Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja ekonomiczno - finansowa podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego w 2015 roku wyniki wstępne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja ekonomiczno - finansowa podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego w 2015 roku wyniki wstępne."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja ekonomiczno - finansowa podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego w 2015 roku wyniki wstępne

2 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podległe Samorządowi Województwa Dolnoślaskiego 26 podmiotów leczniczych  7 szpitali wielospecjalistycznych,  6 szpitali psychiatrycznych,  4 szpitale jednospecjalistyczne,  1 szpital rehabilitacyjny,  3 przychodnie wielospecjalistyczne,  4 stacje pogotowia ratunkowego  1 zakład produkcji sprzętu ortopedycznego.

3 Prezentowane wstępne wyniki finansowe podsumowane zostały wg stanu na dzień 15 lutego 2016 r. tj. przed ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych poszczególnych podmiotów leczniczych oraz przed zakończeniem trwającego procesu negocjacji z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia ugód dotyczących rozliczenia zrealizowanych nadwykonań. Ostateczne wyniki finansowe skorygowane zostaną co najmniej o rezultaty trwających negocjacji. Wyniki finansowe za 2015 r. ( wyniki wstępne)

4 Wstępne wyniki finansowe samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2015 r. wskazują, że w grupie 26 podległych SWD podmiotów leczniczych stratę netto w łącznej kwocie 51,3 mln zł poniosło 14 podmiotów natomiast 12 wypracowało zysk netto w łącznej kwocie 4,4 mln zł. Na poziomie tzw. wskaźnika ustawowego (wynik finansowy netto+ amortyzacja) spośród 26 podmiotów leczniczych 19 wypracowało zysk w kwocie 66,2 mln zł, natomiast 7 poniosło stratę w łącznej kwocie 19,1 mln zł. Zadłużenie w postaci zobowiązań wymagalnych wszystkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na dzień 31.12.2015 r. wynosiło 53,6 mln zł tj. 15,2% ogólnej kwoty zobowiązań ogółem (długoterminowych + krótkoterminowych) i obniżyło się w stosunku do stanu na koniec 2014 r. o 4,1 mln zł tj. o 7,1 pkt proc. Wyniki finansowe za 2015 r. ( wyniki wstępne)

5 Podstawowe parametry ekonomiczno – finansowe 26 podmiotów leczniczych sp zoz Podstawowe parametry ekonomiczno – finansowe 26 podmiotów leczniczych sp zoz suma przychodów w tym przychody z NFZ suma kosztów strata netto wynik finansowy netto + amortyzacja rezerwy na zobowiązania 1 548,8 mln zł; 102,0 % 1 340,9 mln zł; 100,9 % rozliczenia międzyokresowe w tym zobowiązania wymagalne zobowiązania ogółem (długoterminowe i krótkoterminowe) 1 598,8 mln zł; 104,0 % - 46,9 mln zł; 275,3 % 47,2 mln zł; 60,0 % 351,8 mln zł; 106,9 % 53,6 mln zł; 92,9 % 117,4 mln zł; 98,7 % 309,4 mln zł; 121,0 % Kwota; dynamika (2015/ 2014) Wyniki finansowe za 2015 r. (wyniki wstępne)

6 Wynik finansowy netto zysk netto strata netto saldo (zyski- straty) Wynik finansowy netto+ amortyzacja zysk strata saldo (zyski- straty) 12 podmiotów łączna kwota 4,4 mln zł 14 podmiotów łączna kwota 51,3 mln zł 26 podmiotów strata w kwocie 46,9 mln zł 19 podmiotów łączna kwota 66,2 mln zł 7 podmiotów łączna kwot a 19,1 mln zł 26 podmiotów zysk w kwocie 47,1 mln zł Wyniki finansowe za 2015 r. ( wyniki wstępne)

7 Nadwykonania stan na dzień 31.12.2015 r. Razem 2014 2013 2012 2011- 2009 35,4 mln zł 22,1mln zł 16,3 mln zł 22,8 mln zł 22,2 mln zł 8,4 mln zł 11,9 mln zł 6,8 mln zł 2015 34,6 mln zł 19,8 mln zł 7,6 mln zł niedowykonania nadwykonania w tym ratujące życie 131,2 mln zł 69,2 mln zł 7,6 mln zł Na sytuację finansową poszczególnych podmiotów nadal negatywnie wpływa konieczność realizacji świadczeń powyżej limitów umownych zapisanych w kontraktach z DOW NFZ, ich stan na koniec 2015 r. wynosił 131,2 mln zł z tego 34, 6 mln zł to nadwykonania z 2015 r natomiast kwota 96,6 mln zł to nadwykonania z lat 2010-2014.

