Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przyjmowanie i obsługa wniosków LGD Lokalna Grupa Działania Wadoviana 8 września 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przyjmowanie i obsługa wniosków LGD Lokalna Grupa Działania Wadoviana 8 września 2009."— Zapis prezentacji:

1 Przyjmowanie i obsługa wniosków LGD Lokalna Grupa Działania Wadoviana 8 września 2009

2 Regulamin Rady LGD Wadoviana Ustalenia ogólne Posiedzenia Rady Głosowania Dokumentacja

3 Ocena operacji

4 Cele LSR Znaczenie celów LSR, Ocena zgodność operacji z celami LSR, Gdzie w dokumentacji odnaleźć cele.

5 CELE OGÓLNE

6

7 Ocena wg. lokalnych kryteriów wyboru Lokalne kryteria wyboru operacji – Kryteria ogólne – Kryteria szczegółowe

8 Nazwa kryteriumOpis kryteriumWagaPunktacja Kryteria ogólne Stopień przygotowania Preferuje operacje gotowe do realizacji 2 0 - projekt na etapie wstępnych koncepcji, analiz 1 - projekt posiada część dokumentacji oraz wymaganych pozwoleń i uzgodnień do realizacji, 2 - projekt posiada pełną dokumentację wraz z uzgodnieniami oraz pozwoleniami – projekt gotowy do realizacji Doświadczenie Preferuje wnioskodawców posiadających doświadczenie. 2 0 - brak doświadczenia w dziedzinie, której dotyczy projekt, 1 – Beneficjent brał udział w co najmniej jednym projekcie, którego zakres jest zbieżny do wnioskowanego projektu, 2 - Beneficjent brał udział w co najmniej trzech projektach, których zakres jest zbieżny do wnioskowanego projektu Innowacyjność Preferuje projekty oryginalne w skali lokalnej, niepraktykowane dotąd rozwiązania, lub ciekawy sposób wykorzystania lokalnych zasobów 2 0 - brak innowacyjności projektu, 2 - innowacyjny charakter projektu Stopień wykorzystania lokalnych zasobów Preferuje projekty bazujące i promujące lokalne zasoby: historię, tradycję, kulturę, walory lokalnego środowiska, infrastrukturę turystyczną, lokalne produkty i usługi. 3 0 - nie wykorzystuje lokalnych zasobów, 1 - bazuje na lokalnych zasobach, 2 - bazuje i promuje lokalne zasoby Zabezpieczenie wkładu własnego Preferuje wnioskodawców posiadających zabezpieczenie wkładu własnego 2 0 - wnioskodawca nie posiada zabezpieczenia wkładu własnego, 2 - Wnioskodawca posiada zabezpieczony wkład własny Status członka lub partnera LGD Preferuje wnioskodawców aktywnych lokalnie 1 0 - wnioskodawca nie jest członkiem lub partnerem LGD, 2 - wnioskodawca jest członkiem lub partnerem LGD Maksymalna liczba punktów – 24

9 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Operacja w obszarze agroturystyki Preferuje projekty mające wpływ na rozwój lub powstanie obiektów agroturystyki 2 0 - nie dotyczy, 2 - dotyczy Operacja w obszarze turystyki lub rekreacji Preferuje projekty z zakresu turystyki lub rekreacji 3 0 - nie dotyczy, 2 - dotyczy Operacja w zakresie rozwiązań proekologicznych Preferuje projekty z zakresu rozwiązań proekologicznych 2 0 - nie dotyczy, 2 - dotyczy Wysokość wnioskowanej dotacji Preferuje projekty o niższej wnioskowanej wysokości dotacji 2 0 - dotacja równa lub powyżej 40.000 zł, 2 - poniżej 40.000 zł Maksymalna liczba punktów - 18

