Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPARCIE REWITALIZACJI ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Zawadzkie, 18 marca 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPARCIE REWITALIZACJI ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Zawadzkie, 18 marca 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 WSPARCIE REWITALIZACJI ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Zawadzkie, 18 marca 2016 r.

2 2 Zakres prezentacji II. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 III. Źródła informacji I. Konkurs dotacji „Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji”

3 3 I. Konkurs dotacji „Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji” I. Konkurs dotacji „Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji”

4 4 „Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji” Konkurs jest organizowany na podstawie umowy zawartej 1 lutego 2016 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Opolskim. Źródłem finansowania jest Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. INFORMACJE OGÓLNE

5 5 „Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji”  gminy miejskie  gminy wiejsko-miejskie z terenu województwa opolskiego. W Konkursie preferowane będą gminy, dla których PKB na 1 mieszkańca w 2012 r. była poniżej średniej wartości wojewódzkiej (wg podregionów województwa opolskiego) i jednocześnie, w których dochód własny gminy na 1 mieszkańca w 2014 r. był poniżej średniej województwa (poniżej 1830 zł / 1 mieszkańca). WNIOSKODAWCY

6 6 „Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji” Wsparcie gmin w procesie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast w gminach miejskich i wiejsko-miejskich województwa opolskiego, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych. PRZEDMIOT KONKURSU

7 7 „Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji”  Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu: 90%  Minimalny wkład własny wnioskodawcy: 10%  Łączna wartość projektu jednego wnioskodawcy nie może przekraczać 300 000 PLN  Pula środków finansowanych dla całego Konkursu w województwie opolskim: 2 417 543,10 PLN FINANSOWANIE:

8 8 „Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji” Za koszty kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na rzecz złożonego projektu od dnia rozpoczęcia jego realizacji, jednak nie wcześniej niż od 1 maja 2015 r. do dnia zakończenia jego realizacji, jednak nie później niż do 31 grudnia 2016 r. KOSZTY KWALIFIKOWANE - OGÓLNE ZASADY :

9 9 „Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji”  opracowanie analiz, ekspertyz, planów działań itp. niezbędnych do opracowania programu rewitalizacji (w tym min. wynagrodzenia zewnętrznych ekspertów)  opracowanie lub aktualizacja programu rewitalizacji (w tym m.in. wynagrodzenia pracowników merytorycznych lub ekspertów zewnętrznych) KOSZTY KWALIFIKOWANE:

10 10 „Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji”  wydatki związane z włączaniem interesariuszy do prac nad opracowywaniem/aktualizacją programu rewitalizacji (w tym m.in. koszty organizacji spotkań, konferencji, debat, wynagrodzenie moderatorów, ekspertów i panelistów, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działań partycypacyjnych)  koszty zarządzania projektem (m. in. koszty wynagrodzenia zespołu projektowego, informacji, promocji) KOSZTY KWALIFIKOWANE:

11 11 „Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji”  amortyzacja środków trwałych  finansowanie działalności niezwiązanej z projektem i poza okresem kwalifikowalności  wydatki zrefundowane w innym projekcie, współfinansowanym ze środków publicznych  zakup i leasing środków trwałych  koszty stałe utrzymania biura KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE:

12 12 „Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji”  wyposażenie biura, materiały biurowe i eksploatacyjne  koszty przygotowania wniosku  koszty budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu  podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE:

13 13 „Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji” od 22 lutego do 18 kwietnia 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych TERMIN NABORU: INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

14 14 „Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji” Ogłoszenie, Regulamin konkursu, Załączniki do regulaminu, Wzór umowy z dotacjobiorcą oraz Procedura. www.opolskie.pl/Rozwój regionalny/Rewitalizacja ZESPÓŁ DS. REWITALIZACJI tel.77/54-16-567 rewitalizacja@opolskie.pl rewitalizacja@opolskie.pl SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: KONTAKT:

15 15 II. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 II. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

16 16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;  jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;  przedsiębiorstwa (wykonujące zadania publiczne);  jednostki sektora finansów publicznych;  organizacje pozarządowe;  kościoły i ich związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;  szkoły wyższe;  spółdzielnie mieszkaniowe. Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji TYPY BENEFICJENTÓW:

17 17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji WSPARCIU NIE PODLEGAJĄ INWESTYCJE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE NOWYCH OBIEKTÓW Realizacja kompleksowych projektów inwestycyjnych (projektów rewitalizacyjnych), wynikających z LPR, które będą przyczyniać się do aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: 1.odnowa fizyczna obszarów miejskich, zakładająca realizację przedsięwzięć inwestycyjnych odpowiadających na zdiagnozowane problemy społeczne; RODZAJE PROJEKTÓW:

