Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partnerstwo Naturowe „RAZEM DLA OSTOI” IOB – Centrum Inicjatyw Lokalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partnerstwo Naturowe „RAZEM DLA OSTOI” IOB – Centrum Inicjatyw Lokalnych."— Zapis prezentacji:

1 Partnerstwo Naturowe „RAZEM DLA OSTOI” IOB – Centrum Inicjatyw Lokalnych

2 Profil Partnerstwa Profil Partnerstwa Naturowego jest związany z branżą turystyczną. Partnerzy PN chcą stymulować rozwój lokalnej turystyki, rekreacji i kultury regionalnej, a także wzrostu atrakcyjności gospodarczej przy jednoczesnym promowaniu zasad zrównoważonego rozwoju oraz poszanowaniu obszaru Natura 2000: Ostoja Kroczycka i Ostoja Środkowojurajska oraz terenów do nich przyległych.

3 Współpraca W ramach Partnerstwa Naturowego współpracują:  Centrum Inicjatyw Lokalnych – IOB  15 przedsiębiorców (z terenu Zawiercia, Włodowic, Poręby, Poraja, Biskupic)  jednostki samorządu terytorialnego (Urząd Miejski w Zawierciu, Starostwo Powiatowe w Zawierciu)  3 organizacje pozarządowe  2 rzemieślników i 2 rolników

4 Obszar Natura 2000 objęty Partnerstwem Naturowym Ostoja Kroczycka (PLH 240032) Ostoja Środkowojurajska (PLH 240009)

5 Ostoja Kroczycka Ostoja Kroczycka położona jest w środkowej części wyżyny częstochowskiej. Ostoja Kroczycka obejmuje gminy: Kroczyce, Włodowice, Niegowa. Powierzchnia: 1391,2 ha Specjalny obszar ochrony siedlisk (Zdyrektywa Siedliskowa)

6 Ostoja Kroczycka W krajobrazie występują pasma wzniesień wapiennych, zwieńczonych formami skalnymi. Obszar stanowi jeden z największych kompleksów skałkowych na terenie Wyżyny, powstały liczne wąwozy i doliny. Teren cechuje się rozwiniętą rzeźbą krasową oraz bogatym krasem podziemnym w postaci jaskiń, schronisk, kominów i lejów krasowych. Na terenie Ostoi Kroczyckiej znajduje się Rezerwat przyrody Góra Zborów.

7 Ostoja Kroczycka

8 Ostoja Środkowojurajska Ostoja Środkowojurajska położona jest w rejonach: śląskim (67%) i małopolskim (33%) w centralnej części Jury Krakowsko- Częstochowskiej. Powierzchnia: 5767,5 ha Ostoja Środkowojurajska obejmuje województwo śląskie i małopolskie.

9 Ostoja Środkowojurajska Obszar obejmuje łagodne wzniesienia zbudowane ze skał jurajskich poprzecinane licznymi dolinami. Występuje tu szereg jaskiń, w których zimują nietoperze. Na terenie Ostoi Środkowojurajskiej znajdują się rezerwaty Góra Chełm, Smoleń, Ruskie Góry oraz pomnik przyrody nieożywionej Zawsie.

10 Ostoja Środkowojurajska

11 Zasięg działania Partnerstwa Naturowego Regionalny, obejmuje województwo śląskie; w szczególności powiaty: zawierciański, myszkowski, częstochowski, sosnowiecki, będziński.

12 Cele PN w wymiarze ekologicznym  uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego, wskazywanie niebezpieczeństw wynikających z ludzkiej działalności,  ochrona różnorodności biologicznej,  kształtowanie postaw pro-natura.

13 Cele PN w wymiarze rozwoju przedsiębiorczości  wymiana doświadczeń pomiędzy wszystkim zaangażowanymi podmiotami,  inicjowanie dialogu pomiędzy administracją publiczną a biznesem, którego celem jest rozwój przedsiębiorczości na obszarach Natura 2000,  rozwój lokalnej przedsiębiorczości,

14 Cele PN w wymiarze rozwoju przedsiębiorczości  tworzenie lokalnej synergii, angażowanie samorządów, wykorzystanie potencjału turystycznego obszaru i zamieszkującego go społeczeństwa,  stworzenie możliwości zasięgania porad z zakresu gospodarowania na obszarach Natura 2000,  zaangażowanie uczestników w świadome działania na rzecz ochrony przyrody,  ochrona różnorodności biologicznej.

15 Cele PN edukacyjne/ szkoleniowe:  popularyzacja wiedzy na temat Obszarów Natura 2000 wśród przedsiębiorców,  edukacja społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i ochrony bioróżnorodności (na poziomi e krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym),  powstawanie motywacji do zdobywania wiedzy przyrodniczej i o stanie środowiska,  wykształcenie poczucia odpowiedzialności za stan otaczającej nas przyrody,  gotowość do aktywnego udziału w działalności prowadzącej do polepszenia stanu środowiska

16 Działania projektowe wizyty studyjne na terenie obszarów Natura 2000 (Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach, Ryczów), szkolenia (tematy: „Obszar Natura 2000 – model ochrony przyrody”, „Turystyka na obszarze Ostoi przyjazna środowisku”, „Działalność gospodarcza na terenie Ostoi”), udział w czterech wydarzeniach, na terenie Polski promujących idee PN „Razem dla Ostoi”, działania informacyjno-promocyjne

17 Kontakt Centrum Inicjatyw Lokalnych ul. Senatorska 14 42-400 Zawiercie tel./fax. 32 67 020 14 e-mail: cil@cil.org.plcil@cil.org.pl Paweł Abucki – przedstawiciel IOB, Prezes CIL tel. 695 549 929 e-mail: abucki@cil.org.plabucki@cil.org.pl www.cil.org.pl


Pobierz ppt "Partnerstwo Naturowe „RAZEM DLA OSTOI” IOB – Centrum Inicjatyw Lokalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google