Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środki dostępne na informatyzację w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego ul. Kościuszki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środki dostępne na informatyzację w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego ul. Kościuszki."— Zapis prezentacji:

1 Środki dostępne na informatyzację w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.12.2009 r.

2 Oś priorytetowa I – Przedsiębiorczość Oś priorytetowa II – Turystyka Oś priorytetowa III – Infrastruktura społeczna Oś priorytetowa IV – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Oś priorytetowa V – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Oś priorytetowa VI – Środowisko przyrodnicze Oś priorytetowa VII – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Oś priorytetowa VIII – Pomoc techniczna Osie priorytetowe RPO WiM 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.12.2009 r.

3 Osie priorytetowe RPO WiM 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.12.2009 r.

4 „Zwiększenie dostępu do sieci i wykorzystanie technik informatycznych w gospodarce, sektorze publicznym i sferze społecznej” Główny cel osi VII 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.12.2009 r.

5 Działanie 7.1 – Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych Poddziałanie 7.2.1 – Usługi i aplikacje dla obywateli Poddziałanie 7.2.2 – Usługi i aplikacje dla MŚP Poddziałanie 7.2.3 - Kształcenie kadr dla informatyki Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.12.2009 r.

6 Działanie 7.1 – Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zainteresowanym gospodarstwom domowym, przedsiębiorstwom, jednostkom administracji, instytucjom edukacyjnym na obszarze całego województwa” Opis działań i typy projektów 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.12.2009 r. Przykładowe projekty (lista otwarta): -budowa, rozbudowa i modernizacja sieci szerokopasmowego dostępu do sieci na poziomie osiedla, kampusu uniwersyteckiego lub szkolnego -rozbudowa sieci światłowodowej na poziomie lokalnym -budowa bezprzewodowych sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu -tworzenie i rozbudowa platform zarządzania siecią informatyczną

7 Typy Beneficjentów 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.12.2009 r.  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  jednostki organizacyjne jst,  jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,  PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,  szkoły wyższe,  organizacje pozarządowe,  administracja rządowa,  mikro, mali i średni przedsiębiorcy zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu ( Dz. U. L 214 z 9.08.2008 r.) (mikro- i małe przedsiębiorstwa działające min. 12 miesięcy, średnie przedsiębiorstwa bez ograniczenia czasu działalności).

8 Działanie 7.2 – Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych Poddziałanie 7.2.1 – Usługi i aplikacje dla obywateli „Intensyfikacja rozwoju wysokiej jakości usług cyfrowych oraz szybkie powiększenie wartościowych i potrzebnych treści w Internecie” Opis działań i typy projektów 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.12.2009 r. Przykładowe projekty (lista otwarta): -budowa lub rozbudowa systemów udostępniających e-usługi publiczne w zakresie administracji publicznej, turystyki, gospodarki komunalnej w tym portali oraz tematycznych modułów i serwisów informacyjnych -rozwój i promocja serwisów w zakresie e-zdrowia, e-edukacji i e-oświaty -tworzenie i rozwój serwisów i portali społecznościowych

9  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  jednostki organizacyjne jst,  jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,  PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,  szkoły wyższe,  organizacje pozarządowe,  osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,  instytucje otoczenia biznesu,  zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,  kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych. Typy Beneficjentów 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.12.2009 r.

10 Działanie 7.2 – Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych Poddziałanie 7.2.2 – Usługi i aplikacje dla MŚP „Intensyfikacja rozwoju wysokiej jakości usług cyfrowych i aplikacji dla Małych Średnich Przedsiębiorstw (MŚP)” Opis działań i typy projektów 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.12.2009 r. Przykładowe projekty (lista otwarta): -budowa lub rozbudowa systemów udostępniających e-usługi w zakresie e-handlu, turystyki, tworzenia sieci kooperacji między przedsiębiorstwami przy wykorzystaniu narzędzi i platform elektronicznych -tworzenie i rozbudowa narzędzi i systemów informatycznych w MŚP prowadzących do osiągnięcia sprawnej organizacji wewnętrznej (back-office) oraz sprawnej obsługi klientów (front-office) -tworzenie i rozwój serwisów i portali społecznościowych oraz usług on-line dla firm