8 Wyniki finansowe szpitale wielospecjalistyczne,(dane w zł) Nazwa jednostki Wynik finansowy netto+ amortyzacja Nadwykonania 31.12.2015 Niedowykona nia 31.12.2015 2014 2015 wyniki wstępne świadczenia nielimitowane ratujące życiepozostałe Szpitale wielospecjalistyczne 26 386 87116 759 826512 04415 044 0887 077 3902 920 661 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu 19 961 98415 843 45100369 963226 054 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu 13 176 8158 557 334022 450757 749133 944 Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - CMR we Wrocławiu 4 343 569-4 392 063073 903726 9991 143 422 Szpital im. A. Falkiewicza we Wrocławiu -4 813 886-4 272 14701 911 24100 Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze -5 667 142-4 708 00430 3682 142 2391 397 7921 037 981 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy -4 854 502-2 638 665481 6767 776 3551 886 7870 Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu 4 240 0328 369 91903 117 9001 938 100379 260 8

9 Wyniki finansowe szpitale psychiatryczne i odwykowe, dane w zł. Nazwa jednostki Wynik finansowy netto+ amortyzacja Nadwykonania 31.12.2015 Niedowykonania 31.12.2015 2014 2015 wyniki wstępne świadczenia nielimitowane ratujące życie pozostałe Szpitale psychiatryczne i odwykowe 7 148 5263 200 28000490 285223 643 Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży 65 43976 242003 5190 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu 1 733 180917 17200206 763155 480 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu 3 622 079775 2990000 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi -69 722-436 31300134 27849 171 Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim 1 737 4771 603 5350021 67012 057 Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze 60 073264 34600124 0566 935 9

10 Wyniki finansowe szpitale jednospecjalistyczne, sanatoria i uzdrowiska dane w zł. 10 Nazwa jednostki Wynik finansowy netto+ amortyzacja Nadwykonania 31.12.2015 Niedowykonania 31.12.2015 2014 2015 wyniki wstępne świadczenia nielimitowane ratujące życie pozostałe Szpitale jednospecjalistyczne 35 620 80318 551 9331 546 5486 371 7182 981 7774 251 331 Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 22 116 05917 296 8091 546 5484 110 589958 072844 698 Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu 9 235 976795 01702 256 1441 921 5433 176 730 Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy w Wałbrzychu 3 185 4313 084 3030026 94728 471 Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z K. B. D. Sz we Wrocławiu 1 083 337-2 624 19604 98575 215201 432 Sanatoria i uzdrowiska 471 014316 7810033 9105 917 Zespół Profilaktyki I Rehabilitacji w Janowicach Wielkich 471 014316 7810033 9105 917

11 Wyniki finansowe stacje pogotowia ratunkowego, dane w zł. 11 Nazwa jednostki Wynik finansowy netto+ amortyzacja Nadwykonania 31.12.2015 Niedowykonania 31.12.2015 2014 2015 wyniki wstępne świadczenia nielimitowane ratujące życiepozostałe Stacje pogotowia ratunkowego 7 392 6437 978 375047 748010 833 Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu 4 730 4024 697 6700000 Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze 870 482995 9730000 Pogotowie Ratunkowe w Legnicy 534 5161 039 2130000 Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu 1 257 2431 245 519047 748010 833

12 Wyniki finansowe przychodnie wielospecjalistyczne i pozostali świadczeniodawcy, dane w zł. 12 Nazwa jednostki Wynik finansowy netto+ amortyzacja Nadwykonania 31.12.2015 Niedowykonania 31.12.2015 2014 2015 wyniki wstępne świadczenia nielimitowane ratujące życiepozostałe Przychodnie wielospecjalistyczne 1 468 854269 39000482 339148 796 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu 421 069238 24700023 349 Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu 1 149 98567 30900414 007115 929 Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu -102 200-36 1660068 3329 518 Pozostali świadczeniodawcy 25 43247 8130000 Zakłady Sprzętu Ortopedycznego we Wrocławiu 25 43247 8130000

13 Zgodnie z zapisami art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot tworzący może pokryć poniesione przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej straty do wysokości ujemnej, po dodaniu kosztów amortyzacji, w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego podmiot tworzący zobligowany jest, w okresie 12 miesięcy, dokonać zmiany formy organizacyjno- prawnej podmiotu leczniczego (np. poprzez przekształcenie w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową). Niepokrycie ujemnego wyniku finansowego oraz nieprzekształcenie podmiotu leczniczego skutkuje obowiązkiem jego likwidacji. Wyniki finansowe za 2015 r – art. 59 ustawy o działalności leczniczej

14 L.p. Nazwa podmiotu stan na dzień 15.02.2015 r. Prognoza art. 59 Ustawy o dz. Leczniczej Wynik finansowy netto + amortyzacja Uwagi Wynik finansowy netto Wynik finansowy netto + amortyzacja 1 Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - C M R we Wrocławiu-8 958,9-4 392,1-3 960,9 prognozuje się zmniejszenie straty netto o ok 431,2 tys. 2 Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu-6 207,1-4 272,1-4 072,1 prognozuje się zmniejszenie straty netto o ok 200 tys. 3 Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze -13 084,4-4 708,0-4 258,0 prognozuje się zmniejszenie straty netto o ok 500 tys. 4 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy -8 797,7-2 638,7-1 188,7 prognozuje się zmniejszenie straty netto o ok 1 450 tys. 5 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi -768,7-436,3-377,3 prognozuje się zmniejszenie straty netto o ok 59 tys. 6 Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z KBDSz we Wrocławiu -3 711,0-2 624,2-2 134,2 prognozuje się zmniejszenie straty netto o ok 490 tys. 7Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu-104,8-36,2-10,2 prognozuje się zmniejszenie straty netto o ok 26 tys. Ogółem -41 632,5-19 107,6-16 001,4 Wyniki finansowe za 2015 r – art. 59 ustawy o działalności leczniczej

