Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rasy psów. Spis treści: 1.Labrador 2.Peki ń czyk 3.York 4.Jamnik 5.Pinczer 6.Husky 7.Pudel 8.Bokser 9.Ratlerek 10.Wy ż e ł 11.Dalmaty ń czyk 12.Dog 13.Sznaucer.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rasy psów. Spis treści: 1.Labrador 2.Peki ń czyk 3.York 4.Jamnik 5.Pinczer 6.Husky 7.Pudel 8.Bokser 9.Ratlerek 10.Wy ż e ł 11.Dalmaty ń czyk 12.Dog 13.Sznaucer."— Zapis prezentacji:

1 Rasy psów

2 Spis treści: 1.Labrador 2.Peki ń czyk 3.York 4.Jamnik 5.Pinczer 6.Husky 7.Pudel 8.Bokser 9.Ratlerek 10.Wy ż e ł 11.Dalmaty ń czyk 12.Dog 13.Sznaucer 14.Doberman 15.Amstaff 16.Mops

3 Labrador Niezwykle ł agodny, radosny i towarzyski pies. Nale ż y do psów my ś liwskich, co objawia si ę doskona ł ym w ę chem, zami ł owaniem do wody, ochot ą do aportowania. Sprawdza si ę doskonale jako przewodnik dla niewidomych, niepe ł nosprawnych, pies ratowniczy, wykrywaj ą cy narkotyki i materia ł y wybuchowe. Mo ż e by ć wspania ł ym psem sportowym.

4 Peki ń czyk To pies niezale ż ny i nieufny wobec obcych, cho ć s ą swojemu opiekunowi wiernie oddany. Lubi spokój. Zaatakowany, potrafi walczy ć w swej obronie, odwa ż ny i waleczny. Przewa ż nie posiada d ł ugi w ł os, prosty, bujny. Uszy, ty ł nóg, ogon oraz palce powinny mie ć obfite pióra. Kolorystycznie mog ą wyst ę powa ć wszystkie rodzaje umaszczenia. W przypadku ł at oba kolory musz ą wyst ę powa ć na tu ł owiu. K łą b powinien by ć bia ł y.

5 York Jedna z ras psów, nale żą ca do grupy terierów miniaturowych. Szata ich jest umaszczenia ciemnostalowo-z ł otego lub srebrno-z ł otego. W ł os jest jedwabisty, d ł ugi; w ł os kr ę cony i karbowany uznawany jest za wad ę. Brak podszerstka oraz niewypadaj ą ce, stale rosn ą ce w ł osy obni ż aj ą ekspozycj ę w ł a ś ciciela na psie alergeny.

6 Jamnik To bardzo radosny i ruchliwy pies. Cechuje go upór i nieust ę pliwo ść. Szczeka wyj ą tkowo g ł o ś no, dlatego ma predyspozycj ę do bycia dobrym psem stró ż uj ą cym. Znany jest ze swojego przywi ą zania i lojalno ś ci w stosunku do w ł a ś ciciela. Obcych traktuje z rezerw ą i nieufno ś ci ą. Mo ż e bardzo zaprzyja ź ni ć si ę z dzieckiem.

7 Pinczer Pies o ż ywym temperamencie, odwa ż ny, bystry i spostrzegawczy. Posiada silny instynkt ł owiecki. Przejawia nieufno ść w stosunku do obcych, bywa szczekliwy. Zarys sylwetki powinien zamyka ć si ę w kwadracie. Uszy wysoko osadzone, stoj ą ce lub za ł amane w kszta ł cie litery V. Ogon dawniej ci ę ty, obecnie cz ę sto pozostawiany naturalny.

8 Husky Husky syberyjski jest wykorzystywany jako pies zaprz ę gowy oraz jako pies rodzinny. To pies silny, zwarty, o sportowej sylwetce formatu skróconego prostok ą ta. Dopuszczalne s ą wszystkie rodzaje umaszczenia, od czysto bia ł ego do jednolicie czarnego.

9 Pudel Umaszczenie czarne, szare, bia ł e, br ą zowe, morelowe, od niedawna nawet czerwone. Ze wzgl ę du na specyfik ę w ł osa u tej rasy (podszerstek wyrasta ponad, zwija si ę spiralnie lub tworzy k ę dziory), aby uzyska ć po żą dany wygl ą d konieczna jest regularna i staranna piel ę gnacja.

