Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Zasady finansowania projektów przedsiębiorstw w latach 2014-2020” Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Zasady finansowania projektów przedsiębiorstw w latach 2014-2020” Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy."— Zapis prezentacji:

1 „Zasady finansowania projektów przedsiębiorstw w latach 2014-2020” Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 1

2 2 Wsparcie inteligentnych specjalizacji (IS) – oznacza, że środki publiczne w UE w sposób szczególny kierowane będą na uruchamianie i wykorzystywanie potencjałów tych obszarów czy dziedzin gospodarki, które na danym terenie wyróżniają się na tle innych dziedzin gospodarki dużą zdolnością do dynamicznego rozwoju i ekspansji na rynki zagraniczne. Wsparcie IS skierowane będzie głównie na realizację przedsięwzięć innowacyjnych i prac badawczo-rozwojowych, wzmacniających potencjał wybranej specjalizacji. Wsparcie publiczne dla wybranych IS ma na celu budowanie przewag konkurencyjnych regionów UE w oparciu o specyficzne potencjały ich gospodarek. W województwie pomorskim przyjęto oddolny proces definiowania IS. Są one zgłaszane w trybie konkursowym przez zainteresowane środowiska gospodarcze i naukowe, zaś władze regionalne wybiorą spośród zgłoszonych te o największym potencjale rozwojowym. Ważne zasady wyboru i finansowania projektów przedsiębiorców z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020

3 3 Inteligentne specjalizacje Pomorza – 7 partnerstw, spośród których Zarząd Województwa dokona wyboru. www.inteligentnespecjalizacje.pomorskie.eu Ogłoszenie wyników wyboru – początek marca 2015. Krajowe inteligentne specjalizacje (KIS) – 18 obszarów specjalizacji w 5 sektorach (zawarte w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r.)

4 4 Szersze zastosowanie instrumentów finansowych – np. preferencyjnych pożyczek, kredytów i poręczeń, ale także instrumentów kapitałowych typu seed capital, venture capital. Stosowane będą także formy mieszane, typu kredyt technologiczny (preferencyjna pożyczka z elementem umorzenia części kapitału kredytu). Szczegółowe zasady, alokacja i zakres wykorzystania instrumentów finansowych będą oparte na ocenie ex-ante zrealizowanej zgodnie z artykułem 37 ust. 2 i 3 rozporządzenia ogólnego

5 5 Pomoc de minimis (Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.) maksymalna kwota pomocy na przestrzeni 3 lat: - 200 tys. EUR brutto (zasady ogólne) - 100 tys. EUR w sektorze transportu drogowego towarów

6 6 Różnorodne formy wsparcia (także w formie pomocy de minimis), m.in.: Dotacje, Instrumenty finansowe, Doradztwo specjalistyczne, Możliwość korzystania z oferty Brokera Eksportowego, Możliwość udziału pracowników w szkoleniach.

7 7 Maksymalne poziomy dofinansowania projektów inwestycyjnych: określone na podstawie nowej mapy pomocy regionalnej, (obowiązuje od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2020 r.) Zależne od wielkości przedsiębiorstwa oraz poziomu rozwoju obszaru, na którym realizowany jest projekt. Szczegółowe zasady na poziomie krajowym dotyczące udzielania pomocy publicznej nie zostały jeszcze opracowane.

8 8 Mapa pomocy regionalnej mikro i małe przedsiębiorstwa + 20 p.p. Średnie przedsiębiorstwa +10 p.p.

9 9 Formy finansowania w przypadku dotacji: refundacja, zaliczka Okres kwalifikowalności wydatków: od 1 stycznia 2014 r. (w przypadku przedsiębiorców: od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie) do 31 grudnia 2023 r.

10 10 Gdzie szukać szczegółowych informacji na temat wsparcia? 1)Dokumenty Programowe, np.: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 3) Przewodnik Beneficjenta (dla RPO WP) 4) Ogłoszenie o konkursie oraz dokumentacja konkursowa

11 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 11 „Środa z Funduszami dla… przedsiębiorców” Dofinansowanie dla przedsiębiorców na: rozwój działalności gospodarczej, działalność B+R, infrastrukturę badawczą i wdrażanie innowacji

12 12 Wsparcie na inwestycje w przedsiębiorstwach

13 13 RPO WP 2014-2020II OP „Przedsiębiorstwa” Zakres wsparcia: Inwestycje rozwojowe w przedsiębiorstwach Inwestycje podstawowe (pożyczki): inwestycje prorozwojowe i służące poprawie efektywności mikro i małych przedsiębiorstw, w tym m.in.: Poszerzenie palety ofertowej o nowe produkty, Wprowadzenie nowych rozwiązań w produkcji, Stworzenie lub doposażenie miejsc pracy. Inwestycje profilowane (dotacje, instrumenty finansowe): Inwestycje prorozwojowe w małych i średnich przedsiębiorstwach (wsparcie w ramach IS), Poprawa efektywności ww. dzięki zastosowaniu TIK, Inwestycje służące poprawie efektywności (redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności). Preferowane projekty (Podstawowe) ukierunkowane na ekspansję, tworzące miejsca pracy, (Profilowane) partnerskie, sieciowe, ukierunkowane na eksport, wynikające z Porozumień na rzecz IS Katalog beneficjentów Mikro, mali i średni przedsiębiorcy Finansowanie Dotacje / Instrumenty finansowe Instytucja Zarządzająca Zarząd Województwa Pomorskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego)

