Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wdrażania RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wdrażania RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wdrażania RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

2 Podział środków EFRR na priorytety wg wartości bezwzględnych w mln euro 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

3 3 Dokumenty niezbędne do uruchomienia programu  Przyjęcie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013  Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013  Opis Systemu Zarządzania i Kontroli

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r. Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Opis Systemu Zarządzania i Kontroli ma na celu zapewnienie legalności i prawidłowości wydatków oraz realności operacji wspieranych w ramach RPO WiM 2007-2013, i określa w szczególności organizację i procedury wszystkich instytucji, zaangażowanych we wdrażanie Programu. Pierwsza wersja OSZiK została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego 27 grudnia 2007 roku. W dniu 2 października 2008 roku za pośrednictwem SFC przekazano OSZiK Komisji Europejskiej. 15 października 2008 roku Komisja Europejska zaakceptowała Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla RPO WiM na lata 2007-2013

5 Instrukcja Wykonawcza IZ RPO WiM 2007-2013 Instrukcja Wykonawcza zawiera pisemne procedury m.in. dla procesów wyboru i zatwierdzania operacji do dofinansowania, gromadzenia, weryfikacji oraz zatwierdzania wniosków o płatność, czy też dokonywania płatności dla beneficjentów. 27 grudnia 2007 roku Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego zatwierdził pierwszą wersję Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2007-2013, natomiast w dniu 13 sierpnia 2008 roku Uchwałą Nr 43/447/08/III zatwierdzono ostateczne zmiany do dokumentu. 14 sierpnia 2008 roku IPoC zaakceptował Instrukcję Wykonawczą IZ.. 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

6 6 W dniach 06.02.2008 r. – 14.08.2008 r. przeprowadzono Audyt zgodności dla Instytucji Zarządzającej RPO WiM na lata 2007-2013 Podmioty przeprowadzające audyt: Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie Audytorzy wewnętrzni Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury Celem audytu było zbadanie i ocena systemów zarządzania i kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz potwierdzenie, że systemy zarządzania i kontroli ustanowione zostały zgodnie z wymogami wspólnotowymi. 29.09.2008 Ministerstwo Finansów wydało pozytywną opinię o przejściu audytu zgodności IZ, IP, IP II.

7 Dokumenty niezbędne do uruchomienia konkursów: Szczegółowy opis osi priorytetowych: Przedsiębiorczość, Turystyka, Infrastruktura Społeczna, Środowisko Przyrodnicze, Infrastruktura Transportowa Regionalna i Lokalna, Pomoc Techniczna. 26 maja 2008 Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego zatwierdził Regulamin naboru i oceny wniosków wraz z załącznikami m.in.: - Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej - Karty oceny merytorycznej punktowej - Karta oceny strategicznej - Umowa o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami Wytyczne – wzór załącznika do wniosku-biznes plan Wytyczne do studium wykonalności Obowiązki beneficjenta w zakresie prowadzenia działań informacyjnych Wytyczne w sprawie kwalifikowalności do konkursów Wytyczne dotyczące prawnych zabezpieczeń w ramach RPO 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

8 Plan Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Plan Komunikacji określa sposoby realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w odniesieniu do środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach RPO WiM na lata 2007 – 2013. 26 czerwca 2008 roku Komitet Monitorujący zatwierdził Plan Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Podjęte działania konferencje informacyjno-promocyjne dla potencjalnych beneficjentów wydanie w wersji książkowej RPO WiM wydanie 8 różnych wzorów ulotek informacyjnych i materiałów poligraficznych uruchomienie Punktu Informacyjnego oraz strony internetowej poświęconej RPO konkursy związane z promocją RPO akcje medialne w lokalnych rozgłośniach telewizyjnych i radiowych 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

