Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2015 r. Sesja Rady Gminy Tuszów Narodowy 13 czerwca 2016 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2015 r. Sesja Rady Gminy Tuszów Narodowy 13 czerwca 2016 roku."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2015 r. Sesja Rady Gminy Tuszów Narodowy 13 czerwca 2016 roku

2 WYKONANIE BUDŻETU 2015 Dochody ogółem 23 971 916,52 zł -dochody inwestycyjne 1 790 849,26 zł -dochody bieżące 22 181 067,26 zł Wydatki ogółem 23 260 250,83 zł -wydatki inwestycyjne 2 812 079,89 zł -wydatki bieżące 20 448 170,94 zł Nadwyżka operacyjna 1 732 896,32 zł Nadwyżka budżetu 711 665,69 zł

3 DOCHODY BUDŻETU GMINY 23 971 916,52 zł DOCHODY WŁASNE3 890 341,46 zł (16%) SUBWENCJA OGÓLNA9 093 808,00 zł (38%) DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA6 221 561,21 zł (26%) DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW UE 750 017,05 zł (3%) UDZIAŁ W PODATKU PIT I CIT4 016 188,80 zł (17%)

4 WYDATKI BUDŻETU GMINY 23 260 250,83 zł WYDATKI BIEŻĄCE 20 448 170,94 zł (88 % wydatków ogółem) WYDATKI INWESTYCYJNE 2 812 079,89 zł (12 % wydatków ogółem, dofinansowanie ze środków zewnętrznych 1 191 tys. zł, tj. 42%)

5 SAMOFINANSOWANIE 1.Dochody bieżące 22 181 067,26 zł 2.Wydatki bieżące 20 448 170,94 zł 3.NADWYŻKA OPERACYJNA 1 732 896,32 zł WSKAŹNIK (poz.3/ poz.1x 100%) 7,80% 4.Spłata zadłużenia ze środków własnych 833 216,00 zł 5.Środki własne na inwestycje 899 680,32 zł Stopa samofinansowania 125,31 % (dochody majątkowe + nadwyżka operacyjna / wydatki majątkowe)

6 NAKŁADY NA DROGI 1 512 190 zł ( 7 % wydatków ogółem) -inwestycje drogowe 713 tys. zł ( budowa nowych odcinków drogowych, budowa chodników, wyk. placu brukowego, zakup i montaż wiat przystankowych, opracowanie dokumentacji pod inwestycje, zakup programu do ewidencji dróg) -remonty i przebudowa nawierzchni dróg 678 tys. zł -bieżące utrzymanie dróg 95 tys. zł ( w tym z imowe utrzymanie dróg ) -zakup materiałów do bieżących remontów 26 tys. zł

7 Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Tuszów Mały 82 tys. zł

8 Remont drogi gminnej nr 10 3616R Malinie- Chrząstów w km 0+000 do 0+800,00 Koszt całkowity zadania 438 109 zł Koszt zadania dofinansowany dotacją z budżetu państwa 219 054 zł

9 Przebudowa drogi gminnej Tuszów Nar. Stadion - Jaślany Koszt całkowity zadania 144 645 zł Koszt zadania sfinansowany dotacją ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 114 516 zł

10 Przebudowa drogi gminnej Malinie OTL - Grochowe Koszt całkowity zadania 176 628 zł Koszt zadania sfinansowany dotacją ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 139 026 zł

11 Przebudowa drogi gminnej Czajkowa - Pluty Koszt całkowity zadania 87 927 zł Koszt zadania sfinansowany dotacją ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 69 554 zł

12 Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Grochowe I, Czajkowa, Jaślany i Borki Nizińskie 22 561 zł

13 Wykonanie dojazdu brukowego do garażu przy budynku Urzędu Gminy 17 696 zł

14 Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy Renault Fluence Life 1.6 RMI 52121 56 790 zł

15 Termomodernizacja budynku OSP Ławnica wraz z zakupem mebli i wyposażenia kuchni w sprzęt AGD Koszt całkowity zadania 110 578 zł Koszt zadania współfinansowany ze środków UE – PROW 65 000 zł

16 Termomodernizacja budynku garażu OSP Borki Nizińskie Koszt całkowity zadania 74 282 zł Koszt zadania współfinansowany ze środków WFOŚiGW 44 539 zł

17 Zakup samochodu Renault Trafic dla OSP Grochowe II Koszt całkowity zadania 106 950 zł Koszt zadania współfinansowany ze środków WFOŚiGW 30 000 zł oraz dofinansowania z ZG ZOSP 50 000 zł

18 Największą pozycją w budżecie są wydatki w sektorze oświaty i wychowania 9 069 443 zł: -szkoły podstawowe 4 890 884 zł -oddziały zerowe 437 209 zł -przedszkola 716 317 zł -inne formy wychowania przedszkolnego 192 256 zł -gimnazjum1 701 867 zł -dowóz uczniów do szkół 197 649 zł -dokształcanie nauczycieli 11 527 zł -świetlice szkolne i przedszkolne 668 399 zł -działy specjalne w przedszkolach, szkołach i gimnazjum 121 633 zł -pozostała działalność 131 702 zł Otrzymane dochody 6 422 284 zł : -subwencja oświatowa, rezerwa subwencji, dotacje6 091 877 zł -opłaty za przedszkole, żywienie 254 999 zł -środki z budżetu UE na dofinansowanie projektów 53 854 zł -pozostałe dochody 21 554 zł Dofinansowanie ze środków własnych gminy do zadań subwencjonowanych i własnych 2 647 159 zł OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ 9 069 443 zł (39% wydatków ogółem) Bieżące -9 049 443 zł Inwestycyjne–20 000 zł