18 18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 2.przebudowa, remont i adaptacja zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu nadania im nowych funkcji użytkowych (np. gospodarczych, społecznych, kulturalnych) sprzyjających poprawie życia mieszkańców; 3.tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju usług (wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia, wspieranie ekonomii społecznej, podejmowanie działań inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników); Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RODZAJE PROJEKTÓW:

19 19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 4.realizacja działań na rzecz środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wspierania dostępu do usług; 5.inwestycje polegające na dostosowaniu infrastruktury zdegradowanych budynków/pomieszczeń w celu adaptacji ich do świadczenia usług w zakresie opieki nad osobami zależnymi, w tym starszymi i osobami z niepełnosprawnościami; 6.przebudowa, rozbudowa i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na tworzenie mieszkań chronionych, wspomaganych lub treningowych polegająca jedynie a inwestycjach w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych. Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RODZAJE PROJEKTÓW:

20 20 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 95% (85% UE + 10% BP)  W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych 100 %,  Projekty objęte pomocą publiczną na infrastrukturę lokalną, w ramach pomocy de minimis - 70%. Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA:

21 21 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  Wsparciem mogą być objęte wyłącznie projekty ujęte w Lokalnych Programach Rewitalizacji.  Realizowane będą jedynie kompleksowe projekty inicjowane i koordynowane przez władze samorządowe, które będą przyczyniać się do aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Inwestycje w infrastrukturę muszą być elementem uzupełniającym działań społecznych i muszą odpowiadać na zdiagnozowane problemy społeczne. Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji LIMITY I OGRANICZENIA:

22 22 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  Premiowane będą działania mające na celu rozwój usług opieki środowiskowej oraz działania komplementarne w stosunku do działań realizowanych ze środków EFS.  W przypadku mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych występuje możliwość interwencji w części wspólne budynków mieszkalnych w tworzonych miejscach krótko okresowego pobytu. Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji LIMITY I OGRANICZENIA:

23 23 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 W ramach działania 10.2 wyodrębniona zostanie alokacja dla: Opola i 4 ośrodków subregionalnych (Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Nysa) pozostałych 30 miast województwa opolskiego. Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji LIMITY I OGRANICZENIA:

24 24 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  konkurs na przygotowanie LPR (finansowany z PO PT) 22 luty – 18 kwietnia 2016 r.  nabór na inwestycje wynikające z LPR – IV kwartał 2016 r. Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji TERMIN NABORU:

25 25 Informacje o naborze, Regulamin konkursu, Załączniki do regulaminu, Inne dokumenty obowiązujące w naborze. www.rpo.opolskie.pl/Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków opolskie.pl/Rozwój regionalny/Rewitalizacja Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: KONTAKT: Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

26 26 III. Źródła informacji III. Źródła informacji

27 27 www.opolskie.pl

28 28 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim www.rpo.opolskie.pl

29 29 telefonicznie pocztą elektroniczną pocztą tradycyjną podczas osobistej wizyty w Punkcie Pytania do Punktów Informacyjnych można kierować: Punkty informacyjne świadczą swoje usługi bezpłatnie Sieć PIFE

30 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole tel.: 77/44 04 720,721,722, fax: 77/44 04 721 e-mail: info@opolskie.plinfo@opolskie.pl Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzegu ul. Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg tel./fax: 77/444 17 78, 77/444 12 02 e-mail: lpi.brzeg@opolskie.pllpi.brzeg@opolskie.pl Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle tel.: 77/472 50 39 tel./fax: 77/403 41 79 e-mail: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pllpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kluczborku ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork tel.: 77 /418 52 18 w.180/183, fax: 77/418 65 20 e-mail: lpi.kluczbork@opolskie.pl lpi.kluczbork@opolskie.pl Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa tel.: 77/448 25 86, 77/448 99 63, fax: 77/448 25 86 e-mail: lpi.nysa@opolskie.pllpi.nysa@opolskie.pl Godziny otwarcia: poniedziałek 08:00-18:00 wtorek-piątek 08:00-16:00 30 Oferta Sieci PIFE

31 31 Informacja w zasięgu ręki Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich są koordynowane przez Ministerstwo Rozwoju Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Punktów Informacyjnych – poprzez wysłanie maila na adres monitoringpunktow@mr.gov.plmonitoringpunktow@mr.gov.pl Projekt finansowany jest w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków krajowych i w 85% ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Oferta Sieci PIFE

32 32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "WSPARCIE REWITALIZACJI ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Zawadzkie, 18 marca 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google