Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mojregion.eu. Zakres tematyczny informacji: -Spotkanie Roczne z przedstawicielami KE w Regionie, -Ewaluacje przeprowadzone w ramach Programu, - Prace.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mojregion.eu. Zakres tematyczny informacji: -Spotkanie Roczne z przedstawicielami KE w Regionie, -Ewaluacje przeprowadzone w ramach Programu, - Prace."— Zapis prezentacji:

1 mojregion.eu

2 Zakres tematyczny informacji: -Spotkanie Roczne z przedstawicielami KE w Regionie, -Ewaluacje przeprowadzone w ramach Programu, - Prace Komitetu Monitorującego, - Problemy zidentyfikowane przez IZ w trakcie wdrażania Programu i podjęte środki zaradcze, - Rzeczowa realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

3

4  podsumowanie stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013; ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat stanu wdrażania: - osi II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska; - osi IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego; -osi V Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw;

5  stan przygotowań do wdrażania programu w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020: - Strategia Rozwoju Województwa - stan przygotowań; - Regionalna Strategia Innowacji - stan przygotowań i wynikające z niej wnioski w zakresie inteligentnej specjalizacji; - Plan działań dla bieżącego i przyszłego okresu programowania zapewniających spełnianie celów Agendy Cyfrowej w ramach Strategii Europa 2020; - Założenia do programowania perspektywy finansowej 2014-2020; - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i Comunity-led local development;

6  wizyty w miejscach realizacji projektów: - Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Toruń, projekt pn. „Centrum Nowoczesności”; - Pałac Romantyczny w Turznie, projekt pn. „Uruchomienie Centrum Hotelowo-Konferencyjnego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Turznie” (RPO WK-P), -Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, projekt pn. „Regionalne Centrum Innowacyjności” i projekt Przedsiębiorcy realizującego inwestycję w ramach projektu „Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim "Voucher badawczy"”.

7

8 W 2012 roku Instytucja Zarządzająco RPO zaplanowała przeprowadzenie pięciu badań ewaluacyjnych zgodnie z Okresowym planem ewaluacji, z czego sfinalizowano trzy: -„Analiza udzielonego wsparcia ze środków EFRR w ramach działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje RPO WK-P”. Badanie zostało zrealizowane w okresie od 4 do 25 stycznia 2012 r. przez Jednostkę Ewaluacyjną RPO (Biuro Ewaluacji RPO w Wydziale Zarządzania RPO Departamentu Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi). W wyniku badania otrzymano 7 rekomendacji. - „Analiza potrzeb rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego w kontekście nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020”. Badanie zostało wykonane przez Instytut Badań Strukturalnych z Warszawy w terminie od 4 kwietnia 2012 r. do 5 października 2012 r.. W wyniku badania uzyskano 3 rekomendacje. - „Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych”. Badanie zostało zrealizowane w okresie od 4 maja 2012 r. do 20 sierpnia 2012 r. przez firmę EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego z Kielc. W wyniku badania uzyskano 13 rekomendacji. - „Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013”. W 2012 r. rozpoczęła się procedura wyboru Wykonawcy badania. Realizację ewaluacji zaplanowano w terminie od 25 lutego 2013 r. do 3 czerwca 2013 r.. Informacja o wynikach badania będzie podana w kolejnym sprawozdaniu rocznym.

9 - „Ewaluacja osiągnięcia założonych celów RPO WK-P na lata 2007-2013 (strategicznego i szczegółowych)”. Badanie realizowane jest przez firmę Pracownia Badań „SOMA” Monika Kwiecińska-Zdrenka. Ewaluacja rozpoczęła się 24 października 2012 r. i zakończona została 15 marca 2013 r.. Informacja o wynikach badania będzie podana w kolejnym sprawozdaniu rocznym. Z uwagi na wewnętrzny charakter ewaluacja nie jest objęta system monitorowania i wdrażania rekomendacji z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych, a rekomendacje wykorzystane zostały prze IZ podczas planowania kolejnych konkursów w ramach dz. 5.6..

