Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?” GMINA PRUSZCZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?” GMINA PRUSZCZ."— Zapis prezentacji:

1 „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?” GMINA PRUSZCZ

2

3 Gmina Pruszcz pozyskuje środki finansowe z dochodów oraz przychodów, które wraz z wydatkami i rozchodami stanowią budżet gminy. Budżet gminy jest dokumentem będącym planem dochodów i wydatków gminy, uchwalanym na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej. Procedurę i zasady sporządzania budżetu oraz szczegółowość towarzyszących mu materiałów informacyjnych określa Rada Gminy. Projekt budżetu sporządza wójt gminy, uwzględniając wskazania Rady Gminy i zasady prawa budżetowego. Wójt gminy jest ponadto zobowiązany do opracowania informacji na temat stanu mienia komunalnego, którą wraz z projektem budżetu przedkłada Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku, poprzedzającego rok budżetowy. Budżet gminy to dokument finansowy, będący rocznym planem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów.

4 Uchwalenie budżetu jest procesem wieloetapowym, w którym możemy wyróżnić następujące stadia: do 30 IX roku poprzedzającego rok budżetowy jednostki składają materiały planistyczne niezbędne do opracowania projektu budżetu – przedmioty zadań oraz kwoty wydatków; do 15 X jednostki składają wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych – rodzaj przedsięwzięcia, uzasadnienie celowości, skutki finansowe, wysokość nakładów, itp.; do 25 X Wójt ustala wykaz przedsięwzięć, które będą finansowane z budżetu gminy w przyszłym roku; do 15 XI projekt budżetu Wójt przedkłada Radzie Gminy oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania; do 31 XII uchwalenie budżetu przez Radę Gminy. Wysokość dochodów i wydatków, zawartych w projekcie budżetu jest szacunkowa, zmienia się w ciągu roku. W praktyce budżet gminy zmieniany jest na każdej sesji Rady Gminy.

5 Dochody Często można spotkać opinię, iż dochody gminy pochodzą z podatków. Niewątpliwie w stwierdzeniu tym jest dużo prawdy, jednakże nie wolno zapominać, że wpływy z podatków stanowią tylko część dochodów gminy. Szczegółowo źródła gminnych dochodów zostały określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Można także rzec, że dochody to pieniądze, które gmina planuje pozyskać. dochody własnedochody własne dotacje celowedotacje celowe subwencje ogólnesubwencje ogólne inne środki (np. z funduszy UE.)inne środki (np. z funduszy UE.)

6 dotacje celowe dotacje celowe – środki finansowe przekazywane gminie na ściśle określony cel, z ich wykorzystania należy się bardzo dokładnie rozliczyć; gmina nie może swobodnie decydować na co wydać pieniądze. W sytuacji, gdy otrzymana dotacja nie zostanie zrealizowana, niewykorzystana kwota musi być zwrócona. subwencje ogólne subwencje ogólne – otrzymane z budżetu państwa subwencje ogólne mogą być swobodnie wykorzystane przez jednostkę samorządu terytorialnego, stosownie do decyzji jej organu stanowiącego. Z wykorzystania subwencji nie ma obowiązku szczegółowego rozliczenia. środki z budżetu Unii Europejskiej środki z budżetu Unii Europejskiej – są to środki finansowane z budżetu UE, które gmina może otrzymać na realizację ściśle określonych celów. Zanim otrzymamy takie środki, należy odpowiednio przygotować wniosek i złożyć go wraz z wymaganą dokumentacją w przewidzianym terminie. Otrzymanie funduszy poprzedza wcześniejsze pozytywne przejście bardzo rygorystycznych procedur. Należy pamiętać o obowiązku szczegółowego rozliczenia wykorzystania przyznanych środków, w innym razie będą one musiały zostać zwrócone.

7 Przychody Przychody to dodatkowe pieniądze wpływające do budżetu gminy z różnych źródeł, m.in. kredytów, pożyczek, środki pozyskane z prywatyzacji majątku gminnego, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

8 Wydatki Wydatki to suma pieniędzy wydana w ciągu roku na konkretne cele m.in. zadania własne, zlecone zadania z zakresu administracji rządowej czy zadania realizowane wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Każdy wydatek gminy musi być dokładnie zaplanowany w budżecie. bieżącebieżące - zaliczyć do nich możemy przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników gminnych jednostek, koszty zakupu towarów i usług wykorzystywanych do bieżącej działalności. majątkowemajątkowe - są realizowane w celu szeroko pojętego rozwoju gminy. To dzięki nim nasza gmina pięknieje, powstają nowe drogi, ulice są oświetlone, siec kanalizacji jest coraz bardziej rozwinięta, a nasze szkoły i przedszkola coraz bardziej nowoczesne.

9 Rozchody Rozchody to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych w banku kredytów lub pożyczek.Dochody+Przychody Wydatki+Rozchody =

10

11 201120122013

12 201120122013

13 201120122013 Dochody własne Subwencja ogólna Dotacje Środki z UE Inne U E

14 Dochody własneDochody własne 201120122013 PODATEK OD DZIAŁ. GOSP. OS. FIZ. OPŁACONY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK ROLNY PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ UDZIAŁ GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU CZYNSZE, DZIERŻAWY OPŁATY ZA WYWÓZ ŚMIECI POZOSTAŁE WPŁYWY DOCHODY MAJĄTKOWE Dochody własneDochody własne

15 Dotacje celoweDotacje celowe Dotacje celowe pochodzą z budżetu państwa, samorządu województwa, powiatu, funduszy celowych; przeznaczonych głównie na realizację zadań bieżących gminy.

