Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Warsztaty dla początkujących…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Warsztaty dla początkujących…"— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Warsztaty dla początkujących… czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?” Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dr Justyna Szybska - Lewandowska Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Po miesiącach negocjacji z Komisją Europejską, 13 lutego br. otrzymaliśmy informację o zaakceptowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

3 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

4 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Co nowego w porównaniu z RPO WP 2007-2013?  Nowe rodzaje projektów: projekty zintegrowane – składające się z co najmniej dwóch pojedynczych projektów, dofinansowanych w ramach różnych lub tych samych Działań/Poddziałań RPO WP 2014-2020, a tym samym z różnych lub tych samych funduszy strukturalnych; projekty grantowe – w ramach których beneficjent udziela grantobiorcom, wybranym przez niego w drodze otwartego naboru, grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu  Instrumenty terytorialne: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) obejmujące Obszar Metropolitalny Trójmiasta oraz Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT) obejmujące pozostałych osiem Miejskich Obszarów Funkcjonalnych: Bytowa, Chojnic-Człuchowa, Kościerzyny, Kwidzyna, Lęborka, Malborka, Słupska i Starogardu Gdańskiego – ukierunkowanie wsparcia na projekty zdiagnozowane i wynegocjowane z IZ RPO WP w ramach porozumień ZIT i ZPT

5 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Co nowego w porównaniu z RPO WP 2007-2013?  Większy udział instrumentów finansowych – alternatywą dla dotacji będzie wsparcie zwrotne: preferencyjne pożyczki, poręczenia i gwarancje kredytowe, wkłady kapitałowe – szczegółowe zasady i zakres wykorzystania instrumentów finansowych będzie oparty na ocenie ex-ante przeprowadzonej zgodnie z wymogami rozporządzenia ogólnego  Pozakonkursowy tryb wyboru projektów do dofinansowania – przewidziany w przypadku: przedsięwzięć strategicznych zdefiniowanych w ramach Regionalnych Programów Strategicznych, przedsięwzięć dotyczących realizacji zadań należących do wskazanych prawem podmiotów publicznych (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Powiatowych Urzędów Pracy, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej) przedsięwzięć wynikających ze Strategii ZIT

6 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Co nowego w porównaniu z RPO WP 2007-2013?  Zcentralizowany model partnerstwa – w którym tylko partner wiodący (lider) ma status beneficjenta, z nim jest podpisywana umowa o dofinansowanie i tylko on odpowiada wobec IZ RPO WP/IP za przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu; partnerzy współuczestniczą w realizacji projektu i są podmiotami uprawionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w projekcie  Metoda zryczałtowanych procentowych stawek dochodów – stosowana obok znanej z poprzedniego okresu programowania metody kalkulacji luki w finansowaniu do ustalania maksymalnego poziomu dofinansowania ze środków EFRR dla projektów generujących dochód (Działanie 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa)  Weryfikacja „ex-ante” dokumentacji udzielonych zamówień publicznych w ramach projektu – co do zasady, wszystkie projekty, których realizacja wiąże się z koniecznością stosowania przepisów PZP zostaną przez IZ RPO WP/IP poddane kontroli w zakresie dokumentacji przetargowej przed zawarciem przez beneficjenta umowy z wykonawcą  Komunikacja elektroniczna IZ RPO WP z beneficjentem – składanie wniosków o płatność i prowadzenie korespondencji po podpisaniu umowy za pomocą systemu teleinformatycznego SL2014

7 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

8

9

10 Zgodnie z zapisaną w SRWP 2020 zasadą inteligentnej specjalizacji, interwencja publiczna będzie ukierunkowana na uruchamianie i wykorzystywanie potencjałów istotnych dla regionu branż oraz wyłaniających się inteligentnych specjalizacji regionu. Samorząd Województwa Pomorskiego zobowiązał się do uruchomienia mechanizmu identyfikacji i weryfikacji obszarów aktywności gospodarczej, które mogą decydować o przyszłej pozycji konkurencyjnej regionu. Mechanizm ten umożliwi koncentrację interwencji i jej elastyczne dostosowywanie do zmieniających się uwarunkowań rynkowych, w tym międzynarodowych. Inteligentne Specjalizacje Pomorza http://drg.pomorskie.eu/inteligentne-specjalizacje#

11 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Inteligentne Specjalizacje Pomorza W dniu 9 kwietnia 2015 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie określenia obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz podjęcia negocjacji w sprawie Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP). Na podstawie zgłoszonych przez Partnerstwa propozycji w ramach Konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz biorąc pod uwagę rekomendacje Komisji Konkursowej, a także własną analizę, Zarząd Województwa Pomorskiego określił następujące obszary ISP: ISP 1 – Technologie off-shore i portowo-logistyczne; ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie; ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw; ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.

