Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja ekonomiczno - finansowa podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego w 2015 roku wyniki wstępne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja ekonomiczno - finansowa podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego w 2015 roku wyniki wstępne."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja ekonomiczno - finansowa podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego w 2015 roku wyniki wstępne

2 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podległe Samorządowi Województwa Dolnoślaskiego 26 podmiotów leczniczych  7 szpitali wielospecjalistycznych,  6 szpitali psychiatrycznych,  4 szpitale jednospecjalistyczne,  1 szpital rehabilitacyjny,  3 przychodnie wielospecjalistyczne,  4 stacje pogotowia ratunkowego  1 zakład produkcji sprzętu ortopedycznego.

3 Prezentowane wstępne wyniki finansowe podsumowane zostały wg stanu na dzień 15 lutego 2016 r. tj. przed ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych poszczególnych podmiotów leczniczych oraz przed zakończeniem trwającego procesu negocjacji z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia ugód dotyczących rozliczenia zrealizowanych nadwykonań. Ostateczne wyniki finansowe skorygowane zostaną co najmniej o rezultaty trwających negocjacji. Wyniki finansowe za 2015 r. ( wyniki wstępne)

4 Wstępne wyniki finansowe samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2015 r. wskazują, że w grupie 26 podległych SWD podmiotów leczniczych stratę netto w łącznej kwocie 51,3 mln zł poniosło 14 podmiotów natomiast 12 wypracowało zysk netto w łącznej kwocie 4,4 mln zł. Na poziomie tzw. wskaźnika ustawowego (wynik finansowy netto+ amortyzacja) spośród 26 podmiotów leczniczych 19 wypracowało zysk w kwocie 66,2 mln zł, natomiast 7 poniosło stratę w łącznej kwocie 19,1 mln zł. Zadłużenie w postaci zobowiązań wymagalnych wszystkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na dzień r. wynosiło 53,6 mln zł tj. 15,2% ogólnej kwoty zobowiązań ogółem (długoterminowych + krótkoterminowych) i obniżyło się w stosunku do stanu na koniec 2014 r. o 4,1 mln zł tj. o 7,1 pkt proc. Wyniki finansowe za 2015 r. ( wyniki wstępne)

5 Podstawowe parametry ekonomiczno – finansowe 26 podmiotów leczniczych sp zoz Podstawowe parametry ekonomiczno – finansowe 26 podmiotów leczniczych sp zoz suma przychodów w tym przychody z NFZ suma kosztów strata netto wynik finansowy netto + amortyzacja rezerwy na zobowiązania 1 548,8 mln zł; 102,0 % 1 340,9 mln zł; 100,9 % rozliczenia międzyokresowe w tym zobowiązania wymagalne zobowiązania ogółem (długoterminowe i krótkoterminowe) 1 598,8 mln zł; 104,0 % - 46,9 mln zł; 275,3 % 47,2 mln zł; 60,0 % 351,8 mln zł; 106,9 % 53,6 mln zł; 92,9 % 117,4 mln zł; 98,7 % 309,4 mln zł; 121,0 % Kwota; dynamika (2015/ 2014) Wyniki finansowe za 2015 r. (wyniki wstępne)

6 Wynik finansowy netto zysk netto strata netto saldo (zyski- straty) Wynik finansowy netto+ amortyzacja zysk strata saldo (zyski- straty) 12 podmiotów łączna kwota 4,4 mln zł 14 podmiotów łączna kwota 51,3 mln zł 26 podmiotów strata w kwocie 46,9 mln zł 19 podmiotów łączna kwota 66,2 mln zł 7 podmiotów łączna kwot a 19,1 mln zł 26 podmiotów zysk w kwocie 47,1 mln zł Wyniki finansowe za 2015 r. ( wyniki wstępne)

7 Nadwykonania stan na dzień r. Razem ,4 mln zł 22,1mln zł 16,3 mln zł 22,8 mln zł 22,2 mln zł 8,4 mln zł 11,9 mln zł 6,8 mln zł ,6 mln zł 19,8 mln zł 7,6 mln zł niedowykonania nadwykonania w tym ratujące życie 131,2 mln zł 69,2 mln zł 7,6 mln zł Na sytuację finansową poszczególnych podmiotów nadal negatywnie wpływa konieczność realizacji świadczeń powyżej limitów umownych zapisanych w kontraktach z DOW NFZ, ich stan na koniec 2015 r. wynosił 131,2 mln zł z tego 34, 6 mln zł to nadwykonania z 2015 r natomiast kwota 96,6 mln zł to nadwykonania z lat

8 Wyniki finansowe szpitale wielospecjalistyczne,(dane w zł) Nazwa jednostki Wynik finansowy netto+ amortyzacja Nadwykonania Niedowykona nia wyniki wstępne świadczenia nielimitowane ratujące życiepozostałe Szpitale wielospecjalistyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - CMR we Wrocławiu Szpital im. A. Falkiewicza we Wrocławiu Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

9 Wyniki finansowe szpitale psychiatryczne i odwykowe, dane w zł. Nazwa jednostki Wynik finansowy netto+ amortyzacja Nadwykonania Niedowykonania wyniki wstępne świadczenia nielimitowane ratujące życie pozostałe Szpitale psychiatryczne i odwykowe Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

