Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAD Ł U Ż ENIE NA DZIE Ń 31.XII.2008 R. I WYNIKI FINANSOWE ZA OKRES I-XII 2008 ROK SP ZOZ DLA KTÓRYCH SAMORZ Ą D WOJEWÓDZTWA DOLNO Ś L Ą SKIEGO JEST ORGANEM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAD Ł U Ż ENIE NA DZIE Ń 31.XII.2008 R. I WYNIKI FINANSOWE ZA OKRES I-XII 2008 ROK SP ZOZ DLA KTÓRYCH SAMORZ Ą D WOJEWÓDZTWA DOLNO Ś L Ą SKIEGO JEST ORGANEM."— Zapis prezentacji:

1 ZAD Ł U Ż ENIE NA DZIE Ń 31.XII.2008 R. I WYNIKI FINANSOWE ZA OKRES I-XII 2008 ROK SP ZOZ DLA KTÓRYCH SAMORZ Ą D WOJEWÓDZTWA DOLNO Ś L Ą SKIEGO JEST ORGANEM TWORZ Ą CYCM WYNIKI WST Ę PNE PRZED SPORZ Ą DZENIEM OSTATECZNEJ WERSJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

2 Zad ł u ż enie sp zoz Dane obejmuj ą 31 monitorowanych jednostek (nie obejmuj ą jednostek, które zako ń czy ł y dzia ł alno ść w 2008 r. Szpitale wielospecjalistyczne10 Szpitale psychiatryczne i odwykowe 7 Szpitale jedno-specjalistyczne 5 Sanatoria i uzdrowiska 1 Przychodnie wielospecjalistyczne 3 Stacje Pogotowia Ratunkowego 4 Pozostałe jednostki 1

3 Zobowi ą zania ogó ł em KLASYFIKACJA Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w zł spadek wartości - wzrost wartości + 31.12.200731.12.2008 Ogółem 552 165 726449 119 311-103 046 416 Razem HP.1.1.SZPITALE WIELOSPECJALISTYCZNE 387 988 969280 561 908-107 427 061 Razem HP.1.2.SZPITALE PSYCHIATRYCZNE I ODWYKOWE 77 109 50779 556 0672 446 560 Razem HP.1.3SZPITALE SPECJALISTYCZNE 65 498 32764 830 915-667 412 Razem HP.1.4SANATORIA I UZDROWISKA 948 382872 816-75 566 Razem HP.3.4PRZYCHODNIE WIELOSPECJALISTYCZNE 6 093 5405 679 785-413 755 Razem HP.3.9.1STACJE POGOTOWIA RATUNKOWEGO 14 375 15917 434 2453 059 086 Razem HP.3.9.9.POZOSTALI ŚWIADCZENIODAWCY 151 842183 57531 733

4 KLASYFIKACJA Zobowiązania wymagalne w zł spadek wartości - wzrost wartości + 31.12.200731.12.2008 Ogółem 195 569 65098 885 548-96 684 101 Razem HP.1.1.SZPITALE WIELOSPECJALISTYCZNE 146 293 46945 661 917-100 631 552 Razem HP.1.2.SZPITALE PSYCHIATRYCZNE I ODWYKOWE 45 661 91751 136 0755 474 158 Razem HP.1.3SZPITALE SPECJALISTYCZNE 3 403 4852 083 948-1 319 537 Razem HP.1.4SANATORIA I UZDROWISKA 32 8330-32 833 Razem HP.3.4PRZYCHODNIE WIELOSPECJALISTYCZNE 177 9463 609-174 337 Razem HP.3.9.1STACJE POGOTOWIA RATUNKOWEGO 000 Razem HP.3.9.9.POZOSTALI ŚWIADCZENIODAWCY 000 Zobowi ą zania wymagalne

5 Zobowi ą zania ogó ł em Poziom zadłużenia monitorowanych jednostek ochrony zdrowia według stanu na dzień 31.12.2008 r. wynosi 449 119 311 zł i obniżył się w stosunku do stanu na koniec 2007 roku o kwotę 103 046 416 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 98 885 548 zł i są niższe od stanu na dzień 31.12.2007 r. o 96 684 101 zł. Na spadek poziomu zadłużenia główny wpływ miało rozliczenie w księgach rachunkowych monitorowanych jednostek zakończonych procesów restrukturyzacji finansowej, przeprowadzonej na podstawie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w ramach realizowanych indywidualnych procesów restrukturyzacji.

6 Restrukturyzacja finansowa przeprowadzana na podstawie ustawy o pomocy publicznej. W 2008 roku na podstawie uzyskanych decyzji administracyjnych o umorzeniu pożyczek długoterminowych zostały rozliczone zobowiązania w następujących szpitalach: Razem 37 600 792 zł Specjalistyczny Szpital im A. Sokołowskiego w Wałbrzychu 31 563 664 zł Wojewódzki Szpital w Legnicy 2 986 653 zł Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu 221 072 zł Szpital Specjalistyczny im T. Marciniaka. We Wrocławiu 1 861 416 zł Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu 693 248 zł Pozostałe Jednostki 274 739 zł

7 Okręgowy Szpital Kolejowy SP ZOZ we Wrocławiu w ramach podjętych działań dokonał w 2008 r. spłaty zobowiązań poddanych restrukturyzacji w kwocie 62 036 321,42 zł. W ogólnej kwocie spłaconych zobowiązań zobowiązania cywilnoprawne stanowią 42 562369,72 zł, natomiast zobowiązania publicznoprawne 19 473 369,72 zł. Ponadto w wyniku podjętych negocjacji Szpital uzyskał decyzję o umorzeniu zobowiązań w kwocie 5 687184,03 zł w tym zobowiązania cywilnoprawne 4 833 262,38 i publicznoprawne 853 921,65. Spłaty zobowiązań dokonywano głównie ze środków przekazanych Jednostce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu w wyniku podjętych negocjacji z wierzycielami w ramach prowadzonej indywidualnej restrukturyzacji finansowej podpisał ugody w wyniku których uzyskał zgodę na umorzenie zobowiązań odsetkowych w kwocie 370 680 zł. Indywidualne procesy restrukturyzacji.