12 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

13 RPO WP 2014-2020I OP „Komercjalizacja wiedzy” (wyłącznie projekty z obszaru IS) Zakres wsparcia: Działalność B+R, infrastruktura B+R, pierwsze wdrożenie, współpraca z jednostkami B+R wsparcie przedsiębiorstw rozpoczynających i rozwijających działalność B+R, wsparcie na cały proces projektowy – od fazy badawczej, poprzez linie pilotażowe do fazy pierwszej produkcji, uzyskanie praw wyłącznych dla własnych rozwiązań technologicznych, tworzenie i rozwój zaplecza B+R, zakup i wdrożenie przez przedsiębiorstwa wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej, zlecanie opracowania rozwiązań technicznych (prac B+R), zakończone wdrożeniem. projekty badawczo-rozwojowe realizowane wspólnie przez B+R i przedsiębiorstwa, zaawansowane usługi badawcze, rozwój infrastruktury jednostek B+R, wparcie rozwoju kadry B+R. Finansowanie Dotacje / Instrumenty finansowe

14 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

15 RPO WP 2014-2020II OP „Przedsiębiorstwa” Zakres wsparcia: Inwestycje rozwojowe w przedsiębiorstwach Inwestycje podstawowe: inwestycje prorozwojowe i służące poprawie efektywności mikro i małych przedsiębiorstw, w tym m.in.: Poszerzenie palety ofertowej o nowe produkty, Wprowadzenie nowych rozwiązań w produkcji, Stworzenie lub doposażenie miejsc pracy. Katalog beneficjentów Mikro i mali przedsiębiorcy Finansowanie Instrumenty finansowe (pożyczki)

16 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 RPO WP 2014-2020II OP „Przedsiębiorstwa” Zakres wsparcia: Inwestycje rozwojowe w przedsiębiorstwach Inwestycje profilowane: Inwestycje prorozwojowe w małych i średnich przedsiębiorstwach (wsparcie w ramach IS), Poprawa efektywności ww. dzięki zastosowaniu TIK, Inwestycje służące poprawie efektywności (redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności). Katalog beneficjentów Mali i średni przedsiębiorcy Finansowanie Dotacje / Instrumenty finansowe

17 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 17 RPO WP 2014-2020 II OP „Przedsiębiorstwa” Zakres wsparcia: Wsparcie eksportu systemowe wsparcie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Pomorski Broker Eksportowy (Przedsięwzięcie strategiczne Samorządu Województwa Pomorskiego) dotyczy stworzenia kompleksowego wsparcia dla pomorskich przedsiębiorstw w celu umożliwienia im wyjścia z ofertą na rynki zagraniczne Formy wsparcia dla przedsiębiorców pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami zagranicznymi, tworzenie wspólnej oferty rynkowej, udostępnianie informacji o możliwościach kooperacji, udostępnianie informacji o warunkach inwestowania na określonych rynkach, organizacja wystaw i spotkań biznesowych, wizyty studyjne, misje gospodarcze, udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych Katalog beneficjentów Indywidualni przedsiębiorcy, grupy branżowe i międzybranżowe

18 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 RPO WP 2014-2020II OP „Przedsiębiorstwa” Zakres wsparcia: specjalistyczne usługi doradcze specjalistyczne usługi doradcze (IOB) w odpowiedzi na popyt zgłaszany przez przedsiębiorstwa: profesjonalizacja działalności IOB przez budowę gotowości do świadczenia nowych i precyzyjnie sprofilowanych usług (m.in. w zakresie technologii, prawa, finansów), wdrożenie usług świadczonych drogą elektroniczną. Katalog beneficjentów IOB świadczące usługi dla przedsiębiorców Finansowanie Bezzwrotne wsparcie na zakup usług lub pakietu usług.