10

11 W 2012 r. odbyły się 4 posiedzenia Komitetu Monitorującego. Prace członków Komitetu Monitorującego polegały przede wszystkim na:  akceptacji zmian kryteriów wyboru projektów,  akceptacji zmian Metodologii kryteriów wyboru projektów dla RPO WK-P,  zapoznawaniu się ze stanem wdrażania Programu,  zapoznawaniu się z rekomendacjami wynikającymi z badań ewaluacyjnych,  zatwierdzaniu sprawozdania z realizacji Programu.

12 Ponadto w 2012 r. odbyło się: Posiedzenie Komitetu Monitorującego z zakresu pomocy publicznej. Na posiedzeniu omawiano m.in.: - Europejskie zasady pomocy państwa i środki pomocy państwa; - Jak ocenić, czy publiczne środki stanowią pomoc publiczną? - Pomoc dozwolona - Jak ocenić, czy pomoc publiczna jest dopuszczalna? - Ogólne wyłączenia grupowe - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (GBER); - Definicję MŚP; - Analizy przypadku pomocy państwa; - Nowe zasady UOIG (usługi w ogólnym interesie gospodarczym);

13 Udział KM RPO WK-P na lata 2007-2012 w Konkursie na najbardziej partnerski komitet monitorujący 2011 roku. Organizator: Krajowa Sieć Tematyczna do spraw Partnerstwa wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w ramach Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego. Cele konkursu: identyfikacja i upowszechnianie najlepszych praktyk we wdrażaniu zasady partnerstwa przez komitety monitorujące krajowe oraz regionalne programy operacyjne. Przykłady dobrych praktyk zwycięskiego komitetu monitorującego będą rekomendowane do stosowania przez komitety monitorujące perspektywy finansowej 2014-2020 oraz posłużą jako studia przypadków w materiałach dydaktycznych wykorzystywanych podczas spotkań regionalnych Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa oraz zostaną udostępnione w folderach Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa w Bazie Wiedzy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W wyniku zakończenia pierwszego etapu Konkursu, Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakwalifikował się (jako jeden z czterech komitetów) do drugiego etapu Konkursu.

14

15 PROBLEMY:  kwestie osiągnięcia wskaźników: Problem Beneficjentów związany z realizacją zadeklarowanych przez Beneficjentów wskaźników - problemy związane z trudną sytuacją gospodarczą spowodowaną powszechnie odnotowywanym kryzysem finansowym, Realizacja wskaźników określonych w RPO WK-P - na początku realizacji Programu Beneficjenci nie byli zobligowani do wybierania wszystkich realizowanych przez ich projekty wskaźników, związku z czym system monitorowania realizacji Programu nie wykazuje realnego postępu rzeczowego,

16 Środki zaradcze: - liberalne podejście do kwestii wykonania wskaźników - przedłużanie terminu osiągnięcia wskaźników do roku po zakończeniu projektu, - prowadzenie szczegółowej analizy projektów pod względem faktycznie osiąganych podczas ich realizacji wskaźników, celem urealnienia danych nt. postępu rzeczowego. Wdrażany program monitorujący oraz plan naprawczy polega kolejno na weryfikacji oraz w miarę możliwości uzupełnienia wartości wskaźników lub też uzupełnianiu samych wskaźników, poprzez bezpośrednie zapytania skierowane do beneficjentów. Sukcesywnie wysyłane zapytania były stale monitorowane a otrzymywane odpowiedzi podlegały procesowi weryfikacji. Trwa proces wprowadzania danych do Lokalnego Systemu Informatycznego. W trakcie zbierania danych wystąpiły problemy z uzyskiwaniem kompletnych i spełniających wymagania informacji, co przedłużyło przedmiotowy proces.

17  niekompletne lub błędne wnioski o płatność przysyłane przez Beneficjentów; najczęściej popełnianymi błędami są: -brak załączonych dokumentów we wnioskach o płatność (np. dokumentacji przetargowych, ofert, umów z wykonawcami, protokołów odbioru, OT itp.); -brak właściwej dokumentacji dotyczącej robót zamiennych i dodatkowych; -ujmowanie robót dodatkowych jako zamiennych; -zmiany w zakresie robót niezgłoszone do IZ RPO; -niewłaściwe opisy dokumentów księgowych; błędne wypełnianie formularza wniosków o płatność (błędy rachunkowe i arytmetyczne, dane niespójne z załączonymi dokumentami itp.); -nieterminowe składanie wniosków o zaliczkę; -nieuporządkowane dokumenty we wnioskach o płatność.

