Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM REGIONALNY: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM REGIONALNY: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM REGIONALNY: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Operator - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 26.06.2012 Warszawa

2  Miasta, szczególnie obszary metropolitalne, jako główne źródło rozwoju regionów, wymagają niezbędnej interwencji - opracowanie schematów i mechanizmów skutecznej współpracy;  Potrzeba budowania potencjału i mechanizmów wspólnej identyfikacji i rozwiązywania problemów o charakterze terytorialnym, zwłaszcza w miastach i na ich terenach funkcjonalnych, gdzie skoncentrowany jest kapitał ludzki;  Potrzeba spójnej polityki miejskiej w celu wzmocnienia współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy miastami oraz stworzenia trwałych partnerstw. PROGRAM REGIONALNY –ZNACZENIE PROGRAMU

3 Dostępne dofinansowanie 9 500 000 € wielkość dofinansowani projektów: od 350 000 € do 550 000 € Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego i ich związki (również we współpracy z partnerami społecznymi i/lub jednostkami samorządowymi z państw- darczyńców) - wymagane partnerstwo co najmniej dwóch JST natura kwalifikowalnych działań wymaga współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej Operator Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Struktura programu projekt predefiniowany projekty konkursowe PROGRAM REGIONALNY - podstawowe informacje

4 PROGRAM REGIONALNY – schemat wdrażania

5 Tytuł: Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzia rozwoju lokalnego i regionalnego; realizowany przez Związek Miast Polskich we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich oraz norweską organizacją skupiającą samorządy – Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS). Cel projektu przygotowanie partnerstw samorządowych do realizacji projektów konkursowych; przygotowanie partnerstw, w skład których będą wchodzić jst, do ubiegania się o dofinansowanie w ramach projektów konkursowych; podniesienia kompetencji przedstawicieli jst w zakresie współpracy międzysamorządowej (między różnymi jednostkami samorządu) i międzysektorowej (z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i innymi przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego) jako narzędzi rozwiązywania problemów społeczno – ekonomicznych na danym terenie; zapewnienia wymiany doświadczeń między jst planującymi przygotowanie projektów składanych w trybie konkursowym. PROGRAM REGIONALNY- Projekt predefiniowany

6 PROGRAM REGIONALNY- Projekty konkursowe Produkty projektów: zintegrowane strategie rozwoju dla całego obszaru miejskiego (miasta wraz z jego obszarem funkcjonalnym) w wymiarze ogólnym lub sektorowym (w tym analizy sektorowe i badania społeczne); strategie ogólne oraz strategie i polityki sektorowe dla obszaru funkcjonalnego; plany operacyjne (local action plans) do w/w strategii (nowych lub istniejących); studia wykonalności dla planowanych przedsięwzięć (projektów, grup projektów), opracowane w celu wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia (w zakresie technicznym, organizacyjno-prawnym, finansowym);

7 PROGRAM REGIONALNY- Projekty konkursowe Produkty projektów: dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz środowiskowa (projekt budowlany, ew. projekty wykonawcze, przedmiar robót, kosztorysy inwestorskie), OOŚ; dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ; założenia do zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do zmian planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin znajdujących się na obszarze funkcjonalnym objętym partnerstwem; plan rozwoju instytucjonalnego partnerstwa, w tym opracowanie umów, porozumień oraz działania szkoleniowo-doradcze w celu ich realizacji; plan komunikacji i konsultacji społecznych działań partnerstwa, w tym konsultacji tworzonych dokumentów.

8 PROGRAM REGIONALNY- Projekty konkursowe Strategie/plany powinny obejmować w sposób zintegrowany problemy/tematy, istotne dla samorządów i społeczności lokalnych: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; lokalny rynek pracy; zadania oświatowo – edukacyjne; politykę mieszkaniową; kształtowanie przestrzeni publicznej, w tym zwłaszcza rewitalizacja obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych; problemy zmian demograficznych;

9 PROGRAM REGIONALNY- Projekty konkursowe partycypację społeczną – wzmocnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji lokalnych; konsultowanie z partnerami prawa lokalnego, strategii i planów rozwoju gminy, umożliwienie wpływu partnerów na działania realizowane przez władze lokalne; infrastrukturę transportową – rozwój infrastruktury miejskiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, promocja transportu publicznego, usprawnienie multimodalnych systemów komunikacyjnych, problemy bezpieczeństwa publicznego – komunikacyjnego i innych wymiarów; inne strategie / zagadnienia ważne dla rozwoju lokalnego danego obszaru zwłaszcza z zakresu 11 priorytetów funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020.

10 Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: partnerstwa między jednostkami samorządu w obszarze funkcjonalnym; partnerstwa w ramach aglomeracji (miasto centralne z miastami/ gminami wchodzącymi w skład obszaru funkcjonalnego); partnerstwa między różnymi szczeblami samorządu terytorialnego: współpraca np. metropolii z władzami województwa (samorząd miejski + Marszałek i Zarząd Województwa), współpraca władz gmin z powiatem; Wymiar międzysektorowy partnerstw – współpraca w kształtowaniu i realizacji polityk lokalnych z partnerami społecznymi (organizacjami społecznymi i przedsiębiorcami). PROGRAM REGIONALNY- Projekty konkursowe

11 Wsparcie realizacji projektów w ramach projektu predefiniowanego: ze strony konsultantów – opiekunów i ekspertów sektorowych (m.in.. pomoc doradcza, szkolenia specjalistyczne, monitoring postępów we wdrażaniu projektów i propozycje ulepszeń w tym zakresie); poprzez komponent edukacyjno - informacyjny: – organizacja wyjazdów studyjnych do Norwegii dla przedstawicieli beneficjentów i rewizyty przedstawicieli norweskich samorządów; – cykliczne spotkania tematyczne partnerstw w celu wymiany doświadczeń; – seminaria regionalne i konferencje informacyjne; – rozszerzenie Bazy Dobrych Praktyk; – stałe doradztwo prawne dla JST planujących i realizujących współpracę międzysamorzadową i międzysektorową. PROGRAM REGIONALNY- Projekty konkursowe

12 PROGRAM REGIONALNY Przykładowy schemat projektu konkursowego Strategia, plan operacyjny (…) Dokumentacja projektowa, przetargowa, studium wykonalności, analiza finansowa, wniosek o dofinansowanie Diagnoza sytuacji Doradztwo, szkolenia, wymiana doświadczeń Badania, analizy Partnerstwo Projekt predefiniowany

13 PROGRAM REGIONALNY Harmonogram najbliższych działań Konferencja otwierająca realizację projektu predefiniow anego Realizacja Fazy I projektu predefinio wanego Ogłoszenie i przeprowa dzenie przez Operatora konkursu otwartego Formalna i merytorycz na ocena złożonych wniosków Ogłoszenie listy rankingowej i rezerwowej projektów wybranych przez Komitetowi ds. Wyboru Projektów czerwiec 2012 II – IV kw. 2012 I kw. 2013 II - III kw.2013 IV kw. 2013

14 http://www.eeagrants.org/ www.eog.gov.pl/EOG_2009_2014/Program_regionalny Osoby do kontaktu: Magdalena Braniewska – magdalena.braniewska@mrr.gov.pl; 22 461 33 54magdalena.braniewska@mrr.gov.pl Marcin Bogusz – marcin.bogusz@mrr.gov.pl; 22 461 31 29marcin.bogusz@mrr.gov.pl PROGRAM REGIONALNY


Pobierz ppt "PROGRAM REGIONALNY: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google