Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wdrażania RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wdrażania RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wdrażania RPO Warmia i Mazury na lata Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, Olsztyn Tel. (0-89) , Fax. (0-89) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

2 Podział środków EFRR na priorytety wg wartości bezwzględnych w mln euro 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

3 3 Dokumenty niezbędne do uruchomienia programu  Przyjęcie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata  Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata  Opis Systemu Zarządzania i Kontroli

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r. Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Opis Systemu Zarządzania i Kontroli ma na celu zapewnienie legalności i prawidłowości wydatków oraz realności operacji wspieranych w ramach RPO WiM , i określa w szczególności organizację i procedury wszystkich instytucji, zaangażowanych we wdrażanie Programu. Pierwsza wersja OSZiK została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego 27 grudnia 2007 roku. W dniu 2 października 2008 roku za pośrednictwem SFC przekazano OSZiK Komisji Europejskiej. 15 października 2008 roku Komisja Europejska zaakceptowała Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla RPO WiM na lata

5 Instrukcja Wykonawcza IZ RPO WiM Instrukcja Wykonawcza zawiera pisemne procedury m.in. dla procesów wyboru i zatwierdzania operacji do dofinansowania, gromadzenia, weryfikacji oraz zatwierdzania wniosków o płatność, czy też dokonywania płatności dla beneficjentów. 27 grudnia 2007 roku Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego zatwierdził pierwszą wersję Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM , natomiast w dniu 13 sierpnia 2008 roku Uchwałą Nr 43/447/08/III zatwierdzono ostateczne zmiany do dokumentu. 14 sierpnia 2008 roku IPoC zaakceptował Instrukcję Wykonawczą IZ.. 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

6 6 W dniach r. – r. przeprowadzono Audyt zgodności dla Instytucji Zarządzającej RPO WiM na lata Podmioty przeprowadzające audyt: Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie Audytorzy wewnętrzni Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury Celem audytu było zbadanie i ocena systemów zarządzania i kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata oraz potwierdzenie, że systemy zarządzania i kontroli ustanowione zostały zgodnie z wymogami wspólnotowymi Ministerstwo Finansów wydało pozytywną opinię o przejściu audytu zgodności IZ, IP, IP II.

7 Dokumenty niezbędne do uruchomienia konkursów: Szczegółowy opis osi priorytetowych: Przedsiębiorczość, Turystyka, Infrastruktura Społeczna, Środowisko Przyrodnicze, Infrastruktura Transportowa Regionalna i Lokalna, Pomoc Techniczna. 26 maja 2008 Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego zatwierdził Regulamin naboru i oceny wniosków wraz z załącznikami m.in.: - Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej - Karty oceny merytorycznej punktowej - Karta oceny strategicznej - Umowa o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami Wytyczne – wzór załącznika do wniosku-biznes plan Wytyczne do studium wykonalności Obowiązki beneficjenta w zakresie prowadzenia działań informacyjnych Wytyczne w sprawie kwalifikowalności do konkursów Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń w ramach RPO 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

8 Plan Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Plan Komunikacji określa sposoby realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w odniesieniu do środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach RPO WiM na lata 2007 – czerwca 2008 roku Komitet Monitorujący zatwierdził Plan Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – Podjęte działania konferencje informacyjno-promocyjne dla potencjalnych beneficjentów wydanie w wersji książkowej RPO WiM wydanie 8 różnych wzorów ulotek informacyjnych i materiałów poligraficznych uruchomienie Punktu Informacyjnego oraz strony internetowej poświęconej RPO konkursy związane z promocją RPO akcje medialne w lokalnych rozgłośniach telewizyjnych i radiowych 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