18  problemy związane z kontrolą na miejscu realizacji projektu, do najczęstszych uchybień należą: - brak przygotowanej dokumentacji do kontroli na miejscu oraz brak osób odpowiedzialnych i zorientowanych w kwestiach projektu, na miejscu kontroli. - realizacja zaleceń pokontrolnych niezgodna z dokumentacją projektową; - niezgodność dokumentów beneficjentów z dokumentami dostarczonymi do IZ RPO; korekty finansowe; - w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie: niedociągnięcia jednego z partnerów.

19 Środki zaradcze: Starając się minimalizować liczbę pojawiających się błędów i niedociągnięć IZ RPO WK-P prowadzi intensywne szkolenia dla beneficjentów (11 szkoleń w 2012r.) m.in. w zakresie: -przygotowania wniosku o dofinansowanie, -wdrażania i rozliczania projektów oraz kontroli realizacji projektów RPO. Jednocześnie poprzez stronę internetową regularnie informuje o najczęściej popełnianych błędach podczas wypełniania i składania wniosków, pojawiających się pytaniach w odniesieniu do poszczególnych konkursów, a także odnoszących się do całego programu.

20  niski poziom płatności w działaniu 4.1 oraz 4.2 a także niski poziom osiągnięć zakładanych wskaźników realizacji projektów. Środki zaradcze: Marszałek Województwa upoważnił dyrektora Departamentu Wdrażania RPO do powołania grupy ds. monitorowania 4 osi priorytetowej, która ma za zadanie zapewnić sprawną implementację projektów poprzez identyfikację zagrożeń oraz ich eliminację. Określono częstotliwość spotkań grupy w cyklu miesięcznym, dodatkowo określono kryteria ostrzegawcze: -poniżej 20% zaawansowania finansowego -krótki termin od chwili obecnej do zakończenia realizacji. Na dzień 20 każdego miesiąca sporządzana jest notatka ze stanu wdrażania poszczególnych projektów w ramach osi. Spotkania zespołu odbywają się po sporządzeniu notatki. Na podstawie danych z notatki zespół dokonuje podsumowań i wskazuje projekty: - zakończone, - realizowane bez uwag, - projekty do monitorowania, - projekty zagrożone.

21  brak szczegółowych uregulowań prawnych dotyczących wdrażania instrumentów inżynierii finansowej. Uszczegóławiające noty COCOF nie regulują wszystkich zagadnień związanych z wdrażaniem tych instrumentów. Uniemożliwia to rozwiązanie kwestii problemowych, takich jak polityka wychodzenia z funduszy w kontekście braku trwałości projektu, w sposób dający gwarancję poprawności działań Instytucji Zarządzającej. Środki zaradcze: Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WK-P stale monitorują interpretacje i dyskusje w tym zakresie. Uczestniczą w spotkaniach, na których poruszany jest problem i wymieniają się doświadczeniami i obawami z przedstawicielami innych instytucji uczestniczących w procesie wdrażania Programów Operacyjnych w celu wypracowania „bezpiecznych procedur”.

22  W odniesieniu do realizacji płatności oraz kwestii związanych z nieprawidłowościami Instytucja Zarządzająca stara się wypracować kompromis pomiędzy jak najszybszą absorpcją środków unijnych z uwzględnieniem prawidłowości wydatkowania przedmiotowych środków. Proces weryfikacji uległ usprawnieniu poprzez wyodrębnienie komórki w ramach Biura Kontroli sprawdzającej Postępowania przeprowadzane przez Beneficjentów w ramach Prawa Zamówień Publicznych, dzięki czemu wzrósł poziom oceny przedmiotowej dokumentacji przed kontrola na zakończenie realizacji oraz wykrywalność uchybień związanych z PZP.

