Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena propozycji podziału Województwa Mazowieckiego na podstawie projekcji sytuacji ekonomicznej wydzielonych województw - w latach 2016-2039 dr Piotr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena propozycji podziału Województwa Mazowieckiego na podstawie projekcji sytuacji ekonomicznej wydzielonych województw - w latach 2016-2039 dr Piotr."— Zapis prezentacji:

1 Ocena propozycji podziału Województwa Mazowieckiego na podstawie projekcji sytuacji ekonomicznej wydzielonych województw - w latach 2016-2039 dr Piotr Modzelewski Adiunkt w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości WNE UW Prof. dr hab. Krzysztof Opolski Kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości WNE UW

2 Plan prezentacji 1)Podstawy metodyczne 2)Warianty analizy 3)Założenia projekcji 4)Wyniki analizy finansowej 5)Wyniki analizy ekonomicznej 6)Wnioski

3 Podstawy metodyczne Analiza kosztów i korzyści (Cost Benefit Analysis) Ocena skutków regulacji Wieloletnia Prognoza Finansowa

4 Wariant I analizy (tzw. „bez zmian”) oraz wariant II (podział statystyczny)

5 Wariant III analizy (podział administracyjny)

6 Wariant IV (podział administracyjny)

7 Założenia projekcji sytuacji finansowej wydzielonych województw Horyzont planowania: 2039 r. (zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039) Dochody i wydatki są alokowane wg kluczy podziałowych zastosowanych w ramach poszczególnych pozycji WPF WM 2016-2039 Nie ulegają zwiększeniu wydatki na administrację (chociaż byłoby to uprawdopodobnione) Nie uwzględniono kosztów zmiany organizacyjnej w krótkim okresie, które należałoby dodać w pierwszych 2-3 latach analizy

8 Projekcja dochodów, wydatków i wyniku budżetu województwa samorządowego utworzonego z powiatów spoza m. st. Warszawy (w wariancie III analizy) w latach 2016-2039 Źródło: opracowanie własne

9 Projekcja wydatków majątkowych, wyniku budżetu, spłat rat kapitałowych i pożyczek oraz kwoty długu województwa samorządowego utworzonego z powiatów spoza m. st. Warszawy (w wariancie III) w latach 2016-2039 Źródło: opracowanie własne

10 Projekcja dochodów bieżących i wydatków bieżących województwa utworzonego z powiatów spoza m. st. Warszawy (w wariancie III) w latach 2016-2039 Źródło: opracowanie własne

11 Projekcja dochodów, wydatków i wyniku budżetu województwa utworzonego z powiatów spoza „m. st. Warszawa i okolicznych powiatów” (w wariancie IV) w latach 2016-2039 Źródło: opracowanie własne

12 Projekcja wydatków majątkowych, wyniku budżetu, spłat rat kapitałowych i pożyczek oraz kwoty długu województwa utworzonego z powiatów „spoza m. st. Warszawa i okolicznych powiatów” (w wariancie IV) w latach 2016-2039 Źródło: opracowanie własne

13 Projekcja dochodów bieżących i wydatków bieżących województwa utworzonego z powiatów „spoza m. st. Warszawa i okolicznych powiatów” (w wariancie IV) w latach 2016-2039 Źródło: opracowanie własne

14 Schemat analizy efektów bezpośrednich i pośrednich dla czterech wariantów analizy Obszar analizyWarianty Wariant I (bez zmian) Wariant II (zmiana statystyczna) Wariant III (zmiana administracyjna) Wariant IV (zmiana administracyjna) m. st. Warszawa m. st. Warszawa i okoliczne powiaty Pozostałe powiaty m. st. Warszawa Pozostałe powiaty m. st. Warszawa i okoliczne powiaty Pozostałe powiaty Dochody ogółem samorządu województwa ↔↔↔ lub ↑↑↓↑↓ Wydatki ogółem samorządu województwa ↔↔↑↑↓↑ ↓ (konieczność redukcji) Wydatki bieżące samorządu województwa ↔↔↔↔ lub ↑↓ ↓ (konieczność redukcji) Wydatki inwestycyjne samorządu województwa ↔↔↔ lub ↑↑↓↑ ↓ (konieczność redukcji) Wydatki na administrację ↔↔↔↔ lub ↑ Możliwość spłaty długu samorządu województwa ↔↔↔ lub ↑↑↓↑↓ Wielkość zadłużenia samorządu województwa ↔↔↔↓↑↓↑ Źródło: opracowanie własne Oznaczenia: ↑ - efekty dodatnie, ↓ - efekty ujemne, ↔ - bez zmian (czynniki neutralne)

15 Schemat analizy efektów bezpośrednich i pośrednich dla czterech wariantów analizy Obszar analizyWarianty Wariant I (bez zmian) Wariant II (zmiana statystyczna) Wariant III (zmiana administracyjna) Wariant IV (zmiana administracyjna) m. st. Warszawa m. st. Warszawa i okoliczne powiaty Pozostałe powiaty m. st. Warszawa Pozostałe powiaty m. st. Warszawa i okoliczne powiaty Pozostałe powiaty Absorpcja funduszy UE w perspektywie 2014-2020 ↔↔↔ ↑?↑? ↓ ↑?↑? ↓ Możliwość zwiększonych funduszy UE ↔↔↔↔↔↔↔ Absorpcja funduszy UE w perspektywie po 2020 r. ↔↔↑↓↓↓↓ Możliwość zwiększonych funduszy UE ↔↓↑↓↓↔↓ Rating województwa (w tym wpływ na koszty obsługi długu przez samorząd województwa) ↔↔↔↑↓↑↓ Skłonność inwestorów krajowych i zagranicznych do inwestycji bezpośrednich ↔↔↔↔↓↔↓ Źródło: opracowanie własne Oznaczenia: ↑ - efekty dodatnie, ↓ - efekty ujemne, ↔ - bez zmian (czynniki neutralne)

