Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.03.2009 r. Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2008 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

2 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.03.2009 r. Podstawa prawna  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27 grudnia 2006)  Wytyczne MRR z dnia 29 maja 2008 r. w zakresie sprawozdawczości (MRR/H/4(2)05/2008)

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.03.2009 r.ELEMENTY SPRAWOZDANIA OKRESOWEGO

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.03.2009 r. 1. Informacje wstępne Program operacyjny Cel: Konwergencja Kwalifikowany obszar: Województwo Warmińsko-Mazurskie Obszar programowania: 2007-2013 Numer programu (CCI): CCI2007PL161PO020 Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Sprawozdanie okresowe z wdrażania programu Numer sprawozdania: II/2008/RPO/28 Okres sprawozdawczy: 01.07.2008 r. – 31.12.2008 r.

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.03.2009 r. II Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem 1. Realizacja i analiza postępów W danym okresie sprawozdawczym wykazano wartości wskaźników tylko w Osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna Wskaźniki produktu Wartość osiągnięta w II półroczu 2008 Wartość docelowa w 2010 Wartość docelowa w 2013 1. Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę) (szt.) 91170190 2. Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych (szt.) 01025

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.03.2009 r. 1.1 Informacje na temat postępów fizycznych programu (2) Wskaźniki produktu Wartość osiągnięta w II półroczu 2008 Wartość docelowa w 2010 Wartość docelowa w 2013 3. Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) (szt.) 60200300 4. Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych (szt.) 565150 5. Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów (szt.) 9920 Dane zawarte w tabeli pochodzą z Wniosków o płatność końcową

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.03.2009 r. 1.2 oraz 1.3 Informacje finansowe  W danym okresie sprawozdawczym wykazano wydatki tylko w Osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna. Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków wyniosły 9 244 387,06 zł

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.03.2009 r. 1.4 Informacje nt. planowanego postępu finansowego  W ramach RPO WiM w 2009 r. planuje się zrealizować płatności na łączną kwotę 615 305 583,38 zł w tym na poszczególne osie priorytetowe

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.03.2009 r. 1.5 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu  Kwota odsetek narosłych zarówno w danym okresie sprawozdawczym jak i od początku realizacji RPO WiM wynosi 1 721 249,40 zł. 1.6 Informacja nt. zaliczek przekazywanych na rzecz beneficjenta  Nie dotyczy danego okresu sprawozdawczego 1.7 Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii  W danym okresie sprawozdawczym w tabeli dotyczącej kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego według kategorii interwencji zawarte zostały dane dotyczące tylko Osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna (kat. 85 i 86)

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.03.2009 r. 1.8 Analiza jakościowa (1) - Dane z KSI (SIMIK 07-13)

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.03.2009 r. 1.8 Analiza jakościowa (2) – Dane z KSI (SIMIK 07-13)

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.03.2009 r. 1.8 Analiza jakościowa (3)  W II półroczu 2008 r. ogłoszono 8 konkursów w ramach RPO WiM  Pierwsze umowy o dofinansowanie zostały podpisane pod koniec grudnia 2008 r. w ramach Osi priorytetowej  Przedsiębiorczość – 244 umowy na kwotę 153 605 474,39 zł  Środowisko przyrodnicze – 4 umowy na kwotę 2 208 462,35 zł  Dane dotyczące umów zostaną zawarte w kolejnym sprawozdaniu okresowym po wprowadzeniu do KSI (SIMIK 07-13)

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.03.2009 r. 2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PROBLEMY  niezgodność polskich przepisów prawnych z wymogami Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywierania wpływu przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne  brak rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej w ramach RPO  trudności z wyznaczeniem obszarów rewitalizacji dla miast leżących w granicach województwa warmińsko - mazurskiego, wynikające z zapisów Wytycznych MRR w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.03.2009 r. ŚRODKI ZARADCZE ZASTOSOWANE PRZEZ IZ RPO WiM  zwiększenie liczby konkursów w następnych latach  zmiana techniczna RPO w postaci modyfikacji Mapy koncentracji funkcji turystycznych w Województwie Warmińsko-Mazurskim  dostosowanie dokumentacji konkursowej IZ RPO WiM do Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która weszła w życie w dniu 15.11.2008 r.  modyfikacja Lokalnego Systemu Informatycznego MAKS (LSI MAKS)  prace nad Generatorem Wniosków o Płatność, którego założenia funkcjonalne przewidują reguły walidacyjne w znaczący sposób upraszczające przygotowywanie wniosku o płatność

15 3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym 3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu IZ RPO WiM przeprowadziła kontrole systemowe w IP i IP II:  Kontrola przeprowadzona w IP  Termin kontroli: 08.09.2008 r. - 26.09.2008 r.  Zakres kontroli: Zbadanie struktury organizacyjnej podmiotu, procedur podmiotu oraz sposobu realizacji zadań związanych z RPO  Nie wykryto żadnych nieprawidłowości  Kontrola przeprowadzona w IP II  Termin kontroli: 12.11.2008 r. - 28.11.2008 r.  Zakres kontroli: Zbadanie struktury organizacyjnej podmiotu, procedur podmiotu oraz sposobu realizacji zadań związanych z RPO  Nie wykryto żadnych nieprawidłowości 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.03.2009 r.

16 3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych)  Nie dotyczy danego okresu sprawozdawczego 3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz przeprowadzonych audytach  Audyt zgodności przeprowadzony przez Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie w Instytucji Zarządzającej RPO WiM  Termin audytu: 06.02.2008 r. – 26.09.2008 r.  Zakres audytu: Zbadanie i ocena systemów zarządzania i kontroli w ramach RPO WiM oraz potwierdzenie, że systemy zarządzania i kontroli ustanowione zostały zgodnie z wymogami wspólnotowymi  Nie wykryto żadnych nieprawidłowości 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.03.2009 r.