23 Rzeczowa realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny

24

25 Projekty kluczowe: Na dzień 31 grudnia 2012 r. 4 wnioski były w trakcie oceny: - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga rowerowa Toruń - Łubianka - Wybcz – Unisław – Powiat Toruński; - Budowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia, sieci gazowej średniego ciśnienia relacja Dębowa Łąka - Książki - Jabłonowo Pomorskie wraz z siecią rozdzielczą średniego ciśnienia na terenie gminy Książki i gminy Jabłonowo Pomorskie - Etap I – Gmina Książki; - Budowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia, sieci gazowej średniego ciśnienia relacja Dębowa Łąka - Książki - Jabłonowo Pomorskie wraz z siecią rozdzielczą średniego ciśnienia na terenie gminy Książki i gminy Jabłonowo Pomorskie - Etap II – Gmina Książki; - Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe – Gmina Miasto Toruń.

26 Zestawienie projektów kluczowych, dla których wnioski o dofinansowanie nie zostały złożone do dnia 31.12.2012 r. Lp.Nazwa projektu Przewidywana data złożenia wniosku Poziom dofinansowania z EFRR z Wykazu* 1 Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko- toruńskiej Złożono: -podetap 2 31.01.2013r. -podetap 3 31.05.2013r. -podetap 4 31.03.2013r. -podetap 5 17.05.2013r. 54 281 041 3 Obejście miasta Nakło na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno - Tuchola). 30-06-2013r. 6 021 880 (planuje się zmianę na 17 914 000

27 Oś I Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa zakontraktowane środki w ramach kategorii 23 Drogi regionalne/ lokalne w stosunku do alokacji ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE Długość wybudowanych dróg gminnych Długość wybudowanych dróg powiatowych km 122% w mln euro 182 008 157 euro 176 995 302 euro 97%

28 Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa zakontraktowane środki w ramach kategorii 23 Drogi regionalne/ lokalne w stosunku do alokacji ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE Długość wybudowanych dróg wojewódzkich Długość wybudowanych obwodnic km w mln euro 182 008 157 euro km

29 Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa zakontraktowane środki w ramach kategorii 24 ścieżki rowerowe ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE Długość wybudowanych lub oznakowanych/ wytyczonych ścieżek rowerowych km w mln euro 6 466 826 euro 4 263 157 euro 66 %

30 Działanie 1.2 Infrastruktura transportu publicznego zakontraktowane środki w ramach działania 1.2 Infrastruktura transportu publicznego ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE Długość przebudowanej sieci tramwajowej km w mln euro 4,62 Długość wybudowanej sieci tramwajowej 100% 26 944 331 euro 24 667 052 euro 92%

31 Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa zakontraktowane środki w ramach kategorii 18 tabor kolejowy ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego w mln euro szt 100% 5 665 590 euro 5 777 192 euro 102%

32 Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa zakontraktowane środki w ramach kategorii 16 kolej ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE Długość przebudowanych linii kolejowych w mln euro km 81 % 19 354 105 euro 20 646 293 euro 94 % 50 40,34

33 Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego zakontraktowane środki w ramach działania 1.4 infrastruktura portu lotniczego ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE Liczba pasażerów korzystających z transportu lotniczego w mln euro Osoby/ rok 280 000 23 775 096 euro 2 160 411euro 9 %

34 Oś II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej zakontraktowane środki w ramach działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE Długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej/ zmodernizowanej km 96% Liczba osób podłączonych do wybudowanej/ zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej osoby 41 279 476 euro 85% w mln euro

35 Oś II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej zakontraktowane środki w ramach działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE Liczba osób podłączonych do wybudowanej/ zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej osoby 41 279 476 euro 85% w mln euro

36 Działanie 2.2 Gospodarka odpadami zakontraktowane środki w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów osoby 18 774 347 euro w mln euro 15 681 019 euro 84% 5 % 400 000 20 071 270 433 68 %

37 Oś III Rozwój infrastruktury społecznej 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej zakontraktowane środki w ramach działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE Liczba studentów korzystających z efektów projektu Liczba uczniów korzystających z efektów projektu osoby 107 % 54 157 219 euro 58 135 605 euro w mln euro 231%