16 Subwencja ogólnaSubwencja ogólna 2013 Część oświatowa subwencji jak i część wyrównawcza w analizowanych latach zostały wykorzystane w 100%.

17 201120122013bieżące majątkowe

18 bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy Dotacje na zadania bieżące Świadczenia osób fizycznych Wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Wydatki na obsługę długu gminy

19 majątkowe Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

20

21

22 Rolnictwo i łowiectwoRolnictwo i łowiectwo 2011 – 734 616,61 zł; 2012 – 776 404,79 zł; 2013 – 772 867,40 zł:, m.in.: wypłaty zwrotów za paliwo; wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych; Transport i łącznośćTransport i łączność 2011 – 762 599,77 zł; 2012 – 1 346 789,35 zł; 2013 – 1 756 679,49 zł:, m.in.: Pomoc finansowa Starostwo Powiatowe Świecie – Droga Pruszcz - Trzebień; Ulice w miejscowości Pruszcz; Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada

23 Gospodarka mieszkaniowaGospodarka mieszkaniowa 2011 – 28 199,8 5zł; 2012 – 22 392,36 zł; 2013 – 35 588,91 zł:, m.in.: Usługi remontowe; Działalność usługowaDziałalność usługowa 2011 – 27 487,40 zł; 2012 – 29 888,58 zł; 2013 – 28 168,19 zł:, m.in.: Usługi związane z planem zagospodarowania przestrzennego; Opracowania geodezyjne; Utrzymanie cmentarzy.

24 Administracja publicznaAdministracja publiczna 2011 – 2 085 265,27 zł; 2012 – 2 462 916,20 zł; 2013 – 2 455 499,54 zł:, m.in.: Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Głównej 33 w Pruszczu; Wynagrodzenia pracowników. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo 2011 – 19 435,00 zł; 2012 – 2 233,00 zł; 2013 – 2 236,00 zł:, m.in.: Prowadzenie rejestru wyborców.

25 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2011 – 180 701,92 zł; 2012 – 236 357,96 zł; 2013 – 487 652,47 zł:, m.in.: Samochód dla policji; Dotacja celowa dla OSP Wałdowo – zakup sprzętu hydraulicznego. Modernizacja samochodu OSP Wałdowo. Obsługa długu publicznegoObsługa długu publicznego 2011 –434 420,56 zł; 2012 – 448 629,89 zł; 2013 – 259 686,43 zł:, m.in.: Opłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

26 Różne rozliczeniaRóżne rozliczenia 2011 – 0 zł; 2012 – 0 zł; 2013 – 0 zł; Nie rozwiązano rezerwy. Oświata i wychowanieOświata i wychowanie 2011 – 11 185 699,71 zł; 2012 – 11 917 271,21 zł; 2013 – 12 206 350,26 zł:, m.in.: Utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów Zakup pieca c.o dla Szkoły Podstawowej w Pruszczu; Wynagrodzenia pracowników.

27 Ochrona zdrowiaOchrona zdrowia 2011 – 191 541,49zł; 2012 – 202 067,55 zł; 2013 – 175 782,54 zł:, m.in.: Zakup i montaż sprzętu rehabilitacyjnego; Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej w Zawadzie. Pomoc społecznaPomoc społeczna 2011 – 4 563 979,53 zł; 2012 – 4 896 356,76 zł; 2013 – 5 051 250,12 zł:, m.in.: Opłata za utrzymanie podopiecznych w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym oraz innych Domach Pomocy Społecznej; Wypłata zasiłków; Dożywianie uczniów i wypłata świadczeń.

28 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejPozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2011 – 229 547,91 zł; 2012 – 135 104,98 zł; 2013 – 32 517,00 zł. W tym dziale wydatki związane są z odprowadzeniem naliczeń od wynagrodzeń na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Edukacyjna opieka wychowawczaEdukacyjna opieka wychowawcza 2011 – 112 034,03 zł; 2012 – 85 786,76 zł; 2013 – 112 648,89 zł:, m.in.: Pomoc materialna dla uczniów (zasiłki, stypendia, zakup podręczników).

29 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2011 – 2 809 615,56 zł; 2012 – 864 308,08 zł; 2013 –1 104 198,08 zł:, m.in.: Gospodarka ściekowa i ochrona wód; Gospodarka odpadami; Utrzymanie zieleni na terenie gminy; Oświetlenie ulic. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoKultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2011 – 992 114,88 zł; 2012 – 1 099 787,00 zł; 2013 – 1 244 625,36 zł:, m.in.: Remont świetlic (Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Łowin, modernizacja świetlicy w Zawadzie i Parlinie).

30 Kultura fizyczna i sportKultura fizyczna i sport 2011 – 14 833,54 zł; 2012 – 25 287,29 zł; 2013 – 25 337,79 zł:, m.in.: Boiska w sołectwach; Sport w sołectwach.

31 URZĄD GMINY PRUSZCZ ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz tel. 052 56-28-654, fax 052 56-28-662 e-mail: pruszcz@pruszcz.pl www.pruszcz.pl, www.bip.pruszcz.pl Wykorzystane w opracowaniu zdjęcia zostały wykonane na terenie gminy Pruszcz i pochodzą z zasobów fotograficznych Urzędu Gminy w Pruszczu.


Pobierz ppt "„Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?” GMINA PRUSZCZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google