Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 1 MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, 17 listopada 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 1 MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, 17 listopada 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 1 1 MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, 17 listopada 2009 r.

2 2 2 Czynniki warunkujące jakość edukacji zawodowej MODERNIZACJA WYSPOSAŻENIA SZKOŁA PORADNICTWO ZAWODOWE DOSKONALENIE KADRY PEDAGOGICZNEJ MODYFIKACJA TREŚCI/ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA

3 3 3 Działania mające na celu kompleksowe wsparcie szkolnictwa zawodowego w regionie Komplementarność wsparcia Działanie 9.2 PO KL Wsparcie uczniów i szkół zawodowych Działanie 9.4 PO KL Wsparcie kadry pedagogicznej szkół zawodowych Projekt systemowy Działanie 1.1 B MRPO Wsparcie infrastruktury szkolnictwa zawodowego Projekty konkursowe

4 4 4 Ogólne cele projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce podniesienie atrakcyjności i jakości oferty kształcenia zawodowego w Małopolsce poprzez wdrożenie co najmniej 200 programów rozwojowych szkół zawodowych; wzmocnienie kształcenia zawodowego w głównych dla województwa branżach; dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; doposażenie w ramach projektu szkół kształcących zawodowo w województwie w niezbędny do jego realizacji sprzęt techno- dydaktyczny; zmiana świadomości młodych mieszkańców małopolski na temat kształcenia zawodowego;

5 5 5 Branże które zostaną objęte projektem 1. Turystyczno-gastronomiczna 2. Budowlana 4. Informatyczno - elektroniczna 3. Mechaniczno-mechatroniczna 5. Rolno - przetwórcza 7. Usługowa 6. Społeczno-medyczna

6 6 6 Liczba uczniów kształcących w poszczególnych branżach w Małopolsce Lp. BranżaLiczba uczniówSuma T/SPZSZ 1.turyst.- gastronom.12 5534 49317 046 2.usługowa11 6993 68715 386 3.budowlana9 1053 77012 875 4.mech.- mechatron.7 1574 91212 069 5.inf.- elektron.7 7565478 303 6.rolno-przetwórcza2 2431 5043 747 7.społeczno-medyczna2 0010 RAZEM52 59618 91371 509 Raport Kuratorium Oświaty w Krakowie, 2008 r. Diagnoza jakości kształcenia zawodowego w szkołach woj. małopolskiego prowadzonych przez JST T- TechnikumSP- Szkoła Policealna ZSZ –Zasadnicza Szkoła Zawodowa

7 7 7 Udział poszczególnych typów szkół publ. w ogólnej liczbie 169 zespołów szkół w województwie małopolskim, prowadzących kształcenie zawodowe Raport Kuratorium Oświaty w Krakowie, 2008 r. Diagnoza jakości kształcenia zawodowego w szkołach woj. małopolskiego prowadzonych przez JST Liczba szkół zawodowych wszystkich typów- 379

8 8 Działania w ramach projektu przewidziane do realizacji od września 2010 r. do czerwca 2014 r. Działania w projekcie Wsparcie branżowe Wspólny pakiet zajęć dla wszystkich szkół

9 9 Wsparcie branżowe w ramach projektu Wsparciem objęte zostaną szkoły kształcące w 7 branżach: 1. Budowlanej 2. Turystyczno – gastronomicznej 3. Społeczno – medycznej 4.Informatyczno - elektroniczna 5.Mechaniczno – mechatroniczna 6.Rolno-przetwórcza 7.Usługowa Przewidywane działania: 1.Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze Działania skierowane do uczniów kształcących się w zawodach poszczególnych branż realizacja zajęć wg. programu opracowanego przez Szkolny Zespół Przedmiotowy grupy 7-15 osobowe 2 godz. zajęć tygodniowo 2.Specjalistyczne zajęcia zawodowe – zajęcia praktyczne wykorzystujące nowoczesne narzędzia i metody nauczania 3.Współpraca szkół z pracodawcami – praktyki, wyjazdy do nowoczesnych zakładów pracy

10 10 Wspólny pakiet zajęć dla wszystkich szkół biorących udział w projekcie 1.Efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego: Doradztwo grupowe i indywidualne w zakresie planowania kariery edukacyjno – zawodowej Doradca zawodowy – (ilość w zależności od liczby uczniów w powiecie) Działanie skierowane do wszystkich uczniów szkół biorących udział w projekcie Grupy 7-15 osobowe 1 godz. zajęć tygodniowo 2.Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: Zajęcia z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych (dla techników) Zajęcia z ICT – wykorzystanie technologii informatycznych w procesie kształcenia zawodowego Zajęcia z języków obcych Działanie skierowane do wszystkich uczniów szkół biorących udział w projekcie Grupy 7-15 osobowe 2 godz. zajęć tygodniowo

11 11 Koncepcja zarządzania projektem Samorząd Województwa Małopolskiego Organy prowadzące szkół /powiaty, inne osoby prawne/ Szkoły Biuro projektu w UMWM

12 12 Koncepcja zarządzania projektem Poziom partnerów / realizatorów projektu Organy prowadzące szkół Szkoły Wdrażanie programów rozwojowych Koordynacja realizacji programu rozwoju szkolnictwa zaw. w powiecie Sprawy admin.- fin. Pakiet wspólnych zajęć rozwijających k. kluczowe: nauki matematyczne, ICT – wyk. technologii informatycznych w kształceniu zaw., języki obce Zajęcia wyrównawcze w szkole dla poszczególnych branż Doradztwo zawodowe Formy wsparcia:

13 13 Budżet projektu 140 000 000 zł Budżet projektu na 2010 r. 24 446 238 zł w tym Wkład własny partnerów (12,75% wartości projektu) 2 705 206 zł

14 14 Ogólne zasady podziału środków w ramach projektu 1.80% budżetu projektu – przeznaczone na realizację form wsparcia w szkołach (podział środków uwzględniający liczbę uczniów w powiecie, zdawalność egzaminów, poziom bezrobocia). 2.10% budżetu projektu – przeznaczone na doposażenie szkół w poszczególnych branżach w sprzęt techno-dydaktyczny w ramach cross-financingu. 3.10% budżetu projektu – przeznaczone m.in. na koszty stworzenia standardów programów zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych, promocję projektu, szkolenia nauczycieli i kadry zarządzającej, obsługę projektu.

15 15 Harmonogram działań w ramach projektu przygotowujących wdrożenie programów rozwojowych w szkołach /I-VIII 2010 r./ 1.Organizacja sesji strategicznych w każdym powiecie z organami prowadzącymi szkoły zawodowe mających na celu wypracowanie ostatecznej koncepcji wsparcia w ramach projektu (wybór zawodów / branż objętych wsparciem) 2.Przygotowanie standardów pakietu wspólnych zajęć dla wszystkich szkół biorących udział w projekcie 3.Przeszkolenie nauczycieli oraz kadry zarządzającej projektem z zakresu wdrażania programów rozwojowych szkół 4.Promocja projektu i dodatkowej oferty edukacyjnej szkół.

16 16 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "1 1 MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, 17 listopada 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google