15 Wynik finansowy netto - trendy zmian, dane w mln zł.

16 Wynik finansowy netto + amortyzacja - trendy zmian, dane w mln zł.

17 Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w sp zoz podległych SWD – trendy zmian Okres Ogółem EtatyŚredniomiesięczne wynagrodzenie 201112 1613 731 201211 9933 865 201311 9093 952 201411 9604 065 2015 11 8744 153 Zmiany 2015/2011 kwota 422 Zmiany 2015/2011 % 11,31

18 Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w sp zoz podległych SWD – trendy zmian

19 Wyszczególnienie Okres OgółemLekarze i dentyściPielęgniarkiTechnicyOpiekunowie medyczniSaloweZarząd i administracja Etaty Średnie wynagrodz. Etaty Średnie wynagrodz. Etaty Średnie wynagrodz. Etaty Średnie wynagrodz. Etaty Średnie wynagrodz. Etaty Średnie wynagrodz. Etaty Średnie wynagrodz. Szpitale wielospecjalistyczne 2011 7 1153 8136728 9393 4533 5462803 1261422186552 0365293 976 2012 7 1363 9456858 7983 4263 5982773 2062122356472 0975204 216 2013 7 1913 9976688 8673 4503 6612803 2043122416442 1155374 247 2014 7 2494 1096749 2943 4543 6902753 3435322735892 1595474 264 2015 7 18042536629 4903 4153 9552743 39910923055332 2395484 477 Zmiany 2015/2011 65440-10551-38409-62739587-12220319501 Szpitale psychiatryczne i odwykowe 2011 1 3853 090837 2734663 007442 401218033211 8781063 680 2012 1 3763 280908 3754673 034412 376318093121 9611163 443 2013 1 3083 462858 4564283 184352 679721693071 956923 967 2014 1 3223 261857 8844293 169342 4951021983072 005914 034 2015 1 3083 373827 9384173 326352 4981422113122 045874 241 Zmiany 2015/2011 -77283665-49319-99712408-9167-19561 Szpitale jednospecjalistyczn e 2011 2 0243 9422248 4297313 6831414 400118802742 0331934 036 2012 2 0202 7172226 3257252 1161414 219123562611 3581932 897 2013 2 0124 2212259 6067313 9171384 787123752652 2031904 405 2014 2 0434 54022710 0287354 1271365 223224782562 3892034 772 2015 2 1034 42223510 1327574 0911334 886823412582 2402144 367 Zmiany 2015/2011 79480111 70326408-84867461-1620721331

20 Spółki prawa handlowego 6 podmiotów leczniczych

21 Podstawowe parametry ekonomiczno – finansowe 6 podmiotów leczniczych Podstawowe parametry ekonomiczno – finansowe 6 podmiotów leczniczych suma przychodów w tym przychody z NFZ suma kosztów strata netto wynik finansowy netto + amortyzacja rezerwy na zobowiązania 137,8 mln zł; 108,2 % 80,9 mln zł; 105,2 % rozliczenia międzyokresowe w tym zobowiązania wymagalne zobowiązania ogółem (długoterminowe i krótkoterminowe) 138,1 mln zł; 104,3 % - 0,8 mln zł; 14,0 % 7,7 mln zł; 320,8 % 24,6 mln zł; 76,8 % 1,8 mln zł; 47,3 % 10,0 mln zł; 108,6 % 25,0 mln zł; 134,4 % Kwota; dynamika (2015/ 2014) Wyniki finansowe za 2015 r. (wyniki wstępne)

22 22 Nazwa jednostki Wynik finansowy netto Amortyzacja Nadwykonania w okresie 2015 Niedowykonania w okresie 2015 2014201520142015 świadczenia nielimitowane ratujące życie pozostałe Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze 300 307335 779 1 285 8841 059 961 00 714 108150 713 Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A we Wrocławiu 922 5292 182 237 1 188 7811 209 889 00 21 88710 111 Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. w Sokołowsku 220 140264 937 1 694 9181 438 039 00 374 039358 085 Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp.z o.o. we Wrocławiu -3 366 070-1 436 100 872 756842 618 00 16 52815 079 "Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" S.A w Szczawnie Zdrój -3 381 722-1 880 122 2 467 1962 858 268 00 027 351 "Uzdrowisko Lądek -Długopole " S.A w Lądku Zdrój -442 885-225 638 640 9261 098 685 00 089 967 Wyniki finansowe za 2015 r. (wyniki wstępne)

23 23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sytuacja ekonomiczno - finansowa podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego w 2015 roku wyniki wstępne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google