19 Utwardzenie placu przed budynkiem Zespołu Szkół w Jaślanach 20 tys. zł

20 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK II etap 93 480 zł

21 Budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego 21 190 zł

22 Budowa zaplecza socjalno – sanitarnego przy stadionie w Jaślanach I etap Koszt całkowity zadania 185 480 zł Koszt zadania dofinansowany dotacją ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 100 000 zł

23 Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w m. Babicha III etap Koszt całkowity zadania 22 780 zł Koszt zadania dofinansowany dotacją z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 10 000 zł

24 Rozbudowa infrastruktury wodno- ściekowej 1 381 tys. zł ( dofinansowanie 606 105 zł z PROW) W ramach zadania wykonano:  Nowe sieci wodociągowe o łącznej długości 4,374 km w miejscowościach -Malinie II – długość 413mb. -Malinie Frankówka – długość 360mb. -Babicha – długość 377 mb. -Jaślany Bugaj – długość 141mb. -Czajkowa Dwór – długość 339mb. -Jaślany Koniec – długość 114mb. -Pluty – długość 400mb.  Sieć wodociągowa Jaślany- Padew Narodowa dł.2230mb. celem połączenia zasilania z wodociągiem z Gminy Padew Nar.  Dwie studnie przez tzw. bisowanie wraz z uzbrojeniem na Stacji Uzdatniania Wody w Jaślanach (zdj.)  Odcinek sieci kanalizacyjnej w Maliniu o dł. 177,5mb.

25  Pompownie wody (kontener naziemny, zbiornik wyrównawczy) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Grochowem i Ławnicy (zdj.)  Wymiana sieci wodociągowych o łącznej długości 3,244 km w tym: -w miejscowości Dębiaki – dł. 1278mb. -w miejscowości Sarnów – dł. 107,40mb. -w miejscowości Pluty – dł.670,70mb. -w miejscowości Czajkowa – dł. 410,60mb. -w miejscowości Józefów – dł. 777,90mb.

26 POMOC SPOŁECZNA 4 541 816 zł Placówki opiekuńczo-wychowawcze 50 668 zł Rodziny zastępcze 8 804 zł Wsparcie rodziny 14 563 zł Świadczenia rodzinne 2 737 377 zł Składki na ubezpieczenie zdr. opłacane za osoby pobierające zasiłek31 612 zł Zasiłki, usługi opiekuńcze 763 755 zł Odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy społecznej 242 755 zł Programy realizowane ze środków UE 99 896 zł Ośrodek Pomocy Społecznej 371 913 zł Zapewnienie posiłku 220 023 zł Karta Dużej Rodziny 450 zł Na realizowane zadania otrzymano kwotę 3 728 485 zł dotacji, z budżetu wydatkowano kwotę 813 331 zł.

27 Przychody793 689 zł * nadwyżka z lat ubiegłych 319 600 zł * wolne środki z 2014 roku 473 089 zł Rozchody 833 216 zł * spłata rat kredytów z lat ubiegłych 833 216 zł

28 KREDYTY POZOSTAJĄCE DO SPŁATY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015R. -kredyt w mBank S.A. ( dawniej BRE Bank ) z dnia 29.06.2011r. 1 047 980 zł -kredyt w BS o/Tuszów Narodowy z dnia 28.12.2011r. 764 700 zł -kredyt w BS o/Tuszów Narodowy z dnia 31.07.2012r. 843 180 zł -Kredyt w BS Rzemiosła o/Wadowice Górne z dnia 30.09.2013r. 1 083 360 zł

29 Wskaźniki zadłużenia i obsługi zadłużenia oraz efektywność zarządzania finansowego Wskaźnik zadłużenia 15,59% (max 60 %) Wskaźnik obsługi zadłużenia 3,86% (max 15 %) Koszty obsługi długu 119 408 zł

30 PODSUMOWANIE 2015 ROKU NADWYŻKA BUDŻETU 711 665 zł NADWYŻKA OPERACYJNA 1 732 896 zł POZYSKANE ŚRODKI 1 191 000 zł INWESTYCJE W GMINIE 2 812 080 zł ZMNIEJSZENIE ZADŁUŻENIA o kwotę 833 216 zł POZIOM ZADŁUŻENIA 15,59% (max 60%) WOLNE ŚRODKI NA KONIEC ROKU 1 273 569 zł

31 Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 23 maja 2015r. świętowało w Rzeszowie 25 lecie polskiego samorządu. W czasie tej uroczystości wręczane były odznaki, nagrody i wyróżnienia dla samorządowców. Wśród nagrodzonych tytułem „Najpopularniejszy Wójt Społeczności Podkarpackiej” był Andrzej Głaz, Wójt Gminy Tuszów Narodowy. Tę prestiżową nagrodę otrzymał z rąk Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla

32 Sprawozdanie finansowe Gminy Tuszów Narodowy za 2015 rok

33 Bilans z wykonania budżetu - suma bilansowa 1 804 095,16 zł

34 Łączne sprawozdania finansowe jednostek budżetowych (bilans; rachunek zysków i strat – wariant porównawczy; zestawienie zmian w funduszu) - suma bilansowa 48 650 062,03 zł -umorzenia i odpisy aktualizujące 24 440 344,12 zł

35 W 2015 roku Gmina otrzymała z Samorządu Województwa Podkarpackiego oświetlenie węzła drogowego w m. Tuszów Narodowy na kwotę 1 556 315 zł

36 Absolutorium za 2015 rok oprac. B. Zięba


Pobierz ppt "Prezentacja z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2015 r. Sesja Rady Gminy Tuszów Narodowy 13 czerwca 2016 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google