Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 III. Linia demarkacyjna II. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 III. Linia demarkacyjna II. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko."— Zapis prezentacji:

1

2 2 I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 III. Linia demarkacyjna II. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zakres prezentacji IV. Wybrane programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3 3 II. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 II. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

4 4 Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Działanie 3.3 Odnawialne źródła energii Działanie 3.4 Efektywność energetyczna w MSP

5 5 Podziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych Podziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej Przykładowe typy przedsięwzięć: budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu drogowego w centrach miast; zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego (autobusy, busy); wyposażenie taboru autobusowego dla transportu publicznego w systemy redukcji emisji; rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dostępu do bezpiecznych przystanków (m.in. zatoki autobusowe, bus pasy); infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską; infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego; systemy pomiaru i informowania o poziomach zanieczyszczeń jakości powietrza. DOTACJE

6 6 Podziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych Podziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej Typy beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; przedsiębiorstwa* *Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego). DOTACJE

7 7 Poddziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej Nabory wniosków*: Poddziałanie 3.1.1 – II kwartał 2016 r. Poddziałanie 3.1.2 – II kwartał 2016 r. | II kwartał 2017 r. * Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, wersja 1 z 19 marca 2015 r. DOTACJE

8 8 Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Rodzaje przedsięwzięć: głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne; audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy projektu; DOTACJE

9 9 Typy beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i towarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; jednostki sektora finansów publicznych; jednostki naukowe; szkoły wyższe; przedsiębiorstwa*; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; organizacje pozarządowe. Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej DOTACJE

10 10 Nabory wniosków*: Poddziałanie 3.2.1 – III kwartał 2016 r. Poddziałanie 3.2.2 – II-III kwartał 2016 r. | IV kwartał 2017 r. * Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, wersja 1 z 19 marca 2015 r. Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej DOTACJE

11 11 Przykładowe typy przedsięwzięć: wsparcie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne, poprzez instrumenty finansowe. Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie Pożyczki

12 12 Typy beneficjentów: podmiot wdrażający instrument finansowy (IF) Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie Konkurs na wybór operatora IF*: IV kwartał 2016 r. * Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, wersja 1 z 19 marca 2015 r. Pożyczki

13 13 Rodzaje przedsięwzięć: wsparcie rozwoju energetyki w oparciu o źródła odnawialne, poprzez instrumenty finansowe POŻYCZKI

14 14 Typy beneficjentów: podmiot wdrażający instrument finansowy (IF) Konkurs na wybór operatora IF*: IV kwartał 2016 r. * Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, wersja 1 z 19 marca 2015 r. Pożyczki POŻYCZKI

15 15 Przykładowe typy przedsięwzięć: zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii, zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią, zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach; głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu; audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu Powyższe przedsięwzięcia będą również realizowane przez IF POŻYCZKI/DOTACJA

16 16 Typy beneficjentów: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, podmiot wdrażający Instrumenty finansowe. Nabór wniosków (dotacje): II kwartał 2016 r. Konkurs na wybór operatora IF*: IV kwartał 2016 r. * Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, wersja 1 z 19 marca 2015 r. POŻYCZKI/ DOTACJE

17 17 DOTACJE POŻYCZKI

18 18 II. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 II. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

19 19 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014- 2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Priorytet inwestycyjny 4.i. - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; Priorytet inwestycyjny 4.ii. - Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach; Priorytet inwestycyjny 4.iii. - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym; Priorytet inwestycyjny 4.iv. - Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia; [PROJEKTY POZAKONKURSOWE] Priorytet inwestycyjny 4.v. - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu; Priorytet inwestycyjny 4.vi. - Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Oś priorytetowa IV Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Priorytet inwestycyjny 4.v. - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów (…) [PROJEKTY POZAKONKURSOWE]

20 20 Priorytet inwestycyjny 4.i. W spieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Zakres interwencji: W ramach działań związanych z inwestycjami w odnawialne źródła energii planuje się skierować wsparcie na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz podłączeniem tych źródeł do sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowej Sieci Energetycznej. Potencjalni beneficjenci: W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest dla przedsiębiorców. Pożyczki

21 21 Priorytet inwestycyjny 4.ii. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Przykładowe typy przedsięwzięć: przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach; budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego); zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii; zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzenie systemów zarządzania energią. Pożyczki

22 22 Priorytet inwestycyjny 4.ii. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Beneficjenci: Duże przedsiębiorstwa Pożyczki

23 23 Priorytet inwestycyjny 4.iii. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym Przykładowe typy przedsięwzięć: Przewiduje się wsparcie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, w zakresie związanym m.in. z: ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne; przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowaniem automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem; budową lub modernizacją wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją dotychczasowych źródeł ciepła; instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (o ile wynika to z audytu energetycznego); instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE. Dotacje/ pożyczki

24 24 Priorytet inwestycyjny 4.iii. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym Beneficjenci: organy władzy publicznej, w tym państwowe jednostki budżetowe i administracja rządowa oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe, państwowe osoby prawne. Dotacje/ pożyczki

25 25 Priorytet inwestycyjny Priorytet inwestycyjny 4.v. - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu; Przykładowe typy projektów: przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia straty na przesyle, likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa), budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym. likwidacja indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji pod warunkiem podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej. Dotacje