19 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 19 RPO WP 2014-2020II OP „Przedsiębiorstwa” Zakres wsparcia: Poprawa efektywności systemu obsługi inwestorów, w tym zewnętrznych, w regionie. Invest in Pomerania (Przedsięwzięcie strategiczne Samorządu Województwa Pomorskiego) przedsięwzięcie, którego celem będzie dalszy rozwój systemu obsługi inwestorów w regionie poprzez uruchomienie regionalnego mechanizmu finansowego na rzecz m.in. przygotowania terenów inwestycyjnych. Formy realizacji pełen cykl obsługi inwestorów (od fazy przeddecyzyjnej, poprzez decyzję inwestycyjną i realiza- cję procesu inwestycyjnego, aż do obsługi poinwestycyjnej), działania informacyjne, organizacyjne i regulacyjne na rzecz zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej regionu. przygotowanie, w tym uzbrojenie, wyselekcjonowanych terenów inwestycyjnych oraz tworzenie stref przemysłowych.

20 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

21 RPO WP 2014-2020III OP „Edukacja” Zakres wsparcia: kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli, tworzenie nowych miejsc w edukacji przedszkolnej oraz ich wyposażenia, wsparcie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych oraz uczniów z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwoju, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, podnoszenie jakości kształcenia zawodowego, dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki, w tym m.in. doskonalenie kwalifikacji nauczycieli, organizacja zajęć nastawionych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, promowanie szkolnictwa zawodowego Finansowanie Dotacje

22 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 RPO WP 2014-2020III OP „Edukacja” Przedsięwzięcia strategiczne SWP Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie standardów wsparcia pracy szkoły – którego celem jest podniesienie jakości pracy szkół poprzez kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły, przede wszystkim przez ścisłe zespolenie systemu wsparcia nauczycieli ze zdiagnozowanymi potrzebami ucznia i szkoły, Wypracowanie standardów edukacji uczniów z niepełnosprawnościami oraz uczniów z zaburzeniami rozwoju - którego celem jest efektywne włączenie uczniów z niepełnosprawnościami oraz uczniów z zaburzeniami rozwoju do powszechnej edukacji poprzez przygotowanie ścieżek edukacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości tych uczniów, Włączenie wypracowanego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” systemu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych do regionalnej polityki edukacyjnej – którego celem jest zapewnienie wszystkim uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy pomocy.

23 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

24 RPO WP 2014-2020IV OP „Kształcenie zawodowe” Zakres wsparcia: Ponadgimnazjalne szkoły zawodowe: doposażenie (m.in. pomoce dydaktyczne), modernizacja/rozbudowa infrastruktury, utworzenie oraz wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych, Szkoły zawodowe na poziomie wyższym: uruchamianie lub poprawa istniejącej oferty i programów kształcenia, doposażenie w specjalistyczne pomoce naukowe, adaptację/modernizację/ budowę infrastruktury, podnoszenie kwalifikacji kadry, zmiana programów kształcenia/uzupełnienie o nauczanie praktyczne. Finansowanie Dotacje

25 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Przedsięwzięcie strategiczne SWP Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy – którego celem jest rozwój i podniesienie jakości, w szczególności przez współpracę z pracodawcami, szkolnictwa zawodowego, odpowiadającego rzeczywistym potrzebom regionalnego i lokalnych rynków pracy,

26 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

27 RPO WP 2014-2020V OP „Zatrudnienie” Zakres wsparcia: Wsparcie eksportu Aktywizacja osób bezrobotnych: zdobywanie nowych umiejętności oraz podnoszenie / zmiana kwalifikacji, podnoszenie mobilności przestrzennej, tworzenie skutecznego i efektywnego poradnictwa zawodo- wego, realizacja kompleksowego programu zdrowotnego (przedsię- wzięcie strategiczne SWP), na rzecz przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym Usługi edukacyjne (podnoszące kwalifikacje) dla osób w wielu aktywności zawodowej, wdrażanie projekty typu outplacement, wsparcie finansowe rozpoczęcia działalności gospodarczej. Finansowanie Dotacje

28 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

29 RPO WP 2014-2020VI OP „Integracja” Zakres wsparcia: Wsparcie eksportu programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób biernych zawodowo, osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, profilaktyka wykluczenia społecznego (dzieci i młodzież), usługi społeczne (m.in. placówki wparcia dziennego przeznaczone dla dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, seniorów), wsparcie oraz aktywizacja osób niesamodzielnych (niepełnosprawnych oraz seniorów), rozwój i profesjonalizacja działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w zakresie: powstawania oraz profesjonalizacji istniejących PES, działań inwestycyjnych, doradczych i koordynacyjnych w zakresie PES Finansowanie Dotacje

