Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za II półrocze 2013 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za II półrocze 2013 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za II półrocze 2013 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 18 marca 2014 roku Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 1

2 2 Konkursy W II półroczu 2013 r. ogłoszono konkursy w ramach następujących Działań: -Działanie 2.2 Gospodarka odpadami- nabór wniosków preselekcyjnych w okresie 28.10-06.11.2013r., -Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu: Schemat fundusz powiązań korporacyjnych –nabór 19-30.08.2013r., Schemat hale targowo-wystawiennicze- nabór 17-28.03.2014r., -Działanie 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw- nabór wniosków 27.01-07.02.2014r., - Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska – nabór wniosków 02-13.12.2013r., - Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii schemat fundusz badań i wdrożeń- nabór wniosków 02-13.09.2013r., - Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii- nabór wniosków 12- 25.11.2013r.,10-21.02.2014r.. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

3 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 3 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Problemy we wdrażaniu RPO WK-P oraz podjęte środki zaradcze Od ostatniego okresu sprawozdawczego sytuacja w odniesieniu do problemów występujących na całym etapie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego nie uległa znaczącej zmianie. Największym problemem pozostają wciąż kwestie związane z :  nieosiąganiem docelowych wartości wskaźników przez beneficjentów ;  niekompletne lub błędne wnioski o płatność ;  uchybienia wśród beneficjentów spotykane podczas kontroli na miejscu realizacji projektów;  brak realizacji zaleceń pokontrolnych; 2.niskie płatności w Osi priorytetowej 4. Środki zaradcze:  plan naprawczy polegający na weryfikacji oraz uzupełnianiu przedmiotowych wartości oraz uzupełnianiu samych wskaźników, poprzez bezpośrednie zapytania skierowane do beneficjentów;  funkcjonowanie grupy ds. monitorowania Osi 4, która czuwa nad prawidłową implementacją środków oraz stara się na bieżąco omawiać i eliminować zagrożenia dla płatności;  organizowanie szkoleń dla beneficjentów, w tym przed podpisaniem umowy. Dodatkowo kadra zarządzająca stale monitoruje proces weryfikacji wniosków o płatność na podstawie daty ich wpływu. Ponadto, w okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace (zapoczątkowane w I półroczu 2010 r.) w tym uzupełnianie danych do nowego narzędzia informatycznego wspierającego system monitorowania jakim jest Lokalna Baza Danych, z której będzie można pozyskać dane niedostępne w KSI SIMIK, w tym dotyczące stanu realizacji wskaźników.

4 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 4 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Kontrole: 1.Kontrole realizacji programu: Przeprowadzone przez audytora wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:  „Ocena systemu wdrażania RPO WK-P w zakresie rozliczania dofinansowania w powiązaniu z oceną systemu certyfikacji wydatków”; Zadanie audytowe przeprowadzone zostało w Departamencie Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, w Departamencie Wdrażania RPO i w Departamencie Finansów w okresie od 25 czerwca 2012 r. do 28 czerwca 2013 r. Cel główny audytu został ustalony jako dostarczenie niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej w obszarach płatności i certyfikacji RPO WK-P. Zakres przedmiotowy audytu obejmował proces rozliczania dofinansowania i proces certyfikacji wniosków. Ostateczną wersję sprawozdania z ww. zadania audytowego wraz ze stanowiskiem audytora wewnętrznego, dotyczącym uwag do treści sprawozdania wstępnego Biuro Audytu przekazało Departamentom w czerwcu 2013 r.. główne zalecenia: - wprowadzenie systematycznych przeglądów dokumentacji towarzyszącej wnioskom o płatność, w celu usuwania zbędnych kopii dokumentów, - uproszczenie języka stosowanego w dokumentacji systemowej w następnej perspektywie finansowej, - rozważenie - w porozumieniu z Departamentem Wdrażania RPO WK-P - możliwości wprowadzenia w przyszłej perspektywie finansowej, ograniczeń ilości składanych uzupełnień/poprawek do wniosków o płatność, - zwiększenie przejrzystości rejestru ryzyka w przyszłej perspektywie finansowej.

