Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nadbużański Park Krajobrazowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nadbużański Park Krajobrazowy"— Zapis prezentacji:

1 Nadbużański Park Krajobrazowy
łączy region Dorota Starczewska

2 Dolina Bugu to jeden z najbardziej wyjątkowych regionów nie tylko Polski, ale i całej Europy, obejmujący tereny cenne przyrodniczo. Ze względu na unikatowe walory przyrodniczo-krajobrazowe doliny Bugu na przestrzeni 120 km rzeki Bug utworzono w roku 1993 Nadbużański Park Krajobrazowy.

3 Jest to drugi co do wielkości Park Krajobrazowy w Polsce.
Jest to największy na Mazowszu Park Krajobrazowy obejmujący dolinę rzeki Bug od ujścia Tocznej do ujścia Liwca, a także fragment Dolnej Narwi.

4 W Nadbużańskim Parku Krajobrazowym ze względu na:
- cenne wartości przyrodnicze, - zasoby ludzkie, - potencjał społeczny wdraża się zasadę zrównoważonego rozwoju.

5 Nadbużański Park Krajobrazowy
położony jest na terenie województwa mazowieckiego w powiatach: - pułtuskim - wołomińskim - węgrowskim - łosickim - ostrowskim - sokołowskim - siedleckim.

6 Park wraz z otuliną obejmuje:
- 3 gminy miejsko‑wiejskie 17 gmin wiejskich 1 położona jest w całości na terenie NPK, 2 fragmentem w otulinie -17 znajduje się i w parku i w otulinie NPK zajmuje powierzchnię ,7 ha.

7 Najcenniejsze fragmenty parku i otuliny
zostały objęte ochroną w postaci: 14 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 722,57 ha - 278 pomników przyrody 62 użytki ekologiczne o łącznej powierzchni 226,70 ha

8 Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego została wytypowana do sieci
Cześć obszaru Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego została wytypowana do sieci NATURA 2000

9 Na terenie Parku i jego otuliny wytyczono
Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) o nazwie:  ”DOLINA DOLNEGO BUGU” „DOLINA LIWCA”

10 Na terenach tych stwierdzono występowanie gatunków ptaków
wymienionych w załączniku I tzw. Dyrektywy Ptasiej.

11 Projektuje się utworzyć Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO)
„OSTOJĘ NADBUŻAŃSKĄ” Został on wyznaczony na podstawie Dyrektywy "Siedliskowej" dla siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz gatunków zwierząt i roślin wymienionych w załączniku II Dyrektywy "Siedliskowej„

12 Jest zatem doskonałym polem do współpracy wielu
partnerów i wspólnych działań na rzecz aktywizacji - społeczności lokalnych - rozwoju ekoturystyki - ochrony środowiska - promocji regionu - ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego

13 Działalność w zakresie ochrony przyrody odbywa się często we współpracy z Nadleśnictwami.
Takim projektem jest prowadzenie czynnej ochrony przyrody w rezerwacie Wilcze Błota, gdzie udało się usunąć krzewy zarastające otwarte przestrzenie będące przyczyną ograniczania miejsc lęgowych dla występujących tam ptaków. Wiele projektów prowadzonych jest we współpracy z Samorządami Gmin.

14 Prowadzony program ochrony zagrożonych gniazd bociana białego nie byłby możliwy bez zaangażowania Rejonu Energetycznego. Działania ochronne przyrodników wpisują się w działalność Rejonu, gdyż dzięki zakładanym platformom ograniczane są awarie linii energetycznych.

15 Program ochrony dziuplaków prowadzony we współpracy ze szkołami przyczynia się do zwiększania różnorodności i liczebności ptaków, które są z kolei sprzymierzeńcami rolników i leśników.

16 Współpraca z gminami w zakresie obejmowania ochroną wiekowych drzew skutkuje prowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych przez Nadbużański Park Krajobrazowy, tym samym poprawiając bezpieczeństwo przy drogach

17 Tworzenie bazy turystycznej w postaci ścieżek przyrodniczych i parkingów leśnych sprzyja rozwojowi ruchu turystycznego. Stwarza także możliwość do rozwoju różnych drobnych usług gastronomicznych dla lokalnej społeczności.

18 W ciągu 15 lat funkcjonowania Parku Krajobrazowego powstało
9 ścieżek zarówno pieszych jak i rowerowych. W chwili obecnej opracowywana jest trasa dla turystów konnych.

19 Mazowiecko-Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne.
Wśród licznych stowarzyszeń działających na terenie Parku wyróżnia się Mazowiecko-Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne. Wydawane są informatory agroturystyczne, w których zawsze znajduje się miejsce dla przyrody.

20 Działalność statutowa Parku jak:
- ochrona najcenniejszych walorów przyrodniczych i kulturowych, wspieranie zrównoważonego rozwoju – przyjaznych przyrodzie form gospodarowania (turystyka, ekstensywne rolnictwo, edukacja) - promocja regionu - podnoszenie atrakcyjności turystycznej generowanie miejsc pracy podnoszenie poziomu wiedzy przyrodniczej promowanie lokalnego patriotyzmu prowadzenie badań naukowych zakreśla szeroki krąg współpracy z różnymi podmiotami

21 Corocznie teren parku wykorzystywany jest
jako poligon doświadczalny dla prac magisterskich zarówno Akademii Podlaskiej jak i uczelni spoza naszego regionu.

22 i odpoczynku w miejscach spokojnych niezbyt zainwestowanych,
. Szczególnie dzisiaj, kiedy jest zwiększone zainteresowanie naturalną żywnością bez nadmiernego stosowania „polepszaczy” i odpoczynku w miejscach spokojnych niezbyt zainwestowanych, marka Parku Krajobrazowego jest magnesem przyciągającym różne grupy ludzi, dzięki czemu społeczność lokalna może rekompensować „straty” z tytułu słabo rozwiniętego przemysłu na swoich terenów.

23 Stwarza to szansę na poprawienie jakości ich życia
i wprowadzenia zmian korzystnych dla całej społeczności.


Pobierz ppt "Nadbużański Park Krajobrazowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google