Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HARMONIA KONKURS na międzynarodowe projekty badawcze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HARMONIA KONKURS na międzynarodowe projekty badawcze."— Zapis prezentacji:

1 HARMONIA KONKURS na międzynarodowe projekty badawcze

2 HARMONIA 5 Ogłoszenie Koordynatorów Dyscyplin w sprawie konkursu: zgodnie z uchwałą nr 53/2013 Rady Narodowego Centrum Nauki z dnia 13 czerwca 2013 r.53/2013 termin składania wniosków: do 16 września 2013 r. http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia-14-06-2013

3 WARUNKI ZGŁOSZENIA projektu badawczego do konkursu 1.ma charakter naukowy i obejmuje badania podstawowe (art. 2 pkt. 3 a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki) Badania podstawowe – oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie. 2.nie podlega współfinansowaniu z innych źródeł (w tym z zagranicznych środków finansowych) 3.ma charakter międzynarodowy, czyli jest realizowany: w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych; w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej; w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej; przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych

4 WARUNKI ZGŁOSZENIA projektu badawczego do konkursu 4.reprezentuje badania w ramach wskazanych 25 dyscyplin (PANELI) ZAŁĄCZNIK nr 1: http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2013-06-14/panele.pdf 5.spełnia wszystkie inne warunki regulaminowe: REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI W ZAKRESIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2013-06-14/regulamin.pdf

5 WYMAGANE PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE OKRES REALIZACJI: 12 miesięcy - 36 miesięcy MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE: 2 mln zł (wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu - 30 mln zł) BRAK FINANSOWANIA: -zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-1474.htm http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-1474.htm -wynagrodzenia dla partnera i wykonawcy zagranicznego jak również zadań badawczych realizowane przez zagraniczną instytucję naukową, w której prowadzi działalność naukową partner lub partnerzy zagraniczni wymienieni we wniosku KOSZTY POŚREDNIE: maksymalnie 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich

6 SPOSÓB WNIOSKOWANIA forma elektroniczna: poprzez system OSF www.osf.opi.org – wysłanie wniosku w języku polskim i języku angielskim wraz z wymaganymi załącznikamiwww.osf.opi.org+ form papierowa: złożenie w NCN wydrukowanego wniosku mającego status „wysłany” w systemie w jednym egzemplarzu w języku polskim podpisanego przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy (liczy się data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego) Wersja drukowana musi być tożsama z wersją elektroniczną wniosku

7 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU INFORMACJE WYMAGANE W ELEKTRONICZNYM FORMULARZU WNIOSKU PUNKTY A – J wg ZAŁĄCZNIK nr 2: http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2013-06-14/harmonia-zal2.pdf DOKUMENTOWANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W RAMACH PROJEKTU w formie załączników podpisanych przez partnera zagranicznego (punkt J wniosku) w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych – dokument określający ramy współpracy między partnerami w zakresie realizacji projektu badawczego (wg wzoru) w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej, do wniosku - dokument potwierdzający udział w programie lub inicjatywie międzynarodowej oraz dokument określający ramy współpracy między partnerami w zakresie realizacji projektu badawczego przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych - dokument potwierdzający możliwość wykorzystania tych urządzeń

8 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU A.Dane wnioskodawcy B.Informacje ogólne C.Streszczenie D.Wykonawcy E.Plan badań F.Kosztorys G.Oświadczenia H.Opis projektu I.Podpisy J.Załączniki

9 KOSZTORYS PROJEKTU + UZASADNIENIE (punkt F WNIOSKU)

10 Uzasadnienie wysokości wynagrodzeń: charakter udziału i zakres wykonywanych prac w projekcie okres poświęcony na realizację zadań w projekcie procent czasu poświęconego na realizację projektu w ramach wszystkich obowiązków zawodowych kwota za jednostkę czasu całkowite planowane wynagrodzenie forma zatrudnienia opis procedury naboru i zatrudniania wykonawców (doktoranci, pracownicy po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, technicy, laboranci, itp.) Uzasadnienie wysokości planowanych innych kosztów realizacji projektu: rodzaj kosztów, ich wysokość oraz powiązanie z zadaniami projektu

11 KOSZTORYS PROJEKTU + UZASADNIENIE (punkt F WNIOSKU) Zalecenia Rady NCN w sprawie wynagrodzeń w grantach NCN z 9 lipca 2012 http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2012-07-09-zalecenia-wynagrodzenia Rada NCN opracowała zalecenia dotyczące wysokości miesięcznych wynagrodzeń osób zatrudnianych w pełnym wymiarze czasu pracy. Ustalono, że wysokość wynagrodzenia brutto* nie powinna przekraczać: dla profesora – 9 tys. zł dla doktora habilitowanego – 7 tys. zł dla doktora – 5 tys. zł Jednocześnie Rada NCN sugeruje, aby w przypadku zatrudniania w grancie doktorantów i studentów, wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto wypłacanego np. na podstawie umów cywilnoprawnych nie przekraczała kwoty: dla doktoranta – 3 tys. zł dla studenta – 1 tys. zł * Wynagrodzenie brutto, bez dodatkowych składek ZUS zwiększających całkowity koszt zatrudnienia ponoszony przez pracodawcę. Informacja dotycząca kosztów w projektach - komunikat NCN z 28 maja 2013 „Przypominamy, że dotychczasowe ustalenia dotyczące kosztów w projektach badawczych, przyjęte przez Radę NCN, mają charakter zaleceń. Informujemy, że trwają prace nad uregulowaniem kwestii kosztów kwalifikowalnych oraz związane z nimi konsultacje ze środowiskiem naukowym. Ostateczne regulacje w tej sprawie obowiązywać będą począwszy od konkursów, których ogłoszenie planowane jest na 15 września br.”