30 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

31 RPO WP 2014-2020VII OP „Zdrowie” Zakres wsparcia: Wsparcie eksportu uporządkowanie regionalnej bazy szpitalnej w zakresie oddziałów kardiologicznych, naurologicznych, onkologicznych, pneumonologicznych, diabetologicznych, oraz poprawa dostępności usług medycznych, tworzenie poradni specjalistycznych w zakresie: diabetologii, onkologii, pneumonologii, gastroenterologii, endokrynologii, reumatologii i geriatrii, wdrożenie usług telemedycznych oraz systemów e-zdrowia, Finansowanie Dotacje / Instrumenty finansowe

32 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

33 RPO WP 2014-2020VIII OP „Konwersja” Zakres wsparcia: Wsparcie eksportu kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, przedsięwzięcia obejmujące ochronę charakterystycznych zabytków lub ich zespołów, podnoszenie jakości przestrzeni publicznej, Projekty umożliwiające eksploatację i udostępnianie zasobów materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu, działania sieciowe polegające na zagospodarowaniu tras turystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym, Finansowanie Dotacje

34 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

35 RPO WP 2014-2020IX OP „Mobilność” Zakres wsparcia: Wsparcie eksportu rozwój infrastruktury transportu miejskiego – tramwajowego, trolejbusowego, autobusowego i rowerowego (zakup i modernizacja taboru, poprawa funkcjonowania, konkurencyjności i bezpieczeństwa), rozwój dróg i linii kolejowych poprawiających spójność terytorialną i dostępność regionu. Finansowanie Dotacje

36 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

37 RPO WP 2014-2020X OP „Energia” Zakres wsparcia: Wsparcie eksportu poprawa efektywności energetycznej budynków, użyteczności publicznej oraz mieszkalnych wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przebudowa lub rozbudowa dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej budowa bądź modernizacja źródeł ciepła i systemów zaopatrzenia w ciepło miastach, modernizacja oświetlenia zewnętrznego, systemy monitoringu powietrza. Finansowanie Dotacje / Instrumenty finansowe

38 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

39 RPO WP 2014-2020XI OP „Środowisko” Zakres wsparcia: Wsparcie eksportu przeciwdziałanie i minimalizację skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych takich jak nawalne deszcze i susze przez: utrzymanie i rozwijanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę w ramach małej retencji, budowę lub przebudowę zbiorników retencyjnych, systemy zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, organizację systemów monitorowania i wczesnego reagowania oraz ratownictwa w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych. przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem odpadów, projekty z zakresu gospodarki ściekowej oraz zaopatrzenia w wodę, ochronę przyrody, przede wszystkim na obszarach chronionych. Finansowanie Dotacje

40 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ważne i przydatne dokumenty: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, tzw. RPO WP 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, tzw. SzOOP RPO WP 2014-2020 - zawiera kwestie merytoryczne, takie jak zakres interwencji, typy projektów, kategorie potencjalnych beneficjentów, formy wsparcia, grupy docelowe itd. (czyli odpowiadające na pytanie – co wdrażamy?) Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Opisują narzędzia i kwestie techniczne dotyczące aplikowania oraz sposobu realizacji projektów (czyli odpowiadające na pytanie – jak wdrażamy)

41 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Konkursy ogłoszone w ramach RPO WP 2014-2020 Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne – nabór do 29 stycznia 2016 Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej – nabór do 25 września 2015 Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe – nabór do 30 grudnia 2015 Działanie 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa – nabór do 14 września 2015 KONTAKT W DEFS poprzez pocztę elektroniczną efs.rpo@pomorskie.eu efs.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu: 58 326 81 93. OSOBA DO KONTAKTU W DPR PANI SYLWIA BRYŁA tel. 32 68 150 OSOBA DO KONTAKTU W DPR PAN MARCIN ERHARD tel. 32 68 117 OSOBA DO KONTAKTU W DPR PANI ALEKSANDRA BUDNY tel. 32 68 116

42 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Konkursy planowane do realizacji w pierwszej kolejności (planowane ogłoszenie w IV Q 2015 r.) Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Działanie 2.3. Aktywność eksportowa Poddziałanie 2.4.1. Specjalistyczne usługi doradcze Działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej Działanie 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Działanie 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa (NGO) Poddziałanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Działanie 2.3. Aktywność eksportowa Poddziałanie 2.4.1. Specjalistyczne usługi doradcze Działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej Działanie 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Działanie 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa (NGO) Poddziałanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa

43 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

44 Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52 e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eupunktinformacyjny@pomorskie.eu pomorskiewunii@pomorskie.eu rpo2007-2013@pomorskie.eu www.pomorskiewunii.pomorskie.eu


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Warsztaty dla początkujących…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google