Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za I półrocze 2012 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za I półrocze 2012 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za I półrocze 2012 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Toruń, 10 września 2012 roku Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 1

2 2 Konkursy W I półroczu 2012 r. ogłoszono 9 naborów wniosków, co stanowi 11 % ogłoszonych do końca czerwca 2012 roku konkursów (łącznie ogłoszono 82 nabory). W okresie sprawozdawczym ogłoszono konkursy w ramach następujących Działań: -Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa: drogi wojewódzkie nabór otwarty od 07.05.2012 r., -Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej – nabór od 16.07.2012 r., -Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza - nabór wniosków preselekcyjnych od 24.09.2012 r. do 05.10.2012 r. Schemat 1 Efektywność energetyczna (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Podmioty, które nie mogą ubiegać się o wsparcie w ramach Funduszu Wsparcia.), -Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza - nabór od 20.08.2012 r. do 31.08.2012 r. Schemat 2 Efektywność energetyczna (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej), Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

3 3 - Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza - nabór wniosków preselekcyjnych od 17.12.2012 r. do 04.01.2013 r. Schemat 3 Efektywność energetyczna - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z przeznaczeniem na funkcje przedszkolne, - Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku - nabór wniosków preselekcyjnych od 20.08.2012 r. do 31.08.2012 r. Schemat: biomasa, energia odnawialna hydroelektryczna, geotermalna i pozostałe, - Działanie 2.5 Rozwój Infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – nabór wniosków preselekcyjnych od 10.12.2012 r. do dnia 21.12.2012 r. Schemat: przepompownie, stacje pomp, - Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej - schemat: opieka zdrowotna– nabór od 21.05.2012 do 01.06.2012 r., - Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu - schemat: projekty związane z zaawansowanym wsparciem dla przedsiębiorstw (w tym roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby) – nabór 20.02-02.03.2012 r. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

4 4 Konkursy ogłoszone w poprzednich okresach sprawozdawczych, w ramach których nabory rozpoczęły się w poprzednim okresie sprawozdawczym, odbywały się w I półroczu 2012 r. lub będą odbywały się w okresach późniejszych: - Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa: drogi powiatowe – nabór otwarty od 15.11.2010 r. do 31.08.2012 r., - Działanie 2.2 Gospodarka odpadami – nabór wniosków preselekcyjnych od 03-14.10.2011 r. Termin składania wniosków o dofinansowanie projektu upływa 28.09.2012 r., - Działanie 2.5 Rozwój Infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – nabór wniosków preselekcyjnych od 03-14.10.2011 r. Termin składania wniosków o dofinansowanie projektu upływa 28.09.2012 r., - Działanie 2.5 Rozwój Infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – nabór otwarty od 07.11.2011r., Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

5 5 - Działanie 2.5 Rozwój Infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – nabór od 25.06.2012 r. do 06.07.2012 r. Schemat: Wsparcie jednostek OSP, - Działanie 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych – nabór od 11.07.2011 r. do 31 lipca 2012 r., -Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – nabór otwarty od 09.05.2011 r., - Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury – nabór otwarty od 04.05.2011 r. - Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw – nabór 09-20.01.2012 r., -Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju - nabór wniosków preselekcyjnych 20.02-02.03.2012 r., -Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów - nabór otwarty od 04.04.2011 r., - Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast – nabór od 01.06.2011 r. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

6 6  Liczba ogłoszonych konkursów Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

7 7 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Stan wdrażania RPO WK-P Do dnia 30 czerwca 2012 r.: - podpisano umowy na realizację 1 474 projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków EFRR w wysokości 3 101 634 016,74 PLN (73 w pierwszej połowie 2012 roku na kwotę dofinansowania ze środków EFRR w wysokości 153 222 313,54 PLN), co stanowi 72,74 % alokacji EFRR; - zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej dofinansowaniu z EFRR w wysokości 1 744 427 474,73 PLN (w pierwszej połowie 2012 r. w wysokości 238 752 463,13 PLN), co stanowi 40,91 % alokacji z EFRR.