14 14 Dofinansowanie dla przedsiębiorców na działalność B+R

15 15 RPO WP 2014-2020I OP „Komercjalizacja wiedzy” (wyłącznie projekty z obszaru IS) Zakres wsparcia: Działalność B+R oraz Infrastruktura B+R wsparcie przedsiębiorstw rozpoczynających i rozwijających działalność B+R, Wsparcie na cały proces projektowy – od fazy badawczej, poprzez linie pilotażowe do fazy pierwszej produkcji, uzyskanie praw wyłącznych dla własnych rozwiązań technologicznych, tworzenie i rozwój zaplecza B+R, zakup i wdrożenie przez przedsiębiorstwa wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej, Zlecanie opracowania rozwiązań technicznych (prac B+R), zakończone wdrożeniem. Preferowane projekty Partnerskie, wzmacniające współpracę sieciową i realizowane w ramach współpracy klastrowe, wpisujące się w realizację Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu; surowco-, materiało- i energooszczędne. Katalog beneficjentów Przedsiębiorcy, jednostki naukowe, szkoły wyższe, klastry, IOB, izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe. Finansowanie Dotacje / Instrumenty finansowe Instytucja Zarządzająca Zarząd Województwa Pomorskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego)

16 16 PO IRI OP „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe” Zakres wsparcia: Działalność B+R oraz Infrastruktura B+R Wsparcie prac B+R realizowanych samodzielnie przez przedsiębiorców lub we współpracy z innymi przedsiębiorcami prowadzące do opracowania nowych rozwiązań i prototypów (bez komercjalizacji) W ramach tego typu: internacjonalizacji wyników B+R, rozwój infrastruktury B+R, ochrona własności intelektualnej, wzornictwo, rozwój kadr., Wsparcie realizacji prac B+R z udziałem funduszy kapitałowych (dla firm we wczesnej fazie rozwoju w obszarze zawansowanych technologii) Sektorowe programy B+R służące realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju konkretnych branż/sektorów gospodarki. Typ beneficjentów przedsiębiorstwa konsorcja przedsiębiorstw podmiot wdrażający instrument finansowy Finansowanie Dotacje / Instrumenty finansowe Instytucja Wdrażająca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

17 17 PO IRII OP „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Zakres wsparcia: Infrastruktura B+R Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie (tworzenie centrów B+R). Typ beneficjentów przedsiębiorstwa Finansowanie Instrumenty finansowe, instrumenty mieszane (dotacyjno zwrotne) oraz dotacje Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Gospodarki

18 18 Dofinansowanie na wdrożenie innowacji

19 19 RPO WP 2014-2020II OP „Przedsiębiorstwa” Zakres wsparcia: Wdrożenie innowacji Inwestycje profilowane (dotacje, instrumenty finansowe): Inwestycje prorozwojowe w małych i średnich przedsiębiorstwach (wsparcie w ramach IS), Preferowane projekty (Profilowane) partnerskie, sieciowe, ukierunkowane na eksport, wynikające z Porozumień na rzecz IS Katalog beneficjentów Mali i średni przedsiębiorcy Finansowanie Dotacje / Instrumenty finansowe Instytucja Zarządzająca Zarząd Województwa Pomorskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego)

20 20 PO IRII OP „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Zakres wsparcia: Wdrożenie innowacji Wsparcie wdrożeń własnych lub nabytych wyników prac B+R (uzyskanych w szczególności w ramach projektów realizowanych w I Osi POIR, Kredyt wdrożenie innowacji o charakterze technologicznym (kredyt może być wykorzystany na zakup nowej technologii oraz jej wdrożenie prowadzące do wytworzenia nowych lub ulepszonych towarów lub usług. Fundusz gwarancyjny dla wsparcia wdrożeń wyników prac B+R w działalności gospodarczej (wsparcie m.in. dla banków i bezpośrednio przedsiębiorców) Wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego. Typ beneficjentów przedsiębiorstwa Koordynatorzy klastrów Fundusze typu venture capital Fundusz funduszy Finansowanie Instrumenty finansowe, instrumenty mieszane (dotacyjno zwrotne) oraz dotacje Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Gospodarki

21 Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52 e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eupunktinformacyjny@pomorskie.eu pomorskiewunii@pomorskie.eu rpo2007-2013@pomorskie.eu www.pomorskiewunii.pl 21


Pobierz ppt "„Zasady finansowania projektów przedsiębiorstw w latach 2014-2020” Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google