Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja wyników zawartych w Rocznym sprawozdaniu audytowym Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 01 Mój region w Europie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja wyników zawartych w Rocznym sprawozdaniu audytowym Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 01 Mój region w Europie."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja wyników zawartych w Rocznym sprawozdaniu audytowym Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 01 Mój region w Europie

2 02 Audyt ma na celu weryfikację skuteczności funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli, prawidłowości rachunków oraz prawidłowości i zgodności z prawem wydatków programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie ze Zmienioną ustawą o kontroli skarbowej (Dz.U. poz. 858 nr 127 z 2010 roku ) "Art. 3a. 1. Audyt obejmuje sprawdzenie:  skuteczności funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli;  prawidłowości rachunków;  prawidłowości i zgodności z prawem wydatków;  wywiązywania się z warunków finansowania pomocy. Mój region w Europie

3 03 Mój region w Europie Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, art. 62 ust.1 lit. d (i) Instytucja Audytowa do dnia 31 grudnia każdego roku w latach 2008–2015 przedkłada Komisji roczne sprawozdania audytowe przedstawiające wyniki audytów przeprowadzonych w okresie poprzednich 12 miesięcy, zakończonych dnia 30 czerwca danego roku, zgodnie ze strategią audytu dla programu operacyjnego oraz informującego o wszelkich brakach wykrytych w systemach zarządzania i kontroli programu.

4 W trakcie audytu systemu zarządzania i kontroli RPO W K – P w Instytucji Zarządzającej (IZ) zbadano wszystkie kluczowe elementy systemu zarządzania i kontroli w celu stwierdzenia czy:  Został zapewniony właściwy podział funkcji,  Procedury dotyczące wyboru projektów są adekwatne,  Wytyczne i informacje dla beneficjentów są odpowiednie,  Istnieją odpowiednie kontrole zarządcze,  Istnieje odpowiednia ścieżka audytu,  Zapewniono wiarygodne skomputeryzowanie systemu księgowości i rachunkowości, monitorowania i sprawozdawczości (Krajowy System Informatyczny),  Podejmowane są odpowiednie działania zapobiegające i korygujące w przypadku wykrycia błędów systemowych. 04 Mój region w Europie

5 Ustalenia z audytu systemu zarządzania i kontroli. System zarządzania i kontroli RPO W K – P został oceniony w kategorii nr 2 ze względu na słabszą ocenę trzech kluczowych wymogów kontrolnych, do których należą:  Adekwatne procedury wyboru projektów,  Procedury zapewniające adekwatne kontrole zarządcze,  Wiarygodne skomputeryzowanie systemy rachunkowości i księgowości, monitorowania i sprawozdawczości. Pozostałe kluczowe wymogi kontrolne zostały ocenione w kategorii 1. 05 Mój region w Europie

6 Wnioski dotyczące oceny skuteczności systemu zarządzania i kontroli. Stwierdzone w trakcie audytu systemu uchybienia nie mają charakteru systemowego, nie rzutują na prawidłowość wydatków zadeklarowanych do KE i nie ma podstaw do szacowania korekty finansowej w oparciu o wyniki audytu systemu. 06 Mój region w Europie

7 Audyt na próbie operacji W trakcie audytu operacji projektu wybranego do kontroli sprawdzono, czy spełnione zostały m.in. następujące warunki:  Operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego, została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów;  Wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi;  Wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta;  Wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 80 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 07 Mój region w Europie

8 Audyt na próbie operacji zawarty w Rocznym sprawozdaniu audytowym za okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. W wyniku analizy populacji ustalono:  Liczbę projektów: 239  Wartość populacji (wydatki certyfikowane do KE): 417 230 237,06 PLN  Liczbę wniosków o płatność beneficjentów: 375 Podsumowanie doboru próby :  Całkowita liczebność próby – projekty: 41  Całkowita liczebność próby – wnioski o płatność: 52  Całkowita wartość próby: 147 615 283,63 PLN  Procent wydatków wybranych do kontroli: 35,38 % 08 Mój region w Europie

9 Audyt na próbie operacji zawarty w Rocznym sprawozdaniu audytowym za okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. W wyniku analizy populacji ustalono:  Liczbę projektów: 785  Wartość populacji (wydatki certyfikowane do KE): 756 234 216,27 PLN  Liczbę wniosków o płatność beneficjentów: 1 288 Podsumowanie doboru próby :  Całkowita liczebność próby – projekty: 61  Całkowita liczebność próby – wnioski o płatność: 63  Całkowita wartość próby: 45 829 552,81 PLN  Procent wydatków wybranych do audytu: 6,06 % 09 Mój region w Europie

