Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, Olsztyn Tel. (0-89) , Fax. (0-89) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2008 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

2 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Podstawa prawna  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27 grudnia 2006)  Wytyczne MRR z dnia 29 maja 2008 r. w zakresie sprawozdawczości (MRR/H/4(2)05/2008)

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.ELEMENTY SPRAWOZDANIA OKRESOWEGO

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. 1. Informacje wstępne Program operacyjny Cel: Konwergencja Kwalifikowany obszar: Województwo Warmińsko-Mazurskie Obszar programowania: Numer programu (CCI): CCI2007PL161PO020 Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Sprawozdanie okresowe z wdrażania programu Numer sprawozdania: II/2008/RPO/28 Okres sprawozdawczy: r. – r.

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. II Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem 1. Realizacja i analiza postępów W danym okresie sprawozdawczym wykazano wartości wskaźników tylko w Osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna Wskaźniki produktu Wartość osiągnięta w II półroczu 2008 Wartość docelowa w 2010 Wartość docelowa w Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę) (szt.) Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych (szt.) 01025

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. 1.1 Informacje na temat postępów fizycznych programu (2) Wskaźniki produktu Wartość osiągnięta w II półroczu 2008 Wartość docelowa w 2010 Wartość docelowa w Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) (szt.) Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych (szt.) Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów (szt.) 9920 Dane zawarte w tabeli pochodzą z Wniosków o płatność końcową

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. 1.2 oraz 1.3 Informacje finansowe  W danym okresie sprawozdawczym wykazano wydatki tylko w Osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna. Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków wyniosły ,06 zł

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. 1.4 Informacje nt. planowanego postępu finansowego  W ramach RPO WiM w 2009 r. planuje się zrealizować płatności na łączną kwotę ,38 zł w tym na poszczególne osie priorytetowe

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. 1.5 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu  Kwota odsetek narosłych zarówno w danym okresie sprawozdawczym jak i od początku realizacji RPO WiM wynosi ,40 zł. 1.6 Informacja nt. zaliczek przekazywanych na rzecz beneficjenta  Nie dotyczy danego okresu sprawozdawczego 1.7 Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii  W danym okresie sprawozdawczym w tabeli dotyczącej kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego według kategorii interwencji zawarte zostały dane dotyczące tylko Osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna (kat. 85 i 86)

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. 1.8 Analiza jakościowa (1) - Dane z KSI (SIMIK 07-13)

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. 1.8 Analiza jakościowa (2) – Dane z KSI (SIMIK 07-13)

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. 1.8 Analiza jakościowa (3)  W II półroczu 2008 r. ogłoszono 8 konkursów w ramach RPO WiM  Pierwsze umowy o dofinansowanie zostały podpisane pod koniec grudnia 2008 r. w ramach Osi priorytetowej  Przedsiębiorczość – 244 umowy na kwotę ,39 zł  Środowisko przyrodnicze – 4 umowy na kwotę ,35 zł  Dane dotyczące umów zostaną zawarte w kolejnym sprawozdaniu okresowym po wprowadzeniu do KSI (SIMIK 07-13)

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. 2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PROBLEMY  niezgodność polskich przepisów prawnych z wymogami Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywierania wpływu przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne  brak rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej w ramach RPO  trudności z wyznaczeniem obszarów rewitalizacji dla miast leżących w granicach województwa warmińsko - mazurskiego, wynikające z zapisów Wytycznych MRR w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. ŚRODKI ZARADCZE ZASTOSOWANE PRZEZ IZ RPO WiM  zwiększenie liczby konkursów w następnych latach  zmiana techniczna RPO w postaci modyfikacji Mapy koncentracji funkcji turystycznych w Województwie Warmińsko-Mazurskim  dostosowanie dokumentacji konkursowej IZ RPO WiM do Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która weszła w życie w dniu r.  modyfikacja Lokalnego Systemu Informatycznego MAKS (LSI MAKS)  prace nad Generatorem Wniosków o Płatność, którego założenia funkcjonalne przewidują reguły walidacyjne w znaczący sposób upraszczające przygotowywanie wniosku o płatność

15 3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym 3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu IZ RPO WiM przeprowadziła kontrole systemowe w IP i IP II:  Kontrola przeprowadzona w IP  Termin kontroli: r r.  Zakres kontroli: Zbadanie struktury organizacyjnej podmiotu, procedur podmiotu oraz sposobu realizacji zadań związanych z RPO  Nie wykryto żadnych nieprawidłowości  Kontrola przeprowadzona w IP II  Termin kontroli: r r.  Zakres kontroli: Zbadanie struktury organizacyjnej podmiotu, procedur podmiotu oraz sposobu realizacji zadań związanych z RPO  Nie wykryto żadnych nieprawidłowości 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