26 26 Priorytet inwestycyjny Priorytet inwestycyjny 4.v. - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu; Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego (w tym ich związki i porozumienia) oraz działających w ich imieniu jednostki organizacyjne (w szczególności w miastach wojewódzkich i ich obszarach funkcjonalnych), przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami. Dotacje

27 27 Priorytet inwestycyjny 4.vi. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Przykładowe typy przedsięwzięć (1/2): budowa, przebudowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację wykorzystujących technologie w jak największym możliwym stopniu neutralne pod względem emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz uzasadnione pod względem ekonomicznym; budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych do wykorzystania ciepła użytkowego wyprodukowanego w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w układach wysokosprawnej kogeneracji wraz z budową przyłączy wyprowadzających energię do krajowego systemu przesyłowego; wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych;

28 28 Przykładowe typy przedsięwzięć (2/2): w przypadku instalacji wysokosprawnej kogeneracji poniżej 20 MWt wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza. W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że te instalacje nie zastępują urządzeń o niskiej emisji, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne; Priorytet inwestycyjny 4.vi. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

29 29 Priorytet inwestycyjny 4.vi. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Dotacje Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego (w tym ich związki i porozumienia) oraz działających w ich imieniu jednostki organizacyjne (w szczególności w miastach wojewódzkich i ich obszarach funkcjonalnych), przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami. podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE

30 30 III. Linia Demarkacyjna III. Linia Demarkacyjna

31 31 Wytwarzanie energii z OZE - Podział w oparciu o moc instalowanej elektrowni/jednostki. Poziom Krajowy [POIŚ]: en. wiatru (pow. 5 MWe), en. słoneczna (pow. 2 MWe/MWth), en. geotermalna (pow. 2 MWth), en. biogazu (pow. 1 MWe), en. biomasy (pow. 5 MWth/MWe), en. wodna (pow. 5 MWe). Poziom Regionalny [RPO WO 2014-2020]: en. wiatru (do 5 MWe), en. słoneczna (do 2 MWe/MWth), en. geotermalna (do 2 MWth), en. biogazu (do 1 MWe), en. biomasy (do 5 MWth/MWe), en. wodna (do 5 MWe).

32 32 Promowanie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach Poziom Krajowy [POIŚ]: wsparcie dla dużych przedsiębiorstw Poziom Regionalny [RPO WO 2014-2020]: Wsparcie dla MSP

33 33 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej Poziom Krajowy [POIŚ]: Projekty dotyczące budynków publicznych dla organów władzy publicznej, w tym państwowych jednostek budżetowych i administracji rządowej oraz podległych jej organów i jednostek organizacyjnych, państwowych osób prawnych Poziom Regionalny [RPO WO 2014-2020]: Projekty dotyczące budynków publicznych, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne

34 34 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie Poziom Krajowy [POIŚ]: Projekty dotyczące wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – inwestycje realizowane przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe znajdujące się na terenie miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie – Strategie ZIT miast wojewódzkich. Poziom Regionalny [RPO WO 2014- 2020]: w ramach Strategii ZIT miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie: budynki mieszkalne wielorodzinne których właścicielem są podmioty inne niż spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; poza Strategią ZIT miast wojewódzkich: wszystkie kategorie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, niezależnie od podmiotu, który jest ich właścicielem.

35 35 Poziom Krajowy [POIŚ]: Wsparcie dla projektów miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie ujętych w ramach Strategii ZIT miast wojewódzkich. Poziom Regionalny [RPO WO 2014- 2020]: Wsparcie dla projektów znajdujących się na terenie miast lub miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie nie ujętych w Strategii ZIT miast wojewódzkich. Wsparcie sieci ciepłowniczych i chłodniczych Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest posiadanie planów gospodarki niskoemisyjnej

36 36 IV. Wybrane Programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej IV. Wybrane Programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

37 37 LEMUR-Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Cel programu: zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. DOTACJE/POŻYCZKI – NABÓR CIĄGŁY Beneficjenci podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych, samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach, organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, które realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów. Szczegółowe informacje na: www.nfosigw.gov.plwww.nfosigw.gov.pl

38 38 Inwestycje energooszczędne w MŚP Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych realizowane za pośrednictwem banku na podstawie umowy o współpracę zawartej z NFOŚiGW. – NABÓR CIĄGŁY Cel programu: ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Szczegółowe informacje na: www.nfosigw.gov.plwww.nfosigw.gov.pl Beneficjenci małe i średnie przedsiębiorstwa

39 39 BOCIAN-rozproszone, odnawialne źródła energii POŻYCZKI – NABÓR CIĄGŁY Cel programu: ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Beneficjenci przedsiębiorstwa Szczegółowe informacje na: www.nfosigw.gov.plwww.nfosigw.gov.pl

40 40 Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii DOTACJE – NABÓR CIĄGŁY Cel programu: ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej i/lub ciepła. Beneficjenci osoby fizyczne, Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe Szczegółowe informacje na: www.nfosigw.gov.plwww.nfosigw.gov.pl oraz www.wfosigw.opole.plwww.wfosigw.opole.pl

41 41 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "2 I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 III. Linia demarkacyjna II. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google