Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2015 r. Sesja Rady Gminy Tuszów Narodowy 13 czerwca 2016 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2015 r. Sesja Rady Gminy Tuszów Narodowy 13 czerwca 2016 roku."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2015 r. Sesja Rady Gminy Tuszów Narodowy 13 czerwca 2016 roku

2 WYKONANIE BUDŻETU 2015 Dochody ogółem ,52 zł -dochody inwestycyjne ,26 zł -dochody bieżące ,26 zł Wydatki ogółem ,83 zł -wydatki inwestycyjne ,89 zł -wydatki bieżące ,94 zł Nadwyżka operacyjna ,32 zł Nadwyżka budżetu ,69 zł

3 DOCHODY BUDŻETU GMINY ,52 zł DOCHODY WŁASNE ,46 zł (16%) SUBWENCJA OGÓLNA ,00 zł (38%) DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA ,21 zł (26%) DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW UE ,05 zł (3%) UDZIAŁ W PODATKU PIT I CIT ,80 zł (17%)

4 WYDATKI BUDŻETU GMINY ,83 zł WYDATKI BIEŻĄCE ,94 zł (88 % wydatków ogółem) WYDATKI INWESTYCYJNE ,89 zł (12 % wydatków ogółem, dofinansowanie ze środków zewnętrznych tys. zł, tj. 42%)

5 SAMOFINANSOWANIE 1.Dochody bieżące ,26 zł 2.Wydatki bieżące ,94 zł 3.NADWYŻKA OPERACYJNA ,32 zł WSKAŹNIK (poz.3/ poz.1x 100%) 7,80% 4.Spłata zadłużenia ze środków własnych ,00 zł 5.Środki własne na inwestycje ,32 zł Stopa samofinansowania 125,31 % (dochody majątkowe + nadwyżka operacyjna / wydatki majątkowe)

6 NAKŁADY NA DROGI zł ( 7 % wydatków ogółem) -inwestycje drogowe 713 tys. zł ( budowa nowych odcinków drogowych, budowa chodników, wyk. placu brukowego, zakup i montaż wiat przystankowych, opracowanie dokumentacji pod inwestycje, zakup programu do ewidencji dróg) -remonty i przebudowa nawierzchni dróg 678 tys. zł -bieżące utrzymanie dróg 95 tys. zł ( w tym z imowe utrzymanie dróg ) -zakup materiałów do bieżących remontów 26 tys. zł

7 Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Tuszów Mały 82 tys. zł

8 Remont drogi gminnej nr R Malinie- Chrząstów w km do 0+800,00 Koszt całkowity zadania zł Koszt zadania dofinansowany dotacją z budżetu państwa zł

9 Przebudowa drogi gminnej Tuszów Nar. Stadion - Jaślany Koszt całkowity zadania zł Koszt zadania sfinansowany dotacją ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zł

10 Przebudowa drogi gminnej Malinie OTL - Grochowe Koszt całkowity zadania zł Koszt zadania sfinansowany dotacją ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zł

11 Przebudowa drogi gminnej Czajkowa - Pluty Koszt całkowity zadania zł Koszt zadania sfinansowany dotacją ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zł

12 Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Grochowe I, Czajkowa, Jaślany i Borki Nizińskie zł

13 Wykonanie dojazdu brukowego do garażu przy budynku Urzędu Gminy zł

14 Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy Renault Fluence Life 1.6 RMI zł

15 Termomodernizacja budynku OSP Ławnica wraz z zakupem mebli i wyposażenia kuchni w sprzęt AGD Koszt całkowity zadania zł Koszt zadania współfinansowany ze środków UE – PROW zł

16 Termomodernizacja budynku garażu OSP Borki Nizińskie Koszt całkowity zadania zł Koszt zadania współfinansowany ze środków WFOŚiGW zł

17 Zakup samochodu Renault Trafic dla OSP Grochowe II Koszt całkowity zadania zł Koszt zadania współfinansowany ze środków WFOŚiGW zł oraz dofinansowania z ZG ZOSP zł

18 Największą pozycją w budżecie są wydatki w sektorze oświaty i wychowania zł: -szkoły podstawowe zł -oddziały zerowe zł -przedszkola zł -inne formy wychowania przedszkolnego zł -gimnazjum zł -dowóz uczniów do szkół zł -dokształcanie nauczycieli zł -świetlice szkolne i przedszkolne zł -działy specjalne w przedszkolach, szkołach i gimnazjum zł -pozostała działalność zł Otrzymane dochody zł : -subwencja oświatowa, rezerwa subwencji, dotacje zł -opłaty za przedszkole, żywienie zł -środki z budżetu UE na dofinansowanie projektów zł -pozostałe dochody zł Dofinansowanie ze środków własnych gminy do zadań subwencjonowanych i własnych zł OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ zł (39% wydatków ogółem) Bieżące zł Inwestycyjne– zł

