Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Umowy o dofinansowanie projektów, umowy partnerskie - na co warto zwrócić szczególną uwagę Grzegorz Gołda PWT PL-SK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Umowy o dofinansowanie projektów, umowy partnerskie - na co warto zwrócić szczególną uwagę Grzegorz Gołda PWT PL-SK."— Zapis prezentacji:

1

2 Umowy o dofinansowanie projektów, umowy partnerskie - na co warto zwrócić szczególną uwagę Grzegorz Gołda PWT PL-SK

3 Przeczytaj zanim podpiszesz!!!; Umowa o dofinansowanie projektu oraz umowa partnerska określa podstawowe prawa i obowiązki stron; W umowach znajdują się odniesienia do innych dokumentów programowych zawierających istotne informacje wpływające na realizacje projektu; Umowy określają istotne terminy z punktu widzenia wdrażania projektu; Uwaga!!!!! Dwa wzory umów – projekty bez pomocy publicznej/ projekty z pomocą publiczną;

4 Umowa o dofinansowanie projektu – najistotniejsze kwestie; § 2 ust. 3 i 4 stosowanie zarówno krajowych jak i wspólnotowych regulacji prawnych przez PW oraz PP (podstawowe regulacje patrz preambuła oraz §1, ale nie tylko…); § 3 – budżet zgodność z wnioskiem aplikacyjnym jak i załącznikiem nr 1 do wniosku aplikacyjnego; § 4 – okres realizacji projektu zgodny z wnioskiem aplikacyjnym oraz zobowiązanie, że projekt jest realizowany zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo - finansowym; § 5 ust.1 zakres odpowiedzialności PW; § 5 ust 5 i 6 odwołanie do umowy partnerskiej;

5 Umowa o dofinansowanie projektu – najistotniejsze kwestie cd.; § 6 ust 1. okres raportowania 3 kolejne miesiące liczone od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu; § 6 ust. 11-15 uwrażliwiające na stosowanie krajowych zasad udzielania zamówień publicznych oraz ewentualne konsekwencje w przypadku nieprawidłowości w tym zakresie oraz monitorowania ewentualnych przychodów netto oraz kwalifikowalności podatku VAT (UWAGA na okres trwałości projektu! W Polsce z wnioskiem do Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT można wystąpić 5 lat po poniesieniu takiego wydatku); § 7 ust. 3 sposób naliczania odsetek od kwot przypisanych do zwrotu. Liczymy od dnia przekazania środków na rachunek PW (nie od daty wykrycia nieprawidłowości);

6 Umowa o dofinansowanie projektu – najistotniejsze kwestie cd.; § 8 kontrola i audyt, miejsce przechowywania dokumentów; § 9 obowiązki informacji i promocji; § 11 ust. 1 i 2 zobowiązania PW oraz PP (w tym regularny monitoring przez PW postępu wdrażania projektu); § 11 ust. 1 pkt. 8 archiwizacja dokumentów co najmniej do 31.12.2020 ale nie krócej niż 3 lata od daty zakończenia Programu (UWAGA na czas obowiązywania umowy partnerskiej); § 11 ust. 3 warunki ewentualnego wstrzymania płatności przez IZ;

7 Umowa o dofinansowanie projektu – najistotniejsze kwestie cd.; § 12 wprowadzanie zmian w projekcie; § 12 ust 3 zapewnienie trwałości w okresie 5 lat od dnia zakończenie całego projektu (data zakończenia projektu to data wypłacenia ostatniej refundacji z EFRR); § 12 ust 4 – procedura zmian; § 13 ust. 1 przesłanki do rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu ( w tym fałszywe deklaracje przy wnioskowaniu o dofinansowanie, brak przestrzegania procedur wskazanych w umowie, lub przepisach krajowych lub unijnych, wydatkowanie przyznanego dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem ); § 13 ust 5 uwaga obowiązek sporządzenia raportu końcowego z realizacji projektu przez PW, niezależnie od faktu czy projekt został zrealizowany;

8 Umowa o dofinansowanie projektu z pomocą publiczną – najistotniejsze dodatkowe postanowienia § 1 definicje pomocy de minimis, regionalnej pomocy inwestycyjnej, programu pomocowego; § 11 ust 1 pkt. 10 obowiązek PW przechowania dokumentów dotyczących udzielonej regionalnej pomocy inwestycyjnej lub pomocy de minimis przez okres 10 lat od daty wypłacenia ostatniej refundacji z EFRR; § 11 ust 2 pkt. 7 obowiązek przesyłania do IZ, za pośrednictwem właściwego kontrolera krajowego, co roku przez okres 10 lat licząc od dnia podpisania umowy o dofinansowanie, w przypadku korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej lub pomocy de minimis, przez PW w imieniu własnym oraz pozostałych partnerów oświadczenia o wykorzystaniu projektu zgodnie z unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis; § 12 ust. 8 zmiany w budżetach partnerów objętych pomocą de minimis lub regionalna pomocą inwestycyjną musza być zgodne z warunkami określonymi w programie pomocowym i nie mogą prowadzić do zwiększenia wartości udzielonej pomocy;

9 Umowa partnerska - dodatkowo Wzór dostępny na stronach programu to niezbędne minimum nie podlegające ŻADNYM modyfikacjom; Zawarta przed datą podpisania umowy o dofinansowanie projektu; Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przesłana do WST wraz z innymi dokumentami wymaganymi do przygotowania umowy o dofinansowanie;

10 Najważniejsze postanowienia poza zapisami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektów; § 4 ust 2.: – kontakt PW z IZ, WST; –Przekazywanie dokumentacji dotyczącej projektu otrzymanej przez PW od instytucji wdrażających Program pozostałym PP; –Wnioskowanie o dodatkowe informacje od instytucji wdrażających Program przez PP via PW; § 4 ust 4 zobowiązania PW;

11 Najważniejsze postanowienia poza zapisami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektów; § 5 Prawa i obowiązki partnerów; § 13 pkt. 2 rekomendacja IZ wprowadzenie mediatorów; Pozostałe zadania, obowiązki i role zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

12

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Umowy o dofinansowanie projektów, umowy partnerskie - na co warto zwrócić szczególną uwagę Grzegorz Gołda PWT PL-SK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google