Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestowanie może być zdefiniowane, jako pewnego rodzaju wyrzeczenie się bieżącej konsumpcji dla osiągnięcia przyszłej, niepewnej korzyści. I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestowanie może być zdefiniowane, jako pewnego rodzaju wyrzeczenie się bieżącej konsumpcji dla osiągnięcia przyszłej, niepewnej korzyści. I."— Zapis prezentacji:

1 Inwestowanie może być zdefiniowane, jako pewnego rodzaju wyrzeczenie się bieżącej konsumpcji dla osiągnięcia przyszłej, niepewnej korzyści. I

2 I Klasyfikacja inwestycji inwestycje rzeczowe,- zakup domu, ziemi, złota, dzieła sztuki, inwestycje finansowe, -np. akcje, obligacje, lokaty, waluty. i nwestycje mające na celu zwiększenie w czasie naszego kapitału, i nwestycje mające na celu przede wszystkim zachowanie naszego kapitału, i nwestycje mające na celu dostarczenie nam stałego, bieżącego dochodu i nwestycje kr ó tkoterminowe (do 1 roku), i nwestycje średnioterminowe (od 1 roku do 5 lat), i nwestycje długoterminowe (powyżej 5 lat).. przedmiot czas trwania WIEDZA O GOSPODARCE charakter

3 I Zadanie 1 inwestycje rzeczowe,- zakup domu, ziemi, złota, dzieła sztuki, a.Inwestycje……………… b.Inwestycje………….. c.Inwestycje………….. d.Inwestycje………….. inwestycje finansowe akcje, - a……………., b. ……………., c. ………………, d. ……………….., obligacje, -a……………., b. ……………., c. ………………, d. ……………….., lokaty, -a……………., b. ……………., c. ………………, d. ……………….., jednostki uczestnictwa – a.……………., b. ……………., c. …………, d…………. Na podstawie posiadanej wiedzy(zadanie domowe) przypisz poszczególnym formom inwestycji określone cechy: a.Inwestycja krótkoterminowa, średnioterminowa, długoterminowa b.Inwestycja o dużej płynności, małej płynności c.Inwestycja o niskim poziomie ryzyka, wysokim poziomie ryzyka d.Inwestycja o wysokiej /niskiej stopie zwrotu. WIEDZA O GOSPODARCE

4 II Polega na minimalizacji ryzyka strat na zainwestowanym kapitale. Zazwyczaj stosowana przez inwestor ó w z małą skłonnością do ryzyka. Polega na inwestowaniu w płynne instrumenty finansowe, przynoszące zazwyczaj niski, ale bezpieczny doch ó d i umożliwiające w każdym momencie odzyskanie zainwestowanego kapitału Polega na takim zbudowaniu portfela inwestycyjnego, aby dostarczał on przede wszystkim bieżący doch ó d z zainwestowanego kapitału. Polega na inwestowaniu w instrumenty finansowe przynoszące stały doch ó d (np. odsetki od obligacji lub dywidenda z zysku) Polega na podejmowaniu dużego ryzyka na zainwestowanym kapitale. Zazwyczaj stosowana przez inwestor ó w z dużą skłonnością do ryzyka. Polega na inwestowaniu w długoterminowe instrumenty finansowe, przynoszące zazwyczaj wysoki doch ó d. Strategie inwestycyjne WIEDZA O GOSPODARCE

5 Instrument finansowy jest formą kontraktu zawartego pomiędzy dwiema stronami, który reguluje zależności finansowe między nimi. Są to np. akcje, obligacje, bony skarbowe, pochodne instrumenty finansowe, na przykład kontrakty terminowe, opcje… I WIEDZA O GOSPODARCE

6 dłużne instrumenty finansowe - emitent staje się dłużnikiem, a posiadacz instrumentu finansowego staje się udzielającym pożyczki, czyli wierzycielem, udziałowe instrumenty finansowe - emitent przekazuje inwestorowi prawo własności i inne powiązane z nim prawa, pochodne instrumenty finansowe - wykorzystywane są w celu zmniejszenia ryzyka. Przykładem takiego instrumentu finansowego jest kontrakt terminowy, opcja. Pochodne instrumenty finansowe to takie, których wartość zależy od innego instrumentu finansowego zwanego instrumentem bazowym. II Instrumenty finansowe dzieli się na: WIEDZA O GOSPODARCE

7 II Akcje to papiery wartościowe (udziałowe), które stwierdzają uczestnictwo właściciela (akcjonariusza) w kapitale spółki akcyjnej. Wyróżnia się podstawowe rodzaje akcji: akcje imienne akcje na okaziciela akcje zwykłe akcje uprzywilejowane WIEDZA O GOSPODARCE

8 I Prawo do dywidendy Prawa akcjonariusza: Prawo do majątku w momencie likwidacji Prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Prawo pierwokupu kolejnych emisji akcji spółki WIEDZA O GOSPODARCE

9 II Obligacje WIEDZA O GOSPODARCE. To rodzaj papieru wartościowego (zwanego często papierem dłużnym), w kt ó rym : emitent stwierdza, ż e jest dłużnikiem wobec właściciela obligacji będącego jednocześnie wierzycielem, emitent zobowiązuje się wobec nabywcy obligacji do zapłacenia w określonym czasie i na określonych warunkach, pewnej kwoty pieniężnej wynikającej z ustalonego oprocentowania obligacji oraz emitent zobowiązuje do zwrotu początkowej kwoty długu. Obligacje mają przynosić nabywcy stały i z g ó ry określony doch ó d oraz zwrot zainwestowanych środk ó w po upływie terminu, na kt ó ry zostały po ż yczone.,