10 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Innowacyjność lokalna Preferuje projekty, których technologie i rozwiązania są innowacyjne w skali lokalnej 1 0 - brak innowacyjności projektu, 2 - innowacyjny charakter projektu Operacja w obszarze turystyki lub rekreacji Preferuje projekty z zakresu turystyki lub rekreacji 3 0 - nie dotyczy, 2 - dotyczy Operacja w zakresie rozwiązań proekologicznych Preferuje projekty z zakresu rozwiązań proekologicznych 2 0 - nie dotyczy, 2 - dotyczy Wysokość dotacji Preferuje projekty o niższej wnioskowanej wysokości dotacji 2 0 - dotacja powyżej 80.000 zł, 1 - dotacja z zakresu 40.000- 80.000 zł, 2 - dotacja do 40.000 zł Maksymalna liczba punktów - 16

11 Odnowa i rozwój wsi Liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury Preferuje projekty, z których korzysta większa liczba użytkowników 2 0 - poniżej 100 użytkowników, 1 - od 100-500 użytkowników, 2 - powyżej 500 użytkowników Operacja w obszarze turystyki lub rekreacji Preferuje projekty z zakresu turystyki lub rekreacji 3 0 - nie dotyczy, 2 - dotyczy Dotyczy dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Preferuje projekty z zakresu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 2 0 - nie dotyczy, 1 - dotyczy dziedzictwa przyrodniczego, 2 - dotyczy dziedzictwa kulturowego Koncepcja zagospodarowania terenu wsi lub jej części Preferuje projekty z kompleksową koncepcją zagospodarowania terenu 2 0 - brak koncepcji, 1 - ogólna koncepcja zagospodarowania, 2 – posiada projekt budowlany Operacja tworzy miejsce integracji społecznej Preferuje projekty w wyniku których powstanie lub rozwinie się miejsce lokalnej integracji społecznej 2 0 - nie dotyczy, 2 - dotyczy Maksymalna liczba punktów – 22

12 Małe projekty Operacja w zakresie turystyki lub kultury. Preferuje projekty z zakresu turystyki i kultury 3 0 - nie dotyczy, 2 - dotyczy Operacja aktywizuje społeczność lokalną Preferowane projekty angażujące społeczność lokalną. 3 0 - operacja nie aktywizuje lokalnej społeczności, 1 - operacja aktywizuje społeczność miejscowości, 2 - operacja aktywizuje społeczność obszaru objętego LSR Projekt promuje ochronę środowiska i ekologię Preferuje projekty promujące ochronę środowiska i ekologię 1 0 - nie dotyczy, 2 - dotyczy Operacja jest projektem szkoleniowym Preferuje projekty podnoszące kompetencje lokalnej społeczności 1 0 - nie dotyczy, 2 - dotyczy Maksymalna liczba punktów – 16

13 Przykłady Operacja „Obróbka drewna” zgodny z celami i zgodny z kryteriami, Operacja „Modernizacja świetlicy” zgodny z celami i kryteriami wyboru, Operacja „Remont dachu” niezgodny z celami i kryteriami wyboru.

14 Dokumentacja operacji Odnowa i rozwój wsi Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Małe projekty

15 Wyłączenie członka Rady Wyłączenie następuje gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do bezstronności oceniających, na podstawie ich oświadczenia.

16 Procedura oceny i wyboru

17

18

19 Głosowanie Odbywa się przy użyciu „Karty oceny zgodności operacji z LSR” Szczegółowe ustalenia znajdują się w Regulaminie Rady.

20 Odrzucenie operacji Do odrzucenia niezbędne jest odpowiednie uzasadnienie. Należy uzasadnić w jakim zakresie operacja nie jest spójna z Lokalną Strategią Działania.

21 Odwołanie od oceny W ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wyniku oceny, wnioskodawca może odwołać się od negatywnej oceny Rady. W takim wypadku Rada ma 7 dni od momentu wpłynięcia wniosku, na rozpatrzenie go i ustosunkowanie się w formie uchwały.

22 ZMIANY - kryteria wyboru - LSR

23 Ćwiczenia w grupach dotyczące wybory operacji oraz wypełnienia kart oceny


Pobierz ppt "Przyjmowanie i obsługa wniosków LGD Lokalna Grupa Działania Wadoviana 8 września 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google