Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Stan na dzień 31.10.2011 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Stan na dzień 31.10.2011 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Stan na dzień Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego Ul. Emilii Plater 1, Olsztyn Tel. (0-89) , Fax. (0-89) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2 2 Konkursy ogłoszone w ramach RPO WiM Oś Priorytetowa Liczba konkursów Alokacja na konkursy (PLN) Razem Przedsiębiorczość ,44 Turystyka ,03 Infrastruktura społeczna ,73 Rewitalizacja ,38 Transport ,88 Środowisko przyrodnicze ,39 Informatyzacja ,91 Suma ,76

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej Oś PriorytetowaLiczba wniosków Przedsiębiorczość1698 Turystyka186 Infrastruktura społeczna113 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast180 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna138 Środowisko Przyrodnicze204 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego273 Pomoc Techniczna24 Razem2816

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wnioski po ocenie formalnej (wartość dofinansowania w PLN) ,13 PLN

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Przedsiębiorczość Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych , , Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości , , Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi, badawczo – rozwojowymi a przedsiębiorstwami , , Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym , , Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska , , Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw , , Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii , , Wsparcie przedsiębiorstw przemysłowo-naukowych , , Inne inwestycje w przedsiębiorstwa , , Przygotowywanie stref przedsiębiorczości , , Regionalny System Wspierania Innowacji , , Instytucje otoczenia biznesu , , Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe , System obsługi inwestora na poziomie regionalnym , , Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych , ,20 Razem , ,84

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Turystyka Baza noclegowa i gastronomiczna , , Infrastruktura uzdrowiskowa , , Infrastruktura sportowo - rekreacyjna , , Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna , , Dziedzictwo kulturowe , , Infrastruktura kultury , , Promocja województwa i jego oferty turystycznej , ,64 Razem , ,27

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś Priorytetowa Działanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura społeczna 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną , , Infrastruktura ochrony zdrowia , , Pozostała infrastruktura społeczna , ,79 Razem , ,94

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś Priorytetowa Działanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Rewitalizacja Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty , , Wzmocnienie funkcji społecznych , , Rewitalizacja miast , , Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych , ,37 Razem , ,93

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartyc h umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Infrastruktura kolejowa , , Tabor kolejowy , , Infrastruktura portowa , , Śródlądowe drogi wodne , , Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny , , Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny , , Infrastruktura energii elektrycznej , ,12 Razem , ,63

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Środowisko Przyrodnicze Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi , , Gospodarka wodno - ściekowa , , System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach , , Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii , , Bezpieczeństwo ekologiczne , ,75 Razem , ,95

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , , Usługi i aplikacje dla obywateli , , Usługi i aplikacje dla MŚP , , Kształcenie kadr dla informatyki , ,75 Razem , ,10

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Pomoc techniczna 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WiM , , Działania informacyjne i promocyjne RPO WiM , Ewaluacja RPO WiM ,00 Razem , ,98

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o dofinansowanie Oś priorytetowaLiczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Wartość dofinansowania (UE w PLN) Przedsiębiorczość , ,84 Turystyka , ,27 Infrastruktura społeczna , ,94 Rewitalizacja , ,93 Transport , ,63 Środowisko przyrodnicze , ,95 Informatyzacja , ,10 Pomoc Techniczna , ,98 Suma , ,64

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość dofinansowania podpisanych umów (z UE w PLN) ,64 PLN

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Złożone wnioski o płatność Oś priorytetowaLiczba wniosków Przedsiębiorczość1932 Turystyka666 Infrastruktura społeczna424 Rewitalizacja450 Transport569 Środowisko przyrodnicze342 Informatyzacja367 Pomoc techniczna65 Suma4815

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Złożone wnioski o płatność (dofinansowanie z UE w PLN) ,46 PLN

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zatwierdzone wnioski o płatność (dofinansowanie z UE w PLN) ,63 PLN

18 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Realizacja RPO WiM

19 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Przedsiębiorczość Utworzonych zostanie 18 stref przedsiębiorczości o łącznej powierzchni 259,71 ha, w których powstanie co najmniej 76 nowych inwestycji. Rozbudowa Techno – Parku w Ełku

20 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Przedsiębiorczość Udzielono 391 pożyczek na kwotę 47,7 mln PLN Udzielono 165 poręczenia na kwotę 17,4 mln PLN Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie – nastąpi rozszerzenie i udoskonalenie usług świadczonych przez Regionalny System Wspierania Innowacji poprzez utworzenie odpowiedniej infrastruktury.