16 Schemat analizy efektów bezpośrednich i pośrednich dla czterech wariantów analizy Obszar analizyWarianty Wariant I (bez zmian) Wariant II (zmiana statystyczna) Wariant III (zmiana administracyjna) Wariant IV (zmiana administracyjna) m. st. Warszawa m. st. Warszawa i okoliczne powiaty Pozostałe powiaty m. st. Warszawa Pozostałe powiaty m. st. Warszawa i okoliczne powiaty Pozostałe powiaty Wzrost gospodarczy ↔↑↑ ↑?↑? ↓ ↑?↑? ↓ Bezrobocie ↔↓↓↔↑↔↑ Sieć powiązań gospodarczych i funkcjonalnych (np. koleje) ↔↔↔↓↓↓↓ Koszty społeczne zmiany struktury administracji samorządowej ↔↔↔↔↑↔↑ Koszty społeczne zmiany struktury administracji centralnej ↔↔↔ ↑?↑? ↑↑↑ Jakość życia ↔↔ lub ↑ ↓↓↓↓ BILANS EFEKTÓW DODATNICH I UJEMNYCH +++──── Źródło: opracowanie własneOznaczenia: ↑ - efekty dodatnie, ↓ - efekty ujemne, ↔ - bez zmian (czynniki neutralne)

17 Wnioski z analizy finansowej i ekonomicznej Analiza ekonomiczna przeprowadzona dla czterech wariantów w latach 2016- 2039 pozwala na stwierdzenie, iż nie mają uzasadnienia ekonomicznego zmiany polegające na administracyjnym wydzieleniu dwóch województw (tzn. warianty III i IV); Nowe województwo samorządowe - tzw. „Mazowsze regionalne” - w wariantach III i IV miałoby zbyt małe dochody, aby mogły pokryć wydatki bieżące na dotychczasowym poziomie, jak również nie miałoby takich środków na inwestycje, jakie prowadzone byłyby na jego terenie bez podziału województwa; Nowe województwo samorządowe - tzw. „Mazowsze regionalne” - w wariantach III i IV miałoby zbyt mało środków w swoim budżecie na wniesienie wkładu własnego na potrzeby absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; Bilans efektów dodatnich i ujemnych w każdym z proponowanych wariantów pozwala na stwierdzenie, iż korzystne są warianty I (bez zmian) i II (podział statystyczny), przy czym wariant II może być traktowany jako preferowany z uwagi na ewentualność uzyskania lepszej alokacji środków UE w perspektywie finansowej po 2020 roku.

18 Bibliografia K. Opolski, P. Modzelewski, Teoretyczne podstawy oceny absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - zarys ujęcia systemowego, (w:) Pancer-Cybulska Ewa (pod red.), Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, P. Modzelewski, K. Opolski (pod red.), Metodologia pomiaru funkcjonowania sieci administracji publicznej, Wyd. Fachowe CeDeWu, Warszawa 2014, Barometr Mazowsza, przyszłość kapitału ludzkiego Mazowsza w kontekście potrzeb, preferencji i planów życiowych młodzieży, MBPR w Warszawie, Warszawa 2013, Komisja Europejska, Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Narzędzie analizy ekonomicznej polityki spójności 2014-2020, Grudzień 2014, Ministerstwo Gospodarki, Przewodnik po Ocenie Skutków Regulacji w Unii Europejskiej, luty 2007, Ministerstwo Gospodarki we współpracy z KPRM, Wytyczne do przeprowadzenia oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego, dokument interaktywny, Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2003 Nr 203 poz. 1966 (z późn. zm., tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 513, 789, 1045, 1293, 1685, 1890), Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 1 do uchwały nr 128/121/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2016 r.), Rating finansowy Województwa Mazowieckiego – listopad 2015 (www.mazovia.pl),www.mazovia.pl Informacja prasowa Samorządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15.02.2016 r. – „Wniosek o podział statystyczny trafił do Eurostatu”, źródło: www.mazovia.pl

19 Źródła danych Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039, Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016- 2039, załącznik nr 3 do Uchwały nr 136/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2015 r., Uchwała nr 137/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok, jak również uzasadnienie do budżetu na 2016 r., Minister Finansów, Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa, 6 października 2015 r., Dane uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Projektowana kwota subwencji regionalnej dla województw na 2016 r., Wydział Subwencji Ogólnej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów, Krajowy System Informatyczny SIMIK.

20 Dziękujemy Państwu za uwagę e-mail: pmodzelewski@wne.uw.edu.plpmodzelewski@wne.uw.edu.pl


Pobierz ppt "Ocena propozycji podziału Województwa Mazowieckiego na podstawie projekcji sytuacji ekonomicznej wydzielonych województw - w latach 2016-2039 dr Piotr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google