Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAD Ł U Ż ENIE NA DZIE Ń 31.XII.2008 R. I WYNIKI FINANSOWE ZA OKRES I-XII 2008 ROK SP ZOZ DLA KTÓRYCH SAMORZ Ą D WOJEWÓDZTWA DOLNO Ś L Ą SKIEGO JEST ORGANEM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAD Ł U Ż ENIE NA DZIE Ń 31.XII.2008 R. I WYNIKI FINANSOWE ZA OKRES I-XII 2008 ROK SP ZOZ DLA KTÓRYCH SAMORZ Ą D WOJEWÓDZTWA DOLNO Ś L Ą SKIEGO JEST ORGANEM."— Zapis prezentacji:

1 ZAD Ł U Ż ENIE NA DZIE Ń 31.XII.2008 R. I WYNIKI FINANSOWE ZA OKRES I-XII 2008 ROK SP ZOZ DLA KTÓRYCH SAMORZ Ą D WOJEWÓDZTWA DOLNO Ś L Ą SKIEGO JEST ORGANEM TWORZ Ą CYCM WYNIKI WST Ę PNE PRZED SPORZ Ą DZENIEM OSTATECZNEJ WERSJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

2 Zad ł u ż enie sp zoz Dane obejmuj ą 31 monitorowanych jednostek (nie obejmuj ą jednostek, które zako ń czy ł y dzia ł alno ść w 2008 r. Szpitale wielospecjalistyczne10 Szpitale psychiatryczne i odwykowe 7 Szpitale jedno-specjalistyczne 5 Sanatoria i uzdrowiska 1 Przychodnie wielospecjalistyczne 3 Stacje Pogotowia Ratunkowego 4 Pozostałe jednostki 1

3 Zobowi ą zania ogó ł em KLASYFIKACJA Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w zł spadek wartości - wzrost wartości Ogółem Razem HP.1.1.SZPITALE WIELOSPECJALISTYCZNE Razem HP.1.2.SZPITALE PSYCHIATRYCZNE I ODWYKOWE Razem HP.1.3SZPITALE SPECJALISTYCZNE Razem HP.1.4SANATORIA I UZDROWISKA Razem HP.3.4PRZYCHODNIE WIELOSPECJALISTYCZNE Razem HP.3.9.1STACJE POGOTOWIA RATUNKOWEGO Razem HP POZOSTALI ŚWIADCZENIODAWCY

4 KLASYFIKACJA Zobowiązania wymagalne w zł spadek wartości - wzrost wartości Ogółem Razem HP.1.1.SZPITALE WIELOSPECJALISTYCZNE Razem HP.1.2.SZPITALE PSYCHIATRYCZNE I ODWYKOWE Razem HP.1.3SZPITALE SPECJALISTYCZNE Razem HP.1.4SANATORIA I UZDROWISKA Razem HP.3.4PRZYCHODNIE WIELOSPECJALISTYCZNE Razem HP.3.9.1STACJE POGOTOWIA RATUNKOWEGO 000 Razem HP POZOSTALI ŚWIADCZENIODAWCY 000 Zobowi ą zania wymagalne

5 Zobowi ą zania ogó ł em Poziom zadłużenia monitorowanych jednostek ochrony zdrowia według stanu na dzień r. wynosi zł i obniżył się w stosunku do stanu na koniec 2007 roku o kwotę zł. Zobowiązania wymagalne na dzień r. wynoszą zł i są niższe od stanu na dzień r. o zł. Na spadek poziomu zadłużenia główny wpływ miało rozliczenie w księgach rachunkowych monitorowanych jednostek zakończonych procesów restrukturyzacji finansowej, przeprowadzonej na podstawie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w ramach realizowanych indywidualnych procesów restrukturyzacji.

6 Restrukturyzacja finansowa przeprowadzana na podstawie ustawy o pomocy publicznej. W 2008 roku na podstawie uzyskanych decyzji administracyjnych o umorzeniu pożyczek długoterminowych zostały rozliczone zobowiązania w następujących szpitalach: Razem zł Specjalistyczny Szpital im A. Sokołowskiego w Wałbrzychu zł Wojewódzki Szpital w Legnicy zł Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu zł Szpital Specjalistyczny im T. Marciniaka. We Wrocławiu zł Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu zł Pozostałe Jednostki zł

7 Okręgowy Szpital Kolejowy SP ZOZ we Wrocławiu w ramach podjętych działań dokonał w 2008 r. spłaty zobowiązań poddanych restrukturyzacji w kwocie ,42 zł. W ogólnej kwocie spłaconych zobowiązań zobowiązania cywilnoprawne stanowią ,72 zł, natomiast zobowiązania publicznoprawne ,72 zł. Ponadto w wyniku podjętych negocjacji Szpital uzyskał decyzję o umorzeniu zobowiązań w kwocie ,03 zł w tym zobowiązania cywilnoprawne ,38 i publicznoprawne ,65. Spłaty zobowiązań dokonywano głównie ze środków przekazanych Jednostce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu w wyniku podjętych negocjacji z wierzycielami w ramach prowadzonej indywidualnej restrukturyzacji finansowej podpisał ugody w wyniku których uzyskał zgodę na umorzenie zobowiązań odsetkowych w kwocie zł. Indywidualne procesy restrukturyzacji.

