Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny

2 Tryb konkursowy – liczba konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

3 Tryb konkursowy – wartość ustalonej alokacji dla konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

4 Tryb konkursowy Do dnia 3 września 2012 roku ogłoszono łącznie 84 konkursy. W ramach ogłoszonych konkursów złożono łącznie 4215 wniosków o dofinansowanie projektów. Mój region w Europie

5 Tryb konkursowy – liczba złożonych wniosków w poszczególnych latach

6 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja ilościowo (narastająco)

7 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja wartościowo

8 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - ilościowo

9 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach – wartościowo (dofinansowanie UE)

10 Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji) Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji)

11 Zestawienie projektów kluczowych dotychczas nie zakontraktowanych Lp.Nazwa projektu Przewidywana data złożenia wniosku Poziom dofinansowania z EFRR z Wykazu* 1 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń – Unisław Na etapie oceny ,05 zł 2 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń - Chełmża (III etap) 3 Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko- toruńskiej (III podetap) ,00 zł 4 Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego – linia kolejowa nr 209 od Torunia do Brodnicy (II etap) ,00 zł

12 Zestawienie projektów kluczowych dotychczas nie zakontraktowanych Lp.Nazwa projektu Przewidywana data złożenia wniosku Poziom dofinansowania z EFRR z Wykazu* 5 Obejście miasta Nakło na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno - Tuchola) ,00 zł 6Budowa obwodnicy m. LipnaWykreślony ,00 zł 7Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresoweNa etapie oceny ,00 zł 8 Budowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia, sieci gazowej średniego ciśnienia relacja Dębowa Łąka - Książki - Jabłonowo Pomorskie wraz z siecią rozdzielczą średniego ciśnienia na terenie gminy Książki i gminy Jabłonowo Pomorskie - etap I Umowa w przygotowaniu ,00 zł 9 Budowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia, sieci gazowej średniego ciśnienia relacja Dębowa Łąka - Książki - Jabłonowo Pomorskie wraz z siecią rozdzielczą średniego ciśnienia na terenie gminy Książki i gminy Jabłonowo Pomorskie - etap II Umowa w przygotowaniu ,00 zł

13 Zestawienie projektów kluczowych zakończonych

14 Zestawienie podpisanych umów Dotychczas rozwiązano z różnych przyczyn 57 umów o dofinansowanie projektów

15 *dane aktualne wg. stanu na dzień r. Zestawienie podpisanych umów

16 *kurs euro z dnia r. (4,1968 zł) Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji) Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji)

17 Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco ) Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco )

18 W ramach RPO WK-P zakończono i rozliczono (stan na dzień ): Projekty zakończone OśIlość wniosków o płatność końcowąWypłacone dofinansowanie UE RPKP ,32 RPKP ,93 RPKP ,6 RPKP ,88 RPKP ,59 RPKP ,49 RPKP ,38 RPKP ,68 Suma końcowa ,87

19 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie Do dnia 3 września 2012 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1497 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ,67 PLN, w tym dofinansowanie UE ,84 PLN.

20 Do dnia r. stwierdzono 279 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: ,95 zł w tym: -207 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,79 zł -72 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,16 zł Do dnia r. stwierdzono 279 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: ,95 zł w tym: -207 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,79 zł -72 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,16 zł Nieprawidłowości

21

22 Decyzje o zwrotach Łącznie Ilość wydanych decyzji (w tym samych wezwań) Łączna kwota nieprawidłowości Odsetki odzyskaneKwota odzyskana% odzyskania (2) , , ,2572, (1) , , ,4421,98 SUMA25 (3) , , ,6939,91

23 Terminowość procesu weryfikacji wniosków o płatność w zależności od rodzaju płatności – dane statystyczne Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata

24 Wnioski o płatność po terminie (w procentach) wg KSI - lata

25 Wnioski o płatność po terminie (w procentach) – kwartały

26 Wnioski o płatność zaliczkową po terminie (w procentach) – kwartały

27 Wnioski o płatność pośrednią po terminie (w procentach) – kwartały

28 Wnioski o płatność końcową po terminie (w procentach) – kwartały

29 Wnioski o płatność po terminie ogółem (w procentach) – –

30 - brak załączonych dokumentów we wnioskach o płatność (np. dokumentacji przetargowych, ofert, umów z wykonawcami, protokołów odbioru, OT itp.) - brak właściwej dokumentacji dotyczącej robót zamiennych i dodatkowych - ujmowanie robót dodatkowych jako zamiennych - zmiany w zakresie robót niezgłoszone do IZ RPO - niewłaściwe opisy dokumentów księgowych - błędne wypełnianie formularza wniosków o płatność (błędy rachunkowe i arytmetyczne, dane niespójne z załączonymi dokumentami itp.) - nieterminowe składanie wniosków o zaliczkę - nieuporządkowane dokumenty we wnioskach o płatność - brak przygotowanej dokumentacji do kontroli na miejscu - brak osób znających projekt na miejscu kontroli - zalecenia pokontrolne - realizacja niezgodna z dokumentacją projektową - niezgodność dokumentów beneficjentów z dokumentami dostarczonymi do IZ RPO - korekty finansowe - w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie: niedociągnięcia jednego z partnerów Problemy związane z terminową realizacją wniosków o płatność

31 Terminowość realizacji wniosków o płatność dla projektów realizowanych w ramach RPO WK-P wg danych z projektu raportu MRR „Potencjał administracyjny systemu instytucjonalnego NSRO na lata ” maj 2012

32 Średni faktyczny czas zatwierdzenia (dni kalendarzowe) wniosku o płatność beneficjenta od momentu wpływu pierwszej wersji wniosku w podziale na województwa - tryb konkursowy

33 Średni faktyczny czas zatwierdzenia (dni kalendarzowe) wniosku o płatność beneficjenta od momentu wpływu pierwszej wersji wniosku w podziale na województwa - tryb indywidualny

34 Liczba przeprowadzonych przez instytucję kontroli projektów na miejscu w podziale na województwa (w okresie )

35 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google