Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, 17 czerwca 2011

2 CEL GENERALNY Stworzenie efektywnego systemu transportu umożliwiającego sprawne: przemieszczenie się mieszkańców, przewóz towarów przy zachowaniu wysokiej jakości usług.

3 PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U r. Nr 142 poz z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U r. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U nr 227 poz z późniejszymi zmianami)

4 PODSTAWA PRAWNA Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 206 / 16 /IV/2011 z dnia roku w sprawie zasad, trybu i harmonogramu prac nad Strategią Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego

5 ZREALIZOWANE i PROWADZONE PRACE
organizacyjne: ogłoszenie w prasie, uruchomienie strony internetowej, powołanie zespołów, przygotowanie pism i ankiet dla jednostek samorządu terytorialnego

6 ZREALIZOWANE i PROWADZONE PRACE
analityczne: analiza infrastruktury transportowej województwa, analiza kierunków jej rozwoju, ocena systemu połączeń komunikacyjnych, analiza dokumentów planistycznych szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego (m.in. Białej Księgi UE, Projektu Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku, Projektu KPZK 2030, Polityki transportowej państwa na lata 2006 – 2025).

7 UKŁADY PODMIOTOWE ROZWOJU REGIONALNEGO
UKŁAD POLITYCZNY Sejmik Województwa Zarząd UKŁAD EKSPERCKI UKŁAD SPOŁECZNY Eksperci wewnętrzni zewnętrzni Zaproszeni i zaangażowani w proces liderzy istotnych środowisk regionalnych (np. przedstawiciele powiatów)

8 PROCES OPRACOWANIA Konsultanci w zakresie sieci transportowej
w zakresie organizacji transportu Komitet Sterujący Zespół Operacyjny Zespół Redakcji i Syntezy

9 ZADANIA KONSULTANTÓW opracowanie metodologii,
prowadzenie nadzoru merytorycznego, prowadzenie warsztatów, moderowanie prac powołanych Zespołów, uczestniczenie w konsultacjach społecznych, prezentację projektu Strategii na posiedzeniach Zarządu Województwa, Komisjach Sejmiku, Sejmiku Województwa.

10 ZADANIA KOMITETU STERUJĄCEGO
zgłaszanie uwag do opracowywanego dokumentu, nakreślenie głównych kierunków prac, opiniowanie założeń i projektu, rekomendowanie przyjęcia zmian w projekcie dokumentu przed przyjęciem Strategii przez Zarząd Województwa.

11 ZADANIA ZESPOŁU OPERACYJNEGO
przygotowanie materiałów i opinii niezbędnych do opracowania Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego, jej wdrażania i monitorowania.

12 HORYZONT CZASOWY STRATEGII
PROCES REALIZACJI Diagnoza stanu Prace eksperckie Konsultacje społeczne Przyjęcie Strategii 2011 2012 2013 LATA Projekt Strategii Kierunki działań Prognoza oddziaływania na środowisko Prace analityczne

13 KONSULTACJE POTRZEB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Ankieta dotycząca rozwoju transportu w gminach, powiatach

14 KONTAKT email: strategia-transport@slaskie.pl
strona internetowa: Plany rozwoju / Strategia transportu


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google