9 Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów Zorganizowane szkolenia: „Fundusze strukturalne szansą rozwoju regionu warmińsko- mazurskiego. Praktyczne aspekty pozyskiwania, zarządzania i rozliczania wsparcia”- 204 osoby. Cykl dwudniowych szkoleń dla potencjalnych beneficjentów- głównie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych województwa nt. ” Warunków ubiegania się o pomoc finansową w ramach RPO WiM na lata ” – 400 osób. Szkolenie z zakresu pomocy publicznej w projektach finansowanych w ramach RPO WiM na lata osób. Szkolenie skierowane do dziennikarzy z regionu Warmii i Mazur dotyczące wdrażania PO Kapitał Ludzki oraz RPO WiM nalata osób. Planowane szkolenia: Pod koniec bieżącego roku zaplanowane jest szkolenie dla potencjalnych beneficjentów RPO WiM (ok. 400 osób) „Praktyka modelowego stosowania Prawa zamówień publicznych po nowelizacji”. 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

10 Eksperci regionalni 22 lipca 2008 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regionalnej listy ekspertów (287 ekspertów) w tym: 243 ekspertów w ramach poszczególnych dziedzin (36 dziedzin) 23 ekspertów z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej 21 ekspertów środowiskowych. W trakcie naboru na ekspertów regionalnych wpłynęło 450 wniosków. 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

11 Szkolenia dla członków Komitetu Monitorującego i ekspertów regionalnych Zorganizowane szkolenia: Rola oraz sposób funkcjonowania Komitetów Monitorujących- 2 edycje- w szkoleniu udział wzięły 62 osoby. Szkolenie dla ekspertów regionalnych przeprowadzających oceny merytoryczne wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata – w szkoleniu udział wzięło 165 osób. 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r. Lokalny System Informatyczny (MAKS) Na Lokalny System Informatyczny (MAKS) składają się poszczególne moduły, z których każdy uruchamiany jest przed wystąpieniem zapotrzebowania na daną operację. Uruchomione moduły: Nabór wniosków (Generator Wniosków) – zapewnia przygotowanie i przesłanie w formie elektronicznej wniosków o dofinansowanie, zawierają w sobie mechanizmy walidacji, które eliminują błędy już na etapie przygotowania wniosku. Ocena wniosków – umożliwia rejestrację wyników poszczególnych rodzajów ocen (formalna, merytoryczna, strategiczna), w efekcie czego powstaje lista rankingowa projektów rekomendowanych do realizacji.

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r. Moduły będące w przygotowaniu: Umowa o dofinansowanie – zapewnia o rejestrację umów o dofinansowanie oraz aneksów do danej umowy w powiązaniu z danym wnioskiem. Sprawozdawczość – umożliwia generowanie wszelkiego rodzaju tabel i zestawień dotyczących sprawozdawczości. Pozostałe zaplanowane moduły: Obsługa płatności – składanie wniosków o płatność odbywa się w analogiczny sposób jak rejestrowanie wniosków aplikacyjnych. Zarejestrowane wnioski podlegają ocenie. Kontrole i nieprawidłowości – umożliwia prowadzenie rejestru przeprowadzonych kontroli oraz gromadzenie informacji na temat projektu, którego dotyczy nieprawidłowość.

14 Postęp realizacji RPO WiM na lata Oś priorytetowa: Turystyka Poddziałanie Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna Do rozdysponowania w konkursie przewidziano kwotę ,00 zł. W rundzie aplikacyjnej złożono 24 wnioski na łączną wartość ,84 zł. Pod względem formalnym pozytywnie oceniono 17 wniosków na łączną wnioskowaną wartość dofinansowania ,13 zł.. 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

15 Postęp realizacji RPO WiM na lata Oś priorytetowa: Infrastruktura Społeczna Poddziałanie Infrastruktura ochrony zdrowia Do rozdysponowania w konkursie przewidziano kwotę ,00 zł. W rundzie aplikacyjnej złożono 26 wniosków na łączną wnioskowaną wartość dofinansowania ,47 zł. 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