9 Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów Zorganizowane szkolenia: „Fundusze strukturalne 2007-2013 szansą rozwoju regionu warmińsko- mazurskiego. Praktyczne aspekty pozyskiwania, zarządzania i rozliczania wsparcia”- 204 osoby. Cykl dwudniowych szkoleń dla potencjalnych beneficjentów- głównie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych województwa nt. ” Warunków ubiegania się o pomoc finansową w ramach RPO WiM na lata 2007-2013” – 400 osób. Szkolenie z zakresu pomocy publicznej w projektach finansowanych w ramach RPO WiM na lata 2007-2013 - 240 osób. Szkolenie skierowane do dziennikarzy z regionu Warmii i Mazur dotyczące wdrażania PO Kapitał Ludzki oraz RPO WiM nalata 2007-2013 - 18 osób. Planowane szkolenia: Pod koniec bieżącego roku zaplanowane jest szkolenie dla potencjalnych beneficjentów RPO WiM (ok. 400 osób) „Praktyka modelowego stosowania Prawa zamówień publicznych po nowelizacji”. 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

10 Eksperci regionalni 22 lipca 2008 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regionalnej listy ekspertów (287 ekspertów) w tym: 243 ekspertów w ramach poszczególnych dziedzin (36 dziedzin) 23 ekspertów z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej 21 ekspertów środowiskowych. W trakcie naboru na ekspertów regionalnych wpłynęło 450 wniosków. 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

11 Szkolenia dla członków Komitetu Monitorującego i ekspertów regionalnych Zorganizowane szkolenia: Rola oraz sposób funkcjonowania Komitetów Monitorujących- 2 edycje- w szkoleniu udział wzięły 62 osoby. Szkolenie dla ekspertów regionalnych przeprowadzających oceny merytoryczne wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – w szkoleniu udział wzięło 165 osób. 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r. Lokalny System Informatyczny (MAKS) Na Lokalny System Informatyczny (MAKS) składają się poszczególne moduły, z których każdy uruchamiany jest przed wystąpieniem zapotrzebowania na daną operację. Uruchomione moduły: Nabór wniosków (Generator Wniosków) – zapewnia przygotowanie i przesłanie w formie elektronicznej wniosków o dofinansowanie, zawierają w sobie mechanizmy walidacji, które eliminują błędy już na etapie przygotowania wniosku. Ocena wniosków – umożliwia rejestrację wyników poszczególnych rodzajów ocen (formalna, merytoryczna, strategiczna), w efekcie czego powstaje lista rankingowa projektów rekomendowanych do realizacji.

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r. Moduły będące w przygotowaniu: Umowa o dofinansowanie – zapewnia o rejestrację umów o dofinansowanie oraz aneksów do danej umowy w powiązaniu z danym wnioskiem. Sprawozdawczość – umożliwia generowanie wszelkiego rodzaju tabel i zestawień dotyczących sprawozdawczości. Pozostałe zaplanowane moduły: Obsługa płatności – składanie wniosków o płatność odbywa się w analogiczny sposób jak rejestrowanie wniosków aplikacyjnych. Zarejestrowane wnioski podlegają ocenie. Kontrole i nieprawidłowości – umożliwia prowadzenie rejestru przeprowadzonych kontroli oraz gromadzenie informacji na temat projektu, którego dotyczy nieprawidłowość.

14 Postęp realizacji RPO WiM na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: Turystyka Poddziałanie 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna Do rozdysponowania w konkursie przewidziano kwotę 13 340 000,00 zł. W rundzie aplikacyjnej złożono 24 wnioski na łączną wartość 47 562 792,84 zł. Pod względem formalnym pozytywnie oceniono 17 wniosków na łączną wnioskowaną wartość dofinansowania 27 695 260,13 zł.. 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

15 Postęp realizacji RPO WiM na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: Infrastruktura Społeczna Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Do rozdysponowania w konkursie przewidziano kwotę 17 282 000,00 zł. W rundzie aplikacyjnej złożono 26 wniosków na łączną wnioskowaną wartość dofinansowania 22 266 351,47 zł. 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

16 Postęp realizacji RPO WiM na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: Infrastruktura Transportowa Regionalna i Lokalna Poddziałanie 5.1.4 Infrastruktura portowa Do rozdysponowania w konkursie przewidziano kwotę 16 749 000,00 zł. Obecnie nadal prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie. Podziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny Podziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny Do rozdysponowania w konkursie przewidziano kwotę 152 772 880,00 zł. W rundzie aplikacyjnej złożono 29 wniosków na łączną wartość 161 545 251,71 zł. Pod względem formalnym pozytywnie oceniono 19 wniosków na łączną wnioskowaną wartość dofinansowania 117 565 304,22 zł. 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