8 Zmiany w wielko ś ci zad ł u ż enia w latach Dane ze sprawozdań statystycznych Rb-Z obejmują zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych, kredyty i pożyczki, nieterminową realizację zobowiązań. zobowiązania wymagalne z pozostałych niewymienionych tytułów bez odsetek za nieterminową realizację zapłat LATA ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

9 ZMIANY WIELKOŚCI ZADŁUŻENIA SP ZOZ Zmiany w wielko ś ci zad ł u ż enia w latach Dane ze sprawozdań statystycznych Rb-Z obejmują zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych, kredyty i pożyczki, nieterminową realizację zobowiązań. zobowiązania wymagalne z pozostałych niewymienionych tytułów bez odsetek za nieterminową realizację zapłat

10 Wynik na dzia ł alno ś ci operacyjnej Spo ś ród 31 sp zoz zysk na dzia ł alno ś ci operacyjnej osi ą gn ęł o 24 jednostki. W porównaniu do 2007 roku 15 jednostek poprawi ł o swoje wyniki na dzia ł alno ś ci operacyjnej. KLASYFIKACJA Wynik na działalności operacyjnej spadek wyniku - wzrost wyniku + I-XII 2007I-XII2008 Ogółem Razem HP.1.1.SZPITALE WIELOSPECJALISTYCZNE Razem HP.1.2.SZPITALE PSYCHIATRYCZNE I ODWYKOWE Razem HP.1.3SZPITALE SPECJALISTYCZNE Razem HP.1.4SANATORIA I UZDROWISKA Razem HP.3.4PRZYCHODNIE WIELOSPECJALISTYCZNE Razem HP.3.9.1STACJE POGOTOWIA RATUNKOWEGO Razem HP POZOSTALI ŚWIADCZENIODAWCY

11 Wynik finansowy netto Spo ś ród 31 sp zoz zysk netto osi ą gn ęł o 23 jednostki. W porównaniu do 2007 roku 13 jednostek poprawi ł o swoje wyniki netto. KLASYFIKACJANAZWA I ADRES JEDNOSTKI Wynik netto spadek wyniku - wzrost wyniku + I-XII 2007I-XII2008 Ogółem Razem HP.1.1.SZPITALE WIELOSPECJALISTYCZNE Razem HP.1.2.SZPITALE PSYCHIATRYCZNE I ODWYKOWE Razem HP.1.3SZPITALE SPECJALISTYCZNE Razem HP.1.4SANATORIA I UZDROWISKA Razem HP.3.4PRZYCHODNIE WIELOSPECJALISTYCZNE Razem HP.3.9.1STACJE POGOTOWIA RATUNKOWEGO Razem HP POZOSTALI ŚWIADCZENIODAWCY

12 Zmiany w wynikach na dzia ł alno ś ci w latach Przychody ogółem obejmują: przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe. Koszty ogółem obejmują: koszty operacyjne, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe Wyszczególnienie Przychody ogółem 655,2690,3762,7812,2830,8962,41 123,40 Koszty ogółem 809,5819,7855,7864,3836,8966,81 095,10 Wynik na działalności gospodarczej -154,4-129,4-92,9-63,1-6-4,428,3 Koszty / Przychody 124%119%112%106%101%100%97%

13 Zmiany w wynikach na dzia ł alno ś ci w latach

14 Inne informacje  Informacje na temat zadłużenia i wyników finansowych poszczególnych jednostek zaprezentowano w załączniku nr 1  Przedstawione dane ekonomiczno finansowe mogą ulec zmianie po sporządzeniu ostatecznej wersji sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek


Pobierz ppt "ZAD Ł U Ż ENIE NA DZIE Ń 31.XII.2008 R. I WYNIKI FINANSOWE ZA OKRES I-XII 2008 ROK SP ZOZ DLA KTÓRYCH SAMORZ Ą D WOJEWÓDZTWA DOLNO Ś L Ą SKIEGO JEST ORGANEM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google