Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2031 oraz BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2031 oraz BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2031 oraz BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

2 PODSTAWOWY CEL: ZAPEWNIENIE MIASTU DŁUGOOKRESOWEGO ROZWOJU

3 Aby go osiągnąć konieczne było wypracowanie odpowiedniego poziomu nadwyżki operacyjnej, tak aby: spełnić wszystkie regulacje prawne, w tym te dotyczące limitowania zadłużenia, umożliwić realizację projektów inwestycyjnych, na które Miasto otrzymało środki UE oraz takich, co do których wybrano wykonawców robót lub trwają już roboty.

4 Czynniki negatywnie oddziaływujące na poziom nadwyżki operacyjnej zmiany prawne w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody samorządów (np. obniżenie stawek PIT, ulga prorodzinna, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości), nakładanie na samorządy zadań bez zapewnienia odpowiednich źródeł ich finansowania (np. piecza zastępcza), zwiększanie kosztów realizacji zadań przez samorządy (np. podwyższanie stawek podatku VAT oraz akcyzy), przesunięcie działań restrukturyzacyjnych w gospodarce Miasta na lata 2012-2013.

5 Działania maksymalizujące nadwyżkę operacyjną Działania zwiększające dochody bieżące: ustawowy wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, wzrost wpływów z komunikacji zbiorowej od 2012 roku o inflację + ½ wzrostu PKB, będący m.in. efektem podniesienia odpłatności, optymalizacja podatkowa – odzyskiwanie VAT od inwestycji w ramach istniejących możliwości.

6 Działania maksymalizujące nadwyżkę operacyjną Działania zmniejszające wydatki bieżące polegające na działaniach restrukturyzacyjno-reorganizacyjnych oraz optymalizujących wydatki bieżące, których efektem będzie trwałe ograniczenie wydatków bieżących, obejmujące m.in.: optymalizację funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, optymalizację funkcjonowania placówek pomocy społecznej, łączenie instytucji kultury (możliwe w obecnym stanie prawnym), uchylenie uchwały w/s tzw. specjalnych dodatków mieszkaniowych.

7 Wydatki bieżące – założenia 2012: wydatki bieżące bez odsetek, poręczeń oraz projektów UE maleją nominalnie o 34 mln w stosunku do planu na 2011 rok; w ramach tej kwoty zabezpieczono jednocześnie odpowiednie kwoty na realizację zadań o charakterze jednorazowym w 2012 roku (np. UEFA EURO 2012, odszkodowania – łącznie ok. 60 mln zł). 2013: zamrożenie wydatków bieżących ( bez odsetek, poręczeń i projektów UE) na poziomie roku 2012, 2014-2016: założono przeszacowanie wydatków bieżących (bez odsetek, poręczeń i projektów UE) o wskaźnik inflacji.

8 Wydatki bieżące – założenia (2) w oparciu o przyjęte założenia wydatki bieżących w latach 2012- 2016 nie mogą przekroczyć kwot: Wyszczególnienie20122013201420152016 Wydatki bieżące ogółem, z tego:2.1592.1462.1782.2242.271 - odsetki11712610910186 - wypłaty z tytułu poręczeń8881119 - projekty UE3571-- - pozostałe wydatki bieżące2.0522.0622.1142.1642.221 wprowadzenie zmian w zakresie poszczególnych wydatków bieżących możliwe tylko w ramach łącznej kwoty lub w wyniku zwiększenia dochodów bieżących, zwiększenie wydatków bieżących o trwałym charakterze wymaga zabezpieczenia środków na ten cel w każdym roku prognozy.

9 Wydatki bieżące wg dziedzin w 2012 roku

10 Wydatki bieżące (zmiany w latach 2011-2012)

11 Założenia makroekonomiczne Wyszczególnienie20122013201420152016 Założenia WPF 2012-2031 dynamika PKB4,0%3,7%3,9%3,7%3,5% inflacja średnioroczna2,8%2,5% inflacja I pół./I pół.4,2%3,2%2,7%2,5% WIBOR 6M5,5% Założenia WPF 2011-2031 dynamika PKB4,8%4,1%4,0%3,7%3,5% inflacja średnioroczna2,5% inflacja I pół./I pół.2,4% 2,5% WIBOR 6M5,0%

12 Założenia makroekonomiczne - zagrożenia W zakresie założeń makroekonomicznych główne zagrożenia to: osłabienie dynamiki PKB (Ministerstwo Finansów sygnalizuje możliwość obniżenia tempa wzrostu PKB do 3,2 %, 2,5 % a nawet -1 %) wyższa inflacja, wzrost poziomu rynkowych stóp procentowych. Obniżenie tempa wzrostu PKB oznacza konieczność obniżenia prognozy dochodów budżetu na rok 2012 i lata następne, w ich następstwie obniżenie wydatków na inwestycje i dalszej redukcji wydatków bieżących.

