Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."— Zapis prezentacji:

1 Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014 -2020 18 grudnia 2015 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

2 Kryteria szczegółowe wyboru projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 ze środków EFRR Działanie 5.1

3 Działanie 5.1 (PI 5b) – Dostosowanie do zmian klimatu Rodzaj przedsięwzięcia – Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych

4 L.p.Kryterium Ocena kryterium 1. Zgodność projektu ze Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 0/1 2. Poziom dofinasowania nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU

5 L.p.Kryterium Ocena kryterium 3. Nabycie jedynie nowego sprzętu 0/1 4. Funkcjonowanie OSP w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym (KSRG) 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU

6 L.p.KryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 1. Pozyskanie wsparcia przez JST/OSP na zakup wyposażenia w ramach RPO WM 2007-2013 Podmiot (JST/OSP):  nie uzyskał dofinansowania na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego w ramach RPO WM 2007 – 2013– 4 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 4 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE

7 L.p.KryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 2. Specjalistyczne wyposażenie Projekt zakłada zakup specjalistycznego sprzętu:  z zakresu ochrony przeciwpowodziowej – 3 pkt.;  specjalistycznych grup ratownictwa wodnego lub  specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego lub  specjalistycznych grup poszukiwawczo – ratowniczych lub  specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego – 2 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. Punktacja w ramach kryterium podlega sumowaniu. 5 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE

8 L.p.KryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 3. Obszar realizacji projektu Realizacja projektu obejmuje:  obszar gminy wiejskiej – 5 pkt.;  obszar gminy miejsko - wiejskiej – 2 pkt.; Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. Punktacja w ramach kryterium nie podlega sumowaniu. 5 4. Ochrona terenów cennych przyrodniczo Działania doposażonej jednostki OSP obejmują:  obszar Natura 2000 - 4 pkt.;  rezerwat przyrody/ parku krajobrazowego - 2 pkt.;  teren użytku ekologicznego/obszaru chronionego krajobrazu - 1 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. Punktacja w ramach kryterium podlega sumowaniu. 7 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE

9 L.p.KryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 5. Rodzaj samochodu ratowniczo- gaśniczego Przedmiotem wsparcia będzie zakup:  (Wariant 1) średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczy zamontowanym na stałe – 4 pkt.  (Wariant 2) średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczy zamontowanym na stałe – 4 pkt. wraz ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym niezamontowanym na stałe tj.: pompy pożarnicze; zestaw ratownictwa technicznego; zestawy ratownictwa medycznego; agregaty prądotwórcze.  4 rodzaje sprzętów – 8 pkt.;  3 rodzaje sprzętów - 6 pkt.;  2 rodzaje sprzętów – 4 pkt.;  1 rodzaj sprzętu – 2 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. Punktacja w ramach kryterium podlega sumowaniu tylko w ramach Wariantu 2. 12 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE

10 L.p.KryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 6. Zaangażowani e wkładu własnego wnioskodawcy Wkład własny przekraczający minimalny poziom 50% kosztów kwalifikowalnych:  powyżej 10 % - 10 pkt.;  powyżej 8% do 10% - 8 pkt.;  powyżej 6 % do 8 % - 6 pkt.;  powyżej 4% do 6% - 4 pkt.;  powyżej 2 % do 4% - 2 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. Punktacja w ramach kryterium nie podlega sumowaniu. 10 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE

11 L.p.KryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 7. Stan wyposażenia OSP Dana OSP posiadała samochód ratowniczo-gaśniczy, którego uśredniony wiek, zgodnie z ich datą produkcji wynosi:  ponad 20 lat lub potwierdzony brak samochodu ratowniczo - gaśniczego na stanie jednostki OSP - 8 pkt.;  powyżej 15 do 20 lat - 6 pkt.;  mieści się w przedziale od 10 do 15 lat - 2 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 8 8. Liczba przeprowadzo nych działań ratowniczo- gaśniczych przez OSP Ogólna liczba działań ratowniczo-gaśniczych przeprowadzonych w ciągu ostatniego roku kalendarzowego: od 25 do 50 – 2 pkt.; powyżej 50 do 150 - 3 pkt.; powyżej150 do 200 - 4 pkt.; powyżej 200 – 5 pkt. Działania ratowniczo – gaśnicze dotyczą wyjazdów według następujących rodzajów zagrożeń: pożary, miejscowe zagrożenia oraz alarmy fałszywe. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 5 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE

12 L.p.KryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 9. Potencjał jednostki OSP dla której kupowany jest sprzęt w ramach projektu. Liczba ratowników: do 12 – 0 pkt.; powyżej 12 do 24 -1 pkt.; powyżej 24 – 2 pkt.; Liczba ratowników posiadających szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego: powyżej 6 – 1 pkt.; Liczba ratowników posiadających kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy: powyżej 8 - 1 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. Punktacja w ramach kryterium podlega sumowaniu. 4 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE

13 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie al. Solidarności 61 03-402 Warszawa dsrr@mazovia.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google