10 Audyt na próbie operacji – porównanie 10 Mój region w Europie

11 Audyt na próbie operacji – porównanie 11 Mój region w Europie

12 Opis najważniejszych ustaleń W wyniku przeprowadzonego audytu operacyjnego ustalono że:  Operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego, została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów.  Wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta.  Wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi,  Wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 80 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. 12 Mój region w Europie

13 13 Mój region w Europie Porównanie nieprawidłowości stwierdzonych w omawianych Rocznych sprawozdaniach audytowych Nieprawidłowości Roczne sprawozdanie audytowe za okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. Stwierdzone przez Urząd Kontroli Skarbowej Ogółem w tym PZP 18 11 10 4

14 Roczne sprawozdanie audytowe za okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. 14 Mój region w Europie Roczne sprawozdanie audytowe za okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r.

15 Wyniki dotyczące oceny skuteczności systemu zarządzania i kontroli W wyniku audytu operacji stwierdzono wydatki niekwalifikowane na kwotę 1 270 041,50 PLN W wyniku ekstrapolacji ustalono, że wartość błędu wynosi 11 457 434,18 PLN i nie przekracza przyjętego progu istotności, wynoszącego 15 124 684,33PLN (2% wartości populacji, tj. wydatków zadeklarowanych od 1.01.2010 – 31.12.2010). W związku z powyższym, system zarządzania i kontroli ustanowiony dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego funkcjonował skutecznie, tak by dostarczyć racjonalne zapewnienie, że deklaracje wydatków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r. przedstawione do Komisji są poprawne, tym samym racjonalne zapewnia, że transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem i prawidłowe. Nie ma podstaw do szacowania korekty finansowej w oparciu o wyniki audytu operacji. W wyniku przeprowadzonego audytu systemu ustalono, że ustanowiony system zarządzania i kontroli działa, ale konieczne są usprawnienia. 15 Mój region w Europie

16 Instytucja Audytowa nie stwierdziła błędów systemowych i wydała roczna opinię – BEZ ZASTRZEŻEŃ. 16 Mój region w Europie

17 W wyniku przedstawionych rekomendacji wprowadzono następujące usprawnienia: 1.W ramach funkcjonowania Biura Kontroli Wdrażania RPO w Departamencie Wdrażania RPO, Instytucja Zarządzająca utworzyła wieloosobowe stanowisko pracy ds. kontroli zamówień publicznych do zadań którego w szczególności należy: – przeprowadzanie kontroli projektów na dokumentach pod kątem zgodności z Prawem Zamówień Publicznych – kontrola przeprowadzana na wniosek Wydziału Wdrażania Projektów w momencie przedłożenia przez Beneficjenta umowy z Wykonawcą podpisanej po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych, – przeprowadzanie kontroli realizacji projektów na miejscu pod kątem zgodności z Prawem Zamówień Publicznych, – wykrywanie nieprawidłowości z zakresu naruszeń Prawa Zamówień Publicznych, – nakładanie korekt finansowych za naruszenia Prawa Zamówień Publicznych, – współpraca z Wydziałem Wdrażania Projektów w zakresie wykrywania nieprawidłowości, – gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z kontrolą projektów, – współpraca z pozostałymi komórkami departamentu. 17 Mój region w Europie

18 2.Mając na uwadze występowanie powtarzających się nieprawidłowości w zakresie deklarowanego przez Beneficjenta statusu prawnego, a faktycznie istniejącego, potwierdzonego w toku czynności kontrolnych, Departament Wdrażania RPO na etapie weryfikacji merytorycznej oraz przed podpisaniem umowy dokonuje dokładnej analizy statusu w oparciu o listę sprawdzającą oraz niezbędną dokumentację m.in. „Bilans i rachunek zysków i strat”, PIT-36L, Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym”, druki ZUS P DRA, ZUS P RCA. Kontroli podlegają również Beneficjenci, z którymi podpisano już umowę o dofinansowanie. 18 Mój region w Europie

19 Dziękuję za uwagę www.mojregion.eu www.mojregion.eu 19 Mój region w Europie


Pobierz ppt "Prezentacja wyników zawartych w Rocznym sprawozdaniu audytowym Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 01 Mój region w Europie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google