13 Dochody bieżące i wydatki bieżące oraz nadwyżka operacyjna

14 Poziom nadwyżki operacyjnej przesądza o limicie zadłużania się jednocześnie określając możliwości inwestycyjne Miasta

15 Wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów

16 PROGRAM INWESTYCYJNY

17 Inwestycje w latach 2011-2016

18 Wydatki majątkowe w 2012 roku Zadania Unijne + dofinansowane 594,7 mln zł Zadania kontynuowane 157,4 mln zł Zadania ciągłe + inne 87,0 mln zł Suma wydatków wg WPF na zadania inwestycyjne – 853,2 mln zł Zadania pozostałe 14,1 mln zł

19 Wydatki majątkowe w 2012 roku Zadania Unijne 594,7 mln zł, w tym np.: - Odnowa infrastruktury transportu publicznego, - Budowa trasy tramwajowej os. Lecha – Franowo, - Przedłużenie trasy PST do Dworca Zachodniego, - Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera, - Budowa Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, - Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich, - Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek.

20 Wydatki majątkowe w 2012 roku Zadania kontynuowane 157,4 mln zł, w tym np.: - Program budownictwa komunalnego, - Termy Maltańskie – przebudowa dróg i ul. Krańcowej, - Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej, - Przebudowa ulicy Bukowskiej. Zadania ciągłe + inne 87,0 mln zł, w tym np.: - Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych – przebudowa skrzyżowań, - Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów, - Program budowy ulic lokalnych i peryferyjnych, - Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich, powiatowych, gminnych, - System monitoringu wizyjnego, - Termorenowacje budynków oświatowych.

21 Wydatki majątkowe w 2012 roku i w latach następnych Zadania pozostałe 14,1 mln zł, w tym np.: - Węzeł Lechicka-Naramowicka, Most Lecha – 2012 r. i lata następne - Zadaszenie lodowiska – 2012 r. - Modernizacja Torów Łuczniczych – 2012 r. - Modernizacja dachu SP nr 42 przy ul. Różanej – 2012 r. - Węzeł drogowy DĘBIEC – 2012 r. i lata następne - Modernizacja i rozbudowa obiektu na potrzeby LO nr VIII – 2012 r. i lata następne - Budowa kolektora deszczowego Łacina Etap II – lata następne - Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego dla Centrum Łacina – 2013 r. i lata następne - Budowa kolektora deszczowego Piaśnica – lata 2014-2017 - Rezerwa na przygotowanie projektów unijnych i wkład własny – lata 2014-2016

22 Środki na zadania po 2016 roku - Budowa fragmentu III Ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego lata 2017-2020 - Budowa ulicy Nowa Naramowicka 2012 r. – projekt, 2017-2019 – wykonanie - Przebudowa ul. Krzywoustego na odcinku od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 – przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflandzką i ul. Chartowo – 2012 r. – projekt, 2017-2020 – wykonanie.

23 Prognoza finansowa na lata 2012-2016 LpWyszczególnienie20122013201420152016 I.Dochody bieżące2 4382 4572 4862 5432 605 II.Wydatki bieżące2 2112 2032 2322 2792 327 Saldo operacyjne (I-II)227254 264277 III.Spłata zadłużenia169293145216196 Saldo operacyjne netto (I-II-III)58-391104981 IV.Dochody majątkowe, w tym:26636334347197 IVa. - sprzedaż majątku13080787697 V.Przychody5609310900 VI.Pozostałe rozchody300000 VII.Wydatki majątkowe853417561519178 w mln zł

24 PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

25 Projekt budżetu Miasta za 2012 rok DOCHODY OGÓŁEM: WYDATKI OGÓŁEM: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe DŁUG DO ZACIĄGNIĘCIA 2.585 3.280 2.208 1.072 828 2011 (plan) w mln zł 2.287 - dochody bieżące 298 - dochody majątkowe 2.467 3.018 2.156 862 698 2011 (pw) 2.265 202 2.704 3.064 2.211 853 482 2012 (projekt) 2.438 266 WYNIK BUDŻETU (DEFICYT) -695-550 -361

26 Dochody budżetu Miasta w 2012 roku

27 Struktura wydatków w 2012 roku w mln zł

28 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2012 roku

29 Wydatki bieżące wg dziedzin w 2012 roku

30 Wydatki majątkowe wg dziedzin w 2012 roku

31 PROGNOZA KWOTY DŁUGU

32 Poziom zadłużenia

33 Wskaźnik zadłużenia do dochodów

34


Pobierz ppt "PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2031 oraz BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google