21 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Turystyka Inwestycje w infrastrukturę uzdrowiskową: 3 projekty - Odwiert solankowy i budowa tężni, urządzenie plaży i budowa parków, budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap

22 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Turystyka Inwestycje w wielofunkcyjną infrastrukturę sportowo-rekreacyjną: 14 obiektów - Mazurskie Centrum Sportów Lodowych w Giżycku

23 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Turystyka - Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Olsztynie

24 24Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Turystyka - Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy 3 Maja w Ostródzie

25 25Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Turystyka - Centrum Turystyczno-Rekreacyjne w Iławie

26 26Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Turystyka - Kompleks rehabilitacyjno – rekreacyjny z krytą pływalnią w Braniewie

27 27Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Turystyka - Hala sportowo-widowiskowa z pływalnią w Olecku

28 28Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Turystyka - Termy Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim

29 29Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Turystyka - Zwiększenie oferty turystycznej żeglugi ostródzko – elbląskiej w Ostródzie (budowa 3 śródlądowych statków pasażersko-wycieczkowych)

30 30Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Turystyka Powiększenie bazy noclegowej: 9 hoteli: 2 hotele***** (Iława i Siła k/Olsztyna) oraz 7 hoteli**** (Iława, Lidzbark Warmiński, Elbląg, Jeziorowskie, Giżycko, Woryty i Stare Sady k/Giżycka) Rozbudowa bazy gastronomicznej i noclegowej: 22 projekty

31 31Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Turystyka Rozwój turystyki aktywnej: 36 projektów z zakresu publicznej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, tj. ścieżek i szlaków rowerowych, zagospodarowania jezior oraz atrakcji turystycznych

32 32Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Turystyka Ochrona dziedzictwa kulturowego: 7 projektów - Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu

33 33Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Turystyka Infrastruktura kultury: 13 projektów - Grunwald – zespół działań inwestycyjno-remontowo-konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldu

34 34Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Turystyka - Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie

35 35Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Turystyka Promocja: 22 projektów: - 1 kompleksowy projekt dotyczący kampanii turystycznej regionu - 20 mniejszych projektów dotyczących promocji regionu oraz środowisk lokalnych, - 1 projekt na rozbudowę regionalnego systemu informacji turystycznej

36 36Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura społeczna Edukacja Szkoły wyższe: - UWM – przebudowa budynku zaplecza szpitalnego na Collegium Anatomicum, - OSW im. J. Rusieckiego w Olsztynie (3 projekty) – zakup specjalistycznego wyposażenia do zajęć z żeglarstwa; budowa biblioteki; zakup wyposażenia laboratorium diagnostyczno-rehabilitacyjnego - Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna – modernizacja i przebudowa pomieszczeń dawnej hali produkcyjnej wraz z wyposażeniem na cele edukacyjne Wydziału Nauk o Zdrowiu

37 37Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura społeczna Szkoły zawodowe i gimnazja: - Budowa, rozbudowa lub modernizacja 28 szkół zawodowych kształcących techników: hotelarstwa, gastronomii, pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa, kucharzy i technologów żywności - Zespół Szkół nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie

38 38Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura społeczna - Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku

39 39Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura społeczna - Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu

40 40Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura społeczna - Zespół Szkół Gastronomiczno - Spożywczych w Olsztynie

41 41Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura społeczna - Wyposażenie 39 gimnazjów z terenu 21 gmin w sprzęt i pomoce edukacyjne (2 900 szt.)

42 42Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura społeczna Ochrona zdrowia: Szpitale Wojewódzkie: - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – dobudowa nowego skrzydła przeznaczonego na blok operacyjny (12 sal operacyjnych) i centralną sterylizatornię

43 43Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura społeczna - Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Olsztynie – budowa bloku operacyjnego (4 sale operacyjne, pracownia histopatologiczna),

44 44Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura społeczna - Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – budowa bloku operacyjnego (8 sal operacyjnych) wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz centralną sterylizatornią.

45 45Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura społeczna Pozostałe placówki medyczne: - Zakup sprzętu medycznego do 24 placówek medycznych, m. in: zestawy do histeroskopii diagnostyczno-zabiegowej oraz do histeroresekcji, zestawy laparoskopowe do zabiegów chirurgicznych, diatermie chirurgiczne, stoły operacyjne, aparaty USG, analizatory hematologiczne, kolonoskopy – szt.

46 46Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Wsparciem zostaną objęte 548 budynki zrealizowane w technologii z wielkiej płyty Dofinansowanie otrzymało 19 Spółdzielni Mieszkaniowych i 15 Wspólnot Mieszkaniowych (nowy typ beneficjenta) Ogółem rewitalizacji zostanie poddanych 615 budynków

47 47Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - Tartak Raphaelsonów – leży w granicach Parku Centralnego w Olsztynie. Projekt zakłada powstanie Centrum Techniki i Rozwoju Regionu.

