Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mojregion.eu. Zakres tematyczny informacji: - Renegocjacje Programu z Komisją Europejską, - Spotkanie Roczne z przedstawicielami KE w Regionie, - Audyt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mojregion.eu. Zakres tematyczny informacji: - Renegocjacje Programu z Komisją Europejską, - Spotkanie Roczne z przedstawicielami KE w Regionie, - Audyt."— Zapis prezentacji:

1 mojregion.eu

2 Zakres tematyczny informacji: - Renegocjacje Programu z Komisją Europejską, - Spotkanie Roczne z przedstawicielami KE w Regionie, - Audyt Komisji dotyczący realizacji RPO WK-P na lata 2007-2013, -Jeremie, instrumenty inżynierii finansowej, - Ewaluacje przeprowadzone w ramach Programu, - Prace Komitetu Monitorującego, - Problemy zidentyfikowane przez IZ w trakcie wdrażania Programu i podjęte środki zaradcze, - Stan wdrażania RPO WK-P na lata 2007-2013,

3

4 Główne przesłanki do wprowadzenia zmian w programie: - dodatkowe środki z krajowej rezerwy wykonania oraz dostosowania technicznego, pozyskane do budżetu RPO WK-P; - dotychczasowe zmiany indykatywnego podziału środków wg kategorii interwencji; - stan zaawansowania realizacji programu, w tym poziom osiągnięcia wskaźników programowych; - dotychczas wprowadzone zmiany w katalogu beneficjentów, które uzyskały pozytywną opinię KE lub IK RPO.

5  28 listopada 2011 r. - Komisja Europejska podjęła decyzję w tej sprawie  29 listopada 2011 r. decyzja stała się skuteczna otrzymanie notyfikacji przez państwo członkowskie  14 grudnia 2011 r. Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego, przyjął zmieniony Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 do realizacji.

6 Dokonane zmiany:  horyzontalne: - w zakresie przepływów finansowych (BGK jako płatnik środków z EFRR), - w zakresie zadań Instytucji Audytowej;  merytoryczne: - zmiany w planie finansowym, - zmiany w zakresie wskaźników, - zmiany w zakresie katalogu beneficjentów (oś I, III, V, VII);  techniczno - redakcyjne

7

8  podsumowanie stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;  omówienie sytuacji społeczno – gospodarczej Regionu;  omówienie priorytetów województwa na kolejny okres programowania na lata 2014-2020;  wizyty w miejscach realizacji projektów: - Wyspa Młyńska w Bydgoszczy (RPO WK-P), - Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (RPO WK-P), - plac budowy mostu przez Wisłę w Toruniu (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)

9

10 Audyt polegał na ponownym przeprowadzeniu audytów operacji na poziomie wybranych beneficjentów RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 6 projektach:  Połączenie autostrady A – 1 w korytarzu TEN – T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia – Dobrzynia, Rypina do drogi S – 10; Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego;  Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasażerskiego, Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego;  Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu, Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.;  Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko – pomorskiego do kapitału pożyczkowego, Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.;  Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych do parku maszynowego obróbki metali w celu poprawy jakości i dywersyfikacji usług, Zakład Mechaniczny Lewandowski Marian  Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK – P w 2009, Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego

11

12

13 REFUNDACJA Do dnia 12 czerwca 2012r. W ramach RPO WK-P certyfikowano do Komisji Europejskiej 38 wniosków o płatność na łączną kwotę 468 799 575,41 € (47,06% przyznanej alokacji) z czego KE zrefundowała na rachunek Ministra Finansów łącznie 452 198 899,69 € (45,40% przyznanej alokacji). ZASADA N+2/N+3 w 2012r. Minimalny, kumulatywny poziom płatności z KE zabezpieczający przed anulowaniem części alokacji wynikający ze zmodyfikowanej zasady "n+3/n+2” w 2012r. w ramach RPO WK-P wynosi 321 725 158,08€ (32,3% przyznanej alokacji) i został osiągnięty w 2011r. REFUNDACJA Do dnia 12 czerwca 2012r. W ramach RPO WK-P certyfikowano do Komisji Europejskiej 38 wniosków o płatność na łączną kwotę 468 799 575,41 € (47,06% przyznanej alokacji) z czego KE zrefundowała na rachunek Ministra Finansów łącznie 452 198 899,69 € (45,40% przyznanej alokacji). ZASADA N+2/N+3 w 2012r. Minimalny, kumulatywny poziom płatności z KE zabezpieczający przed anulowaniem części alokacji wynikający ze zmodyfikowanej zasady "n+3/n+2” w 2012r. w ramach RPO WK-P wynosi 321 725 158,08€ (32,3% przyznanej alokacji) i został osiągnięty w 2011r.

