Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak przenieść diagnozę ujętą w koncepcji dotyczącej szkolnictwa zawodowego do wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.1. Konkurs numer: RPPM.03.03.01-IZ.00-22-001/16.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak przenieść diagnozę ujętą w koncepcji dotyczącej szkolnictwa zawodowego do wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.1. Konkurs numer: RPPM.03.03.01-IZ.00-22-001/16."— Zapis prezentacji:

1 Jak przenieść diagnozę ujętą w koncepcji dotyczącej szkolnictwa zawodowego do wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.1. Konkurs numer: RPPM.03.03.01-IZ.00-22-001/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 15.04.2016r.

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Podstawa planowanych działań – diagnoza z trzech lat szkolnych (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015), której wnioski zostały zawarte w Koncepcji złożonej w konkursie w ramach przedsięwzięcia strategicznego Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Etapy diagnozy: 1.analiza sytuacji każdej szkoły lub placówki systemu oświaty, służąca identyfikacji zarówno problemów, jak i potencjałów tych szkół i placówek systemu oświaty w obszarze kształcenia zawodowego, 2.analiza założeń polityki danego organu prowadzącego w obszarze kształcenia zawodowego, 3.analiza planowanego zakresu wsparcia. Podstawa: Standardy realizacji wsparcia w zakresie Poddziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej RPO WP 2014-2020 w ramach konkursu nr RRPM.03.03.01-IZ.00-22- 001/16 (załącznik nr 2 Regulaminu konkursu)

4 Analiza sytuacji każdej szkoły lub placówki prowadzącej kształcenie zawodowe  wnioski zawarte są w Koncepcji w punktach: potrzeby uczniów w zakresie podnoszenia ich umiejętności i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych  wnioski zawarte są w Koncepcji w punktach: potrzeby nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych  wnioski zawarte są w Koncepcji w punktach: potrzeby szkoły lub placówki dotyczące: wyposażenia/ doposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych; infrastruktury oraz prac dostosowawczych w celu stworzenia warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy  wnioski zawarte są w Koncepcji w punktach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

5 Analiza założeń polityki danego organu prowadzącego odniesienie do dokumentów strategicznych  wnioski zawarte są w Koncepcji w punkcie: odniesienie do potrzeb lokalnego i regionalnego rynków pracy  wnioski zawarte są w Koncepcji w punktach: włączenie w proces kształcenia zawodowego instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego  wnioski zawarte są w Koncepcji w punktach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

6 Analiza planowanego zakresu wsparcia hierarchia potrzeb  wnioski zawarte są w Koncepcji w punktach: zakres planowanego wsparcia: – dedykowanego uczniom  wnioski zawarte są w Koncepcji w punkcie: – dedykowanego nauczycielom i instruktorom  wnioski zawarte są w Koncepcji w punkcie: – dot. wyposażenia i inwestycji  wnioski zawarte są w Koncepcji w punkcie: – dot. oferty kształcenia ustawicznego  wnioski zawarte są w Koncepcji w punkcie: – dot. doradztwa edukacyjno-zawodowego  wnioski zawarte są w Koncepcji w punkcie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

7 Doradztwo edukacyjno-zawodowe: włączenie do regionalnego systemu doradztwa edukacyjno- zawodowego, współtworzenie i rozwój lokalnego systemu doradztwa edukacyjno- zawodowego, w tym:  współtworzenie i rozwój sieci współpracy i wymiany doświadczeń osób zajmujących się doradztwem edukacyjno-zawodowym,  zapewnienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej na poziomie lokalnym,  koordynowanie i monitorowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego podejmowanych na poziomie lokalnym,  współorganizowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego,  prowadzenie dodatkowych zajęć z doradztwa edukacyjno- zawodowego dla uczniów. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

8 Badanie losów absolwentów powinno być realizowane zgodnie z zapisami ujętymi w zakresie przedsięwzięcia strategicznego (uzgodnienia z organami prowadzącymi). Uwaga: brak możliwości finansowania w ramach Poddziałania 3.3.1, działania można opisać we wniosku o dofinansowanie. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Jak przenieść diagnozę ujętą w koncepcji dotyczącej szkolnictwa zawodowego do wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.1. Konkurs numer: RPPM.03.03.01-IZ.00-22-001/16."

Podobne prezentacje


Reklamy Google