10 Bokser Pies ż ywio ł owy, weso ł y, sk ł onny do zabaw, z ł o ś liwy, podst ę pny, boja ź liwy. Psy z wadami charakteru s ą eliminowane z dalszej hodowli. Jest psem rodzinnym, towarzyskim, ź le znosz ą cym samotno ść, obro ń czy. U ż ywany jest równie ż w ratownictwie i jako pies policyjny.

11 Ratlerek To towarzyski i ż ywio ł owy pies, niezwykle przywi ą zuj ą cy si ę do swojego w ł a ś ciciela. Zazwyczaj nieufny w stosunku do obcych. Ś wietnie wyczuwa nastrój w ł a ś ciciela. Nie mo ż na mu jednak pozwoli ć na zbyt wiele i nale ż y trzyma ć dyscyplin ę, gdy ż mo ż e przejmowa ć kontrol ę nad swoim panem, narzucaj ą c mu swoj ą wol ę.

12 Wy ż e ł Pies my ś liwski, charakteryzuj ą cy si ę stójk ą. Przeznaczony do polowa ń w polu suchym, wodzie i w lesie na ptactwo i zwierzyn ę drobn ą. Ś redniej wielko ś ci: od 50 do 70 cm w k łę bie. Sier ść od krótkiej, przez szorstk ą, do d ł ugiej.

13 Dalmaty ń czyk Pies odwa ż ny, przyjacielski, ż ywy, inteligentny, czujny i towarzyski. Wykazuje wysoki stopie ń przywi ą zania do cz ł onków rodziny, dobrze czuje si ę w towarzystwie dzieci. Dalmaty ń czyk gubi du ż o w ł osów, w czasie linienia. Ś rednia d ł ugo ść ż ycia to ok. 10-12 lat.

14 Dog Pies przyjazny, przywi ą zany do w ł a ś ciciela, lubi dzieci. Dogi niemieckie s ą pow ś ci ą gliwe i ostro ż ne wobec obcych. Pos ł usze ń stwo mo ż na wyegzekwowa ć konsekwentnym wychowaniem. Cz ę st ą chorob ą jest skr ę t ż o łą dka, cz ę sto maj ą problemy z sercem, ko ść mi, oraz ze stawami.

15 Sznaucer Jest odporny na warunki pogodowe i wiele chorób. Czasem mo ż e mie ć problemy ze skór ą i nerkami. Wymaga regularnego szczotkowania. Psy tej rasy s ą wierne i mocno przywi ą zane do swojego w ł a ś ciciela. G ł ówne cechy sznaucera to inteligencja, pewno ść siebie, wytrwa ł o ść i czujno ść. Jest psem do towarzystwa. Dobrze znosi warunki miejskie.

16 Doberman Pies o silnym charakterze, ruchliwy, przywi ą zuj ą cy si ę do cz ł onków rodziny. Wymaga bliskiego kontaktu z cz ł owiekiem oraz szkolenia w zakresie pos ł usze ń stwa ogólnego. Wymaga codziennej porcji ruchu. Brak podszerstka i delikatna skóra sprawiaj ą, ż e pies ten w zimniejszym klimacie ł atwo marznie.

17 Amstaff Dynamiczny, odwa ż ny i energiczny. Jego ż ywotno ść bardzo przydaje si ę na wsi, gdzie oczyszcza on teren ze szkodników. Ma on sk ł onno ść do bójek, tote ż szczeni ę ta nale ż y od pocz ą tku uczy ć przyjaznych kontaktów z innymi psami. Wymaga bliskiego kontaktu z w ł a ś cicielem.

18 Mops Kontaktowy i towarzyski. Wykazuje do ść znaczny stopie ń pos ł usze ń stwa. Nie wymaga ca ł ogodzinnych spacerów. Spotyka si ę u tej rasy problemy z oddychaniem oraz z ga ł kami ocznymi. Najcz ęś ciej spotykane umaszczenie to piaskowe z czarn ą mask ą.

19 Koniec

20 Wykonali: Marcin Jachym Wojciech Kozio ł kl. VIa


Pobierz ppt "Rasy psów. Spis treści: 1.Labrador 2.Peki ń czyk 3.York 4.Jamnik 5.Pinczer 6.Husky 7.Pudel 8.Bokser 9.Ratlerek 10.Wy ż e ł 11.Dalmaty ń czyk 12.Dog 13.Sznaucer."

Podobne prezentacje


Reklamy Google