8 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 8 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO  Liczba i dofinansowanie UE podpisanych umów w odniesieniu do Osi priorytetowych – w okresie sprawozdawczym oraz narastająco W I półroczu 2012 r. podpisano 73 umów, co stanowi 4,95 % wszystkich podpisanych do dnia 30.06.2012 r. umów. Podpisano umowy na kwotę 153 222 313,54 PLN (środki EFRR), co stanowi 4,94 % wartości EFRR wszystkich podpisanych umów do dnia 30.06.2012 r. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

9 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 9 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO  Zrealizowane płatności (środki EFRR) w poszczególnych osiach priorytetowych – w okresie sprawozdawczym oraz narastająco W I półroczu 2012 r. zrealizowano płatności na kwotę 238 752 463,13 PLN, co stanowi 13,69 % wartości wszystkich wypłaconych do dnia 30.06.2012 r. środków z EFRR. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

10 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 10 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Najbardziej zaawansowana pod względem kontraktacji jest Oś Priorytetowa 1. Największy postęp w kontraktacji w I półroczu 2012 r. nastąpił w Osi 1. Podpisano 7 umów na kwotę dofinansowania UE w wysokości 85 564 340,98 PLN, co stanowi 8,61 % wartości dofinansowania UE podpisanych umów do końca czerwca 2012 r. w Osi 1 (993 739 155,61 PLN). Najbardziej zaawansowana pod względem płatności jest Oś Priorytetowa 1. Największy postęp w płatnościach w I półroczu 2012 r. nastąpił w Osi 5. Zrealizowano płatności w wysokości 61 361 302,56 PLN, co stanowi 13,13 % wartości dofinansowania UE zrealizowanych płatności do końca czerwca 2012 r. w Osi 5 (467 237 612,18 PLN).

11 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 11 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Najmniej zaawansowana pod względem kontraktacji jest Oś Priorytetowa 5. Najmniejszy postęp w kontraktacji w I półroczu 2012 r. nastąpił w Osi 4. Podpisano 2 umowy na kwotę dofinansowania UE w wysokości 631 272,90 PLN, co stanowi 0,33 % wartości dofinansowania UE podpisanych umów do końca czerwca 2012 r. w Osi 4 (193 770 836,70 PLN). Najmniej zaawansowana pod względem płatności jest Oś Priorytetowa 4. Najmniejszy postęp w płatnościach w I półroczu 2012 r. nastąpił w Osi 8. Zrealizowano płatności w wysokości 4 541 537,16 PLN, co stanowi 9,27 % wartości dofinansowania UE zrealizowanych płatności do końca czerwca 2012 r. w Osi 8 (48 972 057,06 PLN).

12 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 12 Ewaluacja Badania ewaluacyjne w okresie sprawozdawczym: 1.W I półroczu 2012 r. zrealizowane zostało wewnętrzne badanie ewaluacyjne pn. „Analiza udzielonego wsparcia ze środków EFRR w ramach działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje RPO WK-P na lata 2007-2013”. Badanie zostało wykonane przez Biuro Ewaluacji RPO w terminie od 4 do 25 stycznia 2012 r. Zasadniczym celem analizy była ocena dotychczas udzielonego wsparcia beneficjentom działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, ze środków RPO WK-P na lata 2007-2013. Zakres analizy obejmował cele i zadania projektów realizowanych w ramach działania 5.6, przygotowanie dokumentacji do realizacji projektów, montaż finansowy, obszar i miejsce realizacji projektów, stopień wdrożenia poszczególnych projektów, wybierane i osiągane wskaźniki oraz zaplanowane działania promocyjne. Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

13 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 13 W ramach analizy sformułowano 8 wniosków: - w ramach działania 5.6 realizowanych jest niewiele projektów – 7, jednak stanowią one strategiczne przedsięwzięcia dla rozwoju gospodarki lokalnej, jak i regionalnej, - najdłuższy czas na realizację projektu wynosił 56 miesięcy, natomiast najkrótszy zaledwie 30 miesięcy, - 6 projektów polegało na typowym uzbrojeniu terenów pod inwestycje, natomiast 1 polegał na wybudowaniu drogi do terenów inwestycyjnych, - tereny pod nowe inwestycje zajmą łącznie ponad 199 ha, - są to projekty, które nie generują bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy, - założono, że w ramach nowych terenów powstanie 47 przedsiębiorstw, - brakuje kompleksowych działań informacyjno-promocyjnych, polegających na przyciągnięciu nowych inwestorów, - zbyt mało jest zdeklarowanych przedsiębiorców, którzy mają podjąć działalność na nowo uzbrojonych terenach. Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