11  mikro, mali i średni przedsiębiorcy zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu ( Dz. U. L 214 z 9.08.2008 r.) (mikro- i małe przedsiębiorstwa działające min. 12 miesięcy, średnie przedsiębiorstwa bez ograniczenia czasu działalności),  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  jednostki organizacyjne jst,  jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,  PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,  szkoły wyższe,  organizacje pozarządowe,  osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,  instytucje otoczenia biznesu, Typy Beneficjentów 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.12.2009 r.

12 Działanie 7.2 – Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych Poddziałanie 7.2.3 – Kształcenie kadr dla informatyki „Przyspieszenie rozwoju wysokiej jakości usług dla MŚP świadczonych przez wykwalifikowaną kadrę informatyczną” Opis działań i typy projektów 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.12.2009 r. Typ projektu: -budowa bazy dydaktyczno – laboratoryjnej w szkołach ponadgimnazjalnych, centrach i instytucjach szkoleniowych oraz uczelniach wyższych

13  mikro, mali i średni przedsiębiorcy zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu ( Dz. U. L 214 z 9.08.2008 r.) (mikro- i małe przedsiębiorstwa działające min. 12 miesięcy, średnie przedsiębiorstwa bez ograniczenia czasu działalności),  szkoły wyższe,  organizacje pozarządowe,  osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,  instytucje otoczenia biznesu, Typy Beneficjentów 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.12.2009 r.

14  Liczba zmodernizowanych PIAP  Liczba nowych PIAP  Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu  Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu - w tym z terenów wiejskich  Liczba podłączeń do szerokopasmowego Internetu  Liczba podłączeń do szerokopasmowego Internetu - w tym gospodarstwa domowe  Liczba podłączeń do szerokopasmowego Internetu - w tym gospodarstwa domowe – w tym z terenów wiejskich  Liczba podłączeń do szerokopasmowego Internetu - w tym MŚP  Liczba podłączeń do szerokopasmowego Internetu - w tym szkoły (bez szkół wyższych i dla dorosłych)  Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego  Liczba podłączeń do szerokopasmowego Internetu - w tym jednostki publiczne  Liczba utworzonych miejsc pracy dla kobiet (brutto)  Liczba utworzonych miejsc pracy dla mężczyzn (brutto)  Łączna liczba utworzonych miejsc pracy (brutto) Wskaźniki do Działania 7.1 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.12.2009 r.

15  Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 – informacja  Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 – interakcja  Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 – dwustronna interakcja  Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 4 – transakcja  Liczba wspartych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą związaną z gospodarką elektroniczną (usługi i aplikacje dla obywateli)  Liczba wspartych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą związaną z gospodarką elektroniczną (usługi i aplikacje dla MŚP)  Liczba wspartych przedsiębiorstw, które wdrożyły i/lub zintegrowały systemy informatyczne typu B2B  Liczba jednostek naukowych zaangażowanych w realizację projektu  Liczba laboratoriów utworzonych w przedsiębiorstwach  Liczba pracowników naukowych zaangażowanych w realizację projektu  Liczba szkół doposażonych w aparaturę naukowo-badawczą  Liczba szkół wyższych doposażonych w aparaturę naukowo-badawczą na potrzeby dydaktyki  Liczba wybudowanych laboratoriów  Liczba zakupionej aparatury naukowo-badawczej Wskaźniki do Działania 7.2 – Produkty 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.12.2009 r.

