Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Stan na dzień 12.10.2010 wg KSI SIMIK Urząd Marszałkowski Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Stan na dzień 12.10.2010 wg KSI SIMIK Urząd Marszałkowski Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Stan na dzień wg KSI SIMIK Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego Ul. Emilii Plater 1, Olsztyn Tel. (0-89) , Fax. (0-89) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2 2 Wartość środków EFRR przeznaczona na realizację RPO WiM wynosi 6,48 % całkowitej alokacji tego funduszu w ramach 16 RPO Regionalne Programy Operacyjne dla województw wkład Wspólnotowy (w euro) Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Ogółem 16 RPO

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Oprócz środków UE zakładany jest także udział: krajowych środków publicznych: EUR innych środków finansowych, w tym prywatnych: EUR Łączna kwota środków planowanych na realizację RPO WiM wynosi: EUR

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Procentowy podział środków między poszczególne priorytety

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Przedsiębiorczość Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości , , Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym , , Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska , , Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw , , Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii , , Wsparcie przedsiębiorstw przemysłowo-naukowych , , Inne inwestycje w przedsiębiorstwa , , Przygotowywanie stref przedsiębiorczości , , Instytucje otoczenia biznesu , , Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe , System obsługi inwestora na poziomie regionalnym , , Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych , ,92 Razem , ,01

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Turystyka Baza noclegowa i gastronomiczna , , Infrastruktura uzdrowiskowa , , Infrastruktura sportowo - rekreacyjna , , Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna , , Dziedzictwo kulturowe , , Infrastruktura kultury , , Promocja województwa i jego oferty turystycznej , ,61 Razem , ,83

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś Priorytetowa Działanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Infrastruktura społeczna 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną , , Infrastruktura ochrony zdrowia , , Pozostała infrastruktura społeczna , ,34 Razem , ,66 Rewitalizacja 4.2 Rewitalizacja miast , , Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych , ,09 Razem , ,70

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Infrastruktura kolejowa , , Tabor kolejowy , , Infrastruktura portowa , , Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny , , Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny , , Infrastruktura energii elektrycznej , ,00 Razem , ,02

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Środowisko Przyrodnicze Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi , , Gospodarka wodno - ściekowa , , System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach , , Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii , , Bezpieczeństwo ekologiczne , ,50 Razem , ,76

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , , Usługi i aplikacje dla obywateli , , Usługi i aplikacje dla MŚP , , Kształcenie kadr dla informatyki , ,74 Razem , ,93 Pomoc techniczna 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WiM , , Działania informacyjne i promocyjne RPO WiM , Ewaluacja RPO WiM ,00 Razem , ,41 Łącznie , ,99

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość dofinansowania podpisanych umów (w PLN)

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Liczba złożonych wniosków o płatność

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kwota wnioskowana we wnioskach o płatność (PLN)

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kwota zatwierdzona do wypłaty (PLN)

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kwota wypłacona (w PLN)

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Stan wdrażania projektów z Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych RPO WiM na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa WnioskiUmowy planowane do złożenia trwa ocena planowane do zawarcia zawarte Przedsiębiorczość---3 Turystyka6--15 Infrastruktura społeczna---4 Rewitalizacja11-2 Transport151-9 Środowisko przyrodnicze35414 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego---2 Razem257449

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie W ramach Projektów kluczowych zawarto 49 umów na łączną wartość dofinansowania ,09 PLN

18 Dziękuję za uwagę Bożena Wrzeszcz - Zwada Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, Olsztyn Tel. (0-89) , Fax. (0-89) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Stan na dzień 12.10.2010 wg KSI SIMIK Urząd Marszałkowski Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google