Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLANWYKONANIE % WYKONANIA DOCHODY BIEŻĄCE 30.461.493,4730.128.423,7298,91 DOCHODY MAJĄTKOWE 3.998.689,093.411.062,1185,30 RAZEM 34.460.182,5233.539.485,8397,33.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLANWYKONANIE % WYKONANIA DOCHODY BIEŻĄCE 30.461.493,4730.128.423,7298,91 DOCHODY MAJĄTKOWE 3.998.689,093.411.062,1185,30 RAZEM 34.460.182,5233.539.485,8397,33."— Zapis prezentacji:

1

2 PLANWYKONANIE % WYKONANIA DOCHODY BIEŻĄCE , ,7298,91 DOCHODY MAJĄTKOWE , ,1185,30 RAZEM , ,8397,33

3 WYSZCZEGÓLNIENIEPLANWYKONANIE% WYKONANIA Udziały w PIT , ,00100,87 Udziały w CIT , ,5299,02 Podatek od nieruchomości , ,2995,70 Podatek rolny , ,21103,63 Podatek od środków transportowych , ,0093,48 Sprzedaż mienia i przekształcenia własności , ,0617,43 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,4499,97 Dotacje § 2010 (zad. zlecone) , ,2598,70 Dotacje § 2030 (zad. własne) , ,4798,08 Subwencja ogółem , Pozyskane środki zewnętrzne inwestycyjne , ,7799,98 Opłata targowa , ,00104,69 Opłata śmieciowa , ,3295,71 Pozostałe dochody , ,5098,25 SUMA , ,8397,33

4 PLANWYKONANIE % WYKONANIA SUBWENCJE ,00 100,00 DOTACJE (na zadania zlecone i własne) , ,7298,56 Pozyskane dotacje na zad. inwestycyjne , ,7799,98 Podatki, opłaty i pozostałe dochody , ,3494,48 SUMA ,8397,33

5 Wykonanie dochodów ogółem ,83

6 WYSZCZEZGÓLNIENIEKWOTA Obniżki stawek (osoby prawne i fizyczne) ogółem ,29 1) Podatek od nieruchomości ,26 2) Podatek rolny ,22 3) Podatek od środków transportowych ,81

7 PLAN DOCHODÓWWYKONANIE% WYKONANIA , ,3295,71 Zaległość na dzień 31 grudnia 2015 r ,37 Ilość wysłanych upomnień w celu ściągnięcia zaległości867 szt. na kwotę ,20 zł Ilość wystawionych tytułów w celu ściągnięcia zaległości187 szt. na kwotę ,40 zł Liczba osób wynikająca ze złożonych deklaracji objętych systemem odbioru odpadów: w tym: na odpady segregowane na odpady zmieszane Całkowicie spłacono 16 tytułów, do ściągnięcia pozostaje 171 tytułów na łączną kwotę ,50 zł W wyniku podejmowanych działań egzekucyjnych łączna kwota ściągniętych zaległości wynosi ,94.

8 RODZAJ PODATKUKWOTA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ,52 PODATEK ROLNY ,37 PODATEK LEŚNY 532,08 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ,73 PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ ,05 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN 178,00 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH 92,52 SUMA ,27

9 DZIAŁANIA Ilość upomnień wysłanych podatnikom – szt. na kwotę ,35 Ilość tytułów wykonawczych przesłanych do Urzędów Skarbowych – 357 szt. na kwotę ,90 Na dzień r. w Urzędach Skarbowych znajduje się 435 tytułów wykonawczych na kwotę ,47 w celu ściągnięcia zaległości Ustanowiono hipoteki na kwotę ogólną ,41 Ustanowiono zastaw skarbowy na kwotę ,81 W wyniku działań komorniczych ściągnięto zaległości podatkowe na ogólną kwotę ,64