16 Postęp realizacji RPO WiM na lata Oś priorytetowa: Infrastruktura Transportowa Regionalna i Lokalna Poddziałanie Infrastruktura portowa Do rozdysponowania w konkursie przewidziano kwotę ,00 zł. Obecnie nadal prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie. Podziałanie Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny Podziałanie Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny Do rozdysponowania w konkursie przewidziano kwotę ,00 zł. W rundzie aplikacyjnej złożono 29 wniosków na łączną wartość ,71 zł. Pod względem formalnym pozytywnie oceniono 19 wniosków na łączną wnioskowaną wartość dofinansowania ,22 zł. 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

17 Konkursy planowane w 2008 roku Oś 1: Przedsiębiorczość Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych – r System obsługi inwestora na poziomie regionalnym – r. Oś 2: Turystyka Baza noclegowa i gastronomiczna – r Infrastruktura uzdrowiskowa – r Infrastruktura sportowo-rekreacyjna – r. 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

18 Konkursy planowane w 2008 roku Oś 3: Infrastruktura społeczna 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną – r Pozostała infrastruktura społeczna – r. Oś 4: Rewitalizacja miast 4.2 Rewitalizacja miast – r. 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

19 Konkursy planowane w 2008 roku Oś 5: Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Tabor kolejowy – r Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny – r. Oś 7: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego – r Usługi i aplikacje dla obywateli – r Usługi i aplikacje dla MŚP – r Kształcenie kadr dla informatyki – r. 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

20 Istotne bariery we wdrażaniu RPO Podstawowym problemem, który wystąpił przy wdrażaniu RPO, jest niezgodność prawa polskiego z przepisami dyrektywy 85/337/EWG Rady z dnia 27 czerwca 1985 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Głównym zarzutem, w opinii Komisji Europejskiej, jest nieprawidłowe transponowanie do polskiego porządku prawnego pojęcia „development consent” (zezwolenie na inwestycje). Dotychczasowa interpretacja tego pojęcia jako decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest niezbędna przed uzyskaniem różnych decyzji „inwestycyjnych”, nie została zaakceptowana. 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

21 Środki zaradcze MRR przygotowało projekt nowych Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, których stosowanie ma na celu wyeliminowanie ryzyka przygotowania dokumentacji niezgodnej z wymogami dyrektywy 85/337/EWG. IZ RPO WiM zawiesiła część konkursów, na które miała wpływ niezgodność polskich przepisów z wymogami dyrektywy Rady, a następnie odwołała konkursy. IZ RPO WiM dokonała zmiany dokumentacji konkursowej i ogłosiła nowe konkursy. W celu wyeliminowania niezgodności pomiędzy przepisami polskimi a wspólnotowym prawem ochrony środowiska, Ministerstwo Środowiska w porozumieniu z innymi ministerstwami przygotowało projekt ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

22 Brak rozporządzeń odnośnie pomocy publicznej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych Brak powyższego rozporządzenia ma wpływ na realizację następujących konkursów: Działanie Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych. Działanie Infrastruktura uzdrowiskowa. Działanie Infrastruktura energii elektrycznej. Wszystkie działania w ramach Osi Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

23 Brak rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych Brak powyższego rozporządzenia ma wpływ na realizację konkursów w ramach całej Osi Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast.

24 Brak rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 24Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych Brak powyższego rozporządzenia ma wpływ na realizację konkursu: Działanie Porty lotnicze

25 Brak rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 25Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych Brak powyższego rozporządzenia ma wpływ na realizację następujących konkursów: Działanie Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości. Działanie Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami. Działanie Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Działanie Regionalny System Wspierania Innowacji. Działanie Instytucje otoczenia biznesu.

26 26Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r. Brak Wytycznych w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym Brak powyższych wytycznych ma wpływ na realizację konkursu: Działanie Tabor kolejowy

27 Dziękuję za uwagę Bożena Wrzeszcz – Zwada Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, Olsztyn Tel. (0-89) , Fax. (0-89) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.


Pobierz ppt "Podsumowanie wdrażania RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google