Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarys systemu kontroli w ramach RPO WM 2014 - 2020 Tomasz Zieleniak Kierownik Wydziału Kontroli Projektów EFRR Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarys systemu kontroli w ramach RPO WM 2014 - 2020 Tomasz Zieleniak Kierownik Wydziału Kontroli Projektów EFRR Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów."— Zapis prezentacji:

1 Zarys systemu kontroli w ramach RPO WM 2014 - 2020 Tomasz Zieleniak Kierownik Wydziału Kontroli Projektów EFRR Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

2 Pierwsze kontrole odbędą się jeszcze przed podpisaniem umów z Beneficjentami, będą obejmowały zakończone zamówienia publiczne. Taki sposób podejścia do kontroli projektów zdał egzamin w ramach RPO WM 2007 - 2013 Etap pierwszy www.funduszedlamazowsza.eu

3 Dla instytucji wdrażającej: -realna wartość zakontraktowanych środków, -skrócona procedura, Dla instytucji wdrażającej: -realna wartość zakontraktowanych środków, -skrócona procedura, Dla Beneficjenta: - wyeliminowanie ryzyka zwrotów, -uniknięcie zapłaty odsetek w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, -wymiar edukacyjny Korzyści z kontroli przed podpisaniem umowy

4 Kolejna kontrola Kontrole prowadzone w trakcie realizacji projektu również będą obejmowały stosowanie ustawy Pzp. W odróżnieniu od perspektywy 2007 – 2013, kontrole w nowym RPO będą częstsze, ale będą miały mniejszy zakres. Obowiązek poddania się kontroli wynika z umowy, niedotrzymanie warunków umowy obłożone jest sankcjami. Beneficjent, który nie przekaże dokumentacji do kontroli w umownym terminie – nie będzie miał prawa do złożenia wniosku o płatność do momentu uregulowania kwestii kontroli.

5 Kontrole doraźne Kontrole doraźne, w zależności od ich zakresu, mogą być prowadzone bez wcześniejszej informacji o kontroli. Wszelkie informacje o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości, będą weryfikowane w trakcie kontroli doraźnych. Co do zasady, kontrola doraźna obejmuje swoim zakresem rzeczową realizację projektu.

6 Kontrola na zakończenie realizacji projektu Kontroli poddane zostanie co do zasady 100% projektu, z wyłączeniu zakresu wcześniej skontrolowanego. Zakres tych kontroli nie będzie się znacząco różnił od tych znanych z RPO WM 2007 - 2013 Dopuszcza się przeprowadzenie kontroli na zakończenie na próbie projektów. Przeprowadzenie kontroli na zakończenie oraz usunięcie ewentualnych nieprawidłowości jest warunkiem rozliczenia końcowego, projektu.

7 Kontrola trwałości projektu Kontroli poddane zostaną elementy szczególnego ryzyka oraz standardowe elementy trwałości projektu. Zakres tych kontroli również nie będzie się różnił od tych znanych z RPO WM 2007 - 2013 Kontrole trwałości co do zasady przeprowadzane będą na próbie projektów. Nieprawidłowości stwierdzone na etapie kontroli trwałości mogą mieć poważne finansowe konsekwencje, włączając w to zwrot całego przyznanego dofinansowania.

8 Nieprawidłowości wykryte w ramach RPO WM 2007 - 2013 Ilość wykrytych nieprawidłowości: około 750 i wciąż rośnie Kwota stwierdzonych nieprawidłowości: 279 484 645,18 PLN W tym środki z EFRR: 178 437 882,60 PLN (dane z początku października 2015 r.) Ilość wykrytych nieprawidłowości: około 750 i wciąż rośnie Kwota stwierdzonych nieprawidłowości: 279 484 645,18 PLN W tym środki z EFRR: 178 437 882,60 PLN (dane z początku października 2015 r.)

9 Dziękuję za uwagę. Tomasz Zieleniak Kierownik Wydziału kontroli Projektów EFRR Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych


Pobierz ppt "Zarys systemu kontroli w ramach RPO WM 2014 - 2020 Tomasz Zieleniak Kierownik Wydziału Kontroli Projektów EFRR Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google