5 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 5 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO  „Kontrola operacji w ramach RPO WK-P na miejscu ich realizacji”; Zadanie audytowe przeprowadzone zostało w Departamencie Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi oraz w Departamencie Wdrażania RPO w okresie od 28 sierpnia 2013 r. - pierwotnie do 23 grudnia 2013 r. Celem głównym zadania audytowego była ocena systemu kontroli operacji w ramach RPO WK-P w zakresie legalności, efektywności, skuteczności i adekwatności działania, zastosowanych środków i mechanizmów kontroli zarządczej. Do chwili obecnej Instytucja Zarządzająca RPO WK-P nie otrzymała wstępnej wersji sprawozdania z zadania audytowego. Treść zaleceń zawartych w ostatecznej wersji sprawozdania z ww. zadania audytowego oraz odpowiedź Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zalecenia Biura Audytu, zostanie przedstawiona w następnym okresie sprawozdawczym, zgodnie z datą przekazania dokumentu.

6 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 6 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 2.Kontrole realizacji projektów Przeprowadzane przez pracowników Biura Kontroli Wdrażania projektów Departamentu Wdrażania RPO WK-P; W 2013 roku przeprowadzono 190 kontroli, w tym 116 kontroli planowych, 24 wizyty monitorujące, 46 wizyt monitorujących trwałość oraz 4 kontrole doraźne. Wszystkie przeprowadzone czynności były kontrolami na miejscu realizacji projektów. Nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim naruszenia ustawy prawo zamówień publicznych, niezrealizowania zadań zgodnie z zapisami umowy.

7 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 7 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 3.Kontrole krzyżowe horyzontalne z PROW 07-13 i PO RYBY: W przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2013 roku w ramach kontroli krzyżowych nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania.

8 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 8 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 4. Kontrole krzyżowe w ramach RPO: W przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2013 roku w ramach kontroli krzyżowych stwierdzono w jednym przypadku podwójne finansowanie dokumentu księgowego, trwa ponowna weryfikacja dokumentacji oraz procedura wyjaśniająca.

9 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 9 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 5. Kontrole podjęte przez inne instytucje:  Europejski Trybunał Obrachunkowy; Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadził w Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego kontrolę płatności okresowych- czynności audytowe przeprowadzone zostały na wylosowanej do kontroli próbie 7 projektów. Do chwili obecnej Instytucja Zarządzająca RPO WK-P nie otrzymała sprawozdania lub protokołu pokontrolnego z zaleceniami z przeprowadzonej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy kontroli w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Najwyższa Izba Kontroli: Kontrola pn. „Koordynacja i realizacja działań z zakresu infrastruktury komunalnej finansowanej ze środków UE na Wspólną Politykę Rolną i z funduszy strukturalnych„ przeprowadzona została w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego w okresie od października do grudnia 2012 r.. Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, w którym sformułowano uwagi i wnioski w przedmiocie kontroli wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w dniu 21 stycznia 2013 r.. główne zalecenia: -zawieranie w ogłoszeniach o naborze wniosków w ramach RPO wszystkich elementów wymaganych ustawą z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - zalecenie zostało zrealizowane - Instytucja Zarządzająca RPO WK-P dokonała przeglądu procedur i wprowadziła do Instrukcji Wykonawczej zapisy, które zapewniły spójność dokumentacji konkursowej z ww. ustawą. Tym samym, uchwałą nr 7/192/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2013 r. dokonano zmian w odpowiednich załącznikach do przedmiotowego dokumentu. -wystąpienie do Sejmiku Województwa z inicjatywą uaktualnienia wskaźników Strategii Rozwoju Województwa – w nowej Strategii Rozwoju Województwa na lata 2014-2020 zastosowano wskaźniki, które będą odpowiadały kierunkom oraz zakresowi działań jakie zostały przewidziane do realizacji w obszarze europejskiej i krajowej polityki regionalnej jak też będą pomocne w ocenie poziomu i skuteczności interwencji w zidentyfikowanych obszarach problemowych.

