw. CT i PI Ograniczenie współfinansowania ze strony budżetu państwa Obligatoryjne wydzielenie ZIT dla miasta wojewódzkiego Jakie są główne zmiany w stosunku do okresu 2007-2013?

4 Nowe instrumenty Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Partnerstwo JST miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie w oparciu o przygotowaną wspólnie Strategię ZIT w celu realizacji wspólnych zadań; Co to jest ZIT Białystok, Choroszcz, Łapy, Wasilków, Supraśl, Czarna Białostocka, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Dobrzyniewo Duże, Turośń Kościelna. Białostocki Obszar Funkcjonalny (BOF)

5

6 Oś V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF Poddziałanie 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF

7 Oś V Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF Alokacja środków przypisana dla Poddziałania: 22 777 731 euro; Instytucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; wsparcie w formie dotacji bezzwrotnych – max. 95% dla projektów nie objętych pomocą publiczną (dotyczy projektów rewitalizacyjnych); w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. Ostateczny poziom dofinansowania zostanie podany w ogłoszeniu o konkursie; Wybór projektów dokonywany będzie w trybie konkursowym - brak konkursu w 2016 roku; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) – obligatoryjny dla każdego projektu (ew. lokalna strategia odnosząca się do kwestii bezpieczeństwa energetycznego) – wspierane będą tylko projekty wynikające z zapisów PGN. Informacje ogólne

8 Oś V Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF Inwestycje w zakresie ciepłownictwa i chłodnictwa – budowa/przebudowa/modernizacja sieci wraz z budową nowych, niskoemisyjnych, bądź modernizacją istniejących niskosprawnych źródeł ciepła Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła, tj. likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich źródłami o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem ulicznym Projekty demonstracyjne w zakresie budownictwa pasywnego/zeroemisyjnego, w tym działania informacyjno- promocyjne Zrównoważona mobilność miejska, np. niskoemisyjny transport, drogi rowerowe, systemy park&ride. Przykładowe typy projektów

9 Oś V Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, Podmioty działające w ramach partnerstw publiczno- prywatnych, Podmioty posiadające doświadczenie w zakresie kampanii upowszechniających na rzecz gospodarki niskoemisyjnej oraz ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania jego zasobami. Kto może starać się o dofinansowanie

10 Oś V Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF Alokacja środków przypisana dla Poddziałania: 22 972 269 euro; Instytucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; wsparcie w formie dotacji bezzwrotnych – max. 95% dla projektów nie objętych pomocą publiczną; w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. Ostateczny poziom dofinansowania zostanie podany w ogłoszeniu o konkursie; Wybór projektów dokonywany będzie w trybie pozakonkursowym – projekty wpisane w Strategię Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Informacje ogólne

11 Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.5 Rewitalizacja Alokacja środków przypisana dla Poddziałania: 22 920 000 euro; Instytucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; wsparcie w formie dotacji bezzwrotnych – max. 95% dla projektów nie objętych pomocą publiczną; w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. Ostateczny poziom dofinansowania zostanie podany w ogłoszeniu o konkursie; Wybór projektów dokonywany będzie w trybie konkursowym - brak konkursu w 2016 roku; Rewitalizacja powinna wynikać z Lokalnych Programów Rewitalizacji lub dokumentów równoważnych w zakresie rewitalizacji. Informacje ogólne

12 Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.5 Rewitalizacja przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni funkcjonalnie związanych z obiektem w tkance urbanistycznej miast w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji, np. gospodarczych, społecznych, mieszkaniowych, edukacyjnych, kulturalnych: tworzenie systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego miast; zagospodarowanie/uporządkowanie zdegradowanych przestrzeni w tkance urbanistycznej miast wraz z przyległym otoczeniem; Przykładowe typy projektów

13 Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.5 Rewitalizacja Jako element szerszej koncepcji stanowiący mniejszość wydatków w danym projekcie, dopuszcza się dofinansowanie wymiany lub modernizacji zdegradowanej infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w zakresie: a) infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem (m.in. drogi gminne i powiatowe, ulice prowadzące do dzielnic mieszkalnych, drogi osiedlowe, skrzyżowania łączące różne rodzaje dróg oraz małe obiekty inżynieryjne, chodniki, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, parkingi), b) oraz sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej i energetycznej. Projekty mogą być realizowane wyłącznie na obszarze funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego, ośrodkach subregionalnych i powiatowych. Dodatkowe warunki

14 Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.5 Rewitalizacja Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki. Kto może starać się o dofinansowanie

15

16 S truktura Punktów Informacyjnych FE w województwie podlaskim Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku Lokalny Punkt Informacyjny w Suwałkach Lokalny Punkt Informacyjny w Łomży

17 Punkty Informacyjne - Zakres udzielanych informacji Regionalny Program Operacyjny Województwa Po dlaskiego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Polska Wschodnia Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejski Instrument Sąsiedztwa Program Operacyjny Polska Cyfrowa

18 Punkty Informacyjne - Zakres udzielanych informacji Czy istnieje możliwość dofinansowania danego przedsięwzięcia? Z jakiego konkretnego programu skorzystać? Gdzie udać się w celu otrzymania szczegółowych informacji na temat procedur aplikowania o dotację? Jak rozliczyć projekt?

19 Źródła informacji Sposób kontaktu z Punktami Informacyjnymi TelefonicznieListownieMailowoOsobiście

20 Dane kontaktowe Głównego Punktu Informacyjnego Główny Punkt Informacyjny w Białymstoku ul. Poleska 89 15 – 874 Białystok Parter, pok.1-2 Infolinia: 0 801 308 013 tel. 85 66 54 516, 599, 228, 302, 383,

21 Dane kontaktowe Lokalnych Punktów Informacyjnych

22 Źródła dodatkowych informacji na temat Funduszy Europejskich  Portal Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl  Portal Ministerstwa Rozwoju www.mr.gov.pl  Portal Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 www.rpo.wrotapodlasia.pl


Pobierz ppt "Białystok, 30.06.2016. Skoncentrowanie na wynikach (ukierunkowanie na rezultaty, koncentracja tematyczna, ramy wykonania) Rezerwa wykonania (6% całkowitej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google