17 Konkursy planowane w 2008 roku Oś 1: Przedsiębiorczość 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych – 01.12.2008 r. 1.2.3 System obsługi inwestora na poziomie regionalnym – 17.10.2008 r. Oś 2: Turystyka 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna – 20.10.2008 r. 2.1.2 Infrastruktura uzdrowiskowa – 12.12.2008 r. 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna – 20.10.2008 r. 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

18 Konkursy planowane w 2008 roku Oś 3: Infrastruktura społeczna 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną – 15.12.2008 r. 3.2.2 Pozostała infrastruktura społeczna – 15.12.2008 r. Oś 4: Rewitalizacja miast 4.2 Rewitalizacja miast – 12.11.2008 r. 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

19 Konkursy planowane w 2008 roku Oś 5: Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna 5.1.2 Tabor kolejowy – 20.10.2008 r. 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny – 15.12.2008 r. Oś 7: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego – 24.11.2008 r. 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli – 10.11.2008 r. 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP – 10.11.2008 r. 7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki – 24.11.2008 r. 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

20 Istotne bariery we wdrażaniu RPO Podstawowym problemem, który wystąpił przy wdrażaniu RPO, jest niezgodność prawa polskiego z przepisami dyrektywy 85/337/EWG Rady z dnia 27 czerwca 1985 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Głównym zarzutem, w opinii Komisji Europejskiej, jest nieprawidłowe transponowanie do polskiego porządku prawnego pojęcia „development consent” (zezwolenie na inwestycje). Dotychczasowa interpretacja tego pojęcia jako decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest niezbędna przed uzyskaniem różnych decyzji „inwestycyjnych”, nie została zaakceptowana. 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

21 Środki zaradcze MRR przygotowało projekt nowych Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, których stosowanie ma na celu wyeliminowanie ryzyka przygotowania dokumentacji niezgodnej z wymogami dyrektywy 85/337/EWG. IZ RPO WiM zawiesiła część konkursów, na które miała wpływ niezgodność polskich przepisów z wymogami dyrektywy Rady, a następnie odwołała konkursy. IZ RPO WiM dokonała zmiany dokumentacji konkursowej i ogłosiła nowe konkursy. W celu wyeliminowania niezgodności pomiędzy przepisami polskimi a wspólnotowym prawem ochrony środowiska, Ministerstwo Środowiska w porozumieniu z innymi ministerstwami przygotowało projekt ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.

22 Brak rozporządzeń odnośnie pomocy publicznej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych Brak powyższego rozporządzenia ma wpływ na realizację następujących konkursów: Działanie 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych. Działanie 2.1.2 Infrastruktura uzdrowiskowa. Działanie 5.2.2 Infrastruktura energii elektrycznej. Wszystkie działania w ramach Osi Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

23 Brak rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych Brak powyższego rozporządzenia ma wpływ na realizację konkursów w ramach całej Osi Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast.

24 Brak rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 24Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych Brak powyższego rozporządzenia ma wpływ na realizację konkursu: Działanie 5.1.3 Porty lotnicze

25 Brak rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 25Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych Brak powyższego rozporządzenia ma wpływ na realizację następujących konkursów: Działanie 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości. Działanie 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami. Działanie 1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Działanie 1.1.11 Regionalny System Wspierania Innowacji. Działanie 1.2.1 Instytucje otoczenia biznesu.

26 26Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r. Brak Wytycznych w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym Brak powyższych wytycznych ma wpływ na realizację konkursu: Działanie 5.1.2 Tabor kolejowy

27 Dziękuję za uwagę Bożena Wrzeszcz – Zwada Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 www.rpo.warmia.mazury.pl e-mail: prr@warmia.mazury.pl 27Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008r.


Pobierz ppt "Podsumowanie wdrażania RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google