10 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 10 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO  Instytucja Audytowa /Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy: audyt gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (audyt systemu, art. 62 ust.1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) w zakresie Instrumentów Inżynierii Finansowej, okres realizacji audytu od października 2013 r. do grudnia 2014 r.; audyt w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych – Lokalnego Systemu Informatycznego / audyt dotyczył obszaru: wiarygodnych skomputeryzowanych systemów rachunkowości i księgowości, monitorowania i sprawozdawczości (art. 58 d) i art. 60 c), d) R 1083/2006); Instytucja Audytowa w trakcie audytu nie stwierdziła niezgodności danych wprowadzonych do systemów informatycznych (KSI, LSI) z dokumentami źródłowymi oraz z uwagi na fakt, iż Krajowy System Informatyczny będący podstawowym narzędziem, z którego generowane są dane wymagane przez Komisję Europejską (art. 40 RK 1828/2006) został oceniony w kategorii 1, kluczowy wymóg kontrolny nr 6 (Wiarygodne skomputeryzowane systemy rachunkowości i księgowości, monitorowania i sprawozdawczości) ostatecznie został oceniony w kategorii 1. audyty operacji na podstawie próby – 30 grudnia 2013 r., Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów przekazał kopię ostatecznej wersji Rocznego sprawozdania audytowego za okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego wraz z Opinią Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Wykryte nieprawidłowości dotyczyły głównie: - kwalifikowalności VAT, - nieprzestrzegania PZP Zgodnie z Opinią Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, w badanym okresie system zarządzania i kontroli ustanowiony dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego był zgodny z odpowiednimi wymaganiami art. 58-62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i sekcji 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 i funkcjonował skutecznie, tak aby dostarczyć racjonalne zapewnienie, że deklaracje wydatków przedstawione Komisji są poprawne, i tym samym racjonalne zapewnienie, że transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem i prawidłowe.

11 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 11 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO  Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji: 2 kontrole planowe: - kontrola sprawdzająca funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Zarządzającej RPO WK-P; - kontrola sprawdzająca stosowanie procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej RPO WK-P, w tym poprawności sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji znajdującej się w IZ. główne zalecenia: - zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad wykonywanymi czynnościami w zakresie rzetelności, poprawności i terminowości realizowanych procesów, zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WK-P oraz w zakresie stosowania załączników zgodnie ze wzorami określonymi w aktualnej IW IZ. - Podjęcie działań mających na celu szybsze wprowadzanie zmian zapisów odpowiednich procesów w tym zaleceń pokontrolnych do IW IZ RPO WK-P

12 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 12 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli projektów: Nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim:  naruszenia ustawy prawo zamówień publicznych;  niezrealizowania zadania zgodnie z zapisami umowy;  zakwestionowania kwalifikowalności wydatków na etapie weryfikacji wniosków końcowych;  niewypełnienia obowiązków wynikających z zapisów Umowy o dofinansowanie w zakresie trwałości wskaźników produktu i rezultatu;  braku właściwego statusu mikroprzedsiębiorcy przez podmioty realizujące projekty. Wykryte nieprawidłowości w większości przypadków dotyczyły obszaru zamówień publicznych Za I, II, III i IV kwartał zostało przekazanych 49 raportów (w tym 2 dotyczyły anulowania nieprawidłowości) na kwotę nieprawidłowości środków UE w wysokości 4 081 821,32 euro (w 2013 roku wykrytych zostało 16 nowych nieprawidłowości na kwotę środków UE w wysokości 1 305 773,83 euro). Za I, II, III i IV kwartał zostały przekazane 4 zestawienia (w I kwartale 51 nieprawidłowości na kwotę śr UE 1 714 210,57 pln, II kwartale 45 nieprawidłowości na kwotę śr UE 1 681 839,81 pln, III kwartale 49 nieprawidłowości na kwotę śr UE 2 200 015,06 pln, IV kwartale 43 nieprawidłowości na kwotę śr UE 1 664 765,94 pln)

13 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 13 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego - najbardziej partnerski i otwarty w kraju Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwyciężył w tegorocznym konkursie zorganizowanym przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i uznany został za najbardziej partnerski i otwarty w kraju. Organizowany konkurs wskazuje i promuje dobre, oparte o współpracę z partnerami społecznymi praktyki w dziedzinie kreowania i sprawowania pieczy nad podziałem i inwestowaniem wsparcia pomocowego Unii Europejskiej. Oceny funkcjonowania działających w całym kraju komitetów i podkomitetów monitorujących dokonano po przeanalizowaniu ankiet dotyczących między innymi składów tych gremiów i przyjętych przez nie reguł organizacyjnych, obiegu informacji i podejmowania decyzji. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

14 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 14 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Dziękuję Państwu za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO


Pobierz ppt "Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za II półrocze 2013 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google