19 Utwardzenie placu przed budynkiem Zespołu Szkół w Jaślanach 20 tys. zł

20 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK II etap zł

21 Budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego zł

22 Budowa zaplecza socjalno – sanitarnego przy stadionie w Jaślanach I etap Koszt całkowity zadania zł Koszt zadania dofinansowany dotacją ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zł

23 Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w m. Babicha III etap Koszt całkowity zadania zł Koszt zadania dofinansowany dotacją z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi zł

24 Rozbudowa infrastruktury wodno- ściekowej tys. zł ( dofinansowanie zł z PROW) W ramach zadania wykonano:  Nowe sieci wodociągowe o łącznej długości 4,374 km w miejscowościach -Malinie II – długość 413mb. -Malinie Frankówka – długość 360mb. -Babicha – długość 377 mb. -Jaślany Bugaj – długość 141mb. -Czajkowa Dwór – długość 339mb. -Jaślany Koniec – długość 114mb. -Pluty – długość 400mb.  Sieć wodociągowa Jaślany- Padew Narodowa dł.2230mb. celem połączenia zasilania z wodociągiem z Gminy Padew Nar.  Dwie studnie przez tzw. bisowanie wraz z uzbrojeniem na Stacji Uzdatniania Wody w Jaślanach (zdj.)  Odcinek sieci kanalizacyjnej w Maliniu o dł. 177,5mb.

25  Pompownie wody (kontener naziemny, zbiornik wyrównawczy) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Grochowem i Ławnicy (zdj.)  Wymiana sieci wodociągowych o łącznej długości 3,244 km w tym: -w miejscowości Dębiaki – dł. 1278mb. -w miejscowości Sarnów – dł. 107,40mb. -w miejscowości Pluty – dł.670,70mb. -w miejscowości Czajkowa – dł. 410,60mb. -w miejscowości Józefów – dł. 777,90mb.

26 POMOC SPOŁECZNA zł Placówki opiekuńczo-wychowawcze zł Rodziny zastępcze zł Wsparcie rodziny zł Świadczenia rodzinne zł Składki na ubezpieczenie zdr. opłacane za osoby pobierające zasiłek zł Zasiłki, usługi opiekuńcze zł Odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy społecznej zł Programy realizowane ze środków UE zł Ośrodek Pomocy Społecznej zł Zapewnienie posiłku zł Karta Dużej Rodziny 450 zł Na realizowane zadania otrzymano kwotę zł dotacji, z budżetu wydatkowano kwotę zł.

27 Przychody zł * nadwyżka z lat ubiegłych zł * wolne środki z 2014 roku zł Rozchody zł * spłata rat kredytów z lat ubiegłych zł

28 KREDYTY POZOSTAJĄCE DO SPŁATY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015R. -kredyt w mBank S.A. ( dawniej BRE Bank ) z dnia r zł -kredyt w BS o/Tuszów Narodowy z dnia r zł -kredyt w BS o/Tuszów Narodowy z dnia r zł -Kredyt w BS Rzemiosła o/Wadowice Górne z dnia r zł

29 Wskaźniki zadłużenia i obsługi zadłużenia oraz efektywność zarządzania finansowego Wskaźnik zadłużenia 15,59% (max 60 %) Wskaźnik obsługi zadłużenia 3,86% (max 15 %) Koszty obsługi długu zł

30 PODSUMOWANIE 2015 ROKU NADWYŻKA BUDŻETU zł NADWYŻKA OPERACYJNA zł POZYSKANE ŚRODKI zł INWESTYCJE W GMINIE zł ZMNIEJSZENIE ZADŁUŻENIA o kwotę zł POZIOM ZADŁUŻENIA 15,59% (max 60%) WOLNE ŚRODKI NA KONIEC ROKU zł

31 Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 23 maja 2015r. świętowało w Rzeszowie 25 lecie polskiego samorządu. W czasie tej uroczystości wręczane były odznaki, nagrody i wyróżnienia dla samorządowców. Wśród nagrodzonych tytułem „Najpopularniejszy Wójt Społeczności Podkarpackiej” był Andrzej Głaz, Wójt Gminy Tuszów Narodowy. Tę prestiżową nagrodę otrzymał z rąk Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla

32 Sprawozdanie finansowe Gminy Tuszów Narodowy za 2015 rok

33 Bilans z wykonania budżetu - suma bilansowa ,16 zł

34 Łączne sprawozdania finansowe jednostek budżetowych (bilans; rachunek zysków i strat – wariant porównawczy; zestawienie zmian w funduszu) - suma bilansowa ,03 zł -umorzenia i odpisy aktualizujące ,12 zł

35 W 2015 roku Gmina otrzymała z Samorządu Województwa Podkarpackiego oświetlenie węzła drogowego w m. Tuszów Narodowy na kwotę zł

36 Absolutorium za 2015 rok oprac. B. Zięba


Pobierz ppt "Prezentacja z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2015 r. Sesja Rady Gminy Tuszów Narodowy 13 czerwca 2016 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google