14 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 14 Zaproponowane zostały następujące rekomendacje: - należy zachować przyjęte rodzaje (formę realizacji) projektów w działaniu 5.6, nie rozszerzając ich typów możliwych do realizacji projektów. Aby uzyskać optymalne efekty końcowe, należy tak ukierunkowywać wsparcie, by poszczególne inwestycje były skoncentrowane przedmiotowo lub przestrzennie, - należy zastanowić się nad rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektów, polegających na przygotowaniu terenów pod inwestycje, o obowiązek uwzględniania w projektach profesjonalnie przygotowanych strategii działań informacyjnych i promocyjnych, mających na celu nie tylko przedstawianie zarysu planowanej promocji, ale logicznie zaplanowanej kampanii informacyjnej prowadzonej od początku realizacji projektu, po zintensyfikowane działania przyciągające inwestorów jeszcze na etapie realizacji projektu, - ponownie powinna zostać przeanalizowana kwestia doboru kryteriów oceny formalnej i merytorycznej. Dotyczy ona przede wszystkim działań informacyjno-promocyjnych, - należy ponownie przeanalizować dostępny dla beneficjentów działania 5.6 katalog wskaźników i zastanowić się nad włączeniem do listy wskaźników takich miar, które pokazywałyby bezpośrednie efekty, a dotyczące powstającej w strefach inwestycyjnych infrastruktury (m.in. drogowej, kanalizacyjnej), Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

15 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 15 - planując nowe konkursy należy wprowadzić obowiązek podawania przez beneficjentów informacji na temat wskaźników programowych. W katalogu wskaźników beneficjent musiałby przedstawić obligatoryjne wskaźniki: powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych (ha), dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu (PLN), a także pozostałe wskaźniki, które odpowiadają specyfice projektu oraz wskaźnik dotyczący pośrednio utworzonych nowych miejsc pracy, - należy zastanowić się nad przygotowaniem wspólnej kampanii promocyjnej dla zrealizowanych w ramach dz. 5.6. terenów inwestycyjnych, traktując je jako strategiczne projekty dla rozwoju województwa w dziedzinie pozyskiwania znaczących na rynku przedsiębiorstw oraz tworzenia nowych miejsc pracy, - planując nowe konkursy należy rozważyć wprowadzenie obligatoryjnego sporządzenia analizy popytu na nowe tereny inwestycyjne (udokumentowane zainteresowanie przedsiębiorców na zagospodarowanie tworzonych miejsc inwestycyjnych będzie w pewnym sensie gwarancja powodzenia dla planowanego projektu). Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

16 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 16 Ponadto, zgodnie z Okresowym planem ewaluacji, w I półroczu 2012 roku rozpoczęła się realizacja następujących badań ewaluacyjnych: 1. „Analiza potrzeb rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego w kontekście przyszłej perspektywy finansowej UE 2014-2020”. Badanie realizowane jest od 4 kwietnia 2012 roku i zostanie wykonane w terminie do dnia 5 października 2012 roku. Głównym celem analizy jest określenie potrzeb rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego w kontekście przyszłego okresu programowania 2014-2020. Wyniki badania staną się również istotnym wkładem w pracach nad programowaniem strategicznym. Rozpoznanie potrzeb wśród potencjalnych beneficjentów pozwoli wnioskować o priorytetach rozwojowych województwa. Natomiast ocena realizacji dokumentów strategicznych i programowych pozwoli zweryfikować i doprecyzować obszary, które należało będzie wesprzeć środkami unijnymi. 2. „Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych”. Badanie realizowane było od 4 maja do 20 sierpnia 2012 roku. Zasadniczym celem analizy jest określenie skuteczności i efektywności wpływu RPO WK-P na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu i tym samym na rozwój funkcji metropolitalnych. Wyniki badania staną się istotnym wkładem w pracach nad nową perspektywą finansową 2014-2020. Ważnym elementem badania będzie analiza potencjału i rozpoznanie funkcji metropolitalnych ośrodków stołecznych, czynników, które odegrają istotną rolę w przyszłej gospodarce, a także ocena wpływu projektów współfinansowanych ze środków RPO WK-P na rozwój Bydgoszczy i Torunia. Realizacja badania pozwoli wskazać obszary i funkcje metropolitalne, które w badanym okresie uległy poprawie lub rozwinęły się dzięki wsparciu RPO WK-P. Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

17 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 17 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Dziękuję Państwu za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO


Pobierz ppt "Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za I półrocze 2012 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google