Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich w PROGRAMIE ROLNOŚRODOWISKOWYM Instytut Zootechniki, Krajowy Ośrodek Koordynacyjny ds. Zasobów Genetycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich w PROGRAMIE ROLNOŚRODOWISKOWYM Instytut Zootechniki, Krajowy Ośrodek Koordynacyjny ds. Zasobów Genetycznych."— Zapis prezentacji:

1 Ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich w PROGRAMIE ROLNOŚRODOWISKOWYM Instytut Zootechniki, Krajowy Ośrodek Koordynacyjny ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt

2 Krajowy Program Rolnośrodowiskowy Promuje ochronę środowiska, zachowanie walorów przyrodniczych obszarów wiejskich oraz zachowanie zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich Obejmuje siedem pakietów rolnośrodowiskowych

3 W tym pakiet G01: Ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich

4 Podstawy prawne Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. O wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273)

5 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie planu rozwoju obszarów wiejskich (M.P. nr 56 poz. 958)

6 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809 z późniejszymi zmianami)

7 Zmiana dotycząca pakietu G01: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie o sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich Dz.U. Nr 22, poz. 179

8 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie płatności z tytułu przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartości planu tego działania (Dz. U. Nr 181 Poz. 1878)

9 Realizowanie programu ochrony zasobów genetycznych zwierząt danej rasy Zwierzęta ras lokalnych mogą stanowić uzupełnienie stad innych ras lub tworzyć osobne stada Wymogi dla realizacji pakietu:

10 Minimalna liczba samic tej samej rasy: 4 krowy 3 klacze 5 matek owcy olkuskiej 10 matek owiec pozostałych ras wpisanych do księgi zwierząt hodowlanych danej rasy

11 Krok I Posiadanie zwierząt jednej z ras objętych płatnością rolnośrodowiskową

12 bydło wrzosówka, świniarka, olkuska, barwna owca górska, merynos barwny, uhruska, wielkopolska, żelaźnieńska, korideil, kamieniecka, pomorska polskie czerwone, białogrzbiete konie konik polski, hucuł, małopolski, śląski owce

13 Informacji na temat możliwości nabycia zwierząt udzielają: Podmioty prowadzące księgę oraz ocenę wartości użytkowej

14 Krok II Poddanie stada ocenie wartości użytkowej prowadzonej przez upoważniony podmiot

15 Podmioty prowadzące ocenę wartości użytkowej: bydło Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt konie Polski Związek Hodowców Koni owce Polski Związek Owczarski

16 Krok III Zgłoszenie zwierząt do wpisu do księgi hodowlanej danej rasy

17 Podmioty prowadzące księgi bydło polskie czerwone Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka bydło białogrzbiete Akademia Rolnicza w Lublinie konie Polski Związek Hodowców Koni owce Polski Związek Owczarski

18 Krok IV Zakwalifikowanie zwierząt i stad do udziału w programie ochrony zasobów genetycznych danej rasy

19 Podmiot prowadzący księgę: - typowanie/kwalifikacja zwierząt i stad do udziału w programie ochrony. Instytut Zootechniki: - zatwierdzenie stad i zwierząt zakwalifikowanych do uczestnictwa w programie, - wydawanie zaświadczeń o objęciu stada programem ochrony.

20 Krok V Opracowanie planu rolnośrodowiskowego na okres pięciu lat

21 Plan rolnośrodowiskowy dla gospodarstwa opracowywany jest przy udziale podmiotu prowadzącego działalność w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania płatności rolnośrodowiskowej. Plan musi być pozytywnie zaopiniowany przez wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego

22 Krok VI Złożenie do właściwej agencji płatniczej wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej

23 Zaświadczenie, że stado jest objęte programem ochrony zasobów genetycznych, wydane przez Instytut Zootechniki załącznik do wniosku: termin składania wniosków: 2004/2005 r. – do dnia 15 czerwca 2005 r. i następne- od 1 sierpnia do 31 grudnia

24 Przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej: Decyzja administracyjna Kierownika biura powiatowego Agencji wydana w terminie: 2004/2005 r – 2 miesięcy od dnia uzyskania przez Agencję akredytacji Od 2006 r – od dnia 1 stycznia do ostatniego dnia lutego

25 Krok VII Realizacja pakietu G01 – „Ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich”

26 terminy rozpoczęcia realizacji: 2004/2005 r. – od dnia 1 marca 2005 r. od 2006 r. – od 1 marca roku, w którym przyznano pierwszą płatność okres realizacji: 5 lat

27 Stosowanie zasad Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej Każdy rolnik uczestniczący w programie ronośrodowiskowym zobowiązany jest do stosowania na terenie całego gospodarstwa zasad Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr. 73, poz. 657)

28 Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza reguluje zasady: stosowania i przechowywania nawozów rolniczego wykorzystania ścieków i osadów komunalnych stosowania i przechowywania środków ochrony roślin gospodarki na użytkach zielonych utrzymywania porządku w gospodarstwie rolnym ochrony siedlisk przyrodniczych i gleby gospodarki wodnej

29 Krok VIII Złożenie do właściwej agencji płatniczej wniosku o przyznanie kolejnej płatności rolnośrodowiskowej. termin składania wniosku: od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia załącznik: zaświadczenie o średniorocznym stanie zwierząt wpisanych do księgi zwierząt hodowlanych wydane przez podmiot prowadzący księgę (konie i owce) lub podmiot upoważniony do prowadzenia oceny wartości użytkowej (bydło)

30 Wysokość płatności: Pierwsza płatność rolnośrodowiskowa:  W terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji pakietu Kolejne płatności:  W terminie 12 miesięcy od dnia wypłaty poprzedniej płatności Bydło1080 zł za krowę Konie1300 zł za klacz Owce 310 zł za owcę matkę

31 do samicy stada podstawowego wpisanej do księgi Płatność rolnośrodowiskowa za dany rok przyznawana jest: według średniorocznego stanu zadeklarowanego przez hodowcę

32 Średnioroczny stan zwierząt oblicza się w przez okres 11 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji pakietu G01 według wzoru: suma stanów samiec w poszczególnych miesiącach —————————————————————— 11 miesięcy Stan samic w każdym miesiącu ustala się: dla krów: na dzień przeprowadzonego próbnego udoju; dla klaczy i owiec matek: na pierwszy dzień miesiąca

33 na podstawie zaświadczenia o średniorocznym stanie zwierząt wpisanych do księgi hodowlanej wydawanego przez podmiot prowadzący księgę albo podmiot upoważniony do prowadzenia oceny wartości użytkowej Płatność rolnośrodowiskowa za dany rok korygowana jest: przy obliczaniu płatności w kolejnym roku

34 przy obliczaniu płatności w kolejnym roku potrąca się różnicę miedzy stanem faktycznym a deklarowanym Gdy faktyczny średnioroczny stan samic jest niższy niż zadeklarowany na dany rok: po zakończeniu piątego roku – producent rolny zwraca różnicę w terminie 4 miesięcy od dnia ostatniej wypłaty

35 Nie realizowania programu ochrony zasobów genetycznych Płatność ulega zmniejszeniu o 100% w przypadku stwierdzenia: Braku dokumentów potwierdzających wpis do księgi zwierząt hodowlanych i wymaganej dokumentacji hodowlanej


Pobierz ppt "Ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich w PROGRAMIE ROLNOŚRODOWISKOWYM Instytut Zootechniki, Krajowy Ośrodek Koordynacyjny ds. Zasobów Genetycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google