8 Zmiany w wielko ś ci zad ł u ż enia w latach Dane ze sprawozdań statystycznych Rb-Z obejmują zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych, kredyty i pożyczki, nieterminową realizację zobowiązań. zobowiązania wymagalne z pozostałych niewymienionych tytułów bez odsetek za nieterminową realizację zapłat LATA ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE 2001 225 409220 562 2002 352 528342 034 2003 492 458484 082 2004 614 519608 979 2005 645 595582 042 2006 435 889304 916 2007 289 072191 100 2008 221 42177 909

9 ZMIANY WIELKOŚCI ZADŁUŻENIA SP ZOZ Zmiany w wielko ś ci zad ł u ż enia w latach Dane ze sprawozdań statystycznych Rb-Z obejmują zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych, kredyty i pożyczki, nieterminową realizację zobowiązań. zobowiązania wymagalne z pozostałych niewymienionych tytułów bez odsetek za nieterminową realizację zapłat

10 Wynik na dzia ł alno ś ci operacyjnej Spo ś ród 31 sp zoz zysk na dzia ł alno ś ci operacyjnej osi ą gn ęł o 24 jednostki. W porównaniu do 2007 roku 15 jednostek poprawi ł o swoje wyniki na dzia ł alno ś ci operacyjnej. KLASYFIKACJA Wynik na działalności operacyjnej spadek wyniku - wzrost wyniku + I-XII 2007I-XII2008 Ogółem 20 215 94429 784 0929 568 149 Razem HP.1.1.SZPITALE WIELOSPECJALISTYCZNE 16 543 35327 579 16811 035 815 Razem HP.1.2.SZPITALE PSYCHIATRYCZNE I ODWYKOWE -4 815 516-5 781 847-966 330 Razem HP.1.3SZPITALE SPECJALISTYCZNE 4 386 708-9 727-4 396 435 Razem HP.1.4SANATORIA I UZDROWISKA -99 063169 296268 359 Razem HP.3.4PRZYCHODNIE WIELOSPECJALISTYCZNE 2 338 2252 147 323-190 902 Razem HP.3.9.1STACJE POGOTOWIA RATUNKOWEGO 1 754 1775 569 6423 815 465 Razem HP.3.9.9.POZOSTALI ŚWIADCZENIODAWCY 108 060110 2372 177

11 Wynik finansowy netto Spo ś ród 31 sp zoz zysk netto osi ą gn ęł o 23 jednostki. W porównaniu do 2007 roku 13 jednostek poprawi ł o swoje wyniki netto. KLASYFIKACJANAZWA I ADRES JEDNOSTKI Wynik netto spadek wyniku - wzrost wyniku + I-XII 2007I-XII2008 Ogółem 63 980 40857 868 091-6 112 317 Razem HP.1.1.SZPITALE WIELOSPECJALISTYCZNE 34 250 65060 095 00425 844 354 Razem HP.1.2.SZPITALE PSYCHIATRYCZNE I ODWYKOWE 2 750 971-10 263 645-13 014 615 Razem HP.1.3SZPITALE SPECJALISTYCZNE 17 830 679-602 678-18 433 357 Razem HP.1.4SANATORIA I UZDROWISKA 306 47319 704-286 769 Razem HP.3.4PRZYCHODNIE WIELOSPECJALISTYCZNE 6 720 2622 169 643-4 550 620 Razem HP.3.9.1STACJE POGOTOWIA RATUNKOWEGO 2 010 4056 335 3294 324 924 Razem HP.3.9.9.POZOSTALI ŚWIADCZENIODAWCY 110 968114 7343 766

12 Zmiany w wynikach na dzia ł alno ś ci w latach Przychody ogółem obejmują: przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe. Koszty ogółem obejmują: koszty operacyjne, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe Wyszczególnienie2002200320042005200620072008 Przychody ogółem 655,2690,3762,7812,2830,8962,41 123,40 Koszty ogółem 809,5819,7855,7864,3836,8966,81 095,10 Wynik na działalności gospodarczej -154,4-129,4-92,9-63,1-6-4,428,3 Koszty / Przychody 124%119%112%106%101%100%97%

13 Zmiany w wynikach na dzia ł alno ś ci w latach

14 Inne informacje  Informacje na temat zadłużenia i wyników finansowych poszczególnych jednostek zaprezentowano w załączniku nr 1  Przedstawione dane ekonomiczno finansowe mogą ulec zmianie po sporządzeniu ostatecznej wersji sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek


Pobierz ppt "ZAD Ł U Ż ENIE NA DZIE Ń 31.XII.2008 R. I WYNIKI FINANSOWE ZA OKRES I-XII 2008 ROK SP ZOZ DLA KTÓRYCH SAMORZ Ą D WOJEWÓDZTWA DOLNO Ś L Ą SKIEGO JEST ORGANEM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google