14 Jeremie Bezpośrednie wsparcie objęte 3 fundusze pożyczkowe i 7 poręczeniowych –łączne wsparcie 131 mln zł dotychczasowe wsparcie MŚP - 560 udzielonych pożyczek i poręczeń na kwotę 97 mln zł Za pośrednictwem Menadżera – Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy wsparciem objęto 5 pośredników finansowych – łączne wsparcie 29 mln zł (w dyspozycji menadżera 40 mln zł), dotychczasowe wsparcie MŚP - 7 na kwotę 760 tys zł

15

16 W 2011 r. Instytucja Zarządzająco RPO:  sfinalizowała dwa badania ewaluacyjne z 2010 r.: - „ Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin”; - „Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych wskaźników w RPO WK-P”.  przeprowadziła trzy badania ewaluacyjne zgodnie z Okresowym planem ewaluacji : - „Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P oraz nowego portalu o funduszach – www.mojregion.eu.”;www.mojregion.eu - „Analiza kierunków wsparcia udzielonego mikroprzedsiębiorstwom w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013”; - „Ewaluacja wpływu realizowanych projektów w ramach wybranych programów z perspektywy 2007-2013 na przekształcenia obszarów wiejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim”.

17

18 W 2011 r. odbyło się 6 posiedzeń Komitetu Monitorującego. Prace członków Komitetu Monitorującego polegały przede wszystkim na:  akceptacji zmian kryteriów wyboru projektów,  akceptacji zmian Metodologii kryteriów wyboru projektów dla RPO WK-P,  zapoznawaniu się ze stanem wdrażania Programu,  zapoznawaniu się z rekomendacjami wynikającymi z badań ewaluacyjnych,  zatwierdzaniu sprawozdania z realizacji Programu.

19 W ramach Komitetu Monitorującego w 2011 roku odbyły się spotkania: -Grupy roboczej do spraw kryteriów wyboru projektów, -Podkomitetu do spraw zrównoważonego rozwoju.

20 Udział KM RPO WK-P na lata 2007-2012 w Konkursie na najbardziej partnerski komitet monitorujący 2011 roku. Organizator: Krajowa Sieć Tematyczna do spraw Partnerstwa wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w ramach Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego. Cele konkursu: identyfikacja i upowszechnianie najlepszych praktyk we wdrażaniu zasady partnerstwa przez komitety monitorujące krajowe oraz regionalne programy operacyjne. Przykłady dobrych praktyk zwycięskiego komitetu monitorującego będą rekomendowane do stosowania przez komitety monitorujące perspektywy finansowej 2014-2020 oraz posłużą jako studia przypadków w materiałach dydaktycznych wykorzystywanych podczas spotkań regionalnych Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa oraz zostaną udostępnione w folderach Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa w Bazie Wiedzy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W wyniku zakończenia pierwszego etapu Konkursu, Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakwalifikował się (jako jeden z czterech komitetów) do drugiego etapu Konkursu.

21

22 PROBLEMY: Długi czas przekazywania i zatwierdzania wniosków o płatność oraz dokonywania płatności. - błędy popełniane przez Beneficjenta w ujęciu ściśle formalnym i merytorycznym - IZ RPO WK-P wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku, bądź do złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień albo nieusunięcie przez niego braków lub błędów w terminie powoduje wstrzymanie przekazania dofinansowania, - stopień skomplikowania prowadzonych spraw (m.in. przypadki stwierdzonych nieprawidłowości czy oczekiwanie na opinię ekspertów), - w przypadku wniosku o płatność końcową konieczne jest przeprowadzenie przez Biuro Kontroli Wdrażania RPO kontroli na zakończenie realizacji Projektu oraz potwierdzenie w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcia nieprawidłowości, -weryfikacja statusu przedsiębiorcy i projektów objętych Prawem Zamówień Publicznych pod kątem uchybień stwierdzonych przez Instytucję Audytową.