17  Audyt zgodności przeprowadzony przez Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie w IP w ramach RPO WiM  Audyt przeprowadzony był w poprzednim okresie sprawozdawczym  W II półroczu 2008 r. jednostka kontrolowana otrzymała sprawozdanie końcowe, w którym nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości  Audyt zgodności przeprowadzony przez Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie dla IP II w ramach RPO WiM  Termin audytu: 19.03.2008 r. - 31.07.2008 r.  Zakres audytu: Zbadanie i ocena systemów zarządzania i kontroli w ramach RPO WiM oraz potwierdzenie, że systemy zarządzania i kontroli ustanowione zostały zgodnie z wymogami wspólnotowymi  Nie wykryto żadnych nieprawidłowości 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.03.2009 r.

18  Systemowa wizyta sprawdzająca IPoC w Instytucji Zarządzającej RPO WiM  Termin wizyty sprawdzającej: 27.10.2008 r. – 04.11.2008 r.  Zakres wizyty sprawdzającej: m.in. zbadanie procesu wdrażania RPO WiM, procedury sprawozdawczości i monitoringu, procedury kontroli, przygotowania instytucji dopełnienia roli IZ we wdrażaniu RPO WiM  Nie wykryto żadnych nieprawidłowości  Systemowa wizyta sprawdzająca IPoC w IP  Termin wizyty sprawdzającej: 17.11.2008 r. – 21.11.2008 r.  Zakres wizyty sprawdzającej: m.in. zbadanie procesu wdrażania RPO WiM, procedury sprawozdawczości i monitoringu, procedury kontroli, przygotowania instytucji do pełnienia roli IP we wdrażaniu RPO WiM  Nie wykryto żadnych nieprawidłowości 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.03.2009 r.

19  Systemowa wizyta sprawdzająca IPoC w IP II  Termin wizyty sprawdzającej: 03.11.2008 r. – 07.11.2008 r.  Zakres wizyty sprawdzającej: m.in. zbadanie procesu wdrażania RPO WiM, procedury sprawozdawczości i monitoringu, procedury kontroli, przygotowania instytucji do pełnienia roli IP II we wdrażaniu RPO WiM  Nie wykryto żadnych nieprawidłowości 3.4 Raporty o nieprawidłowościach ■ Nie dotyczy danego okresu sprawozdawczego 3.5 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania ■ Nie dotyczy danego okresu sprawozdawczego 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.03.2009 r.

20 4.Oświadczenie IZ o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu  Zgodnie z instrukcją wypełniania Oświadczenie zawarto w sprawozdaniu 4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych  Nie wystąpiły żadne problemy o charakterze systemowym związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych 4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej  Nie dotyczy danego okresu sprawozdawczego 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.03.2009 r.

21 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.03.2009 r. 5. Informacja o realizacji dużych projektów  W ramach RPO WiM przewidziano do realizacji jeden duży projekt - Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, o łącznej wartości 74 mln euro, finansowany w 50% z EFRR Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął działania w zakresie:  rozszerzenia wykazu nieruchomości podanych w projekcie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego o tereny lotniska w Szymanach,  pozyskania inwestora strategicznego (Spółka European Business Partners z siedzibą w Warszawie),  przeprowadzenia rozmów z przedstawicielami Polskich Kolei Państwowych i Polskich Linii Kolejowych na temat warunków, jakie musi spełniać zmodernizowana linia kolejowa Olsztyn – Szymany,

22 6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej (1) Zatwierdzono 4 Roczne Plany Działań z Pomocy Technicznej RPO 2007-2013, które obejmują projekty z zakresu:  szkoleń  zatrudnienia  zakupu sprzętu komputerowego  wyposażenia powierzchni biurowej  promocji i informacji  organizacji procesu wyboru projektów  organizacji posiedzeń komitetu monitorującego 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.03.2009 r.

23 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.03.2009 r. 6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej (2)  zawarto 9 umów o dofinansowanie na kwotę 14 622 425,90 zł, co stanowi 8,51% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013  złożono 7 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania 9 244 387,06 zł co stanowi 5,38% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013

24 24Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.03.2009 r. 7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji INFORMACJA  Publikacja informacji o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WiM 2007-2013  Wydanie broszury informacyjnej pt.: „Projekt środowiskowy w praktyce od narodzin pomysłu do złożenia wniosku część 1” (WFOŚiGW)  Funkcjonowanie 3 Punktów Informacyjnych dla beneficjentów  Spotkania informacyjne z beneficjentami  Emisja cyklu autorskich audycji informacyjnych PROMOCJA  Konkursy promujące RPO WiM  Artykuły sponsorowane w prasie

25 25Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.03.2009 r. EDUKACJA  Szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację RPO WiM  Szkolenia beneficjentów RPO WiM INTERNET – działają strony internetowe:  www.rpo.warmia.mazury.plwww.rpo.warmia.mazury.pl  www.wfosigw.olsztyn.plwww.wfosigw.olsztyn.pl  www.wmarr.olsztyn.plwww.wmarr.olsztyn.pl EWALUACJA  Szkolenie pt.: „Metody badawcze stosowane w badaniach ewaluacyjnych funduszy strukturalnych” dla Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WiM

26 26Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.03.2009 r. Dziękuję za uwagę Zbigniew Cieciuch Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 jest sfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google