Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małe projekty Szkolenie dla beneficjentów 28 marca 2014 r. Ocena wniosków przez LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małe projekty Szkolenie dla beneficjentów 28 marca 2014 r. Ocena wniosków przez LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej."— Zapis prezentacji:

1 Małe projekty Szkolenie dla beneficjentów 28 marca 2014 r. Ocena wniosków przez LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej

2 Terminy naborów I kwartał 2014 II kwartał 2014 Razem Limit środków na dany nabór (zł) 190 000,00130 123,88320 123,88 Limity środków na nabory w Małych projektach – 2014 rok

3 Terminy naborów z Małych projektów w roku 2014 Nabór tematyczny 07-30 kwietnia 2014 Nabór ogólny maj 2014

4 - musi być zgodny z LSR LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej: wypełniać jeden cel ogólny, jeden cel szczegółowy, wpisywać się w przedsięwzięcie (oraz w zakres tematyczny – w przypadku podania w ogłoszeniu tego zakresu) i zakładać takie operacje, które są przewidziane do finansowania. - w ocenie według Lokalnych Kryteriów Wyboru, określonych przez LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej zdobyć minimum 60% możliwych punktów (tj. 30 punktów), w tym punktów za minimalne wymagania Zasady wyboru Małych projektów przez LGD RZL

5 Cel ogólny I: Podniesienie jakości życia mieszkańców regionu poprzez rozwój turystyki przy wykorzystaniu walorów kulturowych, przyrodniczych i historycznych Cel I.1: Rozwój usług turystycznych Cel I.2: Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej Cel I.3: Promocja walorów turystycznych regionu, informacja oraz wsparcie szkoleniowe Przedsięwzięcie I: Rozwój turystyki poprzez zagospodarowanie obszarów atrakcyjnych turystycznie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Przedsięwzięcie II: Lubaczowszczyzna tętniąca życiem społeczno-kulturalnym, atrakcyjna turystycznie Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Cel ogólny II: Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców Cel II.1: Podniesienie aktywności gospodarczej mieszkańców Cel II.2: Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców Przedsięwzięcie III: Region aktywny gospodarczo Przedsięwzięcie IV: Aktywizacja i integracja lokalnego środowiska Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Małe projekty Struktura celów i przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju

6 CEL OGÓLNY I. Podniesienie jakości życia mieszkańców regionu poprzez rozwój turystyki przy wykorzystaniu walorów kulturowych, przyrodniczych i historycznych regionu CELE SZCZEGÓŁOWE I.1 Rozwój usług turystycznych I.2 Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej Finansowane będą operacje dotyczące: a) renowacji, zabezpieczenia i oznakowania pomników przyrody, odkrywek geologicznych i innych cennych obiektów i miejsc, b) wykorzystania i odnawiania cennego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, c) publikowania i wydawania materiałów promujących walory krajobrazowe regionu tj. folderów, stron internetowych, organizacji imprez promujących walory turystyczne regionu, d) zagospodarowania miejsc rekreacyjnych, sportowych i wypoczynkowych Czas realizacji2010-2014 Przedsięwzięcie I - Rozwój turystyki poprzez zagospodarowanie obszarów atrakcyjnych turystycznie

7 CEL OGÓLNY I. Podniesienie jakości życia mieszkańców regionu poprzez rozwój turystyki przy wykorzystaniu walorów kulturowych, przyrodniczych i historycznych regionu CELE SZCZEGÓŁOWE I.2 Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej I.3 Promocja walorów turystycznych regionu, informacja oraz wsparcie szkoleniowe Finansowane będą operacje dotyczące: a) organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych na obszarze LSR; b) rozwoju aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez: - promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego, poprzez doposażenie i remont świetlic wiejskich - kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła; c) zakupu wyposażenia świetlic wiejskich i ich remontu. Czas realizacji2010-2014 Przedsięwzięcie II - Lubaczowszczyzna tętniąca życiem społeczno-kulturalnym, atrakcyjna turystycznie

8 CEL OGÓLNY II. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców CELE SZCZEGÓŁOWE II.1 Podniesienie aktywności gospodarczej mieszkańców Finansowane będą operacje dotyczące: a) organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych służących podniesieniu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, b) rozwoju lokalnej aktywności i współpracy gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych, tradycyjnych sektorach gospodarki oraz lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym. Czas realizacji2010-2014 Przedsięwzięcie III - Region aktywny gospodarczo