10 PLANWYKONANIE % WYKONANIA WYDATKI BIEŻĄCE , ,3494,81 WYDATKI MAJĄTKOWE , ,9395,79 RAZEM , ,2794,95

11 Wykonanie wydatków ogółem ,27

12 DZIAŁTREŚĆPLANWYKONANIE % WYKONANIA 010Rolnictwo i łowiectwo , ,8395,83 600Transport i łączność , ,8885,27 700Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,1494,43 710Działalność usługowa , ,9487,45 750Administracja publiczna , ,3194, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa , ,0098,69 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,8999,88 757Obsługa długu publicznego , ,8677,45

13 DZIAŁTREŚĆPLANWYKONANIE % WYKONANIA 758Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie , ,60 96,25 851Ochrona zdrowia , ,41 88,07 852Pomoc społeczna , ,06 98, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Żłobek) , ,00100,00 854Edukacyjna opieka wychowawcza , ,0293,07 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,9498,16 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,0997,94 926Kultura fizyczna , ,3092,79 RAZEM , ,2794,95

14 DOTACJAPLANWYKONANIE % WYKONANIA DOTACJA PRZEDMIOTOWA (dla ZGM) , ,0096,30 DOTACJA CELOWA (ZGM) [Inwestycyjna] ,00 100,00 DOTACJA PODMIOTOWA (dla instytucji kultury) - MGOK: - Biblioteka: , , , ,34 97,62 99,39 DOTACJA CELOWA przekazana innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. (pobyt dzieci w przedszkolu w innej gminie) , ,6098,72

15 DOTACJAPLANWYKONANIE % WYKONANIA DOTACJA CELOWA DLA POWIATU NOWOTOMYSKIEGO (ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW PRZEZ KOMISJĘ URBANISTYCZNĄ) 1.500, ,2575,35 DOTACJA CELOWA DLA POWIATU NOWOTOMYSKIEGO NA PRZEBUDOWĘ DROGI W PAWÓŁWKU ,00 100,00 RAZEM: , ,8797,87

16 Wykonanie wydatków z tyt. dotacji ,87

17 PLANWYKONANIE% WYKONANIA KOLONIE I WYPOCZYNEK , ,6399,93 OCHRONA ZDROWIA , ,0057,96 OCHRONA ZABYTKÓW ,00 100,00 OSP ,00 100,00 SPORT , ,0086,09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 100,00 Dotacja dla Spółki „Czarna Woda” 5.000,00 100,00 SUMA , ,6393,97

18 Wykonanie ogółem ,63

19 TREŚĆPLANWYKONANIE % WYKONANIA BRODY28.607, ,4999,54 BRÓDKI16.821, ,7199,79 CHMIELINKO22.578, ,4499,93 GROŃSKO18.841, ,9999,95 JÓZEFOWO10.973, ,4799,89 KOMOROWO12.480, ,1699,99 KOMOROWICE8.591, ,9999,99 KONIN18.780, ,7799,99 KRZYWY LAS8.320,00 100,00 LINIE , ,0097,54 LIPKA WIELKA10.701,00 100,00 PAKOSŁAW30.145, ,1799,99 PAWŁÓWEK7.717,00 100,00

20 TREŚĆPLANWYKONANIE % WYKONANIA POSADOWO13.625, ,7299,84 WŁADYSŁAWOWO11.123, ,5099,99 WYMYŚLANKA7.747, ,9699,99 ZĘBOWO30.145, ,2999,76 ZGIERZYNKA16.007, ,8999,60 ZYGMUNTOWO8.260,00 100,00 RAZEM , ,5599,88

21 Ł ĄCZNA WARTOŚĆ WYKONANYCH INWESTYCJI W 2015 ROKU ,93

22 Budowa kanalizacji sanitarnej Grońsko, Komorowo oraz Zębowo MIEJSCOWOŚĆPLANWYKONANIE% WYKONANIA Grońsko, Komorowo , ,0399,72 Zębowo , ,4987,03

23

24

25

26 Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Słonecznej (w tym ul. Nowotomyska, Ogrodowa, Południowa) PLANWYKONANIE% WYKONANIA , ,4496,97