23 Problem Beneficjentów z przestrzeganiem Prawa Zamówień Publicznych oraz nieścisłości związane z deklarowanym statusem prawnym. - uchybienia w stosowaniu procedury zamówień publicznych, w tym wynikające z niedostosowania prawa polskiego do unijnego, - błędy związane z procedurą przeprowadzania zamówień publicznych wykryte na każdym etapie weryfikacji, - nieprawidłowe określenie statusu przedsiębiorcy.

24 Problem Beneficjentów związany z realizacją zadeklarowanych przez Beneficjentów wskaźników - problemy związane z trudną sytuacją gospodarczą spowodowaną powszechnie odnotowywanym kryzysem finansowym, Realizacja wskaźników określonych w RPO WK-P - na początku realizacji Programu Beneficjenci nie byli zobligowani do wybierania wszystkich realizowanych przez ich projekty wskaźników, związku z czym system monitorowania realizacji Programu nie wykazuje realnego postępu rzeczowego, Monitorowanie danych poza systemem KSI - brak możliwości wszechstronnej analizy realizacji założeń Programu na podstawie danych gromadzonych w Krajowym Systemie Informatycznym m.in. kontraktacji i wydatkowania w ramach poszczególnych kategorii interwencji (do jednego projektu przypisywana jest jedna, wiodąca kategoria), wyodrębnionych informacji nt. projektów kluczowych.

25 Środki zaradcze: - szkolenia dla poszczególnych grup beneficjentów z zagadnień stwarzających najwięcej problemów, w tym z tematyki: *rozliczania projektów, *prawidłowego kwalifikowania ponoszonych wydatków, *osiągania wskaźników produktu, *prawidłowego procesu wyboru wykonawców/dostawców/producentów w przypadku projektów realizowanych w oparciu o „Wytyczne w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których Beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych”, *prawidłowego przeprowadzania procedur wynikających z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, - utworzenie wieloosobowego stanowiska pracy ds. kontroli zamówień publicznych w związku z występowaniem nieprawidłowości w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych oraz deklarowanego statusu prawnego przez Beneficjentów,

26 - liberalne podejście do kwestii wykonania wskaźników - przedłużanie terminu osiągnięcia wskaźników do roku po zakończeniu projektu, - powołanie Grupy ds. wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, - prowadzenie szczegółowej analizy projektów pod względem faktycznie osiąganych podczas ich realizacji wskaźników, celem urealnienia danych nt. postępu rzeczowego, - wprowadzenie Generatora Wniosków o Płatność, - opracowanie i udostępnienie na stronie dokumentu pod nazwą „Najczęściej występujące nieprawidłowości i uchybienia stwierdzane w trakcie realizacji i kontroli projektów współfinansowanych ze środków RPO WK-P”, celem zmniejszenia ryzyka popełniania błędów przez Beneficjentów w trakcie realizacji projektów, - umieszczenie na stronie internetowej wzorów dokumentów, na bieżąco aktualizowanych w przypadku zmian w zakresie kwalifikowalności bądź innych wpływających na proces rozliczania projektów;

27 - kontynuacja prac nad nowym narzędziem informatycznym wspierającym system monitorowania jakim jest Lokalny System Informatyczny (LSI), z której będzie można pozyskać dane niedostępne w KSI SIMIK.

28 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny

29 *do przeliczenia wykorzystano kurs euro z dnia 29.11.2011 r. do sprawozdania rocznego Stan wdrażania RPO w poszczególnych okresach (z podziałem na osie priorytetowe)

30 Zestawienie projektów kluczowych dla których zostaną złożone wnioski o dofinansowanie Lp.Nazwa projektu Przewidywana data złożenia wniosku Poziom dofinansowania z EFRR z Wykazu* 1 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Dla II Etapu - 30-04-2012, dla III Etapu - 31-08-2012 9 686 071,05 Toruń – Unisław – Beneficjent złożył wniosek o przyznanie dofinansowania Toruń - Chełmża 2 Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko- toruńskiej 31-12-2011 (III Podetap)31 445 380,00 3 Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego – linia kolejowa nr 209 od Torunia do Brodnicy 30-03-2010 (I etap), 30-10- 2012 (II etap) 4 224 750 4 Obejście miasta Nakło na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno - Tuchola). 30-05-20126 021 880 5 Budowa obwodnicy m. Lipna – Beneficjent złożył formalną rezygnację z dofinansowania dla tego projektu 31-07-20126 021 880