16  Liczba korzystających z usług oferowanych w sieci  Liczba nowych usług elektronicznych dla obywateli świadczonych przez wsparte przedsiębiorstwa  Liczba nowych usług elektronicznych dla MŚP świadczonych przez wsparte przedsiębiorstwa  Liczba przedsiębiorstw objętych wdrożonymi i/lub zintegrowanymi systemami informatycznymi typu B2B  Liczba jednostek naukowych korzystających ze wspartej infrastruktury informatycznej nauki  Liczba jednostek naukowych korzystających ze wspólnej infrastruktury badawczej  Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług wybudowanych laboratoriów  Liczna przedsiębiorstw korzystających z usług zmodernizowanych laboratoriów  Liczba studentów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów  Liczba utworzonych miejsc pracy dla kobiet (brutto)  Liczba utworzonych miejsc pracy dla mężczyzn (brutto)  Łączna liczba utworzonych miejsc pracy (brutto) Wskaźniki do Działania 7.2 – Rezultaty 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.12.2009 r.

17 Maksymalny poziom dofinansowania środkami EFRR wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków publicznych - zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących udzielania pomocy publicznej w wysokości max. 50% Poziom dofinansowania 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.12.2009 r.

18 Działanie 7.1 – Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego alokacja na działanie – 19 279 682 EUR alokacja na konkursy – 5 679 682 EUR alokacja na projekty kluczowe – 13 600 000 EUR Projekty kluczowe: „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu” – 9 350 000 EUR „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim” – 4 250 000 EUR Środki przeznaczone na realizację celów osi VII 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.12.2009 r.

19 Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych Poddziałanie 7.2.1 – Usługi i aplikacje dla obywateli – 12 956 775 EUR Poddziałanie 7.2.2 – Usługi i aplikacje dla MŚP – 20 005 261 EUR Poddziałanie 7.2.3 - Kształcenie kadr dla informatyki – 9 950 804 EUR Środki przeznaczone na realizację celów osi VII 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.12.2009 r.

20 6 marca 2009 r. Poddziałanie 7.2.1 – Usługi i aplikacje dla obywateli – 35 870 828,27 zł. Poddziałanie 7.2.2 – Usługi i aplikacje dla MŚP – 46 241 579,76 zł. 30 marca 2009 r. Poddziałanie 7.2.3 – Kształcenie kadr dla informatyki – 20 153 248,46 zł. Zakończone konkursy w ramach osi VII 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.12.2009 r.

21 10 grudnia 2009 r. Poddziałanie 7.2.2 – Usługi i aplikacje dla MŚP – 40 451 090,83 zł. Poddziałanie 7.2.3 – Kształcenie kadr dla informatyki – 17 631 348,36 zł. Styczeń 2009 r. D ziałanie 7.1 – Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego – 5 679 682,00 € 10 maja 2010 r. Poddziałanie 7.2.1 – Usługi i aplikacje dla obywateli – 6 161 364,95 € 30 kwietnia 2010 r. Poddziałanie 7.2.2 – Usługi i aplikacje dla MŚP – 12 801 428,57 € Poddziałanie 7.2.3 – Kształcenie kadr dla informatyki – 7 459 226,39 € Nowe konkursy w ramach osi VII 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.12.2009 r.

22 Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WiM na lata 2007-2013 wraz z załącznikami. Przy przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu szczególną uwagę należy zwrócić na następujące dokumenty:  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu,  Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu,  Lista sprawdzająca,  Karty oceny merytorycznej punktowej,  Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013;  Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie promocji i ułatwienia dostępu do usług teleinformatycznych (działanie 7.2);  Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;  Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące prawnych zabezpieczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Dokumentacja 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.12.2009 r.

23 www.rpo.warmia.mazury.pl 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.12.2009 r.

24 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn tel. 089 521 96 00, fax. 089 521 96 09 e-mail: prr@warmia.mazury.pl Dziękuję! 24Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.12.2009 r.


Pobierz ppt "Środki dostępne na informatyzację w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego ul. Kościuszki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google