Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DARŁOWSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA W DORZECZU WIEPRZY GRABOWEJ I UNIEŚCI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DARŁOWSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA W DORZECZU WIEPRZY GRABOWEJ I UNIEŚCI."— Zapis prezentacji:

1

2 DARŁOWSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA W DORZECZU WIEPRZY GRABOWEJ I UNIEŚCI

3 Status prawny: stowarzyszenie Nazwa: Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści Nazwa skrócona: DLGR Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: r. Numer w KRS: j. Kopań gm. Darłowo

4

5 GMINY WCHODZĄCE W SKŁAD DARŁOWSKIEJ LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ W DORZECZU WIEPRZY GRABOWEJ I UNIEŚCI

6 Miasto Darłowo liczba mieszkańców

7 Gmina Darłowo liczba mieszkańców 7 745

8 Gmina Sławno liczba mieszkańców 9 023

9 Gmina Malechowo liczba mieszkańców 6 661

10 Gmina i Miasto Sianów liczba mieszkańców

11 Gmina i Miasto Polanów liczba mieszkańców 9 266

12 Gmina Ilość mieszkańców CharakterPowiat Darłowo Miasto14184miejskisławieński Darłowo Gmina7745miejskisławieński Malechowo6661wiejskisławieński Sławno Gmina9023wiejskisławieński Miasto i Gmina Polanów 9266miejsko-wiejskikoszaliński Gmina i Miasto Sianów 13425miejsko-wiejskikoszaliński Razem mieszkańców 60304

13 LUDNOŚĆ I LICZBA OSÓB O KTÓRYCH MOWA § 2 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA WSKAŻNIK W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD DLGR Lp. GminaPowierzchnia gminy (km 2 ) Liczba osób o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia 1.Darłowo Miasto Darłowo Gmina Malechowo Sławno Gmina Miasto i Gmina Polanów Gmina i Miasto Sianów22730 Razem

14 1. Gęstość zaludnienia na obszarze objętym LSROR Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści Liczba osób o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przypada na mieszkańców obszaru objętego LSROR 4,62 Port Darłowo

15 1. Liczba członków stowarzyszenia pn. Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści Liczba członków stowarzyszenia spełniających warunki osób o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia, 43 Port Darłowo

16 Obszar realizacji LSROR jest spójny zarówno pod kątem geograficznym, jak i obszarowym. Każda z prezentowanych gmin sąsiaduje z dwoma innymi, które włączone są DLGR. Działalność rybacka prowadzona na terenie sześciu sąsiadujących gmin jest zróżnicowana, ale połączona branżowo. Część północna charakteryzuje się dominacją rybołówstwa morskiego oraz podmiotów prowadzących obrót ryb i produktów rybnych. Część południowa zdominowana jest przez przetwórców oraz podmioty zajmujące się chowem i hodowlą ryb łososiowatych. Producenci ryb z omawianych gmin korzystają ze wspólnych zasobów wodnych, tych samych rzek wśród których najistotniejsze są: Grabowa, Wieprza i Unieść.

17 Gospodarka rybacka, rolna i leśna oraz częściowo turystyka były i są głównym źródłem utrzymania większości mieszańców obszaru LSROR. Nie ma i nie było w tym regionie przemysłu, który stanowiłby ośrodek rozwoju. W pasie nadmorskim od lat dominowało rybactwo morskie. Rybołówstwo było głównym motorem kształtującym rozwój np. Darłowa.

18 Obszar objęty strategią należy uznać za zależny od rybołówstwa, ponieważ dla znacznej część mieszkańców gmin skupionych w DLGR połowy, hodowla lub praca w przetwórstwie rybnym stanowi główne źródło utrzymania. Teren objęty LSROR charakteryzuje się dużą różnorodnością prowadzonej działalności rybackiej. Gminy mające bezpośredni styk z morzem, to tereny historycznie oparte na rozwoju gospodarki rybackiej i rybołówstwa. Lokalny sektor rybołówstwa jest obecnie na etapie dostosowywania się do standardów i wymogów Unii Europejskiej.