10 Wyniki finansowe szpitale jednospecjalistyczne, sanatoria i uzdrowiska dane w zł. 10 Nazwa jednostki Wynik finansowy netto+ amortyzacja Nadwykonania Niedowykonania wyniki wstępne świadczenia nielimitowane ratujące życie pozostałe Szpitale jednospecjalistyczne Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy w Wałbrzychu Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z K. B. D. Sz we Wrocławiu Sanatoria i uzdrowiska Zespół Profilaktyki I Rehabilitacji w Janowicach Wielkich

11 Wyniki finansowe stacje pogotowia ratunkowego, dane w zł. 11 Nazwa jednostki Wynik finansowy netto+ amortyzacja Nadwykonania Niedowykonania wyniki wstępne świadczenia nielimitowane ratujące życiepozostałe Stacje pogotowia ratunkowego Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze Pogotowie Ratunkowe w Legnicy Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu

12 Wyniki finansowe przychodnie wielospecjalistyczne i pozostali świadczeniodawcy, dane w zł. 12 Nazwa jednostki Wynik finansowy netto+ amortyzacja Nadwykonania Niedowykonania wyniki wstępne świadczenia nielimitowane ratujące życiepozostałe Przychodnie wielospecjalistyczne Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu Pozostali świadczeniodawcy Zakłady Sprzętu Ortopedycznego we Wrocławiu

13 Zgodnie z zapisami art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot tworzący może pokryć poniesione przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej straty do wysokości ujemnej, po dodaniu kosztów amortyzacji, w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego podmiot tworzący zobligowany jest, w okresie 12 miesięcy, dokonać zmiany formy organizacyjno- prawnej podmiotu leczniczego (np. poprzez przekształcenie w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową). Niepokrycie ujemnego wyniku finansowego oraz nieprzekształcenie podmiotu leczniczego skutkuje obowiązkiem jego likwidacji. Wyniki finansowe za 2015 r – art. 59 ustawy o działalności leczniczej

14 L.p. Nazwa podmiotu stan na dzień r. Prognoza art. 59 Ustawy o dz. Leczniczej Wynik finansowy netto + amortyzacja Uwagi Wynik finansowy netto Wynik finansowy netto + amortyzacja 1 Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - C M R we Wrocławiu-8 958, , ,9 prognozuje się zmniejszenie straty netto o ok 431,2 tys. 2 Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu-6 207, , ,1 prognozuje się zmniejszenie straty netto o ok 200 tys. 3 Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze , , ,0 prognozuje się zmniejszenie straty netto o ok 500 tys. 4 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy , , ,7 prognozuje się zmniejszenie straty netto o ok tys. 5 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi -768,7-436,3-377,3 prognozuje się zmniejszenie straty netto o ok 59 tys. 6 Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z KBDSz we Wrocławiu , , ,2 prognozuje się zmniejszenie straty netto o ok 490 tys. 7Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu-104,8-36,2-10,2 prognozuje się zmniejszenie straty netto o ok 26 tys. Ogółem , , ,4 Wyniki finansowe za 2015 r – art. 59 ustawy o działalności leczniczej

15 Wynik finansowy netto - trendy zmian, dane w mln zł.

16 Wynik finansowy netto + amortyzacja - trendy zmian, dane w mln zł.

17 Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w sp zoz podległych SWD – trendy zmian Okres Ogółem EtatyŚredniomiesięczne wynagrodzenie Zmiany 2015/2011 kwota 422 Zmiany 2015/2011 % 11,31

18 Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w sp zoz podległych SWD – trendy zmian

19 Wyszczególnienie Okres OgółemLekarze i dentyściPielęgniarkiTechnicyOpiekunowie medyczniSaloweZarząd i administracja Etaty Średnie wynagrodz. Etaty Średnie wynagrodz. Etaty Średnie wynagrodz. Etaty Średnie wynagrodz. Etaty Średnie wynagrodz. Etaty Średnie wynagrodz. Etaty Średnie wynagrodz. Szpitale wielospecjalistyczne Zmiany 2015/ Szpitale psychiatryczne i odwykowe Zmiany 2015/ Szpitale jednospecjalistyczn e Zmiany 2015/

20 Spółki prawa handlowego 6 podmiotów leczniczych

21 Podstawowe parametry ekonomiczno – finansowe 6 podmiotów leczniczych Podstawowe parametry ekonomiczno – finansowe 6 podmiotów leczniczych suma przychodów w tym przychody z NFZ suma kosztów strata netto wynik finansowy netto + amortyzacja rezerwy na zobowiązania 137,8 mln zł; 108,2 % 80,9 mln zł; 105,2 % rozliczenia międzyokresowe w tym zobowiązania wymagalne zobowiązania ogółem (długoterminowe i krótkoterminowe) 138,1 mln zł; 104,3 % - 0,8 mln zł; 14,0 % 7,7 mln zł; 320,8 % 24,6 mln zł; 76,8 % 1,8 mln zł; 47,3 % 10,0 mln zł; 108,6 % 25,0 mln zł; 134,4 % Kwota; dynamika (2015/ 2014) Wyniki finansowe za 2015 r. (wyniki wstępne)

22 22 Nazwa jednostki Wynik finansowy netto Amortyzacja Nadwykonania w okresie 2015 Niedowykonania w okresie świadczenia nielimitowane ratujące życie pozostałe Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A we Wrocławiu Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. w Sokołowsku Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp.z o.o. we Wrocławiu "Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" S.A w Szczawnie Zdrój "Uzdrowisko Lądek -Długopole " S.A w Lądku Zdrój Wyniki finansowe za 2015 r. (wyniki wstępne)

23 23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sytuacja ekonomiczno - finansowa podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego w 2015 roku wyniki wstępne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google