Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Stan na dzień 12.10.2010 wg KSI SIMIK Urząd Marszałkowski Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Stan na dzień 12.10.2010 wg KSI SIMIK Urząd Marszałkowski Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Stan na dzień 12.10.2010 wg KSI SIMIK Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego Ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-91-00, Fax. (0-89) 521-91-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2 2 Wartość środków EFRR przeznaczona na realizację RPO WiM wynosi 6,48 % całkowitej alokacji tego funduszu w ramach 16 RPO Regionalne Programy Operacyjne dla województw wkład Wspólnotowy (w euro) Dolnośląskie 1 213 144 879 Kujawsko-Pomorskie 951 003 820 Lubelskie 1 155 854 549 Lubuskie 439 173 096 Łódzkie 1 006 380 910 Małopolskie 1 290 274 402 Mazowieckie 1 831 496 698 Opolskie 427 144 813 Podkarpackie 1 136 307 823 Podlaskie 636 207 883 Pomorskie 885 065 762 Śląskie 1 712 980 303 Świętokrzyskie 725 807 266 Warmińsko-Mazurskie 1 036 542 041 Wielkopolskie 1 272 792 644 Zachodniopomorskie 835 437 299 Ogółem 16 RPO 16 555 614 188

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Oprócz środków UE zakładany jest także udział: krajowych środków publicznych: 199 329 736 EUR innych środków finansowych, w tym prywatnych: 383 508 751 EUR Łączna kwota środków planowanych na realizację RPO WiM wynosi: 1 619 380 528 EUR

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Procentowy podział środków między poszczególne priorytety

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Przedsiębiorczość 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości 111 579 962,785 382 690,93 1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym 33 570 433,432 510 222,33 1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska 4772 134 320,0027 312 804,03 1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw21147 567 662,8959 392 112,92 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii 128278 560 152,91110 359 353,81 1.1.8 Wsparcie przedsiębiorstw przemysłowo-naukowych19 759 997,563 999 999,00 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa455600 271 227,23232 650 498,88 1.1.10 Przygotowywanie stref przedsiębiorczości858 972 995,4534 895 277,54 1.2.1 Instytucje otoczenia biznesu1505 778,04429 911,33 1.2.2 Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe2106 412 500,00 1.2.3 System obsługi inwestora na poziomie regionalnym17 484 263,676 296 915,32 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych1918 660 325,2614 375 140,92 Razem6871 315 479 619,22604 017 427,01

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Turystyka 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna29411 623 505,54117 528 617,64 2.1.2 Infrastruktura uzdrowiskowa447 890 090,8340 661 824,89 2.1.3 Infrastruktura sportowo - rekreacyjna9203 148 130,8872 196 165,04 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna34103 745 998,7263 264 553,33 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe611 219 242,674 409 367,50 2.1.6 Infrastruktura kultury7109 844 940,3372 311 901,82 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej2134 026 396,7727 403 747,61 Razem110921 498 305,74397 776 177,83

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś Priorytetowa Działanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Infrastruktura społeczna 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną65121 654 903,1893 037 119,71 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia24212 607 297,42140 204 239,61 3.2.2 Pozostała infrastruktura społeczna217 799 220,6314 719 139,34 Razem91352 061 421,23247 960 498,66 Rewitalizacja 4.2 Rewitalizacja miast51222 387 337,49141 611 497,61 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych 6 77 041 476,2048 916 961,09 Razem57299 428 813,69190 528 458,70

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna 5.1.1 Infrastruktura kolejowa1188 003 598,20112 509 366,42 5.1.2 Tabor kolejowy128 261 811,5318 217 563,72 5.1.4 Infrastruktura portowa 219 568 407,308 980 019,51 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny39300 816 850,97205 798 797,91 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny45166 809 753,96105 111 065,46 5.2.2 Infrastruktura energii elektrycznej13 050 000,001 250 000,00 Razem89706 510 421,96451 866 813,02

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Środowisko Przyrodnicze 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi274 979 926,8533 426 866,51 6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa16172 500 277,93111 371 586,14 6.1.3 System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach414 771 944,587 000 274,27 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii1022 010 395,3616 885 377,34 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne3325 608 956,7418 054 429,50 Razem65309 871 501,46186 738 533,76

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 886 669 391,8972 791 053,39 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli 1541 580 300,2834 909 484,99 7.2.2. Usługi i aplikacje dla MŚP 84 645 398,501 917 452,81 7.2.3. Kształcenie kadr dla informatyki 84 023 686,523 164 444,74 Razem 39136 918 777,19112 782 435,93 Pomoc techniczna 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WiM 7 40 475 018,6240 475 016,53 8.2.1 Działania informacyjne i promocyjne RPO WiM 73 975 506,88 8.2.2 Ewaluacja RPO WiM 32 400 649,00 Razem 1746 851 174,5046 851 172,41 Łącznie11554 088 114 256,952 238 091 605,99

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość dofinansowania podpisanych umów (w PLN)

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Liczba złożonych wniosków o płatność

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kwota wnioskowana we wnioskach o płatność (PLN)

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kwota zatwierdzona do wypłaty (PLN)

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kwota wypłacona (w PLN)

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Stan wdrażania projektów z Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych RPO WiM na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa WnioskiUmowy planowane do złożenia trwa ocena planowane do zawarcia zawarte Przedsiębiorczość---3 Turystyka6--15 Infrastruktura społeczna---4 Rewitalizacja11-2 Transport151-9 Środowisko przyrodnicze35414 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego---2 Razem257449

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie W ramach Projektów kluczowych zawarto 49 umów na łączną wartość dofinansowania 509 060 202,09 PLN

18 Dziękuję za uwagę Bożena Wrzeszcz - Zwada Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 www.rpo.warmia.mazury.pl e-mail: prr@warmia.mazury.pl 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Stan na dzień 12.10.2010 wg KSI SIMIK Urząd Marszałkowski Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google