19 Wiąże się to restrukturyzacją rybołówstwa bałtyckiego, nową organizacja rynku rybnego, zwiększonymi standardami sanitarnymi i wymogami środowiskowymi oraz kontrolą weterynaryjną. Nastąpiły poważne zmiany skutkujące ograniczeniem rybołówstwa, redukcją floty i mocy połowowych. Przeładunki w porcie rybackim w Darłowie w roku 2009 kształtowały się na poziomie: - Dorsz kg; - Śledź kg; - flądra kg. j. Janiewickie gm. Sławno

20 Gminy nie mające bezpośredniego styku z wybrzeżem, to tereny typowo rolnicze nastawione na akwakulturę (głównie pstrąga tęczowego) oraz przemysł przetwórczy. Na terenie objętym strategią dominują produkcje takich gatunków jak: Pstrąg tęczowy, Pstrąg źródlany, Troć, Palia jeziorowa, smolty troci i łososia. rz. Grabowa

21 CELE OGÓLNE LSROR : 1. Podniesienie konkurencyjności i zrównoważenie lokalnego sektora rybackiego; 2. Podniesienie jakości życia i aktywizacja społeczności lokalnych; 3. Przekształcenie strukturalne obszarów rybackich o wysokim potencjale turystycznym. m. Polanów

22 Cele szczegółowe zawarte w LSROR: Rozwój usług wspomagających miejscową flotę rybacką i produkcję akwakultury. Rozwój usług wspomagających miejscową flotę rybacką i produkcję akwakultury. Podniesienie wartości i atrakcyjności lokalnych produktów rybackich; Podniesienie wartości i atrakcyjności lokalnych produktów rybackich; Ochrona miejscowych zasobów wodnych i przyrodniczych; Ochrona miejscowych zasobów wodnych i przyrodniczych; Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów rybackich; Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów rybackich; j. Bukowo gm. Darłowo

23 Zwiększenie dostępności do usług społecznych oraz konsumpcyjnych; Zwiększenie dostępności do usług społecznych oraz konsumpcyjnych; Różnicowanie i poszerzanie prowadzonej działalności gospodarczej; Różnicowanie i poszerzanie prowadzonej działalności gospodarczej; Rozbudowa i modernizacja infrastruktury około turystycznej; Rozbudowa i modernizacja infrastruktury około turystycznej; Zmniejszenie bezrobocia poprzez rozwój mikro i małej przedsiębiorczości;; Zmniejszenie bezrobocia poprzez rozwój mikro i małej przedsiębiorczości;; Pełne wykorzystanie zasobów miejscowych przy zachowaniu atrakcyjności kulturowej przyrodniczej i krajobrazowej. Pełne wykorzystanie zasobów miejscowych przy zachowaniu atrakcyjności kulturowej przyrodniczej i krajobrazowej. m. Darłowo

24 Rodzaj operacji Wartość środków przyznanych DLGR na realizację swojej LSROR Budżet DLGR : Środek 4.2 Wsparcie na rzecz współprac y międzyregi onalnej i międzynar odowej Razem oś prioryteto wa 4 „Zrównow ażony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej Funkcjono wanie lokalnej grupy rybackiej, zwanej dalej „LGR”, oraz nabywanie umiejętnoś ci i aktywizacj a lokalnych społeczno ści Sektor publiczny Sektor gospodarc zy i sektor społeczny Sektor publicz ny Sektor gospodarc zy i sektor społeczny Sektor publicz ny Sektor gospoda rczy i sektor społeczn y Sektor publiczny Sektor gospodarcz y i sektor społeczny , ,25 0, , , , , , , , ,76 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 Razem , , , , , , , , , , , , , , ,21 zł , , ,05


Pobierz ppt "DARŁOWSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA W DORZECZU WIEPRZY GRABOWEJ I UNIEŚCI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google