16 3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych)  Nie dotyczy danego okresu sprawozdawczego 3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz przeprowadzonych audytach  Audyt zgodności przeprowadzony przez Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie w Instytucji Zarządzającej RPO WiM  Termin audytu: r. – r.  Zakres audytu: Zbadanie i ocena systemów zarządzania i kontroli w ramach RPO WiM oraz potwierdzenie, że systemy zarządzania i kontroli ustanowione zostały zgodnie z wymogami wspólnotowymi  Nie wykryto żadnych nieprawidłowości 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

17  Audyt zgodności przeprowadzony przez Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie w IP w ramach RPO WiM  Audyt przeprowadzony był w poprzednim okresie sprawozdawczym  W II półroczu 2008 r. jednostka kontrolowana otrzymała sprawozdanie końcowe, w którym nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości  Audyt zgodności przeprowadzony przez Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie dla IP II w ramach RPO WiM  Termin audytu: r r.  Zakres audytu: Zbadanie i ocena systemów zarządzania i kontroli w ramach RPO WiM oraz potwierdzenie, że systemy zarządzania i kontroli ustanowione zostały zgodnie z wymogami wspólnotowymi  Nie wykryto żadnych nieprawidłowości 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

18  Systemowa wizyta sprawdzająca IPoC w Instytucji Zarządzającej RPO WiM  Termin wizyty sprawdzającej: r. – r.  Zakres wizyty sprawdzającej: m.in. zbadanie procesu wdrażania RPO WiM, procedury sprawozdawczości i monitoringu, procedury kontroli, przygotowania instytucji dopełnienia roli IZ we wdrażaniu RPO WiM  Nie wykryto żadnych nieprawidłowości  Systemowa wizyta sprawdzająca IPoC w IP  Termin wizyty sprawdzającej: r. – r.  Zakres wizyty sprawdzającej: m.in. zbadanie procesu wdrażania RPO WiM, procedury sprawozdawczości i monitoringu, procedury kontroli, przygotowania instytucji do pełnienia roli IP we wdrażaniu RPO WiM  Nie wykryto żadnych nieprawidłowości 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

19  Systemowa wizyta sprawdzająca IPoC w IP II  Termin wizyty sprawdzającej: r. – r.  Zakres wizyty sprawdzającej: m.in. zbadanie procesu wdrażania RPO WiM, procedury sprawozdawczości i monitoringu, procedury kontroli, przygotowania instytucji do pełnienia roli IP II we wdrażaniu RPO WiM  Nie wykryto żadnych nieprawidłowości 3.4 Raporty o nieprawidłowościach ■ Nie dotyczy danego okresu sprawozdawczego 3.5 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania ■ Nie dotyczy danego okresu sprawozdawczego 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

20 4.Oświadczenie IZ o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu  Zgodnie z instrukcją wypełniania Oświadczenie zawarto w sprawozdaniu 4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych  Nie wystąpiły żadne problemy o charakterze systemowym związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych 4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej  Nie dotyczy danego okresu sprawozdawczego 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

21 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. 5. Informacja o realizacji dużych projektów  W ramach RPO WiM przewidziano do realizacji jeden duży projekt - Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, o łącznej wartości 74 mln euro, finansowany w 50% z EFRR Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął działania w zakresie:  rozszerzenia wykazu nieruchomości podanych w projekcie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego o tereny lotniska w Szymanach,  pozyskania inwestora strategicznego (Spółka European Business Partners z siedzibą w Warszawie),  przeprowadzenia rozmów z przedstawicielami Polskich Kolei Państwowych i Polskich Linii Kolejowych na temat warunków, jakie musi spełniać zmodernizowana linia kolejowa Olsztyn – Szymany,

22 6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej (1) Zatwierdzono 4 Roczne Plany Działań z Pomocy Technicznej RPO , które obejmują projekty z zakresu:  szkoleń  zatrudnienia  zakupu sprzętu komputerowego  wyposażenia powierzchni biurowej  promocji i informacji  organizacji procesu wyboru projektów  organizacji posiedzeń komitetu monitorującego 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

23 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. 6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej (2)  zawarto 9 umów o dofinansowanie na kwotę ,90 zł, co stanowi 8,51% realizacji zobowiązań UE na lata  złożono 7 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania ,06 zł co stanowi 5,38% realizacji zobowiązań UE na lata

24 24Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. 7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji INFORMACJA  Publikacja informacji o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WiM  Wydanie broszury informacyjnej pt.: „Projekt środowiskowy w praktyce od narodzin pomysłu do złożenia wniosku część 1” (WFOŚiGW)  Funkcjonowanie 3 Punktów Informacyjnych dla beneficjentów  Spotkania informacyjne z beneficjentami  Emisja cyklu autorskich audycji informacyjnych PROMOCJA  Konkursy promujące RPO WiM  Artykuły sponsorowane w prasie

25 25Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. EDUKACJA  Szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację RPO WiM  Szkolenia beneficjentów RPO WiM INTERNET – działają strony internetowe:    EWALUACJA  Szkolenie pt.: „Metody badawcze stosowane w badaniach ewaluacyjnych funduszy strukturalnych” dla Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WiM

26 26Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Dziękuję za uwagę Zbigniew Cieciuch Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata jest sfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google