Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."— Zapis prezentacji:

1 Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014 -2020 20 maja 2016 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

2 Kryteria szczegółowe wyboru projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 ze środków EFRR Działanie 7.1

3 Działanie 7.1 – Infrastruktura drogowa Typ projektu: Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, spełniających warunki zapisane w UP (tryb konkursowy)

4 L.p.KryteriumOpis kryterium Ocena kryterium 1. ZWM Plan inwestycyjny dla subregionów objętych OSI problemowymi O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie beneficjenci projektów ujętych w jednym z 5 Planów inwestycyjnych dla subregionów objętych problemowymi obszarami strategicznej interwencji – OSI (ciechanowskim, ostrołęckim, płockim, radomskim, siedleckim), zatwierdzonych przez IZ RPO WM 2014-2020. 0/1 1. Nowe Plan inwestycyjny dla subregionów objętych OSI problemowymi Zgodnie z RPO WM 2014-2020, ocenie podlegać będzie czy projekt został ujęty w Planach inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi (ciechanowskim, ostrołęckim, płockim, radomskim, siedleckim), zatwierdzonych przez IZ RPO WM 2014-2020. 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU – zmiany w stosunku do wersji kryteriów ZWM

5 L.p.KryteriumOpis kryterium Ocena kryterium 2. ZWM Zgodność z zapisami UP w zakresie warunków dla dróg lokalnych Zgodnie z RPO w ramach kryterium sprawdzane będzie spełnianie warunków dla dróg wojewódzkich wynikających z Umowy Partnerstwa oraz RPO WM 2014 -2020 tj. Inwestycje w drogi wojewódzkie - wybrane odcinki pozwalające na włączenie do systemu dróg krajowych lub sieci TEN-T, wypełniające luki w sieci dróg pomiędzy ośrodkami wojewódzkimi, miastami nie będącymi stolicami województw (regionalnymi i subregionalnymi), zgodnie z przeprowadzoną diagnozą, wskazującą na problem dostępności transportowej tych miast, pełniących ważne funkcje w lokalnych rynkach pracy. Regulamin konkursu wskaże szczegółowe warunki określone w interpretacji zapisów UP w zakresie zasad realizacji dróg wojewódzkich w ramach CT7 wydane przez Ministerstwo Rozwoju. 0/1 2. Nowe Zgodność z zapisami UP w zakresie warunków dla dróg lokalnych Zgodnie z RPO w ramach kryterium sprawdzane będzie spełnianie warunków dla dróg wojewódzkich wynikających z Umowy Partnerstwa oraz RPO WM 2014 -2020 tj. Inwestycje w drogi wojewódzkie - wybrane odcinki pozwalające na włączenie do systemu dróg krajowych lub sieci TEN-T, wypełniające luki w sieci dróg pomiędzy ośrodkami wojewódzkimi, miastami nie będącymi stolicami województw (regionalnymi i subregionalnymi), zgodnie z przeprowadzoną diagnozą, wskazującą na problem dostępności transportowej tych miast, pełniących ważne funkcje w lokalnych rynkach pracy. 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU – zmiany w stosunku do wersji kryteriów ZWM

6 L.p.Kryterium Ocena kryterium 3. Zgodność z Narodowym Programem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 0/1 4. W projekcie przewidziano rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo ruchu drogowego 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU – dodano kryterium nr 3 i 4 w stosunku do wersji kryteriów ZWM

7 L.p.KryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 1. Projekt główny  Tak - 15 pkt. Brak spełnienia kryterium lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 15 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE

8 L.p.KryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 2. Powiązanie z ważnymi elementami układu komunikacyjnego w województwie  Poprawa połączenia z węzłem drogowym na sieci TEN-T - 20 pkt.;  Poprawa połączenia z siecią dróg krajowych – 20 pkt.;  Poprawa połączenia ze zintegrowanym centrum przesiadkowym lub kolejowym dworcem pasażerskim leżącym na sieci TEN-T – 20 pkt.;  Poprawa połączenia z portem lotniczym – 10 pkt.;  Poprawa połączenia z istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi – 10 pkt.;  Poprawa połączenia z terminalami towarowymi i platformami logistycznymi.– 5 pkt. Punkty w ramach kryterium sumują się, jednak ich suma nie może przekroczyć 30 pkt. Brak spełnienia kryterium lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 30 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE

9 L.p.KryteriumOpis kryteriumPunktacja Maksy malna liczba punktó w 3. Dostępność transportowa do ośrodków subregionaln ych W ramach kryterium ocenie podlegać będzie lokalizacja realizowanego odcinka drogi na obszarze o zasięgu izochrony drogowej dojazdu do miast co najmniej subregionalnych na podstawie danych zawartych w raporcie końcowym z badania pn. „Ewaluacja wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na spójność komunikacyjną i przestrzenną oraz wzrost konkurencyjności województwa mazowieckiego” z grudnia 2015 r. Ocenie podlegać będzie czy:  projekt realizowany będzie na obszarach powyżej 30 minut izochrony dostępności drogowej do miasta co najmniej subregionalnego w 2015 r. - 8 pkt.;  projekt realizowany będzie na obszarach od 15 do 30 minut izochrony dostępności drogowej do miasta co najmniej subregionalnego w 2015 r. – 4 pkt.;  projekt realizowany będzie na obszarach poniżej izochrony 15 minut dostępności drogowej do miasta co najmniej subregionalnego w 2015 r. – 0 pkt. Brak spełnienia kryterium lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 8 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE – dodano nowe kryterium z autopoprawką

10 Izochrony dojazdu do miast co najmniej subregionalnych w 2015 r. (według modelu prędkości ruchu IGiPZ PAN; Śleszyński 2015).

11 L.p.KryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 5. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego  powyżej 3 rodzajów - 10 pkt.;  3 rodzaje – 8 pkt.;  2 rodzaje - 6 pkt.;  1 rodzaj – 4 pkt. Punkty w ramach kryterium nie sumują się. Brak lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 10 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE – usunięto kryterium w stosunku do kryteriów ZWM

12 L.p.KryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 4. Kontynuacja ciągu drogowego  W przypadku spełnienia kryterium – 10 pkt. Brak spełnienia kryterium lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 10 5. Komplementar ność z innymi inwestycjami  Komplementarność z min. 3 inwestycjami – 5 pkt.;  Komplementarność z 2 inwestycjami – 3 pkt.;  Komplementarność z 1 inwestycją – 1 pkt. Brak spełnienia kryterium lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 5 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE – zmiany numeracji kryteriów

13 L.p.KryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 6. Gotowość projektu do realizacji  Uzyskane wszystkie pozwolenia na budowę lub decyzje ZRID – 6 pkt.  Ogłoszono wszystkie postępowania przetargowe – 6 pkt. Punkty w ramach kryterium sumują się. Brak spełnienia kryterium lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 12 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE

14 L.p.KryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 7. Integracja z innymi środkami transportu  Poprawa dostępności do stacji i przystanków na czynnych liniach kolejowych – 5 pkt.;  Poprawa dostępności do przystanków komunikacji publicznej – 5 pkt. Punkty w ramach kryterium sumują się. Brak spełnienia kryterium lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt 10 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE

15 L.p.KryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 8. Oszczędność czasu przejazdu Wpływ projektu na oszczędność czasu przejazdu:  samochodów osobowych (PLN) na rok) w stosunku do wariantu bezinwestycyjnego:  oszczędność czasu powyżej 15 % - 4 pkt;  oszczędność czasu od 6 do 15 % - 2 pkt;  oszczędność czasu od 1 do 5 % - 1 pkt.  samochodów ciężarowych (PLN) na rok) w stosunku do wariantu bezinwestycyjnego:  oszczędność czasu powyżej 15 % - 4 pkt;  oszczędność czasu od 6 do 15 % - 2 pkt;  oszczędność czasu od 1 do 5 % - 1 pkt. Punkty w ramach kryterium sumują się. Brak spełnienia kryterium lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 8 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE – dodano nowe kryterium w stosunku do kryteriów ZWM

16 L.p.KryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 8. Natężenie ruchu pojazdów  gdy SDR ≥ 3. 000. - 8 pkt.;  gdy SDR ≥ 1. 000 – 2.999. – 4 pkt.;  gdy SDR ≤ 999. – 2 pkt. 8 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE – usunięto kryterium w stosunku do kryteriów ZWM

17 L.p.KryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 9. Efektywność kosztowa a.średnia wartość dofinansowania UE 1 kilometra nowej drogi w projekcie:  poniżej 3 033 548 euro - 15 pkt.;  powyżej 3 033 548 euro - 0 pkt. Koszt należy przeliczyć kursem euro podanym w regulaminie konkursu b. średnia wartość dofinansowania UE 1 kilometra przebudowanej drogi w projekcie:  poniżej 1 397 201 euro - 15 pkt.;  powyżej 1 397 201 euro - 0 pkt. Koszt należy przeliczyć kursem euro podanym w regulaminie konkursu Punkty w ramach kryterium nie sumują się. 15 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE – Kryteria nr 9a i 9b zmieniono na kryterium nr 9

18 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie al. Solidarności 61 03-402 Warszawa dsrr@mazovia.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google