38 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej zakontraktowane środki w ramach działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE Powierzchnia użytkowa nowych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne m2 107 % 54 157 219 euro 58 135 605 euro w mln euro 25 000 46 419 186 % 0

39 Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej zakontraktowane środki w ramach kategorii 76 Infrastruktura ochrony zdrowia ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem w mln euro Szt/rok 87% 26 498 777 euro 30 622 323 euro

40 Oś IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT zakontraktowane środki w ramach kategorii 10 Infrastruktura telekomunikacyjna ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu kmszt w mln euro 23 169 006 euro 12 819 058 euro 55% 163%

41 Oś V Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zakontraktowane środki w ramach Osi V Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE Liczba utworzonych miejsc pracy szt 258 773 407 euro w mln euro 64 % 166 378 702 euro

42 Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu zakontraktowane środki w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE Wartość udzielonych pożyczek w mln euro Wartość udzielonych poręczeń w mln euro 40% w mln euro 53 776 866 euro 36 886 738 euro 77% 46 388 336 euro 20 256 240 euro

43 Działanie 5.2 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa zakontraktowane środki w ramach Działania 5.2 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE w mln euro Liczba nowych produktów/ usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie szt. 86 957 887 euro 72 052 277 euro 83% 115%

44 Działanie 5.2 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa zakontraktowane środki w ramach Działania 5.2 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE w mln euro Liczba nowych produktów/ usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie szt. 86 957 887 euro 72 052 277 euro 83% 274% 14% 954 7 612

45 Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska zakontraktowane środki w ramach Działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE w mln euro Zmiana ilości ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia m3/ rok 3 239 638 euro 1 038 366 euro 32 % 100 %

46 Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska zakontraktowane środki w ramach Działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE w mln euro Zmiana ilości wytwarzanych odpadów tony/ rok 3 239 638 euro 1 038 366 euro 32 % 100 % 31,4

47 Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii zakontraktowane środki w ramach Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE w mln euro Liczba przedsiębiorstw wspartych przez instytucje otoczenia biznesu szt 42% 26 739 701 euro 64 437 692 euro 13 11 118 %

48 Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów zakontraktowane środki w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE w mln euro Liczba przedsiębiorstw wspartych przez instytucje otoczenia biznesu szt 93% 10 557 828 euro 11 353 773 euro

49 Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje zakontraktowane środki w ramach Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE w mln euro Powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych ha 88% Liczba inwestycji zrealizowanych na przygotowanych terenach szt 14 554 192 euro 39 007 551 euro 37%

50 zakontraktowane środki w ramach Osi VI Wsparcie rozwoju turystyki ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE w mln euro osoby Liczba turystów korzystających z wytworzonych/ zmodernizowanych produktów turystycznych Oś VI Wsparcie rozwoju turystyki 86% 47 550 191 euro 93%

51 zakontraktowane środki w ramach Osi VI Wsparcie rozwoju turystyki ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE w mln euro Osoby/rok Liczba osób korzystających z kompleksu uzdrowiskowego Oś VI Wsparcie rozwoju turystyki 44 002 288 euro 47 550 191 euro 93%

52 zakontraktowane środki w ramach Osi VII Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE w mln euro ha Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów Oś VII Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy 85 590 344 euro 65 680 667 euro 77%

53 zakontraktowane środki w ramach Osi VII Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE w mln euro Liczba osób mieszkających na terenie objętym rewitalizacją Oś VII Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy 85 590 344 euro 65 680 667 euro 77% osoby

54 zakontraktowane środki w ramach Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE w mln euro szt Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych Oś VIII Pomoc Techniczna Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO 60% Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych szt 92% 23 047 084 euro 21 162 432 euro

55 mojregion.eu Dziękuję za uwagę www.mojregion.eu


Pobierz ppt "Mojregion.eu. Zakres tematyczny informacji: -Spotkanie Roczne z przedstawicielami KE w Regionie, -Ewaluacje przeprowadzone w ramach Programu, - Prace."

Podobne prezentacje


Reklamy Google