10 II termin wykupu – czyli czas, po którym emitent obligacji zobowiązuje się oddać inwestorowi pożyczony od niego kapitał cena emisyjna – czyli cena, po kt ó rej obligacja jest sprzedawana w ofercie pierwszemu nabywcy wartość nominalna – czyli wartość, na kt ó rą opiewa obligacja, zwracana nabywcy w dniu wykupu, WIEDZA O GOSPODARCE oprocentowanie – czyli wysokość odsetek należnych nabywcy, Podstawowe cechy obligacji

11 I Emitentami obligacji (czyli zaciągającymi dług) mogą być: Skarb państwa – obligacje skarbowe Samorządy – obligacje komunalne Przedsiębiorstwa – obligacje korporacyjne Emitentami obligacji (czyli zaciągającymi dług) mogą być: Skarb państwa – obligacje skarbowe Samorządy – obligacje komunalne Przedsiębiorstwa – obligacje korporacyjne WIEDZA O GOSPODARCE

12 Inwestor może skorzystać z usług funduszu inwestycyjnego. Fundusz inwestycyjny polega na przekazaniu środków w celu wspólnego inwestowania. Klient kupuje jednostki uczestnictwa lub certyfikaty przekazując funduszowi pieniądze na inwestycje, które ten inwestuje za klienta. Fundusze są zarządzane przez doświadczonych ekspertów, którzy z reguły lepiej radzą sobie z ryzykiem i wyzwaniem, jakie stawia rynek przed inwestorem. II WIEDZA O GOSPODARCE

13 I Zadanie 2. Obliczanie dochodów z funduszy inwestycyjnych Na podstawie treści zadania ustal co oznaczają następujące terminy: Jednostka uczestnictwa Umorzenie Odkupienie WIEDZA O GOSPODARCE

14 I DZIAŁALNOŚĆ BROKERSKA domy maklerskie prowadzą rachunki papierów wart. i pieniężne i tzw. usługi brokerskie Sposób dokonywania inwestycji: ZARZĄDZANIE CUDZYM PAKIETEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA ZLECENIE DORADZTWO INWESTYCYJNE Odpłatne pisemne lub ustne rekomendacje doradcy/maklera FUNDUSZE INWESTYCYJNE WIEDZA O GOSPODARCE

15 I Giełda Papierów Wartościowych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest podmiotem do zadań którego należą przede wszystkim: prowadzenie działalności w zakresie organizowania obrotu instrumentami finansowymi oraz działalności związanej z tym obrotem prowadzenie działalności w zakresie edukacji, promocji i informacji związanej z funkcjonowaniem rynku kapitałowego Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji. (www.gpw.pl) WIEDZA O GOSPODARCE

16 I Obowiązujący na Giełdzie Warszawskiej system obrotu charakteryzuje się tym, że kursy poszczególnych instrumentów finansowych ustalane są w oparciu o zlecenia kupujących i sprzedających, stąd też zwany jest on rynkiem kierowanym zleceniami. Oznacza to, że w celu ustalenia ceny instrumentu (np. akcji) sporządza się zestawienie zleceń zawierających dyspozycje kupna i sprzedaży. Kojarzenia tych zleceń dokonuje się według ściśle określonych zasad, zaś realizacja transakcji odbywa się w trakcie sesji giełdowych. Giełda Papierów Wartościowych WIEDZA O GOSPODARCE

17 I Rynek kapitałowy dzieli się na dwa segmenty: Rynek pierwotny - uczestnicy dokonują emisji nowych papierów wartościowych, Rynek wtórny - jest najistotniejszym segmentem rynku papierów wartościowych, służy on kupowaniu oraz sprzedaży już wyemitowanych walorów. WIEDZA O GOSPODARCE

18 II Każdy inwestor może inwestować na giełdzie papierów wartościowych, za pośrednictwem musi firmy inwestycyjnej (w ten sposób ustawa definiuje ten rodzaj instytucji). W potocznym rozumieniu dotyczy ona domu maklerskiego, lub banku prowadzącego działalność maklerską. Klient musi zawrzeć z firmą inwestycyjną umowę o świadczenie usług maklerskich oraz założyć rachunek inwestycyjny. Za pośrednictwem firmy inwestycyjnej klient przekazuje zlecenia na giełdę. Każdy inwestor może inwestować na giełdzie papierów wartościowych, za pośrednictwem musi firmy inwestycyjnej (w ten sposób ustawa definiuje ten rodzaj instytucji). W potocznym rozumieniu dotyczy ona domu maklerskiego, lub banku prowadzącego działalność maklerską. Klient musi zawrzeć z firmą inwestycyjną umowę o świadczenie usług maklerskich oraz założyć rachunek inwestycyjny. Za pośrednictwem firmy inwestycyjnej klient przekazuje zlecenia na giełdę. WIEDZA O GOSPODARCE

19 Kapitał akcyjny – część kapitału własnego spółki, Wartość nominalna – wielkość kapitału akcyjnego przypadająca na jedną akcję, Wartość emisyjna – cena, po której akcja sprzedawana jest na rynku pierwotnym, Wartość księgowa – wartość aktywów netto spółki, która przypada na jedną akcję, Wartość rynkowa – cena, po której akcja sprzedawana jest na giełdzie (na rynku wtórnym). III Do najważniejszych wartości, o których powinien wiedzieć inwestor należy zaliczyć: WIEDZA O GOSPODARCE


Pobierz ppt "Inwestowanie może być zdefiniowane, jako pewnego rodzaju wyrzeczenie się bieżącej konsumpcji dla osiągnięcia przyszłej, niepewnej korzyści. I."

Podobne prezentacje


Reklamy Google