31 Oś I Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa zakontraktowane środki w ramach kategorii 23 Drogi regionalne/ lokalne w stosunku do alokacji ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE Długość wybudowanych dróg gminnych Długość wybudowanych dróg powiatowych km 122%

32 Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa zakontraktowane środki w ramach kategorii 23 Drogi regionalne/ lokalne w stosunku do alokacji ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE Długość wybudowanych dróg wojewódzkich Długość wybudowanych obwodnic km

33 Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa zakontraktowane środki w ramach kategorii 24 ścieżki rowerowe ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE Długość wybudowanych lub oznakowanych/ wytyczonych ścieżek rowerowych km w mln euro 82,52 83,76

34 Działanie 1.2 Infrastruktura transportu publicznego zakontraktowane środki w ramach działania 1.2 Infrastruktura transportu publicznego ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE Długość przebudowanej sieci tramwajowej km w mln euro 4,62 Długość wybudowanej sieci tramwajowej 100%

35 Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa zakontraktowane środki w ramach kategorii 18 tabor kolejowy ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego w mln euro szt 100%

36 Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego zakontraktowane środki w ramach działania 1.4 infrastruktura portu lotniczego ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE Liczba pasażerów korzystających z transportu lotniczego w mln euro Osoby/ rok 280 000

37 Oś II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej zakontraktowane środki w ramach działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE Długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej/ zmodernizowanej km 94% Liczba osób podłączonych wybudowanej/ zmodernizowanej do sieci kanalizacyjnej osoby

38 Oś III Rozwój infrastruktury społecznej 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej zakontraktowane środki w ramach działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE Liczba studentów korzystających z efektów projektu Liczba uczniów korzystających z efektów projektu osoby

39 Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej zakontraktowane środki w ramach kategorii 76 Infrastruktura ochrony zdrowia ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem w mln euro Szt/rok 49%

40 Oś IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT zakontraktowane środki w ramach kategorii 10 Infrastruktura telekomunikacyjna ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu km szt

41 Oś V Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zakontraktowane środki w ramach Osi V Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE Liczba utworzonych miejsc pracy szt

42 Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu zakontraktowane środki w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE Wartość udzielonych pożyczek w mln euro Wartość udzielonych poręczeń w mln euro 101% 44%

43 Działanie 5.2 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa zakontraktowane środki w ramach Działania 5.2 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE w mln euro Liczba nowych produktów/ usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie szt. 115%

44 Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska zakontraktowane środki w ramach Działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE w mln euro Zmiana ilości ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia m3/ rok

45 Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii zakontraktowane środki w ramach Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE w mln euro Liczba przedsiębiorstw wspartych przez instytucje otoczenia biznesu szt

46 Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje zakontraktowane środki w ramach Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE w mln euro Powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych ha 88% Liczba inwestycji zrealizowanych na przygotowanych terenach szt

47 zakontraktowane środki w ramach Osi VI Wsparcie rozwoju turystyki ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE w mln euro osoby Liczba turystów korzystających z wytworzonych/ zmodernizowanych produktów turystycznych Oś VI Wsparcie rozwoju turystyki 86%

48 zakontraktowane środki w ramach Osi VII Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE w mln euro ha Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów Oś VII Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy 63%

49 zakontraktowane środki w ramach Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO ZAANGAŻOWANIE FINANSOWEZAANGAŻOWANIE RZECZOWE w mln euro szt Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych Oś VIII Pomoc Techniczna Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO 60% Liczba przeszkolonych osób osoby 83%

50 Dziękuję za uwagę www.mojregion.eu


Pobierz ppt "Mojregion.eu. Zakres tematyczny informacji: - Renegocjacje Programu z Komisją Europejską, - Spotkanie Roczne z przedstawicielami KE w Regionie, - Audyt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google