Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FORMULARZE. Karta oceny zgodności operacji z LSR Numer wniosku: Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy: Nazwa wnioskowanej operacji/projektu: Operacja/projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FORMULARZE. Karta oceny zgodności operacji z LSR Numer wniosku: Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy: Nazwa wnioskowanej operacji/projektu: Operacja/projekt."— Zapis prezentacji:

1 FORMULARZE

2 Karta oceny zgodności operacji z LSR Numer wniosku: Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy: Nazwa wnioskowanej operacji/projektu: Operacja/projekt odpowiada działaniu PROW: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi Małe projekty 1.Czy realizacja operacji/projektu przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? C. 1 Poprawa jakości środowiska i przestrzeni taknie C. 2 Rozwój turystyki, rekreacji i promocja obszaru taknie C. 3 Wsparcie aktywności społecznej i gospodarczej taknie

3 1.Czy realizacja operacji/projektu przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? C. 1.1 Wzrost udziału alternatywnych źródeł energii takC. 2.1 Zwiększenie ilości produktów turystycznych oraz zwiększenie stopnia wykorzystania zasobów lokalnych takC. 3.1 Zwiększenie ilości aktywnie działających stowarzyszeń tak nie C. 1.2 Zwiększenie udziału recyclingu odpadów takC. 2.2 Wzrost znajomości miejsc związanych z postacią Jana Pawła II oraz stworzenie miejsc rekreacji pod jego patronatem takC. 3.2 Stworzenie miejsc aktywności lokalnej w poszczególnych miejscowościach tak nie C. 1.3 Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w miejscowościach takC. 2.3 Zwiększenie ilości obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej takC. 3.3 Wzrost liczby i wzmocnienie istniejących podmiotów gospodarczych tak nie C. 1.4 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników przestrzeni takC. 2.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego takC. 3.4 Wzrost liczby i wzmocnienie podmiotów w branży turystycznej tak nie C. 3.5 Wzrost liczby mieszkańców biorących aktywny udział w życiu społecznym i lokalnych grupach tak nie

4 1.Czy realizacja operacji/projektu jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR? Grupa przedsięwzięć Czysta Wadoviana Grupa przedsięwzięć Nasz Jan Paweł II Grupa przedsięwzięć Zostańcie z nami Grupa przedsięwzięć Aktywni nad Skawą P.1.1 Stworzenie zamkniętego obiegu alternatywnyc h źródeł energii na terenie objętym LSR tak P. 2.2 Wykorzystanie miejsc związanych z młodością Jana Pawła II i powiązanie ich wspólną ścieżką oraz promocja obszaru tak P.2.1 Działania przyczyniając e się do odpowiednieg o eksponowania atrakcji lokalnych i promocji obszaru ta k P.3.1 Podniesien ie poziomu samoorga nizacji i zwiększeni e ilości stowarzysz eń na rzecz rozwoju tak nie P.1.2 Selektywna zbiórka odpadów we wszystkich miejscowości ach tak P.2.3.1 Tworzenie miejsc rekreacji społeczności lokalnej ta k P.3.2 Budowa i rozwój infrastruktu ry aktywności lokalnej tak nie P.1.3 Ożywienie i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej w centrum miejscowości tak P.2.3.2 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej ta k P.3.3 Wsparcie drobnej przedsiębi orczości i tworzenia nowych podmiotów tak nie P.1.4 Działania poprawiające bezpieczeńst wo mieszkańców i turystów tak P.2.4.1 Renowacja i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego ta k P.3.4 Tworzenie i rozwój bazy noclegowe j, gastronomi cznej i atrakcji turystyczn ych tak ni e P.2.4.2 Rozwój i promocja kultury ta k nie P.3.5 Integracja społeczno ści lokalnej tak

5 Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR (w uzasadnieniu należy m.in. wykazać, że ocenianą operację można uznać za operację rekomendowaną w ramach LSR): ………………………………………………………………………………………………………………. „Głosuję za uznaniem, że operacja jest* nie jest* zgodna z LSR” (* niepotrzebne skreślić)

6 Numer wniosku: Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy: Nazwa wnioskowanej operacji/projektu: Operacja/projekt odpowiada działaniu PROW: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Operacja odpowiada działaniu PROW: Różnicowanie w kierunku działalności nierolnicze Odnowa i rozwój wsi Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwMały projekt Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów

7 Nazwa kryteriumOpis KryteriumWagaPunktacja Uzyskane punkty KRYTERIA OGÓLNE Stopień przygotowaniaPreferuje operacje gotowe do realizacji2 0 - projekt na etapie wstępnych koncepcji, analiz 1 - projekt posiada część dokumentacji oraz wymaganych pozwoleń i uzgodnień do realizacji, 2 - projekt posiada pełną dokumentację wraz z uzgodnieniami oraz pozwoleniami – projekt gotowy do realizacji DoświadczeniePreferuje wnioskodawców posiadających doświadczenie.2 0 - brak doświadczenia w dziedzinie, której dotyczy projekt, 1 – Beneficjent brał udział w co najmniej jednym projekcie, którego zakres jest zbieżny do wnioskowanego projektu, 2 - Beneficjent brał udział w co najmniej trzech projektach, których zakres jest zbieżny do wnioskowanego projektu InnowacyjnośćPreferuje projekty oryginalne w skali lokalnej, niepraktykowane dotąd rozwiązania, lub ciekawy sposób wykorzystania lokalnych zasobów 2 0 - brak innowacyjności projektu, 2 - innowacyjny charakter projektu Stopień wykorzystania lokalnych zasobówPreferuje projekty bazujące i promujące lokalne zasoby: historię, tradycję, kulturę, walory lokalnego środowiska, infrastrukturę turystyczną, lokalne produkty i usługi. 3 0 - nie wykorzystuje lokalnych zasobów, 1 - bazuje na lokalnych zasobach, 2 - bazuje i promuje lokalne zasoby Zabezpieczenie wkładu własnegoPreferuje wnioskodawców posiadających zabezpieczenie wkładu własnego 2 0 - Wnioskodawca nie posiada zabezpieczenia wkładu własnego, 2 - Wnioskodawca posiada zabezpieczony wkład własny Status członka lub partnera LGDPreferuje wnioskodawców aktywnych lokalnie1 0 - wnioskodawca nie jest członkiem lub partnerem LGD, 2 - wnioskodawca jest członkiem lub partnerem LGD MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 24

8 Nazwa kryteriumOpis KryteriumWagaPunktacja Uzyskane punkty KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE – Różnicowane w kierunku działalności nierolniczej Operacja w obszarze agroturystykiPreferuje projekty mające wpływ na rozwój lub powstanie obiektów agroturystyki 20 - nie dotyczy, 2 - dotyczy Operacja w obszarze turystyki lub rekreacjiPreferuje projekty z zakresu turystyki lub rekreacji30 - nie dotyczy, 2 - dotyczy Operacja w zakresie rozwiązań proekologicznychPreferuje projekty z zakresu rozwiązań proekologicznych 20 - brak wpływu, 1 - niewielki wpływ, 2 - znaczący wpływ Wysokość wnioskowanej dotacjiPreferuje projekty o niższej wnioskowanej wysokości dotacji20 - dotacja równa lub powyżej 40.000 zł, 2 - poniżej 40.000 zł MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 18

9 Nazwa kryteriumOpis KryteriumWagaPunktacja Uzyskane punkty KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Innowacyjność lokalnaPreferuje projekty, których technologie i rozwiązania są innowacyjne w skali lokalnej 10 - brak innowacyjności projektu, 2 - innowacyjny charakter projektu Operacja w obszarze turystyki lub rekreacjiPreferuje projekty z zakresu turystyki lub rekreacji30 - nie dotyczy, 2 - dotyczy Operacja w zakresie rozwiązań proekologicznychPreferuje projekty z zakresu rozwiązań proekologicznych 20 - brak wpływu, 1 - niewielki wpływ, 2 - znaczący wpływ Wysokość wnioskowanej dotacjiPreferuje projekty o niższej wnioskowanej wysokości dotacji20 - dotacja powyżej 80.000 zł, 1 - dotacja z zakresu 40.000-80.000 zł, 2 – dotacja do 40.000zł MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 16

10 Nazwa kryterium Opis KryteriumWagaPunktacja Uzyskane punkty KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE – Odnowa i rozwój wsi Liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury Preferuje projekty, z których korzysta większa liczba użytkowników20 - poniżej 100 użytkowników, 1 - od 100-500 użytkowników, 2 - powyżej 500 użytkowników Operacja w obszarze turystyki lub rekreacjiPreferuje projekty z zakresu turystyki lub rekreacji30 - nie dotyczy, 2 - dotyczy Dotyczy dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Preferuje projekty z zakresu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 20 - nie dotyczy, 1 - dotyczy dziedzictwa przyrodniczego, 2 - dotyczy dziedzictwa kulturowego Koncepcja zagospodarowania terenu wsi lub jej części Preferuje projekty z kompleksową koncepcją zagospodarowania terenu2 0 - brak koncepcji, 1 - ogólna koncepcja zagospodarowania, 2 – posiada projekt budowlany Operacja tworzy miejsce integracji społecznejPreferuje projekty w wyniku których powstanie lub rozwinie się miejsce lokalnej integracji społecznej 20 - nie dotyczy, 2 - dotyczy MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 22

11 Nazwa kryteriumOpis KryteriumWagaPunktacja Uzyskane punkty KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE – Małe projekty Operacja w zakresie turystyki lub kultury Preferuje projekty z zakresu turystyki i kultury30 - nie dotyczy, 2 - dotyczy Operacja aktywizuje społeczność lokalną Preferowane projekty angażujące społeczność lokalną. 30 - operacja nie aktywizuje lokalnej społeczności, 1 - operacja aktywizuje społeczność miejscowości, 2 - operacja aktywizuje społeczność obszaru objętego LSR Projekt promuje ochronę środowiska i ekologię Preferuje projekty promujące ochronę środowiska i ekologię 10 - nie dotyczy, 2 - dotyczy Operacja jest projektem szkoleniowym Preferuje projekty podnoszące kompetencje lokalnej społeczności 10 - nie dotyczy, 2 - dotyczy MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 16


Pobierz ppt "FORMULARZE. Karta oceny zgodności operacji z LSR Numer wniosku: Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy: Nazwa wnioskowanej operacji/projektu: Operacja/projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google