Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Joanna Urbanowicz – Zastępca Dyrektora Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Oświęcim, 12 października 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Joanna Urbanowicz – Zastępca Dyrektora Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Oświęcim, 12 października 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Joanna Urbanowicz – Zastępca Dyrektora Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Oświęcim, 12 października 2009 r.

2 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki K. centralny K. regionalny Zatrudnienie i integracja społeczna I Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących II Wysoka jakość systemu oświaty III Dobre rządzenieV Rynek pracy otwarty dla wszystkichVI Promocja integracji społecznej VII Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach VIII IX Szkolnictwo wyższe i nauka IV Regionalne kadry gospodarki Minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej Minister właściwy ds. oświaty i wychowania Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego Samorząd Województwa Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego

3 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY 9.1.1Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych 9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 9.5 ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH 9.4 WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY 9.3 UPOWSZECHNIENIE FORMALNEGO KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

4 Na 659 wniosk ó w w Priorytecie IX - 26 zostało złożonych przez Projektodawc ó w spoza terenu woj. Małopolskiego. Rozkład na powiaty pozostałych 633 przedstawia powyższy wykres.

5 Działanie 9.1 Wyr ó wnywanie szans edukacyjnych zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - projekty konkursowe Kwota alokacji: 2008 r. – 16 mln zł, 2009 r. - 19 mln zł i dodatkowo 4,8 mln zł Realizowane 35 projektów

6 < 30%* 0%* Konkurs bez kryterium 30%* *Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Wsparcie edukacji przedszkolnej - 9.1.1 Umowy w roku 2009 zostaną zawarte z wszystkimi beneficjentami których wnioski uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną

7 Konkurs na projekty zakładające realizację w gminach o wskaźniku upowszechnienia edukacji przedszkolnej poniżej 30 % i/lub uruchomienie w przedszkolu oddziału integracyjnego, oddziału specjalnego lub utworzenie przedszkola specjalnego. Preferencje dla: -gmin o najniższym wskaźniku upowszechnienia (<10%) -projektów realizowanych w partnerstwie XIIIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII 20092010 Planowany początek konkursu zamkniętego

8 Poddziałanie 9.1.2 – Wyr ó wnywanie szans edukacyjnych uczni ó w z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie r ó żnic w jakości usług edukacyjnych - projekty konkursowe Kwota alokacji: 2008 r. - 21 mln zł 2009 r. - 23,7mln zł i dodatkowo 46,3 mln zł Realizowane są 97 projekty

9 Realizacja programów rozwojowych szkół – 9.1.2 Umowy w roku 2009 zostaną zawarte z wszystkimi beneficjentami których wnioski uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną

10 9.1.2 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH Konkurs na projekty kompleksowe zakładające realizację co najmniej 3 z wskazanych w działaniu form wsparcia w tym: zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz zajęć pozalekcyjnych (i/lub pozaszkolnych) w zakresie kompetencji kluczowych. W przypadku projektów dla szkół gimnazjalnych i/lub licealnych ogólnokształcących projekty muszą uwzględniać elementy doradztwa edukacyjno - zawodowego XIIIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII 20092010 Planowany początek konkursu zamkniętego

11 Kryteria Strategiczne 15 pkt  Realizacja w szkołach lub placówkach oświatowych, w których uczniowie osiągnęli średni wynik w ramach ubiegłorocznych egzaminów zewnętrznych, niższy od średniej powiatowej 15 pkt  Minimum 50 % środków w ramach cross - financingu jest przeznaczona na adaptację placówki na potrzeby osób niepełnosprawnych 10 pkt 5 pkt  Komplementarność z inwestycjami finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż EFS lub wykorzystanie sprzętu, zakupionego ze środków EFS w latach 2004-2006 5 pkt  Realizowany przez organy prowadzące, które do tej pory nie realizowały projektu 10 pkt

12 Projekt zakłada zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych, poprzez realizację określonych zajęć dodatkowych dla uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej w odpowiednie materiały dydaktyczne, a także niezbędny sprzęt. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Inicjator pomysłu

13 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Kwota alokacji: 2008 r. - 11,5 mln zł 2009 r. - 30 mln zł, zakontraktowano 7,1 mln zł 2009 r. - 30 mln zł, zakontraktowano 7,1 mln zł Biorąc pod uwagę wyniki tegorocznego konkursu ZWM podjął działania zmierzające do uruchomienia w roku 2010 projektu systemowego, obejmującego wsparciem cały system szkolnictwa zawodowego w Małopolsce Projekty przewidujące realizacje programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych, prowadzących kształcenie zawodowe

14 14 9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Plan realizacji działania w formie projektu systemowego obejmującego wszystkie organy prowadzące szkoły zawodowe w Małopolsce, pozwalającego na optymalizację oferty szkolnictwa zawodowego w regionie. Program rozwoju dla szkół zawodowych w Województwie Małopolskim Departament Edukacji i Sportu UMWM Kwota ogółem : 140 mln zł Okres realizacji: 01.2010 – 12.2014 Województwo Małopolskie przygotowało strategię działania mającą na celu kompleksowe wsparcie szkolnictwa zawodowego w regionie.