12 OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO (punkt H WNIOSKU) SKRÓCONY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO maks. 5 stron zdefiniowanego maszynopisu w języku polskim SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO maks. 15 stron zdefiniowanego maszynopisu w języku angielskim Liczba stron: Dopuszczalna liczba stron obejmuje opis projektu wraz z literaturą Strona zdefiniowanego maszynopisu: A4, typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki przynajmniej 11 pkt, interlinia - pojedyncza, marginesy boczne -2 cm, dolne –1,5 cm

13 OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO (punkt H WNIOSKU) 1. Cel naukowy projektu 2. Znaczenie projektu 3. Koncepcja i plan badań 4. Metodyka badań 5. Uzasadnienie celowości współpracy międzynarodowej, udziału w programie, inicjatywie międzynarodowej we współpracy dwu- lub wielostronnej lub wykorzystania wielkiego międzynarodowego urządzenia badawczego 6. Informacje o zasadach uczestnictwa w programie, inicjatywie międzynarodowej we współpracy wielostronnej lub zasady wykorzystania wielkiego międzynarodowego urządzenia badawczego (jakie obowiązują zasady, jakie koszty ponosi strona polska, a co jest już opłacone/zapewnione) 7. Literatura Uzasadnienie celowości współpracy międzynarodowej, udziału w programie, inicjatywie międzynarodowej we współpracy dwu-lub wielostronnej lub wykorzystania wielkiego międzynarodowego urządzenia badawczego

14 KRYTERIA OCENY- punktacja 20% OCENA DOROBKU KIEROWNIKA PROJEKTU osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych i wykonanie przez kierownika projektu, innych projektów badawczych uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę publikacje w najlepszych wydawnictwach/czasopismach z bazy Web of Science (WoS) lub z listy European Reference Index for the Humanities (ERIH)/ o zasięgu ogólnokrajowym/ o zasięgu lokalnym przynależność do czołówki światowej w swojej dziedzinie współpraca z najlepszymi naukowcami z innych ośrodków cytowalność (nie dotyczy HS) obecność na najważniejszych kongresach/konferencjach w swojej dziedzinie

15 KRYTERIA OCENY- punktacja 20% OCENA OSIAGNIĘĆ NAUKOWYCH PARTNERA Z ZAGRANCZNEJ INSTYTUCJI NAUKOWEJ/ OCENA OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCHWYNIKAJĄCYCH ZE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ publikacje w najlepszych wydawnictwach/czasopismach z bazy Web of Science (WoS) lub z listy European Reference Index for the Humanities (ERIH)/ o zasięgu ogólnokrajowym/ o zasięgu lokalnym przynależność do czołówki światowej w swojej dziedzinie współpraca z najlepszymi naukowcami z innych ośrodków cytowalność (nie dotyczy HS) obecność na najważniejszych kongresach/konferencjach w swojej dziedzinie

16 KRYTERIA OCENY- punktacja 30% OCENA MERYTORYCZNA PROJEKTU Poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji Publikacje wyników w wydawnictwach/czasopismach rangi światowej z bazy Web of Science (WoS) lub z listy European Reference Index for the Humanities (ERIH)/ specjalistycznych/o zasięgu lokalnym Nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane Wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej

17 KRYTERIA OCENY- punktacja 10% OCENA KOSZTORYSU zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań 10% OCENA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA możliwość realizacji wnioskowanego projektu to: ocena zaplecza badawczego i kompetencji zarządczych/organizacyjnych kierownika 10% OCENA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ znaczenie współpracy międzynarodowej dla realizacji projektu oraz ocena korzyści wynikających z tej współpracy (np.: czy udział p. zagranicznego i współpraca międzynarodowa jest niezbędna do realizacji projektu)

18 BIURO PROGRAMÓW BADAWCZYCH I STRUKTURALNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO zaprasza do współpracy w ramach: - pisania wniosku i przygotowania budżetu - wstępnej oceny formalnej/kierowania do podpisu przez osoby reprezentujące (punkt I wniosku) - uruchamianie projektu w przypadku otrzymania dofinansowania

19 Dobre praktyki Odpowiednio wcześniej przemyśl wybór partnera zagranicznego / skontaktuj się / poinformuj o zasadach NCN; Zarejestruj się w systemie OSF OPI i zapoznaj się ze strukturą wniosku; Odpowiednio wcześniej przygotuj potrzebne dokumenty i załączniki; Po przygotowaniu wniosku daj go do przeczytania innym osobom; Nie zrażaj się niepowodzeniem za pierwszym razem.

20 Dziękujemy za uwagę Ewelina Wronka (ewronka@uni.lodz.pl)ewronka@uni.lodz.pl Michał Kaczmarek (mkaczmarek@uni.lodz.pl)mkaczmarek@uni.lodz.pl Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych UŁ Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców Rektorat UŁ ul. Narutowicza 65 90-131ódź Tel.: 042 635 41 69/71 www.regionalny.uni.lodz.pl


Pobierz ppt "HARMONIA KONKURS na międzynarodowe projekty badawcze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google