48 48Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - Projekt Fundacji Borussia dotyczy zespołu Bet Tahara, gdzie w zrewitalizowanych pomieszczeniach mieścić się będzie Centrum Dialogu Międzykulturowego. Uczytelniony zostanie także zabytkowy cmentarz żydowski.

49 49Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - Remont murów obronnych w Pasłęku

50 50Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku

51 51Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku – remont i przebudowa Sali widowiskowo - kinowej

52 52Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - Szpital Uniwersytecki w Olsztynie

53 53Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - Renowacja zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Drwęckiej w Ostródzie wraz z zagospodarowaniem otoczenia

54 54Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - Remont i modernizacja świetlicy przy ulicy Chrobrego 4 w Ostródzie z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i wychowawcze wraz z zakupem sprzętu

55 55Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - Rewitalizacja budynku powojskowego na nowoczesne Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ulicy Jana III Sobieskiego

56 56Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Budowa, modernizacja dróg: - gminne – 66,9 km - powiatowe – 217,2 km - wojewódzkie – 133,73 km

57 57Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Modernizacja linii kolejowej Olsztyn-Szczytno-Szymany: 55,22 km

58 58Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Zakup 3 dwuczłonowych autobusów szynowych

59 59Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Budowa portu pasażerskiego EKO-MARINA w Giżycku

60 60Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Polepszenie stanu infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej o łącznej długości 282,20 km w rejonach dystrybucji Szczytno, Ostróda, Mrągowo, Iława i Lidzbark Warmiński

61 61Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Zakup 27 specjalistycznych samochodów ratowniczych wraz z wyposażeniem do przeciwdziałania negatywnym skutkom wypadków i katastrof drogowych

62 62Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Zakup 19 pojazdów (m.in. ambulans monitoringu wizyjnego, furgony do obsługi wypadków drogowych oraz pojazdy nieoznakowane) oraz urządzeń służących poprawie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

63 63Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Środowisko przyrodnicze Ilość energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii: ,91 MWh/rok - słoneczna - biomasa - geotermiczna

64 64Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Środowisko przyrodnicze Powstanie sieć wodociągowa: 242,70 km, w tym kluczowe 173,10 km. Powstanie sieć kanalizacyjna: 654,62 km, w tym kluczowe 497 km. Powstanie 10 oczyszczalni (modernizacja)

65 65Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Środowisko przyrodnicze Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu (9 umów), w tym zakup 5 łodzi hybrydowych dla KW Policji w Olsztynie (1 umowa) Ekomariny przy akwenach: Jezioro Jeziorak, Mikołajskie, Niegocin, Czos, Ewingi, Bełdany, Roś, Ryńskie.

66 66Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Środowisko przyrodnicze Zakup 51 samochodów do ratownictwa ekologicznego, drogowego oraz gaśniczych. Łodzie dla WOPR, samochody dla WIOŚ i WMITD

67 67Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Środowisko przyrodnicze Powstanie 8 instalacji w Zakładach Unieszkodliwiania Odpadów ( Spytkowo, Działdowo, Braniewo). Największa inwestycja ekologiczna w regionie gospodarki odpadami. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Spytkowie będzie obsługiwał 12 gmin

68 68Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim. W każdej gminie zostaną uruchomione punkty dostępu do Internetu, dzięki którym mieszkańcy będą mogli korzystać z zasobów sieci.

69 69Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu. Zostanie wybudowana sieć o długości ponad 96 km. Powstanie 161 podłączeń do szerokopasmowego Internetu (61 szkół, 88 instytucji publicznych).

70 70Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 110 przedsiębiorców otrzymało dofinansowanie na projekty typu: - e-platforma zakupowa - e-rezerwacja turystyczna - internetowe serwisy obsługi klienta - zakup i uruchomienie nowoczesnych systemów informatycznych

71 Dodatkowe środki w 2012 roku Dostosowanie Techniczne: 9,4 mln euro Krajowa Rezerwa Wykonania: 24,6 mln euro Proponowane kierunki wsparcia: - fundusze pożyczkowe i poręczeniowe ,00 EUR, - wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorców ,00 EUR, - dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP ,00 EUR, - usługi i aplikacje dla obywateli ,00 EUR, - Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny ,00 EUR. 71Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

72 Dziękuję za uwagę Bożena Wrzeszcz - Zwada Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, Olsztyn Tel. (0-89) , Fax. (0-89) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Stan na dzień 31.10.2011 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google