15 15 9.3 UPOWSZECHNIENIE FORMALNEGO KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO XIIIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII 20092010 Planowany początek konkursu zamkniętego Konkurs na projekty kompleksowe zakładające wykorzystanie dostępnych w ramach działania form wsparcia. W ramach konkursu preferowane będą projekty skierowane do osób zamieszkujących tereny wiejskie lub do osób z grupy wiekowej 25 – 64 lata, którym trudniej podjąć decyzję o podnoszeniu swoich kwalifikacji ze względu na czas jaki minął od zakończenia przez nie edukacji w formach szkolnych.

16 16 9.4 WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY Województwo Małopolskie Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Kwota ogółem : 10 mln zł Okres realizacji: 01.2010 – 12.2014 Województwo Małopolskie przygotowało strategię działania mającą na celu kompleksowe wsparcie szkolnictwa zawodowego w regionie. Projekt przewiduje wsparcie nauczycieli szkół zawodowych biorących udział w projekcie w ramach Działania 9.2 PO KL, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli realizujących kształcenie zawodowe – nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, z każdej szkoły (ok. 200 szkół).

17 Inicjatywy oddolne – Działania /6.3, 7.3, 9.5/ Alokacja 2009: 6.3 – 0,5 mln zł 7.3 – 1,5 mln zł 9.5 – 5,3 mln zł W związku z tym, iż wartość rekomendowanych do dofinansowania projektów przekraczała kwotę alokacji na konkursy w Działaniach 6.3 oraz 9.5 ZWM podjął decyzję o zwiększeniu kontraktacji w przypadku Działań 6.3 o kwotę 0,25mln.zł natomiast w Działaniu 9.5 o kwotę 2,4 mln zł.

18 18 9.5 ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH Konkurs na projekty realizowane przez podmioty działające na terenie tj. posiadające siedzibę na obszarze gminy lub powiatu których dotyczy. Preferowane będą projekty realizowane na terenach posiadających Program Rewitalizacji. XIIIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII 20092010 Planowany początek konkursu otwartego

19 Plan Działania 2010 – PROJEKT Kryteria „standardowe” v Kryterium Wartości Projektu v Kryterium Grupy Docelowej v Kryterium Biura Projektu v Kryterium Okresu Realizacji v Kryterium Wkładu Własnego JST (15%) 9.1.1 v Wydatki ponoszone po dniu złożenia wniosku

20 Projekty systemowe będące w trakcie realizacji ICT – Inspirujące–Ciekawe–Twórcze – program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych „ Zawodowa Przyszłość” – Program rozwoju dla szkół zawodowych prowadzonych przez Woj. Małopolskie Małopolski Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej 20 UMWM Departament ES DiAMEnT Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty

21 „ICT – Inspirujące – Ciekawe – Twórcze – program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych” W ramach projektu w małopolskich ośrodkach wychowawczych wdrażane są programy rozwojowe, zakładające organizację m.in. dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz pozalekcyjnych i pozaszkolnych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT i języków obcych.

22 „Zawodowa przyszłość – Program rozwoju dla szkół zawodowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie” Celem projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego realizowanego przez 7 szkół policealnych prowadzonych przez Województwo Małopolskie, kształcących średni personel i specjalistów dla rosnącego rynku usług zdrowotno-socjalnych i osobistych.

23 Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej Celem projektu jest rozwój i dostosowanie kompetencji małopolskich nauczycieli w dziedzinie ICT tak, aby na co dzień wykorzystywali nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie dydaktycznym i aby wzrosła ich mobilność na rynku pracy. Projekt zakłada przeszkolenie 5100 małopolskich nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych.

24 DiAMEnT – dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań programowych i organizacyjnych służących wspieraniu rozwoju uzdolnień uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach: twórczego myślenia (klasy 1-3 szkoły podstawowej) oraz technologii informacyjno - komunikacyjnej, języka angielskiego, przedsiębiorczości i matematyki (klasy 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna), co w perspektywie czasowej przyczyni się do podniesienia jakości procesu kształcenia oraz zwiększenia szans na sukces w dalszej karierze edukacyjnej i do poprawy zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

25 25 Regionalne Ośrodki EFS Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ul. Wałowa 2, I piętro 33-100 Tarnów Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS ul. Węgierska 146a 33-300 Nowy Sącz FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie ul. Szlak 73a 31-153 Kraków Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ul. Unii Europejskiej 10 32-600 Oświęcim

26 Instytucja Pośrednicząca Komponentu Regionalnego PO KL Instytucja Zarządzająca MRPO Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Wielicka 72, 30 - 552 Kraków e-mail: pokl@malopolska.mw.gov.pl tel. (012) 29 90 700 Fax. (012) 29 90 726 Instytucja Wdrażająca Komponentu Regionalnego PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków e-mail: efs@wup-krakow.pl tel. (012) 424 07 37 fax. (012) 422 97 85


Pobierz ppt "Joanna Urbanowicz – Zastępca Dyrektora Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Oświęcim, 12 października 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google