9 CEL OGÓLNY II. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców CELE SZCZEGÓŁOWE II.2 Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców Finansowane będą operacje dotyczące: a) organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych służących podniesieniu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, b) rozwoju lokalnej aktywności i współpracy gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych, tradycyjnych sektorach gospodarki oraz lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym c) rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarze realizacji LSR, w tym poprzez utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, w szczególności zawierających elektroniczny system rezerwacji miejsc, d) rozwoju aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła. Czas realizacji2010-2014 Przedsięwzięcie IV - Aktywizacja i integracja lokalnego środowiska

10 PrzedsięwzięcieCel szczegółowyCel ogólny Małe projekty Przedsięwzięcie I: Rozwój turystyki poprzez zagospodarowanie obszarów atrakcyjnych turystycznie Cel I.1: Rozwój usług turystycznych Cel ogólny I: Podniesienie jakości życia mieszkańców regionu poprzez rozwój turystyki przy wykorzystaniu walorów kulturowych, przyrodniczych i historycznych Cel I.2: Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej Przedsięwzięcie II: Lubaczowszczyzna tętniąca życiem społeczno-kulturalnym, atrakcyjna turystycznie Cel I.3: Promocja walorów turystycznych regionu, informacja oraz wsparcie szkoleniowe Przedsięwzięcie III: Region aktywny gospodarczo Cel II.1: Podniesienie aktywności gospodarczej mieszkańców Cel ogólny II: Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców Przedsięwzięcie IV: Aktywizacja i integracja lokalnego środowiska Cel II.2: Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców

11 KryteriumPkt. Operacja jest innowacyjna tak10 nie0 Wnioskodawca jest: podmiotem spoza JST10 jednostką samorządu terytorialnego5 Wnioskowana kwota pomocy wynosi: do 10 tys. zł10 powyżej 10-25 tys. zł7 powyżej 25 tys. zł5 Oddziaływanie operacji dotyczy: 2 gmin LGD10 1 gminy (wszystkich miejscowości) LGD7 kilku miejscowości w jednej gminie5 jednej miejscowości0 Realizacja operacji przyczyni się do aktywności ludzi młodych i wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania tak10 nie0 KryteriumPkt. Operacja jest innowacyjna tak10 nie0 Wnioskodawca jest: podmiotem spoza JST10 jednostką samorządu terytorialnego5 Wnioskowana kwota pomocy wynosi: do 10 tys. zł10 powyżej 10-25 tys. zł7 powyżej 25 tys. zł5 Oddziaływanie operacji dotyczy: 2 gmin LGD10 1 gminy (wszystkich miejscowości) LGD7 kilku miejscowości w jednej gminie5 jednej miejscowości0 Realizacja operacji przyczyni się do aktywności ludzi młodych i wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania tak10 nie0 Kryteria 1, 5 uzasadniają realizację operacji (minimalne wymagania). Minimalna liczba punktów – 20 (10 za kr.1 + 10 za kr.5), maksymalna – 50. Lokalne Kryteria Wyboru operacji w konkursie w ramach działania MAŁE PROJEKTY

12 Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej Ocenie podlegają tylko operacje uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Niezbędne jest uzyskanie przez operację 20 pkt w ocenie według Lokalnych Kryteriów Wyboru, w tym: 10 pkt za kryterium 1 - Operacja jest innowacyjna. Wykazanie przez wnioskodawcę spełnienia tego kryterium powoduje przyznanie 10 punktów. 10 pkt za kryterium 5 - Realizacja operacji przyczyni się do aktywności ludzi młodych i wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania. Stwierdzenie przez Radę LGD podczas oceny operacji spełniania tego kryterium powoduje przyznanie 10 punktów.

13 Zakres tematyczny do naboru wniosków – Małe Projekty I kwartał 2014 zostanie odnowione 3 obiekty o cennej wartości przyrodniczej, kulturowej: zostaną zagospodarowane 2 miejsca sportowo- rekreacyjne 1 szkolenie dla osób chcących wprowadzać na rynek lokalne produkty i usługi powstanie kompleksowa baza informacji turystycznej dla całego obszaru LGD 1 impreza o charakterze promocyjno- poglądowym, ukazująca możliwości i sposoby wprowadzania na rynek lokalnych produktów.