27

28

29

30 Budowa parkingu i chodnika przy ul. Pniewskiej w Lwówku PLANWYKONANIE% WYKONANIA , ,8899,96

31

32

33 Budowa chodnika przy ul. Zamkowej w Lwówku PLANWYKONANIE% WYKONANIA , ,4299,82

34

35

36

37 Przebudowa ul. Zielonej w Lwówku PLANWYKONANIE% WYKONANIA , ,5699,95 Budowa chodników w miejscowościach Brody, Zgierzynka, Pakosław PLANWYKONANIE% WYKONANIA ,00 100,00

38 Przebudowa drogi gminnej Linie – Zębowo (I etap) PLANWYKONANIE% WYKONANIA , ,9099,71

39

40

41

42 Przebudowa drogi gminnej w Zgierzynce PLANWYKONANIE% WYKONANIA , ,3299,99

43

44

45 Budowa „Mini miasteczka ruchu drogowego” w miejscowości Chmielinko PLANWYKONANIE% WYKONANIA , ,5695,24

46

47

48

49 WYDATKIKWOTA Modernizacja budynków oświatowych (ZSPiP Posadowo, Pakosław, Brody, Zębowo, SP Lwówek, Chmielinko) ,99 Modernizacja budynku MGOPS przy ul. Pniewskiej ,00 Zakup tablic interaktywnych do Gimnazjum ,00 Zakup serwera dla MGOPS10.000,00 Zakup oprogramowania UMiG13.143,00 Zakup gruntów (Konin, Lwówek ul. Nowotomyska, Grońsko) ,00 Poprawa estetyki wsi w miejscowościach Bródki, Komorowo ,23 Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywy Las ,00

50 „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Grońsko). Nasz mały zakątek” PLANWYKONANIE% WYKONANIA , ,6399,92

51

52

53

54

55

56 „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Okno na świat” PLANWYKONANIE% WYKONANIA , ,5497,80

57

58

59

60

61

62 Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zębowo). „Leśne skrzaty z Zębowa chcą kondycję zachować” PLANWYKONANIE% WYKONANIA , ,2399,96

63

64

65

66

67

68 „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zgierzynka). Wulkan energii” PLANWYKONANIE% WYKONANIA , ,8399,37

69

70

71

72

73

74

75 Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Pakosław PLANWYKONANIE% WYKONANIA , ,8099,99

76

77 PLANWYKONANIE% WYKONANIA Dochody bieżące , ,7298,91 Wydatki bieżące , ,3494,81 Różnica , ,38

78 O BSŁUGA DŁUGU ,86 S PŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2015 ROKU ,00 Z ADŁUŻENIE G MINY NA DZIEŃ R. CO STANOWI : ,00 tj. 34,58% ZADŁUŻENIA

79 PLANWYKONANIE % WYKONANIA DOCHODY , ,8397,33 WYDATKI , ,2794,95 WYNIK BUDŻETOWY ,56

80 Wartość mienia ogółem wynosi, w tym: największą grupę stanowią budynki, budowle, obiekty inżynieryjne i urządzenia techniczne ,24 Stan gruntów gminnych – 478,5 ha o wartości, w tym: ,00 użytki rolne grunty leśne tereny zabudowane tereny rekreacyjne drogi rowy nieużytki, sady 110,1 ha 5,7 ha 36,5 ha 20,3 ha 254,7 ha 45,9 ha 5,3 ha Dochody uzyskane z mienia w 2015 roku wynoszą ,76 Nakłady na mienie gminne w 2015 wynoszą ogółem: (nakłady zostały omówione w pkt wydatków inwestycyjnych) ,93

81 Urząd Miasta i Gminy Lwówek Lwówek ul. Ratuszowa 2 tel/fax: 0 (...)


Pobierz ppt "PLANWYKONANIE % WYKONANIA DOCHODY BIEŻĄCE 30.461.493,4730.128.423,7298,91 DOCHODY MAJĄTKOWE 3.998.689,093.411.062,1185,30 RAZEM 34.460.182,5233.539.485,8397,33."

Podobne prezentacje


Reklamy Google