14 Nabór wniosków - LGD rozpoczęcie naboru 14-30 dni zakończenie naboru Wybór i ocena wniosków - LGD do 21 dni ocena wniosków do 45 dni wybór wniosków, przekazanie list wniosków i samych wniosków do UM Oś czasowa prowadzenia naborów

15 Dokumenty niezbędne do oceny wniosku: LGDUM papierowe oświadczenie osoby fizycznej opis zgodności operacji z LSRwniosek o przyznanie pomocy CD oświadczenie osoby fizycznej wniosek o przyznanie pomocy opis zgodności operacji z LSR

16 Co składamy na nabór w LGD: papieroweoświadczenie osoby fizycznej x2 papieroweopis zgodności operacji z LSR papierowewniosek o przyznanie pomocy CD (dla LGD) oświadczenie osoby fizycznej opis zgodności operacji z LSR wniosek o przyznanie pomocy CD (dla UM) oświadczenie osoby fizycznej wniosek o przyznanie pomocy

17 Wypełnienie Deklaracji bezstronności przez członków Rady Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z LSR Wypełnienie Karty oceny według LKW Ocena wniosku przez Radę LGD ( powtarzana w odniesieniu do kolejnych wniosków) Operacja zgodna z LSROperacja niezgodna z LSR Operacja zgodna z LSROperacja niezgodna z LSR Ogłoszenie wyników oceny Zawiadomienie wnioskodawcy o wynikach oceny Listy wniosków zgodnych/niezgodnych z LSR

18 Procedura odwoławcza od wyników oceny wniosku Złożenie przez wnioskodawcę Wniosku o ponowną ocenę operacji Odwołanie jest rozpatrywane przez Radę LGD zgodnie z wnioskiem Uznanie wnioskuOdrzucenie wniosku Ogłoszenie wyników oceny Zawiadomienie wnioskodawcy o wynikach oceny Aktualizacja list wniosków zgodnych/niezgodnych z LSR

19 Lista wniosków zgodnych z LSR Wniosek wybrany Ogłoszenie wyników oceny Zawiadomienie wnioskodawcy o wynikach oceny Przekazanie dokumentacji do Urzędu Marszałkowskiego Wybór wniosku do dofinansowania (powtarzany w odniesieniu do kolejnych wniosków ) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru/niewybrania wniosku do dofinansowania Wypełnienie Deklaracji bezstronności przez członków Rady (jeśli niezbędne) Wniosek niewybrany

20 OCENA W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM - Po ocenie wniosków w LGD, następnie wnioski są przesyłane do UM w Rzeszowie (dalsza ocena wniosków, tzw. formalna); - Umowa podpisywana jest pomiędzy Wnioskodawcą/Beneficjentem a Samorządem Województwa;

21 REALIZACJA PROJEKTU - Wykonanie zakresu rzeczowego projektu; - Udokumentowanie wykonania projektu; - Poniesienie i dokumentacja kosztów; - Osiągniecie celu projektu! - Wypłata środków w oparciu o złożony wniosek o płatność wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie projektu w zakresie rzeczowo-finansowym; - Zobowiązania w umowie przyznania pomocy.

22 ODRĘBNY SYSTEM EWIDENCJI Beneficjent musi prowadzić: - odrębny system księgowy albo korzystać z odpowiedniego kodu rachunkowego dla oznaczenia wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji (projektu) Niezastosowanie się do powyższego będzie skutkować pomniejszeniem refundacji tych kosztów o 10%

23 SPRAWOZDAWCZOŚĆ BENEFICJENTA - Sprawozdanie z realizacji operacji - Ankieta monitorująca Wzory dokumentów, dołączanych do wniosku o płatność, można znaleźć na stronie UM: http://prow.podkarpackie.pl w dziale Dokumenty -> Sprawozdawczość beneficjenta -> Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju -> Małe projekty


Pobierz ppt "Małe projekty Szkolenie dla beneficjentów 28 marca 2014 r. Ocena wniosków przez LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google